Решения за 2022 г.

Решение № С-6 от 19.05.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Решение № Ц-14 от 13.05.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-5 от 20.04.2022 г. относно: издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена чрез комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от 34 бр. централи, през периода от 1.03.2022 г. до 31.03.2022 г.

Решение № БП-17 от 14.04.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инвесто Партнърс“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № Л-603 от 14.04.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Инвесто Партнърс“ АД

Решение № БП-16 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план „Енергико“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № Л-602 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Енергико“ ЕООД

Решение № Ц - 13 от 01.04.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-15 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-14 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Л-601 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-600 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Съплай“ ЕООД лицензия № Л-600-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Пр-Л-374 от 24.03.2022 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД

Решение № С-4 от 17.03.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2022 г. до 28.02.2022 г.

Решение № Ц-12 от 16.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация – Плевен“ АД, след отмяна на т. 3 от Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 2146 от 22.04.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 34 състав по адм. дело № 8654 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 12168 от 29.11.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7488 от 2020 г.

Решение № Ц-11 от 16.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация - Разград“ АД, след отмяна на т. 8 от Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 3272 от 26.06.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 34 състав по адм. дело № 8656 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 12233 от 30.11.2021 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 11281 от 2020 г.

Решение № Ц-10 от 10.03.2022 г. на КЕВР за определяне към 30.06.2022 г. на размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за енергетиката на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Решение № Ц-9 от 07.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец март на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Р-385 от 24.02.2022 г. на КЕВР за даване на разрешение за започване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ чрез втора част от етап I на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“ на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № С-3 от 18.02.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2022 г. до 31.01.2022 г.

Решение № БП-13 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-12 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Л-599 от 08.02.2022 г. на КЕВР за издаване на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД. лицензия № Л-599-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-598 от 08.02.2022 г. на КЕВР за издаване на Данске Комодитис А/С лицензия № Л-598-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-384 от 08.02.2022 г. на КЕВР относно издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия на „Пауър Сист“ ЕООД

Решение на КЕВР № Ц-8 от 01.02.2022 г. относно актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, произвеждащи електрическа енергия от биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл, считано от 01.07.2019 г., след отмяна на Решение № Ц–17 от 01.07.2019 г. в частта по раздел IX, т. 2 с Решение № 5208 от 08.10.2020 г. на АССг по адм. дело № 8476 от 2019 г., отменено с Решение № 8898 от 29.07.2021 г. на ВАС по адм. дело № 86 от 2021 г.

Решение № Ц-7 от 01.02.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-6 от 31.01.2022 г. за утвърждава на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени с Решение № 13465 от 29.10.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 3565 от 2020 г.

Решение № Ц-5 от 31.01.2022 г. за утвърждава на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с Решение № 8023 от 23.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10017 от 2019 г.

Решение № И1-Л-400 от 27.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о.

Решение № И2-Л-386 от 27.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД

Решение № Л-596 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Група Дружества Газ Римини“ СПА

Решение № Л-595 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Микс Газ Груп“ ООД

Решение № Л-594 от от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АОТ Енерджи Белгия“ СА

Решение № БП-10 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Екос 17“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Л-597 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на „Екос 17“ ООД лицензия № Л-597-15 от 27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-593 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Армако“ АД

Решение № БП-5 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Армако“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № С-2 от 20.01.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

Решение № С-1 от 20.01.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Нова Пауър“ ЕООД през периода от 1.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Решение № И1-Л-379 от 13.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о.

Решение № Л-592 от 13.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Сонел 888“ ЕООД

Решение № Л-591 от 13.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Калцит“ АД

Решение № Л-590 от 13.01.2022 г.  на КЕВР за издаване на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-2 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Калцит“ АД за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-1 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-2 от 01.01.2022 г. на КЕВР за изменение на определените с решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.01.2022 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № И1-Л-400 от 27.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о.