Решения за 2023 г.

Решение № Ц-37 от 29.12.2023 г. на КЕВР за определяне на пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Решение № Ц-36 от 29.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен

Решение № Ц-35 от 28.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г., след отмяна на т. 6 от Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 627 от 05.02.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 54 състав по адм. дело № 8653 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 7636 от 08.08.2022 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 4619 от 2021 г.

Решение № Ц-34 от 28.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация – Враца“ ЕАД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 6 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 1839 от 22.03.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 55 състав по адм. дело № 7404 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 2547 от 17.03.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 5544 от 2021 г.

Решение № Ц-33 от 28.12.2023 г.  на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация – Бургас“ АД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 4 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 2563 от 16.04.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 11 състав по адм. дело № 7398 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 2958 от 30.03.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6159 от 2021 г.

Решение № Ц-32 от 28.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация - Разград“ АД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 8 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 5749 от 13.10.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 55 състав по адм. дело № 7441 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 6165 от 22.06.2022 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 12273 от 2021 г.

Решение № Ц-31 от 28.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Овергаз мрежи“ АД (ЛОЦ Овча купел), за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 10 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 4483 от 06.07.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 61 състав по адм. дело № 7440 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 4713 от 17.05.2022 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 10282 от 2021 г.

Решение № Ц-30 от 22.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Примагаз“ АД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“.

Решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2024 г. на ВиК услуги, предоставяни от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „ВиК“ ООД, гр. Габрово; „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора; „ВиК“ АД, гр. Ловеч; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище; „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД; „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир; „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник; „ВиК – Златни пясъци“ ООД; „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „АЦК“ ООД; „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар; “ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД; „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД; „Кюстендилска вода“ ЕООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; „Верила Сървис“ АД

Решение № Ц-28 от 20.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „КАВАРНА ГАЗ” ООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Каварна и Шабла

Решение № Ц-27 от 20.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България“ ЕАД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово

Решение № Л-724 от 20.12.2023 г. на КЕВР за издаване на "Хрисан енерджи" ЕООД лицензия № Л-724 от 20.12.2023 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № БП-53 от 20.12.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „СП Елхово“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № БП-52 от 20.12.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Ценово Солар Плант“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-723 от 20.12.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-723-01 от 20.12.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 60,0 MW на „СП Елхово“ ООД

Решение № С-12 от 20.12.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2023 г. до 30.11.2023 г.

Решение № И4-Л-058 от 12.12.2023 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Плевен“ АД.

Решение № Л-722 от 07.12.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Проакт“ ООД

Решение № Л-721 от 07.12.2023 г. на КЕВР издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Хрисан Енерджи“ ЕООД

Решение № И1-Л-425 от 07.12.2023 г. на КЕВР за продължаване на срока на Лицензия № Л-425-15 от 29.10.2014 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „ПЕТРОЛ, Словенско енергийно дружество“ д.д.

Решение № Л-720 от 07.12.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-720-01 от 07.12.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана мощност 100 MW на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД

Решение № БП-51 от 07.12.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, за територията на община Сливен, за периода 2024 – 2028 г

Решение № БП-50 от 07.12.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Р-486 от 05.12.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с обща инсталирана постояннотокова мощност 8,912 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № Ц-26 от 01.12.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 25 от 30.11.2023 г. на КЕВР за определяне на преференциална цена и премия на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, считано от 01.12.2023 г.

Решение № Л-719 от 10.11.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л.

Решение № ОУ-16 от 10.11.2023 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа на „БАЛКАН“ АД

Проект на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа на „БАЛКАН“ АД

Проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „БАЛКАН“ АД

Решение № БП-49 от 27.11.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Примагаз“ АД, за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за периода 2024 – 2025 г.

Решение № Р-485 от 28.11.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с обща инсталирана постояннотокова мощност 51,727 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № БП-48 от 23.11.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „КАВАРНА ГАЗ“ ООД, за територията на общините Каварна и Шабла, за периода 2024 – 2028 г.

Решение № БП-47 от 23.11.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 г.

Решение № Р-482 от 23.11.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Фотоволтаична централа-Ловеч“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-693-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Ловеч“ с обща инсталирана (АС) мощност 86,2 MW, находяща се в гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч

Решение № БП-46 от 22.11.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 1 април 2024 г. - 31 март 2025 г.

Решение № И4-Л-082 от 22.11.2023 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г.  за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г.  за дейността „пренос на топлинна енергия“,  издадени на „Топлофикация-Разград“ АД

Решение № Ц-24 от 22.11.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на предоставяните на клиентите услуги, свързани с проучване на условията за присъединяване на обекти на оператори на електроразпределителни мрежи и оператори на затворени електроразпределителни мрежи към електропреносната мрежа

Решение № С-11 от 20.11.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.10.2023 г. до 31.10.2023 г.

Решение № КР-2 от 16.11.2023 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадени на „Техеко Енерджи“ АД (с предишно наименование „ТЕЦ Свищов“ АД).

Решение № Пр-Л-008 от 16.11.2023 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД

Решение № Ц-23 от 01.11.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Л-718 от 26.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-718-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „ГЕТ Енерджи Трейдинг“ СРЛ

Решение № Л-717 от 26.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-717-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Нафтогаз Словакия“ с.р.о.

Решение № БП-45 от 26.10.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Карнобат Енерджи“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И1-Л-650 от 26.10.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Карнобат Енерджи“ ЕООД, в частта на Приложение № 2 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, по отношение на планирания за изграждане енергиен обект – ФЕЦ „Карнобат“, фаза 2, с проектна постояннотокова мощност от 4 MWр, находящ се в поземлен имот с идентификатор 36525.301.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карнобат

Решение № Пр-Л-444 от 26.10.2023 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Пи Пи Си България“ ЕАД

Решение № ФГ-3 от 25.10.2023 г. на КЕВР относно поправки на очевидни фактически грешки в Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.

Решение № ДПРМ-2 от 20.10.2023 г. на КЕВР за одобрение на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2023-2032 г.

Решение № Л-716 от 20.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-716-15 от 20.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „ЕЛИТ-94“ ЕООД

Решение № С-10 от 20.10.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.09.2023 г. до 30.09.2023 г.

Решение № ПП-18 от 13.10.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план на АОТ Енерджи Недерландс Б.В. за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2028 г.

Решение № Л-715 от 13.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-715-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на АОТ Енерджи Недерландс Б.В.

Решение № Л-714 от 13.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-714-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на МВМ СиИЕнерджи Зарткьорюен Мюкьодьо Таршашаг

Решение № Р-477 от 13.10.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 1,9488 MWp и с инсталирана постояннотокова мощност 1,9367 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № Р-476 от 13.10.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 2,816 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № И2-Л-543 от 13.10.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Риал Стейтс“ ЕООД, в частта на Приложение № 2 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, по отношение на поземлените имоти, върху които се изгражда енергийният обект – фотоволтаична електрическа централа „Априлци“ с инсталирана мощност 300 MW (АС мощност)

Решение № Л-713 от 13.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Меркурия Енерджи Трейдинг“ Б.В.

Решение № Л-712 от 13.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АОТ Енерджи Недерландс“ Б.В.

Решение № Ц-22 от 01.10.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № СН-НС-1 от 28.09.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Р Гърция относно уведомление за смяната на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД поради напускане

Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Верила Сървис“ АД за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.10.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № С-9 от 20.09.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2023 г. до 31.08.2023 г.

Решение № Л-711 от 13.09.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД

Решение № Л-710 от 13.09.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-710-15 от 13.09.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД

Решение № ДПРМ-1 от 13.09.2023 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

Решение № Ц-21 от 13.09.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство по заявления от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ, за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2024 г.

