Кариера

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове – ВиК услуги“, главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги ”

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и бизнес планове - ВиК услуги“, главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбор за заемане на една щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Контрол и решаване на спорове-водоснабдителни и канализационни услуги"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до подбор за заемане на една щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги"

Резултати от проведен подбор за заемане на длъжността главен експерт в отдел "Контрол и решаване на спорове-водоснабдителни и канализационни услуги"

Резултати от проведен подбор за заемане на длъжността главен експерт в отдел "Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги"