Проекти

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИЯ ПРОЕКТ ”ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ - II ФАЗА”


14.02.2017

Организатор на проекта е Комисията за енергийно и водно регулиране в партньорство с норвежкия регулатор NVE

     „Реализираният българо-норвежки проект ”ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ - II ФАЗА има важна роля за подпомагане създаването на конкурентен електроенергиен пазар в България, напълно интегриран с европейския вътрешен пазар на електроенергия, в съответствие със законодателството на ЕС и ангажиментите на ACER. Благодарение на съвместните усилия на КЕВР, Министерство на енергетиката, норвежкия регулатор NVE, ЕСО и БНЕБ бяха дефинирани и структурирани дейностите им и ролята им в процеса на пълната либерализация на електроенергийния ни пазар“. Това заяви членът на енергийния регулатор Евгения Харитонова на проведената Заключителна конференция във връзка с приключването на проекта, стартирал в края на 2014 г. Той е финансиран по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Програмен оператор е Министерството на енергетиката, а бенефициер е Комисията за енергийно и водно регулиране, в партньорство с Дирекцията за водни ресурси и енергетика (NVE) към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия. Участници в проекта са ЕСО ЕАД и Българската независима енергийна борса ЕАД.

     Г-жа Евгения Харитонова подчерта, че са постигнати основните цели на проекта – по-нататъшно развитие на пазара на електроенергия в България чрез въвеждане на нов пазарен сегмент „ден напред“, създадена е Пътна карта за поетапна интеграция на електроенергийния пазар у нас със съседните пазарни зони. Като особено значим елемент на проектните дейности тя изтъкна разработването на ефективни средства за наблюдение на пазара на електроенергия с цел гарантиране на равнопоставеност на всички участници и недопускане на пазарни злоупотреби. В рамките на дейностите по проекта са изготвени оценки за развитието на вътрешния (интегриран) електроенергиен пазар на ЕС и за състоянието на българския електроенергиен пазар. Разработени са конкретна организационна структура и дейности за мониторинга на пазара, който е сред основните функции на КЕВР в процеса на либерализация на електроенергийния пазар у нас. Изготвени са и насоки и препоръки за хармонизиране и изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия в светлината на изискванията на ЕС и новите Мрежови кодекси в областта на електроенергийния пазар.

     В Заключителната конференция участваха представители на Министерство на енергетиката, държавни институции, БНЕБ, ЕСО, НЕК, дружества в електроенергийния сектор, асоциации и съюзи на търговци, производители и индустриални консуматори на електроенергия, ръководители на магистърски програми по управление на енергетиката във ВУЗ и др. В своите презентации участниците в проекта направиха преглед на финалните резултати по проекта, в съответствие с ролята и мястото им за либерализацията на електроенергийния пазар у нас. В изказването си заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков подчерта като най-важна част на проекта изграждането на електроенергийния пазар в България и в частност на БНЕБ. Той информира също така, че е постигнато споразумение с норвежката страна за втория програмен период по програма BG 04 – 2014-2021 г. с фокус върху сектора на възобновяемите енергийни източници и по-точно ВЕЦ и оползотворяването на геотермалната енергия. Предвижда се в новата фаза на програмата да участва и националният енергиен орган на Исландия.

     Едно от най-големите предизвикателства пред КЕВР е регулирането на електроенергийната борса и работата със съседните пазари, заяви пред участниците в проявата г-жа Гън Оланд от норвежкия регулатор NVE. Според нея от ключово значение е спазването на правилата на REMIT и на предприеманите от българския регулатор мерки в рамките на членството в Асоциацията на европейските енергийни регулатори /ACER/. „Налице е нова тенденция в Европа за поставяне на конкурентна основа на националните оператори (NEMOs), което налага да се следва връзката между операторите, а регулаторът е този, който ще осъществява мониторинг. Ролята на КЕВР в случая ще бъде извършването на мониторинг на национално равнище и провеждане на разследвания с възможност да налага глоби, както и да оказва засилен контрол по отношение на прилагането на лицензиите. В този смисъл енергийната система и пазарът на едро и на дребно трябва да са отворени за обществеността и да осигуряват пълна прозрачност, а ползите за индустрията и частните потребители трябва да са споделени“, заяви Гън Оланд.

     С презентации за извършените секторни дейности по българо-норвежкия проект в конференцията участваха представители на КЕВР, БНЕБ и ЕСО. Представени бяха изготвения наръчник за звеното на КЕВР за мониторинг на пазара, което съдържа практически указания относно процедурите и организацията на мониторинга на пазара на електроенергия и Пътна карта 2017-2020 г. БНЕБ и ЕСО представиха изготвените по проекта предложения за промени в правилата за търговия с електрическа енергия, които въвеждат нови пазарни сегменти и съдействат за бъдещото развитие на пазара в посока на интегрирането му на регионално и европейско равнище. Сегментът „в рамките на деня“ на енергийната борса се очаква да заработи през януари 2018 г., съобщи Никола Габровски от БНЕБ. Вече е избран доставчик на платформата, чрез която ще оперира сегментът „в рамките на деня“ и се очаква в началото на м. март 2017 г. да бъде подписан договор с избрания участник.

     Като част от индикаторите за успешното завършване на проекта на Заключителната конференция беше отчетено, че през 2016 г., на пазара „ден напред“, на БНЕБ са били изтъргувани 2 515 808 MWh електроенергия, или 5.5% от общото произведено количество в страната. Увеличават се и регистрираните участници на борсата – от 37 през април 2016 г. на 48 през декември 2016 г.

Презентации

Галерия