Решения за 2023 г.

Решение № Ц-10 от 29.05.2023 г. на КЕВР, относно Решение № 7440 от 26.07.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11206 от 2021 г., с което е оставено в сила Решение № 5338 от 08.09.2021 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 2135 от 2020 г. за отмяна на Решение № Ц-5 от 30.01.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. I

Решение № ПП-5 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план на „Енерга Брасълс“ НВ за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Пр-Л-601 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА на лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-686 от 19.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерга Брасълс“ НВ лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ПП-4 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-12-00-1276 от 15.06.2022 г. на „Енерджи Контрибюшън“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № ПП-3 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1040 от 14.03.2022 г., изменено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1040 от 15.06.2022 г. на „Енерджи Контрибюшън“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ преди изграждане на енергиен обект

Решение № Ц-9 от 19.05.2023 г. на КЕВР относно определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи, работещи над 2 250 часа, считано от 01.07.2012 г. и установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-29 от 16.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, за вятърни електрически централи работещи над 2 250 часа, след отмяната му в частта по т. 2 с Решение № 7642 от 08.08.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4620 от 2021 г.

Решение № С-5 от 19.05.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2023 г. до 30.04.2023 г.

Решение № Л-685 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на Тинмар Енерджи С.А. лицензия № Л-685-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-684 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Тинмар Съплай“ ЕООД лицензия № Л-684-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-683 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „КЦМ“ АД лицензия № Л-683-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-682 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ лицензия № Л-682-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ОУ-4 от 11.05.2023 г. на КЕВР относно одобряване на „Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ и на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на доставчика от последна инстанция“ на „Електрохолд Продажби“ ЕАД

Решение № КР-1 от 04.05.2023 г. на КЕВР за установяване на прекратени лицензии за дейността „производство на електрическа енергия“, считано от 06.02.2023 г. на основание §22 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2023 г.

Решение № БП-36 от 04.05.2023 г. на КЕВР за актуализиране на бизнес план на „МЕТ Суворово Уинд Парк“ ЕАД за периода 2023 г. – 2026 г.

Решение № Ц – 8 от 01.05.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Л-681 от 20.04.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Респект Енерджи“ СА

Решение № БП-35 от 20.04.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Грей Стоун България“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-34 от 20.04.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Респект Енерджи“ СА за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И1-Л-542 от 20.04.2023 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Грей Стоун България“ ООД

Решение № С-4 от 20.04.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

Решение № Р-457 от 11.04.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 8,213 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № Р-456 от 11.04.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 26,544 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № Ц – 7 от 01.04.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Д-2 от 31.03.2023 г. на КЕВР за дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „в“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решение № Д-1 от 31.03.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „а“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на междусистемния газопровод IGB и приложения на български и на английски език.

Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г., и утвърждаване, считано от 01.04.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-32 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-31 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план ВИЕЕ Унгария Кфт. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-679 от 30.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД лицензия № Л-679-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-678 от 30.03.2023 г. на КЕВР за издаване на ВИЕЕ Унгария Кфт. лицензия № Л-678-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Р-451 от 30.03.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Карнобат Енерджи“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез фотоволтаична електрическа централа „Карнобат“ с обща инсталирана мощност 25,0 МW (АС мощност) или постояннотокова мощност 28,590 MWр

Решение № Р-450 от 30.03.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Галакси РЕ“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 2 (етап 1 и етап 2) с обща инсталирана постояннотокова мощност 50 375,82 кWp

Решение № Р-449 от 30.03.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 42,48894 МWp към Трети етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“

Решение № С-3 от 20.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

Решение № БП-30 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Елпедисън С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-29 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Е.ОН Енерги Румъния С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-28 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Телегаз“ ООД

Решение № БП-27 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Енерга Брасълс“ НВ

Решение № БП-26 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Болкан Ютилитис“ АД

Решение № Л-677 от 16.03.2023 г. на КЕВР за издаване на Елпедисън С.А. лицензия № Л-677-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-676 от 16.03.2023 г. на КЕВР за издаване на Е.ОН Енерги Румъния С.А. лицензия № Л-676-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-675 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Телегаз“ ООД

Решение № Л-674 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енерга Брасълс“ НВ

Решение № Л-673 от 16.03.2023 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Болкан Ютилитис“ АД

Решение № ОУ-3 от 10.03.2023 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия за продажба на електрическа енергия от краен снабдител „Електрохолд Продажби“ ЕАД

