Административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Комисията за енергийно и водно регулиране

Годишен доклад  за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Комисията за енергийно и водно регулиране за 2022 година

Харта на клиента

Анкетен лист

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Комисията за енергийно и водно регулиране за 2021 година

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 година

Образец на протокол за устно заявяване на административна услуга (Приложение №2 на Вътрешните правила за организация на административното обслужване в КЕВР)

Административни услуги

Форми и образци

Контакти