Заявления

EНЕРГЕТИКА

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1. Заявление за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и/или на топлинна енергия – образец по чл. 41, ал. 1 от НРЦЕЕ и чл. 24, ал. 1 от НРЦТЕ

2. Заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия и на мрежови услуги – образец по чл. 30, ал. 1, т. 1,6,9,10,13 и 15 от ЗЕ

3. Заявление за изменение на действащи цени – образец по чл. 41, ал. 1, т. 3 от НРЦЕЕ

4. Заявление за утвърждаване на цени на природния газ (за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, за продажба на природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителните мрежи) – образец по чл. 27 от НРЦПГ

5. Заявление за утвърждаване на необходими годишни приходи и компоненти съгласно чл. 18, ал. 1 от Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД – образец по чл. 18, ал. 1 от Методиката

6. Заявление за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и/или цени за втория или следващите ценови периоди от регулаторния период – образец по чл. 31 от НРЦПГ

7. Заявление за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносна мрежа – образец по чл. 32 от НРЦПГ

8. Заявление за утвърждаване на цени на допълнителни услуги, свързани с лицензионната дейност – образец по чл. 55, ал. 7, изр. 2 от НРЦЕЕ и чл. 40а, ал. 7, изр. 2 от НРЦПГ

ЛИЦЕНЗИРАНЕ

9. Заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия – образец по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ

10. Заявление за издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект – образец по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ

11. Заявление за изменение и/или допълване на лицензия – образец по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ

12. Заявление за прекратяване на лицензия – образец по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ

13. Заявление за продължаване срока на лицензия – образец по чл. 56, ал. 1 т. 1 от ЗЕ

14. Заявление за издаване на лицензия за пренос – образец по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ

15. Заявление за издаване на лицензия за разпределение – образец по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗЕ

16. Заявление за издаване на лицензия за съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен природен газ – образец по чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗЕ

17. Заявление за издаване на лицензия за обществена доставка – образец по чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗЕ

18. Заявление за издаване на лицензия за снабдяване от краен снабдител – образец по чл. 39, ал. 1, т. 10 ЗЕ

19. Заявление за издаване на лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция – образец по чл. 39, ал. 1, т. 13 от ЗЕ

20. Заявление за издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия – образец по чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗЕ

21. Заявление за издаване на лицензия за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт – образец по чл. 39, ал. 1, т. 12 от ЗЕ

22. Заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия – образец по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ

23. Заявление за издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ – образец по чл. 39, ал. 1, т.61 от ЗЕ

24. Заявление за издаване на лицензия за търговия с природен газ  – образец по чл. 39, ал. 1, т.51 от ЗЕ

25. Заявление  за издаване на лицензия за разпределение в затворена разпределителна мрежа – образец по чл. 39, ал. 1, т. 8 от ЗЕ

РАЗРЕШЕНИЯ

26. Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант – образец по чл. 52, ал. 1 от ЗЕ

27. Заявление за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия – образец по чл. 53, ал. 1 от ЗЕ

28. Заявление за издаване на разрешение за извършване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност – образец по чл. 53, ал. 5 от ЗЕ

29. Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие – образец по чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ, БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

30. Заявление за одобряване на общи условия по ЗЕВИ – образец по чл. 126 от НЛДЕ

31. Заявление за одобряване на общи условия – образец по чл. 136 от НЛДЕ

32. Заявление за одобряване/актуализиране на бизнес план – образец по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от НЛДЕ

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

33. Заявление за издаване и за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – образец по чл. 4, ал. 1 от  Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

ДРУГИ 

34. Заявление за сертифициране на независим преносен оператор – образец по чл. 81а, ал. 2 от ЗЕ

35. Заявление за одобряване на 10-годишен план за развитие на преносната мрежа – образец по чл. 112, ал. 1 от НЛДЕ

36. Заявление за определяне на видовете допълнителни услуги, свързани с лицензионната дейност – образец по чл. 55, ал. 1 от НРЦЕЕ и чл. 40а, ал. 1 от НРЦПГ

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

37. Заявление по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

38. Заявление по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ за преразглеждане на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ, БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

39. Заявление по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ за одобряване на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

40. Заявление по чл. 32 от НРЦВКУ за актуализиране на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

41. Заявление по чл. 44 от НРКВКУ за одобряване на общи условия на договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите