Решения за 2006 год

Решение № Р-049/ 29.11.2006 г. за преобразуване на "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД и "Електроразпределение - Варна" АД - 323.18KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-044 от 23.06.2006 г. за одобряване на "Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Русе" - 53.24KB

Решение на ДКЕВР № П-1от 29.12.2006 г. заприемане на правила за търговия с електрическа енергия - 241.66KB

Решение на ДКЕВР № Ц-033от 29.12.2006 г. за цените наелектрическата енергия от фотоволтаични централи, считано от01.01.2007 г. - 293.44KB

Решение на ДКЕВР № Ц-032от 28.12.2006 г. за цените на"НЕК" ЕАД, считано от03.01.2007 г. - 249KB

Решение на ДКЕВР № Ц-027от 28.12.2006 г. за цените на"ВиК" ЕООД - гр. Брезник, считано от01.01.2007 г. - 318.46KB

Решение на ДКЕВР № Ц-028от 28.12.2006 г. за цените на"ВиК-Стенето" ЕООД - гр. Троян, считано от01.01.2007 г. - 341.53KB

Решение на ДКЕВР № Ц-029от 28.12.2006 г. за цените на"ВиК" ЕООД - гр. Берцовица, считано от01.01.2007 г. - 331.33KB

Решение на ДКЕВР № Ц-030от 28.12.2006 г. за цените на"ВиК" АД - гр. Ловеч, считано от01.01.2007 г. - 339.1KB

Решение на ДКЕВР № Ц-031от 28.12.2006 г. за цените на "ВиК" ЕООД - гр. Пловдив, считано от01.01.2007 г. - 336.58KB

Решение на ДКЕВР № Ц-026от 22.12.2006 г. за цените наелектроразпределителните дружества, собственост на ЧЕЗ иЧЕЗ "Електро - България" АД - 246.15KB

Решение на ДКЕВР № Ц-023от 22.12.2006 г. за цените на природния газ, считано от01.01.2007 г. - 195.96KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-8 от 11.12.2006 г. заопределяне на титуляр налицензия за извършване на дейността "разпределениена природен газ" на територията на община Сливен - 768.82KB

Решение на ДКЕВР №И1-Л-209от 29.11.2006 г. за изменение на лицензията за дейностите "разпределениена природен газ" и "обществено снабдяване сприроден газ"на обособената територия "Тракия" - 198.71KB

Решение на ДКЕВР № Ц-021от 29.11.2006 г. за изменение на утвърдената цена заактивна електрическа енергияна "ТЕЦ Варна" ЕАД - 186.07KB

Решение на ДКЕВР № Ц-022от 29.11.2006 г. за утвърждаване на еднокомпонентна ценана топлинна енергия на "Енергоконсулт" АД - 168.09KB

Решение на ДКЕВР № ТЕ-011от 29.11.2006 г. относно определяне на разполагаемостта,в съответствие с която всеки производител може дасключва сделки, през първата половина на 2007 г. - 287.2KB

Мотиви, неразделначаст от решение наДКЕВР № Ц-018 от 28.09.2006 г., приети с решение по т.1 от Протокол №119/02.10.2006 г. - 575.05KB

Решение на ДКЕВР № Ц-016от 18.09.2006 г. за утвърждаване на еднокопонентна ценана топлинна енергия на “Девен” АД Топлофикация Казанлък”ЕАД Топлофикация Ямбол” ЕАД и “Топлофикация Лозница”ЕАД. - 265.3KB

Решение на ДКЕВР № Ц-019от 28.09.2006 г. за цените на природния газ, считано от01.10.2006 г. - 224.95KB

Решение на ДКЕВР № Ц-018от 28.09.2006 г. за цените на електрическата енергия,считано от 01.10.2006 г. - 150.31KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-5от 17.07.2006 г. - 135.98KB

Решение на ДКЕВР № Л-205от 13.07.2006 г. за издаване на лицензия за производствона електрическа енергия на вятърна електроцентрала"Калиакра" на"Калиакра Уинд Пауър" АД - 148.25KB

Решение на ДКЕВР № Ц-013от 28.06.2006 г. за цената наелектрическата енергия от вятърни централи с новисъоръжения, считано от 01.01.2007 г. - 208.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц-012от 28.06.2006 г. за утвърждаване на цени, покоито производителите продават електрическа енергия наобществения доставчик, считано от 01.07.2006 г. - 212.38KB

Мотиви, неразделна част отрешение № Ц-012 от 28.06.2006 г. на ДКЕВР, приети срешение на комисията по протокол № 77/03.07.2006 г., т.2. - 283.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц-011от 28.06.2006 г. за пределната цена, по коятообществения доставчик продава природен газ за IIIтримесечие на 2006 г., считано от 01.07.2006 г. - 289.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц-010от 28.06.2006 г. за преференциални цени наелектрическата енергия, произведена по комбиниран начини пределни цени на топлинната енергия, считано от01.07.2006 г. - 274.97KB

Мотиви, неразделна част отрешение № Ц-10/28.06.2006 г., приети с решение на ДКЕВРпо протокол № 77 от 03.07.2006 г., т. 1 - 658.24KB

Решение на ДКЕВР № TE-009от 22.06.2006 г. за разполагаемостта и техническитепараметри за производство на електрическа енергия, всъответствие с които всеки производител може да сключвасделки с привилегировани потребители, търговци наелектрическа енергия и други производители при условиятана Правилата за търговия с електрическа енергия - 296.9KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-3от 13.04.2006 г. за класиране на кандидатите в конкурсаза определяне на титуляр на лицензия за извършване надейността "разпределение на природен газ" на обособенатеритория "Запад". - 1MB

Решение на ДКЕВР № Ц-007от 30.03.2006 г. за утвърждаване на цена за енергия, на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД,считано от 01.04.2006 г. - 196.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц-006от 27.03.2006 г. за утвърждаване на пределни цени на природния газ,считано от 01.04.2006 г. - 233.1KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1от 06.03.2006 г. за откриване на процедура за провежданена конкурс за издаване на лицензия за извършване надейността "разпределение на природен газ" на териториятана община Сливен. - 180.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц-005от 27.02.2006 г. за утвърждаване на цени на електрическаенергия на "Слънчев бряг" АД, считано от 01.03.2006 г. - 228.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц-004от 27.02.2006 г. за утвърждаване на цени на електрическаи топлинна енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД, считаноот 01.03.2006 г. - 235.31KB