Проекти

В КЕВР БЕШЕ ПРОВЕДЕН ПОРЕДНИЯТ СЕМИНАР ПО БЪЛГАРО-НОРВЕЖКИЯ ПРОЕКТ "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ-ІІ ФАЗА"


03.08.2016

 Организацията и дейността на специализираното звено на КЕВР за мониторинг и надзор на борсовия електроенергиен пазар, индикаторите за оценка на пазара и на риска от евентуални злоупотреби от страна на участниците в него, както и възможните видове манипулации бяха основните теми на проведения на 2 и 3 август т.г. семинар в рамките на реализирания от регулатора българо-норвежки проект "Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България-ІІ фаза". От норвежка страна в обучението участва експертът от Nord Pool Consulting Вилхелм Сьодерстрьом. Семинарът е продължение на досегашните дейности по проекта, насочени към повишаване капацитета на експертите на КЕВР за прилагане на ефективните международни практики в съответствие с отговорностите на националните регулатори по отношение надзора и мониторинга на борсовия електроенергиен пазар. Изпълнител на проекта по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е Комисията за енергийно и водно регулиране, с ръководител от българска страна г-жа Евгения Харитонова - член на българския регулатор, съвместно с норвежкия регулатор NVE. Основната му цел е да се подпомогне създаването на конкурентен електроенергиен пазар в България, напълно интегриран с европейския вътрешен пазар на електроенергия, в съответствие със законодателството на ЕС и ангажиментите на ACER.

       На проведената заключителна среща с експерта от Nord Pool Consulting Вилхелм Сьодерстрьом, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че съвместният проект е важен фактор в подкрепа на провежданата стратегия за пълна либерализация на електроенергийния пазар у нас. По време на разговора беше извършен преглед на изпълнението на заложените в проекта дейности за повишаване капацитета на регулатора в изпълнение на неговите ангажименти за гарантиране равнопоставеността на участниците в борсовата търговия. До. Иван Иванов изтъкна, че предстоящото функциониране на електроенергийната борса във всичките й сегменти издига ролята на извършвания от регулатора мониторинга на пазара, с цел изпълнение изискванията на европейската директива за неговия интегритет и прозрачност - REMIT. Наред с останалите дейности по практическото обучение на експертите, като много полезна стъпка за повишаване капацитета на регулатора председателят на КЕВР посочи изготвянето на специален наръчник за работата на звеното за мониторинг на пазара, включващ ясни и конкретно разписани процедури. Изготвянето на наръчника е в заключителна фаза като в него са разработени методите за организация, събиране и обработка на информация за участниците в борсовата търговия посредством системи за обработка на данни. На срещата беше обявено, че в рамките на дейностите по съвместния българо-норвежки проект експертите на КЕВР ще преминат и обучение в Норвежкия регулатор NVE, където ще се запознаят с практически прилагани утвърдени модели за мониторинг на борсовия пазар.

       Спирайки се на значението, което обмяната на добри практики има за издигане капацитета на КЕВР, доц. Иван Иванов заяви, че се планира разширяване на работните контакти и с други европейски енергийни регулатори. Като много полезно в практическо отношение той определи неотдавнашното посещение на експерти на КЕВР в австрийския енергиен регулатор Е- Control, който има водещо място сред европейските регулаторни органи. Предстоят контакти и с румънския енергиен регулатор ANRE в началото на м. октомври т.г. В рамките на посещението на ръководството на КЕВР в Букурещ ще се състои и съвместен семинар на експерти за мониторинга на борсовия пазар.

        „Всички провеждани срещи на експертно ниво, както и все по-активното и ползотворно участие на КЕВР в заседанията и в работните групи на организациите на европейските и регионални енергийни регулатори, имат важно значение по отношение ролята на българския регулатор за осигуряване функционирането на българския борсов пазар в съответствие с правилата и насоките на ACER“, заяви доц. Иван Иванов.

       В срещата с Вилхелм Сьодерстрьом от Nord Pool Consulting участва и членът на българския регулатор г-жа Евгения Харитонова, ръководител на съвместния проект от българска страна.

Галерия