Решения за 2024 г.

Решение № С-7 от 18.07.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2024 г. до 30.06.2024 г.

Решение № Л-763 от 17.07.2024 г. на КЕВР за издаване на „НOA Енерджи Трейд София“ ЕООД лицензия № Л-763-15 от 17.07.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-517 от 10.07.2024 на КЕВР за разрешаване на „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изграденото 1 (едно) фотоволтаично поле с инсталирана постояннотокова мощност 1.801 MWp

Решение № Л-762 от 10.07.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-762-01 от 10.07.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 75,3 MW на „КонтурГлобал Марица Солар“ ЕАД

Решение № Л-761 от  10.07.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-761-15 от 10.07.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „ Езио Трейд“ ЕООД

Решение № Л-760 от 10.07.2024 г. на КЕВР за издаване на „Топлофикация-Плевен“ АД  лицензия № Л-760-15 от 10.07.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № И1-Л-704 от 10.07.2024 г. на КЕВР за изменение на лицензия на № Л-704-01 от 24.08.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Ценово Солар Плант“ ЕООД

Решение № И6-Л-041 от 10.07.2024 г. на КЕВР за изменение на лицензия на № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,  издадена на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

Решение № БП-16 от 10.07.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „КонтурГлобал Марица Солар“ ЕАД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № БП-15 от 10.07.2024 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Ценово Солар Плант“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2027 г.

Решение № НВ-2 от 10.07.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД в размер на 13% за регулаторния период, започващ от 01.01.2022 г.

Решение № БП-14 от 04.07.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Карловогаз“ ООД, за територията на община Карлово, за периода 2024 – 2026 г.

Решение № Ц-20 от 04.07.2024 г. на КЕВР за поправка на допуснати очевидни фактически грешки в Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г. на КЕВР

Решение № Л-759 от 03.07.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-759-15 от 03.07.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „НОВА ПАУЪР & ГАЗ“ С.Р.Л. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Решение № Л-758 от 03.07.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-758-15 от 03.07.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л.

Решение № Л-757 от 03.07.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-757-15 от 03.07.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л.

Решение № Л-756 от 03.07.2024 г. на КЕВР за издаване на „Топлофикация-Перник“ АД  лицензия № Л-756-15 от 03.07.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Ц-19 от 01.07.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юли 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-18 от 30.06.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2024 г.

Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г. на КЕВР за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“, считано от 01.07.2024 г.

Решение № Ц-15 от 30.06.2024 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.07.2024 г.

Решение № Р-515 от 28.06.2024 г. на КЕВР за разрешаване на „КРОНОС - БИОТОП“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-694-01 от 07.07.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект ФЕЦ „Хаджидимитрово-Кронос“ с инсталирана мощност 80,31 МW

Решение № С-6 от 20.06.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2024 г. до 31.05.2024 г.

Решение № Р-513 от 20.06.2024 г. на КЕВР за разрешаване на „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 7,906 МWр, като част от „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 MW (400 MWp)“

Решение № Л-755 от  20.06.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-755-15 от 20.06.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „“координатор на комбинирана балансираща група“  на „ЕН ПАУЪР НИДЕРЛАНДС“ С.Р.Л.

Решение № ПП-1 от 12.06.2024 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2024 – 2028 г.на АРВИ ИНВЕСТ РО СРЛ

Решение № Л-754 от 12.06.2024 г. на КЕВР за издаване на АРВИ ИНВЕСТ РО СРЛ  лицензия № Л-754-15 от 12.06.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-13 от 05.06.2024 г. на КЕВР за  одобряване на актуализиран бизнес план на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № И1-Л-732 от 05.06.2024 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г. издадена на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, като променя общата инсталирана мощност на енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Мъглиж“ от 53,400 MW на 120 MW

Решение № И2-Л-436 от  05.06.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение  на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,  на „Грийн Уърлд Груп“ ЕООД

Решение № И1-Л-443 от  05.06.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение  на лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“,  на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД

Решение № Л-753 от  05.06.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-753-15 от 05.06.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“  на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД

Решение № Л-752 от 05.06.2024 г. на КЕВР за издаване на „ОПТИМУС ЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД лицензия № Л-752-15 от 05.06.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-751 от  30.05.2024 г. на КЕВР за издаване  на лицензия № Л-751-15 от 30.05.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“,  на „ЕФТ България“ ЕАД

Решение № Ц-14 от 01.06.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-13 от 31.05.2024 г. на КЕВР за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалната цена и премията на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин на „Топлофикация - Плевен“ АД, считано от 1.06.2024 г.

Решение № Ц-12 от 31.05.2024 г. на КЕВР за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалната цена и премията на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин на „Топлофикация Русе“ АД, считано от 1.06.2024 г.

Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „В И К - Кресна“ ЕООД за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2024-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.06.2024 г. на цени на ВиК услуги за 2024 г.

Решение № Л-750 от 23.05.2024 г. на КЕВР за издаване на „Зерен Груп Енерджи“ Б.В. лицензия № Л-750-15 от 23.05.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-749 от 23.05.2024 г. на КЕВР за издаване на „Топлофикация Русе“ АД лицензия № Л-749-15 от 23.05.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-512 от 23.05.2024 г. на КЕВР за разрешаване на „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-734-01 от 08.02.2024 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект ФЕЦ „Карлово“ с инсталирана мощност 99 МW (AC)

Решение № С-5 от 20.05.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2024 г. до 30.04.2024 г.

Решение № Л-748 от 15.05.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Нидхог“ АпС

Решение № И1-Л-450 от 15.05.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на „Енерговиа“ ЕООД

Решение № М – 1 от 09.05.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2024 – 30.09.2025 г.

Решение № И4-Л-141 от  08.05.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение  на лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“,  на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

Решение № И3-Л-543 от 08.05.2024 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД, в частта на приложение № 2 към лицензията, с добавяне на 9 поземлени имота, върху които се изгражда енергийния обект – ФЕЦ „Априлци“ с инсталирана мощност 300 MW (АС мощност)

Решение № Л-747 от  08.05.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-747-15 от 08.05.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Волтура“ ЕООД

Решение №Л-746 от 08.05.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-746-15 от 08.05.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД

Решение № Ц-11 от 01.05.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № ПДК-4 от 26.04.2024 г за одобряване на Проект за добавен капацитет на точка на междусистемно свързване на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД и газопреносната система на National Natural Gas System Operator S.A. – „Кулата/Сидирокастро“

Решение № ПДК-3 от 26.04.2024 г за одобряване на Проект за добавен капацитет на точка на междусистемно свързване на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД и газопреносната система на Transgaz S.A. – „Негру вода 1/Кардам“

Решение № ПДК-2 от 26.04.2024 г за приемане на Съвместно решение на енергийните регулатори за одобрение на Проект за добавен капацитет на точка на междусистемно свързване на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД и газопреносната система на „Ай Си Джи Би“ АД – „Стара Загора“

Решение № ПДК-1 от 26.04.2024 г за приемане на Съвместно решение на енергийните регулатори за одобрение на Проект за добавен капацитет на точка на междусистемно свързване на газопреносната система на National Natural Gas System Operator S.A. и газопреносната система на „Ай Си Джи Би“ АД – „Комотини“

Решение № Ц-10 от 25.04.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Комекес“ АД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков

Решение № Л-745 от 25.04.2024 г. на КЕВР за издаване на „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД лицензия № Л-745-15 от 25.04.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ПК-2 от 25.04.2024 г. на КЕВР за определяне на „Софийска вода“ АД в групите ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и за определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на В и К услугите по смисъла на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026 г. относно показатели за качество ПК 11а „Енергийна ефективност за доставяне на вода“, ПК 11б „Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води“, ПК 11г „Рехабилитация на водопроводните мрежи“ и ПК 12г „Събираемост“

Решение № С-4 от 18.04.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2024 г. до 31.03.2024 г.

