Решения за 2019 год

Решение № БП - 12 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес планове на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионните територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Решение № БП - 11 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Севлиевогаз-2000“ АД за територията на община Севлиево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2020 г. на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир; „Верила Сървис” АД; „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин; „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново; „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД; „В и К” ООД, гр. Габрово; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен; ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К” АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „АЦК“ ООД

Решение № БП-15 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

Решение № БП-14 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

Решение № БП-13 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

Решение № И3-Л-029 от 23.12.2019 г. на КЕВР за изменение и продължаване срока на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация Русе“ ЕАД

Решение № И5-Л-008 от 23.12.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД

Решение № И2-Л-344 от 23.12.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“

Решение № Ц-36 от 23.12.2019 г. на КЕВР за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г. за допускане на изменение на изменение на цената на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“ за 2020 г.

Решение № БП-10 от 18.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. на „Брикел“ ЕАД

Решение № Ц-34 от 18.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Камено-газ” ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц-33 от 18.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Балкангаз 2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № С-23 от 18.12.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.

Решение № БП - 10 от 13.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

Решение № И2-Л-172 от 12.12.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на „Севлиевогаз-2000“ АД

Решение № И6-Л-025 от 27.11.2019 г. за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация - Враца“ ЕАД

Решение на КЕВР № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2020-2021 г., и за утвърждаване, считано от 01.12.2019 г., на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

Решение № С-22 от 20.11.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

Решение № БП - 9 от 14.11.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Пр-Л-427 от 06.11.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Водни и енергийни спестявания“ ООД

Решение № И1-Л-329 от 06.11.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А.

Решение БП-Ц-8 от 30.10.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2020-2021 г., и утвърждаване на цени на ВиК услуги считано от 01.11.2019 г.

Решение № ПП-4 от 24.10.2019 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-15-33-16 от 27.09.2019 г. от „Камено-газ” ЕООД за одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2020-2024 г.

Решение № С-21 от 17.10.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.

Решение № Ц-32 от 30.09.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 3428 от 22.05.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 7 състав по адм. дело № 8898 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 9285 от 18.06.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7903 от 2018 г.

Решение БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за регулаторен период 2017-2021 г., утвърждаване на цени на ВиК услуги считано от 01.12.2017 г. и одобряване на цени на ВиК услуги 2018-2021 г., след влязло в сила решение № 10477 от 05.07.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 8759/2018 г.

Решение на КЕВР № И3-Л-331 от 03.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи МТ“ ЕАД

Решение на КЕВР № И1-Л-490 от 03.10.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Трен“ ЕООД

Решение № Ц – 31 от 30.09.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІV тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение на КЕВР № И1-Л-335 от 19.09.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на  „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД

Решение на КЕВР № Л-514 от 19.09.2019 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“  на „Енекод Грийн“ ЕАД

Решение на КЕВР № Л-513 от 19.09.2019 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Инфиниа" ЕООД

Решение на КЕВР № Л-512 от 19.09.2019 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "МФТ Енерджи А/С"

Решение на КЕВР № И2-Л-330 от 19.09.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на " Енергоинвестмънт" АД

Решение на КЕВР № Пр-Л-356 от 19.09.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Джи Ви Ай" ООД

Решение № И4-Л-008 от 19.09.2019 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД.

Решение № С-20 от 19.09.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.

Решение БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. и за утвърждаване на цени на ВиК услуги, считано от 01.09.2019 г.

Решение БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. и за утвърждаване на цени на ВиК услуги, считано от 01.09.2019 г.

Решение № Ц-30  от 16.08.2019 г. на КЕВР относно решение № 3069 от 09.05.2018 г. на АССг за отмяна на мълчалив отказ на КЕВР по заявление с вх. № Е-13-266-1 от 11.08.2017 г. на „Еко Енерджи Мениджмънт“ ООД

Решение № С-19 от 16.08.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г.

Решение № ДПРМ-2 от 16.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Решение № ДПРМ-1 от 09.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 - 2028 г.

Решение на КЕВР № Л-511 от 11.07.2019 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД

Решение № Пр-Л-505 от 11.07.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Езпада“ д.о.о.

Решение № БП - 8 от 25.07.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа за периода 2020 – 2024 г.

Решение № И2-Л-185 от 25.07.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на „Кнежа-газ“ ООД

Решение № И2-Л-312 от 25.07.2019 г. на КЕВР за изменение и продължаване срока на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на ВиК услуги за 2020-2021 г., и за утвърждаване на цени на ВиК услуги считано от 01.08.2019 г.

Решение № Ц-29 от 25.07.2019 г. на КЕВР за допълване на Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, считано от 01.07.2019 г.

Решение № С-18 от 18.07.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

Решение № Ц-28 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 1954 от 26.03.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 63 състав по адм. дело № 8827 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 7817 от 23.05.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7039 от 2018 г.

Решение № Ц-27 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация-Перник“ АД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 3164 от 14.05.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 11 състав по адм. дело № 8899 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 7905 от 27.05.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 8187 от 2018 г.

Решение № Ц-26 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация Русе“ ЕАД на пределни цени на топлинната енергия, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., и преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г., в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 4008 от 14.06.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дeло № 8840 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 4628 от 28.03.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 9270 от 2018 г.

Решение № Ц-25 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 1848 от 21.03.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дeло № 8837 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 5941 от 18.04.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6672 от 2018 г.

Решение № Ц-24 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация-ВТ“ АД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 1852 от 21.03.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 60 състав, по адм. д. № 8833/2017 г., оставено в сила с Решение № 13749 от 09.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6231 от 2018 г.

Решение № Ц-23 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, за периода от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 972 от 16.02.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 63 състав по адм. дело № 5525 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 6297 от 24.04.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4582 от 2018 г.

Решение № Ц-22 от 16.07.2019 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация - Бургас“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 4072 от 15.06.2018 г. на Административен съд София-град, трето отделение, 51 състав, по адм. дeло № 8830 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 4741 от 01.04.2019 г. на Върховен административен съд по адм. дело № 9269 от 2018 г.

Решение № Л-511 от 11.07.2019 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД

Решение № Пр-Л-505 от 11.07.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Езпада“ д.о.о.

Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г. на КЕВР относно допълване на Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1MW, считано от 01.07.2019 г.

Решение на КЕВР № Ц-20 от 01.07.2019 г. относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2019 г.

Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1MW, считано от 01.07.2019 г.

Решение № СП-6 от 28.06.2019 г. на КЕВР за установяване, считано от 31.07.2015 г. на нетно специфично производство на електрическа енергия в размер на 2 500 kWh, въз основа на което е определена преференциална цена за водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 MW, които са въведени в експлоатация до влизане в сила на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, отм., в Решение № Ц-14 от 03.04.2019 г. на КЕВР, във връзка с т. 9 от Решение № Ц-015 от 31.03.2008 г. на ДКЕВР

Решение № Ц - 16 от 28.06.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІII тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на ВиК услуги за 2020-2021 г., и за утвърждаване считано от 01.07.2019 г. на цени на ВиК услуги за 2019 г.

Решение № БП–7 от 21.06.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц–15 от 21.06.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газинженеринг” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № И2-Л-143 от 21.06.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на „Камено-газ“ ЕООД

Решение № С-17 от 21.06.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 12 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

Решение № С-16 от 19.06.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

Решение № С-15 от 05.06.2019 г. на КЕВР относно прекратяване на преписката по заявление с вх. № Е-ЗСК-6 от 15. 04.2019 г. подадено от „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за период на производство от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

Решение № С-14 от 05.06.2019 г. на КЕВР относно поправка на очевидни фактически грешки в Решение № С-11 от 16.05.2019 г. за броя на издадените електронни сертификати на „ Топлофикация Враца“ ЕАД – ОЦ „Младост, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация Петрич“ ЕАД и „Когрийн“ ООД през периода на производство от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.

Решение № С-13 от 05.06.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД  през периодите: от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.; от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.; от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

Решение № С-12 от 05.06.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 13 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.

Решение № Пр-Л-035 от 28.05.2019 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност

Решение № БП - 6 от 23.05.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2019 – 2023 г.

Решение на КЕВР № Пр-Л-346 от 16.05.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Енергопроект Ютилитис“ ООД

Решение на КЕВР № Пр-Л-323 от 16.05.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Веолия Енерджи България" ЕАД

Решение на КЕВР № Пр-Л-294 от 16.05.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-294-15 от 09.02.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Решение на КЕВР № Л-510 от 16.05.2019 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Свилоза“ АД

Решение на КЕВР № Л-509 от 16.05.2019 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“

Решение на КЕВР № И2-Л-388 от 16.05.2019г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността "производство на електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Компания за енергетика и развитие" ООД

Решение № С-11 от 16.05.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.

Решение БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. за одобряване на бизнес план „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителната услуга за 2019 - 2021 г., и за утвърждаване считано от 01.06.2019 г. на цена на водоснабдителната услуга за 2019 г.

Решение № И2-Л-022 от 09.05.2019 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия", издадена на "Топлофикация-ВТ" АД, по отношение на енергийния обект

Решение № Пр-Л-043 от 09.05.2019 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността "пренос на топлинна енергия", издадени на "Топлофикация Казанлък" АД – в несъстоятелност

Решение № ПП-3 от 08.05.2019 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 21.03.2019 г. от "Булгаргаз" ЕАД за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2019-2023 г.

Решение № С-10 от 25.04.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 12 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

Решение № С-9 от 18.04.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

Решение БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Ямбол за регулаторен период 2017-2021 г., утвърждаване на цени на ВиК услуги считано от 01.12.2017 г. и одобряване на цени на ВиК услуги 2018-2021 г., след влязло в сила решение № 1436 от 04.02.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6199/2018 г.

Решение на КЕВР № Пр-Л-456 от 03.04.2019 г. за прекратяване на лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Елпро България" ЕООД

Решение на КЕВР № И2-Л-293 от 03.04.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ЛОНИКО" ЕООД

Решение на КЕВР № Ц-14 от 03.04.2019 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 MW, които са въведени в експлоатация до влизане в сила на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, отм., считано от 01.04.2011 г.