Решение № БП-25 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „И ту Джи“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-24 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Спектро Енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л – 672 от 10.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „И ту Джи“ ООД лицензия № Л-672-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л – 671 от 10.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „Спектро Енерджи“ ЕООД лицензия № Л-671-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Ц-6 от 01.03.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г., и утвърждаване, считано от 01.03.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-23 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Едисън“ С.П.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № Л-670 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на „Едисън“ С.П.А. лицензия № Л-670-15 от 23.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-669 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Терасол“ с инсталирана мощност (АC мощност) 100,0 МW“ на „Си Солар енерджи“ ЕООД

Решение № Л-668 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-668-01 от 23.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу солар МТ“ с инсталирана мощност (АC мощност) 36,0 МW“ на „Тракия МТ солар“ ЕООД

Решение № И1-Л-543 от 23.02.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № И1-Л-383 от 23.02.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-383-01 от 26.04.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД

Решение № БП-22 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Риал Стейтс“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2025 г.

Решение № БП-21 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Си Солар енерджи“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-20 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Тракия МТ солар“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-666 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Метатрон Енерджи“ ООД

Решение № Л-665 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД

Решение № БП-19 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Метатрон Енерджи“ ООД

Решение № БП-18 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ за периода 2023 г. – 2027 г. на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД

Решение № ВТ-1 от 17.02.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на важни точки за газопровода IGB

Решение № С-2 от 17.02.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Решение № БП-17 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Галакси РЕ“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-16 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И2-Л-605 от 16.02.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Галакси РЕ“ ООД.

Решение № Л-667 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-667-01 от 16.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Гълъбово“ с инсталирана мощност (АC мощност) 150,0 МW“ на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД.

Решение № БП-15 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л – 664 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД лицензия № Л-664-15 от 16.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-14 от 09.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Метамодул Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-13 от 09.02.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-12 от 09.02.2023 г. на КЕВР одобряване на бизнес план на „Д. Трейдинг“ д.о.о. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-663 от 09.02.2023 г. на КЕВР за издаване на „Метамодул Трейд“ ЕООД лицензия № Л-663-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-662 от 09.02.2023 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА

Решение № Л-661 от 09.02.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Д.Трейдинг“ д.о.о

Решение № Ц-5 от 01.02.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец февруари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Р-439 от 01.02.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 27,825 МWp към Трета част от Втория етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp.

Решение № Ц - 4 от 31.01.2023г. на КЕВР  за утвърждаване на цени на "Тецеко" ЕАД за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № БП - 11 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Д. Трейдинг“ д.о.о. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП -10 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сигма Инвест“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-660 от 31.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Д. Трейдинг“ д.о.о. лицензия № Л-660-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-659 от 31.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Сигма Инвест“ ЕООД лицензия № Л-659-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № И1-Л-527 от 31.01.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Тракия-МТ“ ЕООД

Решение № БП-9 от 25.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, за периода 2023-2027 г.

Решение № Р-433 от 19.01.2023 г. на КЕВР за издаване на разрешение за започване осъществяване на лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“ по лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, чрез новоизградени енергийни обекти.

Решение № С-1 от 19.01.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № БП-8 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енемона Екогаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-7 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕРУ Юръп ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-6 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Трейдер“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-658 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енемона Екогаз“ ООД лицензия № Л-658-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-657 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на ЕРУ Юръп ГмбХ лицензия № Л-657-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-656 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Трейдер“ ЕООД лицензия № Л-656-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-655 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Потентиа Трейд“ СРЛ

Решение № Л-654 от 12.01.2023 г.на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ

Решение № Л-653 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ

Решение № Л-652 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Нордика Ойл“ ЕООД

Решение № БП-5 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Потентиа Трейд“ СРЛ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-4 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2025 г.

Решение № БП-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Нордика Ойл“ ЕООД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Ц-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Р-429 от 09.01.2023 г. на КЕВР за разрешаване на „Инвесто Партнърс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 3  с постояннотокова пикова мощност – 6,60 МWp и променливотокова мощност – 5,7 MW и етап 4 с постояннотокова пикова мощност 16,5 МWp  и променливотокова мощност – 14,25 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW.

Решение № БП-1 от 05.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Галакси РЕ“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И1-Л-605 от 05.01.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Галакси РЕ“ ООД

Решение № Ц – 1 от 01.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.