Проекти

   

ПРОЕКТ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

 


Проект BG05SFOP001-2.012-0001 "РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ" по Оперативна програма "Добро управление"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е бенефициент по договор № BG05SFOP001-2.012-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 1 300 000 лв., за финансиране на проект BG05SFOP001-2.012-0001 с наименование „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ“. Проектът се осъществява по процедура BG05SFOP001-2.012  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. средства от Европейския социален фонд и 195 000 лв. национално съфинансиране.

Проектът, с изпълнител Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), се осъществява на базата на сключено между КЕВР и ЕБВР споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти в областта на регулаторната дейност и продължителността му е 18 месеца. Проектът има за цел подобряване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора и подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на предоставяните от тях мрежови услуги.

Дейности по проекта

• Разработване на наредби, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара;
• Разработване на вътрешни правила за разследващия експерт на КЕВР;
• Разработване на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори;
• Разработване на методика за оценка стойността на капиталовите и оперативните разходи на електроразпределителните предприятия;
• Разработване на методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите;
• Провеждане на обучения за експертите от КЕВР за изпълнение на правомощията по Регламент (ЕС) № 1227/2011.

 

КЕВР СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ

23.01.2024

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

05.05.2021 г.

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.012-0001 “РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

23.04.2021 г.

ИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.012-0001-C01 "РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ"

16.03.2021 г.

В КЕВР ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ НА РЕГУЛАТОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1227/2011 (REMIT)

13.10.2020 г.

ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАЧАЛНА ПРЕКОНФЕРЕЦИЯ

03.02.2020 г. 

НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТЪТ  „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 

23.01.2020 

С ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

10.12.2019

 

 

____________________________

Проект "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – II Фаза" по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.