Решения за 2018 год

Решение № И1-Л-489 от 18.07.2018 г. на КЕВР за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на  „Солвей Соди” АД

Решение № Пр-Л-461 от 21.11.2018 г. за прекратяване на лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“  на „Еско Сървисис“ ООД.

Решение № Пр-Л-447 от 21.11.2018 г. за прекратяване на лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“  на „Неас Енерджи“ АС.

Решение № И2-Л-299 от 21.11.2018 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ.

Решение на КЕВР № Л-507 от 20.11.2018 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Електроснабдяване България“ ЕООД

Решение № И2-Л-356 от 21.11.2018 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Джи Ви Ай“ ООД.

Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2019 г., на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир; „Верила Сървис” АД; „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин; „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново; „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД; „В и К” ООД, гр. Габрово; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен; ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.

Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Д-1 от 21.12.2018 г. на КЕВР за одобрение на документация за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

Решение № С-17 от 20.12.2018 на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г.

Решение № Ц-18 от 19.12.2018 г. за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Решение № И1-Л-306 от 13.12.2018 г. за продължаване срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г. на „Алпик Енерджи“ СЕ за дейността „търговия с електрическа енергия“

Решение на КЕВР № Л-508 от 13.12.2018 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Алро“ СА

Решение № И2-Л-058 от 13.12.2018 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД

Решение № И1-Л-084 от 05.12.2018 г. на КЕВР за изменение на Лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД.

Решение № И3-Л-008 от 05.12.2018 г. на КЕВР за изменение на Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД.

Решение № И2-Л-023 от 05.12.2018 г. на КЕВР за изменение на Лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД.

Решение № БП-3  от 30.11.2018 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за периода 2018 г.-2022 г.

Решение № Ц-17 от 30.11.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.12.2018 г.

Решение БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.12.2018 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 - 2021 г.

Решение БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. за одобряване на бизнес план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.12.2018 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 - 2021 г.

Решение № С-16 от 27.11.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 13 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г.

Решение ПП-3 от 21.11.2018 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-14-76-6 от 04.10.2018 г. на „Топлофикация Петрич“ ЕАД

Решение № С-15 от 20.11.2018 на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г.

Решение № И5-Л-025 от 20.11.2018 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация - Враца" ЕАД

Решение на КЕВР № ДПРМ-2 от 02.11.2018 г. за одобрение на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027 г. на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Решение № Л-506 от 31.10.2018 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ и на лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, за издаване на лицензия за дейността „производство електрическа и топлинна енергия“ с условие за изграждане на енергийни обекти и за издаване на разрешение за сключване на договор за заем на „EВН България Топлофикация“ ЕАД

Решение № БП-2  от 31.10.2018 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2018 г. - 2022 г. на „EВН България Топлофикация“ ЕАД

Решение № Ц-16 от 31.10.2018 г. на КЕВР  за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.11.2018 г.

Решение № С-14 от 30.10.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 11 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г.

Решение № И3-Л-094 от 30.10.2018 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия на  „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД

Решение БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.11.2018 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 - 2021 г.

Решение № С-13 от 18.10.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г.

Решение № И-4 от 09.10.2018 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.8.2. „Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система“ - Фаза 2

Решение № С-12 от 01.10.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 11 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Решение № Ц-15 от 01.10.2018 г. на КЕВР за утвърждаване изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премиите за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, считано от 01.10.2018 г.

Решение №БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „В и К” ООД, гр. Габрово за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021  г., за утвърждаване считано от 01.10.2018 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 - 2021 г.

Решение № Ц-14 от 28.09.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за ІV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № С-11 от 19.09.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 14 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Решение № Ц – 13 от 14.09.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-30.09.2019 г.

Решение № С-10 от 13.09.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г.

Решение № И4-Л-041 от 13.09.2018 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на  „Веолия Енерджи Варна” ЕАД

Решение № С-9 от 24.08.2018 г. на КЕВР относно поправка на очевидни фактически грешки в издадения брой електронни сертификати на "Брикел" ЕАД за периода на производство на стоката "електрическа енергия" от 01.06.2018 до 30.06.2018 г.

Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР за освобождаване на междусистемна връзка Гърция – България (IGB Interconnector) от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост

Решение № С-8 от 25.07.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

Решение № ДПРМ-1 от 25.07.2018 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2018-2027

Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване, считано от 01.08.2018 г., на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване, считано от 01.08.2018 г., на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № Ц-12 от 05.07.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Райков сервиз“ ООД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

Решение на КЕВР № Ц-11 от 01.07.2018 г. относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"

Решение № Ц-10 от 01.07.2018 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" за дружествата от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2018 г.

Решение № Ц-9 от 01.07.2018 г. относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

Решение № Ц-8 от 29.06.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за ІII тримесечие на 2018 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № С-7 от 26.06.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г.

Решение БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване считано от 01.07.2018 г. цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № БП – 1 от 05.06.2018 г. на КЕВР за одобряване актуализиран бизнес план на ,,Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

Решение № Р – 273 от 05.06.2018 г. на КЕВР за разрешаване на ,,Райков сервиз“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по издадените лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян

Решение № С-6 от 05.06.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г.

Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на Верила АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване, считано от 01.06.2018 г., на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на ПСОВ ЛЕКО КО ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване, считано от 01.06.2018 г., на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № ВМ-1 от 17.05.2018 г. за одобряване на представения от българския оператор на преносна система „Булгартрансгаз“ ЕАД Втори годишен доклад за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и Втори годишен доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014.

Решение на КЕВР № И2-Л-280 от 17.05.2018 г. за продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АВВ Електрифициране“ ООД

Решение на КЕВР № И2-Л-236 от 17.05.2018 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Акспо България“ ЕАД

Решение № С-5 от 08.05.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.

Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на "В и К" АД, гр. Ловеч за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на ВиК оператора за периода 2017-2021 г.

Решение на КЕВР № Л-499 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Хидроенерджи Трейд" ЕООД

Решение на КЕВР № И1-Л-377 от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Актаел" ЕООД

Решение на КЕВР № Пр-Л-257 от 29.03.2018 г. за прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на на "Еспада" СРО, ч.ю.л., държава: Чешка република

Решение № С-4 от 12.04.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване считано от 01.04.2018 г. на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цени за ІI тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц-6 от 29.03.2018 г. относно изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на "Брикел" ЕАД

Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

Решение № Л-499 от 29.03.2018 г. относно издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Хидроенерджи Трейд" ЕООД

Решение № И1-Л-377 от 29.03.2018 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Актаел" ЕООД

Решение № Пр-Л-257 от 29.03.2018 г. прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Еспада" СРО

Решение № С-3 от 08.03.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г.

Решение № Ц-5 от 28.02.2018 г., относно утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от "Топлофикация Плевен" ЕАД, след отмяна на т. 3 от Решение № Ц - 024 от 29.07.2013 г. на КЕВР, с влязло в сила Решение № 13597 от 09.11.2017 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 12291 от 2016 г., за периода от 01.08.2013 г. до 29.12.2013 г.

Решение № Ц-4 от 28.02.2018 г. на КЕВР, за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия, произведена от "Коген Загоре" ЕООД, считано от 01.03.2018 г.

Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Добрич" АД за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване считано от 01.03.2018 г. на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия за "производство на електрическа енергия", издадена на "ТЕЦ Хасково" АД – в несъстоятелност

Решение № С-2 от 08.02.2018 г. г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.

Решение № ФГ – 1 от 16.01.2018 г. на КЕВР за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в титулните страници на издадените на „Овергаз Мрежи“ АД лицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“.

Решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Примагаз“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“

Решение № Ц–2 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Неврокоп-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев

Решение № Ц–1 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Свиленград-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград

Решение № С-1 от 12.01.2018 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.