Проекти

Председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов се срещна с г-жа Гюн Оланд във връзка с хода на проекта "Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – ІІ фаза"


07.06.2016

Председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов проведе работна среща с г-жа Гюн Оланд от дирекцията за водни ресурси и енергетика /NVE/ към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия във връзка с дейностите по реализирания проект "Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България-ІІ фаза". Г-жа Оланд е на посещение у нас във връзка с провеждането на работни срещи по проекта с експерти на КЕВР с основен фокус функциите на регулатора за надзор и мониторинг на пазара на електроенергия. В срещата участваха и членът на КЕВР Евгения Харитонова и експерти от Nord Pool Consulting.

На срещата доц. Иван Иванов и ръководителят на проекта от норвежка страна г-жа Оланд обсъдиха резултатите от извършените досега дейности и подчертаха, че те се изпълняват успешно. Според председателя на КЕВР това ще повиши капацитета на експертите за прилагане на ефективни практики в областта на регулацията на пазара в съответствие с отговорностите на националните регулатори по отношение на мониторинга и координацията. Той информира, че националният регулатор е предприел всички необходими стъпки, свързани със либерализацията на пазара и гарантиране на равнопоставеност на участниците в него – утвърдени са стандартизираните товарови профили /СТП/, откриващи възможността битовите потребители да сменят своя доставчик, приети са Правилата за търговия с електрическа енергия, създаващи регламентите за борсовата търговия, закупен е необходимия софтуер и цялостна инфраструктура, с които от средата на 2016 г. на българската енергийна борса ще може да се търгува по двустранните договори. Последният борсов елемент - търговия "в рамките на деня", предстои да стартира в началото на 2017 г., допълни доц. Иванов.

"Приетите досега мерки от КЕВР са безспорно стъпки в правилна посока-посочи г-жа Оланд. Тя подчерта, че въвеждането на СТП е много важна крачка, защото създава възможности за либерализацията на пазара за битовите потребители. От ключово значение е и осъществявания мониторинг на пазара на електроенергия и по този въпрос е в ход дискусия в рамките на европейските регулаторни органи, които предстои да изготвят насоки.

На разговора г-н Иванов и г-жа Оланд изразиха общото виждане, че функционирането на електроенергийната борса във всичките й сегменти издига ролята на мониторинга на пазара, който регулаторът осъществява. С цел повишаване експертния капацитет на КЕВР по отношение на мониторинга, в рамките на проекта ще бъде изготвен наръчник, който обхваща всички процедури на процеса в съответствие с изискванията на REMIT. Специално внимание беше обърнато на приоритетното значение на събирането и обработката на данни за участниците в борсовата търговия като за целта регулаторът ще има специално звено, оборудвано със системи за обработка на данни. "Събирането на данни има ключово значение за успешното осъществяване на мониторинга и Комисията ще направи всичко необходимо в тази насока", подчерта председателят на КЕВР Иван Иванов. Уточнено беше, че в рамките на съвместния проект норвежки експерти ще проведат на място практически обучения на експертното звено, отговарящо за мониторинга на пазара предвидени са и обучения в Норвегия. Планирано е и създаване на техническа възможност КЕВР да получава необходимите данни от ACER, което ще даде възможност за по-тясно интегриране на българския регулатор с информационните бази на европейско ниво.

Проектът "Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България-ІІ фаза" се осъществява по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и е финансиран изцяло по него в размер на 1 520 000 евро. Изпълнител е Комисията за енергийно и водно регулиране, с ръководител от българска страна г-жа Евгения Харитонова - член на българския регулатор, съвместно с норвежкия регулатор. Основната цел на проекта, който стартира през октомври 2014 г., е да се подпомогне създаването на конкурентен електроенергиен пазар в България, напълно интегриран с европейския вътрешен пазар на електроенергия, в съответствие със законодателството на ЕС и ангажиментите на ACER.

Галерия