Решение № Л-709 от 05.09.2023 г.на КЕВР за издаване на „ТЕЦЕКО ГАЗ“ АД лицензия № Л-709-15 от 05.09.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Ц – 20 от 01.09.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Л-707 от 30.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-707-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „ЕР ДЖИ ГАЗ“ ЕООД

Решение № Л-706 от 30.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-706-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Промитеас Газ“ С.М.С.А

Решение № Л-705 от 30.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-705-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на Нова Пауър & Газ С.Р.Л.

Решение № ТК-2 от 24.08.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Р Гърция относно търговете за капацитет за краткосрочни капацитетни продукти, които ще се провеждат от „Ай Си Джи Би“ АД в съответствие с тръжния календар на Европейската мрежа за преносните оператори на газ

Решение № Л-704 от 24.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-704-01 от 24.08.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 80 MW на „Ценово Солар Плант“ ЕООД

Решение № БП-44 от 24.08.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ценово Солар Плант“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И8-Л-025 от 24.08.2023 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Решение № Л-703 от 18.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-703-15 от 18.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Си Ен Джи Системс“ ЕООД

Решение № Пр-Л-555 от 18.08.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „Свилоза“ АД на лицензия № Л-555-15 от 18.08.2023 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № С-8 от 18.08.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.07.2023 г. до 31.07.2023 г.

Решение № О-035 от 16.08.2023 г. на КЕВР за отказ за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на Трафигура Нат Газ Лимитид

Решение № Л-700 от 10.08.2023 г. на КЕВР за издаване на Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В. лицензия № Л-700-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-470 от 10.08.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-667-01 от 16.02.2023 г. за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаична електрическа централа „Гълъбово“ с инсталирана променливотокова мощност 150 МW

Решение № И2-Л-055 от 03.08.2023 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Перник“ АД

Решение № Ц-19 от 01.08.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец август на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-18 от 26.07.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „ЕМИ“ ООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № Л-699 от 26.07.2023 г. на КЕВР за издаване на „Синергон Енерджи“ ООД лицензия № Л-699-15 от 26.07.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № И1-Л-423 от 26.07.2023 г. на КЕВР за продължаване на срок на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решение № БП-43 от 26.07.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Биовет“ АД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-42 от 26.07.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Грийнс“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Пр-Л-130 от 26.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-130-01 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Монди Стамболийски“ ЕАД

Решение № Л-698 от 26.07.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-698-01 от 26.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 30,0 MW на „Грийнс“ ООД

Решение № Л-697 от 26.07.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД

Решение № Пр-Л-510 от 26.07.2023 г. за прекратяване на лицензия № Л-510-15 от 16.05.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Свилоза“ АД

Решение № Л-696 от 26.07.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Аралис“ ООД

Решение № ПП-17 от 20.07.2023 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на  „Топлофикация - Русе“ АД.

Решение № Ц-17 от 20.07.2023 г. на КЕВР за определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Алт Ко“ ЕООД, за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г., след отмяна на т. 18 от Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 5488 от 28.09.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 66 състав по адм. дело № 6582 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 6693 от 06.07.2022 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 11356 от 2021 г., допълнено с Определение № 11081 от 05.12.2022 г.

Решение № С-7 от 20.07.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 20 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2023 г. до 30.06.2023 г.

Решение № Р-467 от 14.07.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Галакси РЕ“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 3

Решение № НО-1 от 13.07.2023 г. на КЕВР за назначаване за Номиниран оператор на пазара на електроенергия на "Българска независима енергийна борса" ЕАД

Решение № ПП-16 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-1022 от 01.06.2022 г., подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за одобряване на актуализиран бизнес план

Решение № ПП-15 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-12-00-1511 от 12.12.2022 г., подадено от „Долене“ ООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № ПП-14 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-12-00-1405 от 15.09.2022 г., подадено от „Пластхим-Т“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № ПП-13 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-12-00-1497 от 30.11.2022 г., подадено от „Армако“ АД за даване на разрешение за започване осъществяване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“

Решение № ПП-12 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1083 от 19.01.2023 г., подадено от „Ямболен“ АД за даване на разрешение за започване осъществяване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“

Решение № ПП-11 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-13-317-1 от 14.11.2022 г., подадено от „Калцит“ АД с искане за актуализиране на приложение № 1 към лицензия № Л-591-01 от 13.01.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

Решение № ПП-10 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-1022 от 08.04.2022 г., подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД с искане за изменение на лицензия № Л-367-01 от 07.11.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

Решение № ПП-9 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1148 от 12.12.2022 г., за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа eнергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Долене“ ООД

Решение № ПП-8 от 13.07.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство,  образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1084 от 02.09.2022 г., за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Пластхим-Т“ АД

Решение № ФГ-2 от 11.07.2023 г. на КЕВР за поправка на очевидни фактически грешки в Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023 - 2026 г. и за утвърждаване, считано от 01.07.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-40 от 07.07.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Кронос - Биотоп“ EООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-39 от 07.07.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Фотоволтаична централа – Ловеч“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-695 от 07.07.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа“ с включени права и задължения на „координатор на балансираща група“, на „Балкан“ АД

Решение № Л-694 от 07.07.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-694-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Хаджидимитрово-Кронос“ с инсталирана мощност (АС мощност) 80,31 MW на „Кронос - Биотоп“ EООД

Решение № Л-693 от 07.07.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-693-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 86,2 MW на „Фотоволтаична централа – Ловеч“ ЕООД

Решение № Ц-16 от 01.07.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.07.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.


Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.07.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.07.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № Ц-15 от 30.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт считано от 01.07.2023 г.

Решение № Ц-14 от 30.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2023 г.

Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.07.2023 г.

Решение № Ц-12 от 30.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2023 г.

Решение № БП-38 от 29.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-692 от 29.06.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-692-08 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и на лицензия № Л-692-12 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на „ЕМИ“ ООД, за територията на община Средец

Решение № Л-690 от 29.06.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енергия Газ“ ЕАД лицензия № Л-690-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-689 от 29.06.2023 г. на КЕВР за издаване на „КПГ Инвест“ ООД лицензия № Л-689-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № И1-Л-637 от 29.06.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-637-01 от 31.10.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Биовет“ АД, по отношение на енергийния обект, с допълване на лицензията с нов енергиен обект – „Фотоволтаична електрическа централа „Биовет-Разград“

Решение № ТК-1 от 19.06.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Р Гърция относно годишните търгове за капацитет, които ще се провеждат от "Ай Си Джи Би" АД в съответствие с тръжния календар на Европейската мрежа за преносните оператори на газ

Решение № М-1 от 19.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгартрансгаз" ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2023 – 30.09.2024 г.

Решение № С-6 от 19.06.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

Решение № Л-688 от 15.06.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „НЕКСТЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД

Решение № БП-37 от 07.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аратиден“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-687 от 07.06.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-687-01 от 07.06.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Аратиден“ с инсталирана мощност (АC мощност) 100,0 МW“ на „Аратиден“ ЕООД

Решение № Р-461 от 02.06.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Си Солар енерджи“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Терасол“, с обща инсталирана мощност 100,0 MW (АС мощност)

Решение № Р-460 от 02.06.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Белозем Солар Парк 3“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-643-01 от 17.11.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Верила“, с обща инсталирана мощност 100,0 MW (АС мощност)

Решение № Ц – 11 от 01.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.06.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.06.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № Ц-10 от 29.05.2023 г. на КЕВР, относно Решение № 7440 от 26.07.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11206 от 2021 г., с което е оставено в сила Решение № 5338 от 08.09.2021 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 2135 от 2020 г. за отмяна на Решение № Ц-5 от 30.01.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. I

Решение № ПП-5 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план на „Енерга Брасълс“ НВ за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Пр-Л-601 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА на лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-686 от 19.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерга Брасълс“ НВ лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ПП-4 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-12-00-1276 от 15.06.2022 г. на „Енерджи Контрибюшън“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № ПП-3 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1040 от 14.03.2022 г., изменено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1040 от 15.06.2022 г. на „Енерджи Контрибюшън“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ преди изграждане на енергиен обект

Решение № Ц-9 от 19.05.2023 г. на КЕВР относно определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи, работещи над 2 250 часа, считано от 01.07.2012 г. и установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-29 от 16.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, за вятърни електрически централи работещи над 2 250 часа, след отмяната му в частта по т. 2 с Решение № 7642 от 08.08.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4620 от 2021 г.

Решение № С-5 от 19.05.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2023 г. до 30.04.2023 г.

Решение № И1-Л-422 от 11.05.2023 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия", на "Българска независима енергийна борса" ЕАД

Решение № Л-685 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на Тинмар Енерджи С.А. лицензия № Л-685-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-684 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Тинмар Съплай“ ЕООД лицензия № Л-684-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-683 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „КЦМ“ АД лицензия № Л-683-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-682 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ лицензия № Л-682-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ОУ-4 от 11.05.2023 г. на КЕВР относно одобряване на „Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ и на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на доставчика от последна инстанция“ на „Електрохолд Продажби“ ЕАД

Решение № КР-1 от 04.05.2023 г. на КЕВР за установяване на прекратени лицензии за дейността „производство на електрическа енергия“, считано от 06.02.2023 г. на основание §22 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2023 г.

Решение № БП-36 от 04.05.2023 г. на КЕВР за актуализиране на бизнес план на „МЕТ Суворово Уинд Парк“ ЕАД за периода 2023 г. – 2026 г.

Решение № Ц – 8 от 01.05.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Л-681 от 20.04.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Респект Енерджи“ СА

Решение № Л-680 от 20.04.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Пъблик Пауър Корпорейшън" СА

Решение № БП-35 от 20.04.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Грей Стоун България“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-34 от 20.04.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Респект Енерджи“ СА за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И1-Л-542 от 20.04.2023 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Грей Стоун България“ ООД

Решение № С-4 от 20.04.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

Решение № Р-457 от 11.04.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 8,213 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № Р-456 от 11.04.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 26,544 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № Ц – 7 от 01.04.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Д-2 от 31.03.2023 г. на КЕВР за дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „в“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решение № Д-1 от 31.03.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „а“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на междусистемния газопровод IGB и приложения на български и на английски език.

Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г., и утвърждаване, считано от 01.04.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-32 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-31 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план ВИЕЕ Унгария Кфт. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-679 от 30.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД лицензия № Л-679-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-678 от 30.03.2023 г. на КЕВР за издаване на ВИЕЕ Унгария Кфт. лицензия № Л-678-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Р-451 от 30.03.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Карнобат Енерджи“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез фотоволтаична електрическа централа „Карнобат“ с обща инсталирана мощност 25,0 МW (АС мощност) или постояннотокова мощност 28,590 MWр

Решение № Р-450 от 30.03.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Галакси РЕ“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 2 (етап 1 и етап 2) с обща инсталирана постояннотокова мощност 50 375,82 кWp

Решение № Р-449 от 30.03.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 42,48894 МWp към Трети етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № С-3 от 20.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

Решение № БП-30 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Елпедисън С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-29 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Е.ОН Енерги Румъния С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-28 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Телегаз“ ООД

Решение № БП-27 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Енерга Брасълс“ НВ

Решение № БП-26 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Болкан Ютилитис“ АД

Решение № Л-677 от 16.03.2023 г. на КЕВР за издаване на Елпедисън С.А. лицензия № Л-677-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-676 от 16.03.2023 г. на КЕВР за издаване на Е.ОН Енерги Румъния С.А. лицензия № Л-676-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-675 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Телегаз“ ООД

Решение № Л-674 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енерга Брасълс“ НВ

Решение № Л-673 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Болкан Ютилитис“ АД

Решение № ОУ-3 от 10.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия за продажба на електрическа енергия от краен снабдител „Електрохолд Продажби“ ЕАД

