Решения за 2023 г.

Решение № БП-9 от 25.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, за периода 2023-2027 г.

Решение № Р-433 от 19.01.2023 г. на КЕВР за издаване на разрешение за започване осъществяване на лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“ по лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, чрез новоизградени енергийни обекти.

Решение № С-1 от 19.01.2023 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № БП-8 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енемона Екогаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-7 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕРУ Юръп ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-6 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Трейдер“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-658 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енемона Екогаз“ ООД лицензия № Л-658-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-657 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на ЕРУ Юръп ГмбХ лицензия № Л-657-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-656 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Трейдер“ ЕООД лицензия № Л-656-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-655 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Потентиа Трейд“ СРЛ

Решение № Л-654 от 12.01.2023 г.на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ

Решение № Л-653 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ

Решение № Л-652 от 12.01.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Нордика Ойл“ ЕООД

Решение № БП-5 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Потентиа Трейд“ СРЛ за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-4 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2025 г.

Решение № БП-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Нордика Ойл“ ЕООД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Ц-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № БП-1 от 05.01.2023 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Галакси РЕ“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № И1-Л-605 от 05.01.2023 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Галакси РЕ“ ООД

Решение № Ц – 1 от 01.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.