Решения за 2004 год

Решение на ДКЕР № Ц-026от 17.12.2004 г. заутвърждаване на цени за пренос на природен газ иприсъединяване на потребители към газоразпределителнатамрежа за регионите "Добруджа" и "Мизия" - 180.91KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-19от 27.12.2004 г. заоткриване на процедура за провеждане на конкурс заиздаване на лицензия за извършване на дейността"Разпределение на природен газ" на територията на регион"Дунав" - 125.12KB

> Решение на ДКЕР № Ц-028 от30.12.2004 г. заутвърждаване на цена за енергия на ТЕЦ "Марица Изток 2"ЕАД Решение на ДКЕР № Ц-027 от30.12.2004 г. заутвърждаване на цени за продажба на електрическа енергияна "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, "ТЕЦ Марица3" АД, "Топлофикация Русе" ЕАД (блок 4) и "ТЕЦ Варна"ЕАД - 126.87KB

Протоколно решение на ДКЕР№ 101/29.12.2004 г. зацените на топлинната енергия за битови нужди, считано от01.01.2005 г. - 95.64KB

Протоколно решение на ДКЕР№ 100/27.12.2004 г. заудължаване срока на действие на решение Ц-020/25.10.2004г. - 84.8KB

Протоколно решение на ДКЕР№ 100/27.12.2004 г., т. 3 –коефиценти на обслужване, които ще се прилагат приизчисляване на цената за достъп от 01.01.2005 г. - 51.01KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-077-10/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-077-10/14.02.2001 задейността "транзитен пренос на природен газ" издадена на"Булгаргаз" ЕАД - 111.35KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-075-06/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-075-06/14.02.2001 задейността "пренос на природен газ" издадена на "Булгаргаз"ЕАД - 111.63KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-074-09/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-074-09/14.02.2001 г.за дейността "съхранение на природен газ" издадена на "Булгаргаз"ЕАД - 111.6KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-072-04/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-072-04/14.02.2001 г.за дейността "пренос на електрическа енергия" издаденана НЕК ЕАД - 111.53KB

Решение на ДКЕР №Л-147/17.12.2004г. за издаване на лицезия на НЕК ЕАД за извършване надейността "пренос на електрическа енергия" натериторията на страната - 136.37KB

Решение на ДКЕР №Л-146/17.12.2004г. за издаване на лицезия на "Булгаргаз" ЕАД заизвършване на дейностите "пренос на природен газ"натериторията на страната, "обществена доставка наприроден газ", "транзитен пренос на природен газ","съхранение на природен газ" - 133.23KB

Решение на ДКЕР №ТЕ-005/20.12.2004г. за определяне на разполагаемостта и техническитепараметри за производство на електрическа енергия - 154.24KB

Решение на ДКЕР №Л-144/25.11.2004г. за издаване на лицензия за производство наелектрическа и топлинна енергия на "КАМИБО" ЕООД - 144.91KB

Решение на ДКЕР № Ц-025/25.11.2004г. за утвърждаване на цени на "КАМИБО" ЕООД - 133.55KB

Решение на ДКЕР № Ц-024/25.11.2004г. за утвърждаване на цени на "ДЕВЕН" АД - 135.62KB

Решение на ДКЕР № П-023/25.11.2004г. за утвърждаване на цени за присъединяване на новипотребители на топлинна енергия на "Топлофикация Варна"ЕАД - 145.31KB

Решение на ДКЕР №И1-Л-026-05/25.11.2004 г. за изменение на лицензия №Л-026-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на"Топлофикация Враца" ЕАД - 116.46KB

Решение на ДКЕР № И1-Л-025-02/25.11.2004г. за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. запроизводство на топлинна енергия на "Топлофикация Враца"ЕАД - 131.48KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-112-03/25.11.2004г. за прекратяване на  лицензия №Л-112-03/06.03.2002 г. за извършване на дейносттапроизводство на електрическа и топлинна енергия на "Хименерго"ЕАД - 113.82KB

Решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004г. за - 115.58KB

Решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004г. за определяне на технологичните загуби при пренос иразпределение на електрическа енергия - 115.58KB

Решение на ДКЕР № Ц-018/13.10.2004г. за утвърждаване на цени на топлофикационни дружестваза стопански потребители - 289.91KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-18/20.10.2004г. за удължаване срока за участие в конкурса за регион"Дунав" - 104.27KB

Решение на ДКЕР №Ц-017/11.10.2004 г. за утвърждаване на пределни цени на"Камено-газ" ЕООД - 114.72KB

Решение на ДКЕР №Л-143/11.10.2004 г. за издаване на лицензии на"Камено-газ" ЕООД - 139.97KB

Решение на ДКЕР № ТЕ-004/29.09.2004 г.за утвърждаване на коефициента за разходите наобществения доставчик за доставка на балансираща енергия - 116.97KB

Решение на ДКЕР № Ц-015/29.09.2004 г.за утвърждаване на пределни цени на природния газ,считано от 01.10.2004 г. - 168.45KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-108-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “ЕРП Златни пясъци” АД - 132.57KB

Решение на ДКЕР №Л-142/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на “ЕРП Златни пясъци” АД - 150.3KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-042-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД - 132.81KB

Решение на ДКЕР №Л-141/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-СтараЗагора” ЕАД - 150.23KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-052-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД - 133.16KB

Решение на ДКЕР №Л-140/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Пловдив”ЕАД - 150.66KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-045-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-Варна” ЕАД - 132.81KB

Решение на ДКЕР №Л-139/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Варна”ЕАД - 150.09KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-046-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-Горна Оряховица” ЕАД - 132.95KB

Решение на ДКЕР №Л-138/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-ГорнаОряховица” ЕАД - 150.78KB

Решение на ДКЕР № Пр-Л-051-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-Плевен” ЕАД - 132.55KB

Решение на ДКЕР №Л-137/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Плевен” ЕАД - 149.9KB

Решение на ДКЕР №Пр-Л-053-07/13.08.2004 г.за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-София област” ЕАД - 132.64KB

Решение на ДКЕР №Л-136/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на“Електроразпределение-София област” ЕАД - 150.5KB

Решение на ДКЕР№ Пр-Л-066-07/13.08.2004г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на “Електроразпределение-Столично” ЕАД - 132.43KB

Решение на ДКЕР №Л-135/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ заизвършване на дейности в енергетиката на“Електроразпределение-Столично” ЕАД - 149.91KB

Решение на ДКЕР № П-5/25.08.2004 г. за приемане на правила за търговия с природен газ - 144.33KB

Решение на ДКЕР № P-017/23.08.2004 г. за изкупуване на електроенргиятаот "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД - 202.6KB

Решение на ДКЕР №P-016/23.08.2004 г.за сключване на договор за кредит за "ТЕЦ Марица изток2" ЕАД - 167.39KB

Решение на ДКЕР №Ц-014/09.08.2004 г. за цени наелектрическа енергия за битови потребители - 123.39KB

Решение на ДКЕР №ТПрГ-16/21.07.2004 г. за изменение на решение № ТПрГ-13/28.06.2004г. - 157.77KB

Решение на ДКЕР №ТПрГ-15/21.07.2004 г. за изменение на решение № ТПрГ-12/11.03.2004г. - 157.8KB

Решение на ДКЕР №ТПрГ-14/21.07.2004 г. за изменение на решение № ТПрГ-11/11.03.2004г. и точка ІV.5.6. от конкурсната документация заучастие в конкурс за издаване на лицензия за извършванена дейност "Разпределение на природен газ" натериторията на регион "Дунав" - 158.36KB

Решение на ДКЕР №Ц-013/05.07.2004 г. за поправка на очевидна фактическагрешка в Решение №Ц-008/20.05.2003 г. - 159.01KB

Решение на ДКЕР №П-4/05.07.2004 г. за Правила за предоставяне на достъпдо газопреносната и/или газоразпределителните мрежи - 97.3KB

Решение на ДКЕР №П-3/30.06.2004 г. заПоказатели за качество на електроснабдяването,топлоснабдяването и газоснабдяването - 154.48KB

Решение на ДКЕР №TE-003/30.06.2004 г. заопределяне на разполагаемостта и техническите параметриза производство на електрическа енергия - 191.26KB

Решение на ДКЕР №Ц-011/30.06.2004 г. за цени на електроененергийнитедружества от 01.07.2004 г. - 173.99KB

Решение на ДКЕР №Ц-010/30.06.2004 г. за цени на ел. енергия за битовипотребители от 01.07.2004 г. - 171.2KB

Решение на ДКЕР №Ц-009/30.06.2004 г. за цени на природен газ от01.07.2004 г. - 199.32KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-13/28.06.2004г. за откриванена процедура за провеждане на конкурсза издаване на лицензия за извършване на дейността"Разпределение на природен газ" на територията на регион"Запад" - 178.76KB

Решение на ДКЕР № П-2/04.06.2004 г. за Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи,Правила за търговия с електрическа енергия, Правила зауправление на елетроенергийната система и Правила заизмерване на количеството електрическа енергия - 123.22KB

Решение на ДКЕР № П-1/31.05.2004 г. за Правила зауправление на електроразпределителните мрежи - 114.67KB

Решение на ДКЕР№ Ц-007/29.03.2004 г. заутвърждаване пределни цени на природния газ - 248.12KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-12/11.03.2004г. за откриванена процедура за провеждане на конкурсза издаване на лицензия за извършване на дейността "Разпределение на природен газ"на територията на регион "Тракия" - 180.01KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-11/11.03.2004г. за откриванена процедура за провеждане наконкурс за издаване на лицензия за извършване надейността "Разпределение наприроден газ" на териториятана регион "Дунав" - 179.82KB

Решение на ДКЕР № О-023/27.02.2004г. за отказ за издаване на Лицензия за дейността"Разпределение на природен газ" на "ГазоснабдяванеБургас" ЕАД - 171.03KB

Решение на ДКЕР № О-022/27.02.2004г. за отказ за издаване на Лицензия за дейността"Разпределение на природен газ" на "ГазоснабдяванеСливен" АД - 171.08KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-10/26.02.2004г. за класиране на кандидатите в търга за изграждане нанова газоразпределителна мрежа на територията на регион "Добруджа" - 301.33KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-9/10.02.2004г. за класиране на кандидатите в търга за изграждане нанова газоразпределителна мрежа на територията на регион"Мизия" - 331.79KB

Решение на ДКЕР № ТЕ-002/12.01.2004г. за определяне на разполагаемостта и техническитепараметри за производството на електрическа енергия - 242.23KB