Решение № БП-25 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „И ту Джи“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-24 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Спектро Енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л – 672 от 10.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „И ту Джи“ ООД лицензия № Л-672-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л – 671 от 10.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „Спектро Енерджи“ ЕООД лицензия № Л-671-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Ц-6 от 01.03.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г., и утвърждаване, считано от 01.03.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-23 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Едисън“ С.П.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № Л-670 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на „Едисън“ С.П.А. лицензия № Л-670-15 от 23.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-669 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Терасол“ с инсталирана мощност (АC мощност) 100,0 МW“ на „Си Солар енерджи“ ЕООД

Решение № Л-668 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-668-01 от 23.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу солар МТ“ с инсталирана мощност (АC мощност) 36,0 МW“ на „Тракия МТ солар“ ЕООД

Решение № И1-Л-543 от 23.02.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № И1-Л-383 от 23.02.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-383-01 от 26.04.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД

Решение № БП-22 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Риал Стейтс“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2025 г.

Решение № БП-21 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Си Солар енерджи“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-20 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Тракия МТ солар“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-666 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Метатрон Енерджи“ ООД

Решение № Л-665 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД

Решение № БП-19 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Метатрон Енерджи“ ООД

Решение № БП-18 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД

Решение № ВТ-1 от 17.02.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на важни точки за газопровода IGB

Решение № С-2 от 17.02.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Решение № БП-17 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Галакси РЕ“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-16 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И2-Л-605 от 16.02.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Галакси РЕ“ ООД.

Решение № Л-667 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-667-01 от 16.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Гълъбово“ с инсталирана мощност (АC мощност) 150,0 МW“ на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД.

Решение № БП-15 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л – 664 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД лицензия № Л-664-15 от 16.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-14 от 09.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Метамодул Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-13 от 09.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-12 от 09.02.2023 г. на КЕВР одобряване на бизнес план на „Д. Трейдинг“ д.о.о. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-663 от 09.02.2023 г. на КЕВР за издаване на „Метамодул Трейд“ ЕООД лицензия № Л-663-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-662 от 09.02.2023 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА

Решение № Л-661 от 09.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Д.Трейдинг“ д.о.о

Решение № Ц-5 от 01.02.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец февруари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Р-439 от 01.02.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 27,825 МWp към Трета част от Втория етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp.

Решение № Ц - 4 от 31.01.2023г. на КЕВР  за утвърждаване на цени на "Тецеко" ЕАД за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № БП - 11 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Д. Трейдинг“ д.о.о. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП -10 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сигма Инвест“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-660 от 31.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Д. Трейдинг“ д.о.о. лицензия № Л-660-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-659 от 31.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Сигма Инвест“ ЕООД лицензия № Л-659-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № И1-Л-527 от 31.01.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Тракия-МТ“ ЕООД

Решение № БП-9 от 25.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, за периода 2023-2027 г.

Решение № Р-433 от 19.01.2023 г. на КЕВР за издаване на разрешение за започване осъществяване на лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“ по лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, чрез новоизградени енергийни обекти.

Решение № С-1 от 19.01.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № БП-8 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енемона Екогаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-7 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕРУ Юръп ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-6 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Трейдер“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-658 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енемона Екогаз“ ООД лицензия № Л-658-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-657 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на ЕРУ Юръп ГмбХ лицензия № Л-657-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-656 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Трейдер“ ЕООД лицензия № Л-656-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-655 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Потентиа Трейд“ СРЛ

Решение № Л-654 от 12.01.2023 г.на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ

Решение № Л-653 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ

Решение № Л-652 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Нордика Ойл“ ЕООД

Решение № БП-5 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Потентиа Трейд“ СРЛ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-4 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2025 г.

Решение № БП-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Нордика Ойл“ ЕООД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Ц-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Р-429 от 09.01.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Инвесто Партнърс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 3  с постояннотокова пикова мощност – 6,60 МWp и променливотокова мощност – 5,7 MW и етап 4 с постояннотокова пикова мощност 16,5 МWp  и променливотокова мощност – 14,25 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW.

Решение № БП-1 от 05.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Галакси РЕ“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И1-Л-605 от 05.01.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Галакси РЕ“ ООД

Решение № Ц – 1 от 01.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.