Кариера

Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“.

Подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт в дирекция "Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия"

Подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт (юрист) в дирекция "Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия"

Подбор за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт (икономист) в дирекция "Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия"

Списък на допуснати и недопуснати до подбор за главен експерт (икономист)

Списък на допуснати и недопуснати до подбор за главен експерт (юрист)

Списък на допуснати и недопуснати до подбор за младши експерт