Бюджет

Програмен формат на бюджета на КЕВР за 2020 г.

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г. /Обн., ДВ, брой 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г./

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на КЕВР

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2019 г. /Обн., ДВ, извънреден брой 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г./

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2018 г. /Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г./

Бюджет на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2017 г. /Обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г./

Отчет по бюджетни програми

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна  информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  към 30.09.2020 г.

Отчет по бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ на  Комисия за енергийно и водно регулиране  към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна  информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на  КЕВР  към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна  информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на  КЕВР  към 31.03.2020 г.