Решение № Р-506 от 18.04.2024 г. на КЕВР за разрешаване на „ПАРК РАМАНУША“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-736-01 от 22.02.2024 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Рамануша“ с инсталирана мощност 48 MW“

Решение № Л-744 от 04.04.2024 г. на КЕВР за издаване на Ердал Трейдинг ЛТД лицензия № Л-744-15 от 04.04.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ПР-Л-480 от 04.04.2024 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-480-15 от 20.10.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Решение № БП-12 от 04.04.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № Р-499 от 04.04.2024 г. на КЕВР за разрешаване преобразуването на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ ЕАД чрез вливане на дружеството в „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, за прекратяване на лицензия № Л-107-01 от 10.05.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ ЕАД, за разрешаване преобразуването на „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД чрез вливане в дружеството на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ ЕАД и за изменение на лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Решение № Ц-9 от 03.04.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Брикел“ ЕАД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 23 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 2920 от 05.05.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 8 състав по адм. дело № 7406 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 5901 от 15.06.2022 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 8254 от 2021 г.

Решение № Ц-8 от 03.04.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 14 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 2546 от 16.04.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 63 състав по адм. дело № 7399 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 5378 от 03.06.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 9635 от 2021 г.

Решение № Ц-7 от 03.04.2024 г.на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 13 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 2999 от 10.05.2021 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 62 състав по адм. дело № 7402 от 2020 г., оставено в сила с Решение № 166 от 11.01.2022 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 6950 от 2021 г.

Решение № Ц-6 от 03.04.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация – ВТ“ АД, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., след отмяна на т. 7 от Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране  с  Решение № 5379 от 29.08.2022 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, постановено по адм. дело № 7400  от 2020 г., оставено в сила с Решение № 8306 от 07.08.2023 г. на Върховния административен съд на Република България, Трето отделение, по адм. дело № 10180 от 2022 г.

Решение № Ц-5 от 01.04.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-11 от 27.03.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Комекес“ АД, за територията на община Самоков, за периода 2024 – 2026 г.

Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Информационни носители“ АД за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2024-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.04.2024 г. на цени на ВиК услуги за 2024 г.

Решение № Л-743 от 27.03.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. - чуждестранно юридическо лице, държава: Република Румъния

Решение № Р-ВО-4 от 21.03.2024 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторен орган за енергия, отпадъци и води на Р Гърция за изменение на Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР

Решение № БП-10 от 20.03.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Солар електрисити къмпани“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № Л-742 от 20.03.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-742-01 от 20.03.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 50 MW на „Солар електрисити къмпани“ ЕООД

Решение № С-3 от 20.03.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2024 г. до 29.02.2024 г.

Решение № Л-741 от 20.03.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  на „АМС ИМОТИ“ ЕООД

Решение № Р-495 от 14.03.2024 г. на КЕВР за разрешаване на „КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Карнобат“, фаза 2 с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 4 МWр, находяща се в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията

Решение № Л-740 от 07.03.2024 г.на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „СОЛЕ 24“ ЕООД

Решение № Ц-4 от 01.03.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-Ц-1 от 29.02.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Напоителни системи“ ЕАД за развитие на дейността по доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2024-2026 г. и утвърждаване, считано от 01.03.2024 г. на цени за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2024 г.