Решение № Ц – 13 от 01.04.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Примагаз” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода от 2019 до 2023 г.

Решение СП-5 от 28.03.2019 г. на КЕВР за установяване, считано от 31.07.2015 г. на нетно специфично производство на електрическа енергия в размер на 2000 kWh, въз основа на което е определена преференциална цена за вятърни електрически централи работещи до 2 250 часа по т. 8 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, във връзка с Решение № Ц-013 от 28.06.2006 г., след решение № 1177 от 23.02.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 8522 по описа за 2015 г., оставено в сила с Решение № 1115 от 28.01.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 5284 по описа за 2018 г.

Решение № Ц-12 от 28.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, за периода от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. на преференциална цена на електрическа енергия и еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, след влязло в сила Решение № 6261 от 14.10.2016 г., поправено с Решение № 7104 от 15.11.2016 г. на Административен съд - София град по адм. д. № 4425/2015 г., оставено в сила с Решение № 2334 от 21.02.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2019/2017 г.

Решение № Ц-11 от 28.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. на преференциална цена на електрическа енергия и еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, след влязло в сила Решение № 1155 от 23.02.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 46 състав по адм. дело № 8835/2017 г., оставено в сила с Решение № 430 от 11.01.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4876 от 2018 г.

Решение № Ц-10 от 28.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІI тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № С-8 от 28.03.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 13 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

Решение № С-7 от 20.03.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 18 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

Решение № Ц-9 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Комекес” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-8 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-7 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и на териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период от 2019 г. до 2023 г.

Решение № Ц-6 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Каварна газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Пр-Л-261 от 08.03.2019 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Полимери“ АД – в несъстоятелност

Решение № БП – 5  от 08.03.2019 г. на КЕВР за одобряване на „Примагаз“ АД на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

Решение на КЕВР № СП-4 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 15 - за фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 200 kWр до 10 000 kWр, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 4.13 с Решение № 4230 от 21.06.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3252 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 163 от 07.01.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10332 от 2018 г.

Решение на КЕВР № СП-3 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 15 - за електрически централи с фотоволтаични модули над 200 kWр, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 2.15 с Решение № 4923 от 20.07.2017 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3249 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 14955 от 04.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10758 от 2017 г.

Решение на КЕВР № СП-2 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 14 - за електрически централи с фотоволтаични модули над 30 kWр до 200 kWр, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 2.14 с Решение № 4937 от 20.07.2017 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3247 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 14886 от 03.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10757 от 2017 г.

Решение на КЕВР № СП-1 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 - на електрически централи с фотоволтаични модули над 30 kWp до 200 kWp, монтирани на покриви и фасади, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 2.11 с Решение № 1173 от 23.02.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 8631 от 2015 г., оставено в сила с Решение 9855 от 18.07.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 5055 от 2018 г.

Решение № И7-Л-032 от 28.02.2019 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация София“ ЕАД

Решение № И1-Л-311 от 28.02.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЧЕЗ“ а.с.

Решение № И1-Л-309 от 28.02.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД

Решение № С-6 от 28.02.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 14 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Решение на КЕВР № Ц-5 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 870 от 13.02.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 5352 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 13732 от 09.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4580 от 2018 г., с което се отменя Решение № Ц-8 от 28.04.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решение на КЕВР № Ц-4 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Брикел” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 52 от 04.01.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 8822 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 16269 от 27.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2292 от 2018 г., с което се отменя Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 24.

Решение на КЕВР № Ц-3 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Топлофикация Габрово” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 247 от 11.01.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 8838/2017 г., оставено в сила с Решение № 15422 от 11.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 3138 от 2018 г., с което се отменя Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 14.

Решение на КЕВР № Ц-2 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 417 от 19.01.2017 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 16 състав по адм. д. № 10351 от 2015 г., оставено в сила с Решение № 3463 от 19.03.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2765 от 2017 г., с което се отменя Решение № Ц-024 от 29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 2.

Решение № Ц-1 от 15.02.2019 г. на КЕВР относно актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, произвеждащи електрическа енергия от биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл, считано от 01.07.2016 г., след отмяна на Решение № Ц – 17 от 30.06.2016 г. в частта по раздел VIII, т. 2 с Решение № 5121 от 03.08.2017 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 8362 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 9156 от 04.07.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11497 от 2017 г.

Решение № С-5 от 15.02.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 18 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Решение № БП-4 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен” ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Решение № БП-3 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 2023 г.

Решение № БП-2 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

Решение № БП - 1 от 06.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

Решение № С-4 от 31.01.2019 г. на КЕВР относно поправка на очевидна фактическа грешка в издадения брой електронни сертификати на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода на производство на стоката „електрическа енергия“ от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № С-3 от 31.01.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № И1-Л-433 от 31.01.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ „Хидроенерджи Груп“ ООД

Решение № И1-Л-386 от 31.01.2019 г. на КЕВР за изменение/допълнение на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД

Решение № С-2 от 17.01.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № И3-Л-068 от 10.01.2019 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на "ТЕЦ Марица 3" АД

Решение № С-1 от 03.01.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 15 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г.

Решение № Ц-36 от 23.12.2019 г. на КЕВР за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия