СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Информация за небитовите потребители относно излизането на свободния пазар от 01.10.2020

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНИТЕ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

Страница 1 от 135 > >>

Календар на проявите Всички събития

2021

На 14.07.2021 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. за прекратяване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. за прекратяване на дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД, както и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-24 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „ЗИВ” ЕООД.

08.07.2021