Антикорупция

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените от служителите в администрацията на КЕВР декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023 г.

Регистър на подадените от служителите в администрацията на КЕВР декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ до 2023 г.

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Антикорупционни планове

Антикорупционен план на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2023 г.

Подаване на сигнали за корупция

Сигнали за корупция може да се подават по един от следните начини:

1. Чрез куриер или лицензиран пощенски оператор на адрес:

Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 8-10
1000, гр. София

2. По електронна поща на адрес: anticorruption@dker.bg

Сигналите, изпратени на електронната поща, трябва да са подписани с електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

3. По телефона с последващо съставяне на протокол по образец.

Телефонен номер: 02/9359 723
Факс номер: 02/988 87 82

Разговорът се таксува на цена, съгласно тарифата на Вашия телефонен оператор. Сигнали се приемат в работното време на КЕВР, от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корупция е обаждането да не е анонимно.

4. В специално обозначена кутия "Сигнали по ЗПКОНПИ", поставена в сградата на КЕВР до входа.

5. В Центъра за административно обслужване (ЦАО) на КЕВР – ст. 303, етаж 3. Сигналът се подава лично или чрез писмено упълномощено лице в ЦАО пред съответното длъжностно лице – на хартиен носител или устно със съставяне на протокол по образец.

Сигналът следва да съдържа:

1. Орган, до който се подава;
2. Трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
3. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4. Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6. Дата на подаване на сигнала;
7. Подпис на подателя.
Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Анонимни са тези сигнали, в които не са посочени данни за подателя – три имена, адрес за кореспонденция и саморъчен подпис или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път.

Действия по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в КЕВР до отпадане на необходимостта от това.

 

 

 

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