Решение № И1-Л-506 от 29.02.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Решение № Л-739 от 29.02.2024 г.на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Локъл Енерджи Съплай“ ЕООД

Решение № Л-738 от 29.02.2024 г.на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Грийн Енерджи Експириънс“ ЕООД

Решение № И2-Л-073 от 29.02.2024 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-073-01 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД по отношение на енергийните обекти, във връзка с извеждане от експлоатация на хидрогенератор 1 на водноелектрическа централа „Въча 1“

Решение № Л-737 от 22.02.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-737-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 40 MW на „ТАУН ЪП 8“ ЕООД

Решение № Л-736 от 22.02.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-736-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана мощност 48 MW (AC) на „ПАРК РАМАНУША“ ЕООД

Решение № Л-735 от 22.02.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-735-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана мощност 36,9 MW (AC) на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД

Решение № БП-9 от 22.02.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТАУН ЪП 8“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № БП-8 от 22.02.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ПАРК РАМАНУША“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № БП-7 от 22.02.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № С-2 от 19.02.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2024 г. до 31.01.2024 г.

Решение № И4-Л-029 от 15.02.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация Русе“ АД.

 Решение на КЕВР № Р-492 от 15.02.2024 г. за разрешение за преобразуване на „Белозем Солар Парк 2“ ООД чрез вливане в него на дружеството „Агроконсулт инвест“ ЕООД

Решение № ФГ-1 от 15.02.2024 г. на КЕВР относно поправки на очевидни фактически грешки в Решение № Р-487 от 19.12.2023 г. на КЕВР за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност

Решение № И1-Л-528 от 08.02.2024 г. на КЕВР за изменение и/или допълнение на лицензия № Л-528-15 от 26.11.2020 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ДАНСКЕ КОМОДИТИС“ А/С.

Решение № Л-734 от 08.02.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-734-01 от 08.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана мощност 99 MW (АС)  на „Карлово Солар БГ“ ЕООД.

Решение № Л- 733 от 08.02.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.

Решение № БП-6 от 08.02.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Карлово Солар БГ“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № ИП-Л-704 от 08.02.2024 г. на КЕВР за одобряване на актуализирано приложение № 1 към лицензия № Л-704-01 от 24.08.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 80 MW на „Ценово Солар Плант“ ЕООД

Решение № Ц-3 от 01.02.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-5 от 31.01.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № Л-732 от 31.01.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 53,400 MW на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД

Решение № Л-731 от 31.01.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Сън Експерт“ ЕООД

Решение № Ц-2 от 31.01.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газинженеринг“ ООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник

Решение № Л-730 от 31.01.2024 г. на КЕВР за издаване на „Енергоком газ & пауър“ O.O.Д. лицензия № Л-730-15 от 31.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-4 от 30.01.2024 г. на КЕВР за одобряване на актуализирани бизнес планове на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионните територии на дружеството за 2024 г.

Решение № БП-3 от 25.01.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план  на „Абакус Интернешънъл“ ЕООД за периода 2024 г. – 2028 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-729-01 от 25.01.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

Решение № Л-729 от 25.01.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-729-01 от 25.01.2024 г. на „Абакус Интернешънъл“ ЕООД за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект с обща инсталирана мощност 27,300 MW (AC)

Решение № Л-728 от 25.01.2024 г. на КЕВР за издаване на „РАЙГАЗ“ ЕООД лицензия № Л-728-15 от 25.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № С-1 от 18.01.2024 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2023 г. до 31.12.2023 г.

Решение № Р-489 от 11.01.2024 г. на КЕВР за разрешаване на „Тракия МТ Солар“ ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-668-01 от 23.02.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу Солар МТ“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 44,63 МWр и променливотокова (AC) мощност 36 MW“

Решение № БП-2 от 10.01.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг” ООД, за територията на община Долни Дъбник, за периода 2024 – 2025 г.

Решение № Л-727 от 04.01.2024 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-727-01 от 04.01.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 199 MW на „Р-Инженеринг“ ЕООД

Решение № Л-726 от 04.01.2024 г. на КЕВР за издаване на „Газ Трейдинг 2002“ ЕООД лицензия № Л-726-15 от 04.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-725 от 04.01.2024 г. на КЕВР за издаване на „Ел Бонус“ ЕООД лицензия № Л-725-15 от 04.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-1 от 04.01.2024 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Р-Инженеринг“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2024 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари 2024 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.