Решения за 2020 год

Решение № СП-9 от 12.11.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 - за вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 МW – 95,55 лв./MWh.

Решение № Л-527 от 19.11.2020 г. на КЕВР за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Тракия-МТ“ ЕООД

Решение № БП-17 от 19.11.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. на „Тракия-МТ“ ЕООД

Решение № С-13 от 19.11.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.

Решение № СП-8 от 29.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по раздел I, т. 28 – за електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез директно изгаряне на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство - 277,39 лв./MWh.

Решение № Ц - 38 от 01.11.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № СП-7 от 28.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 12 – за електрически централи с фотоволтаични модули над 5 kWр -  699,11 лв./MWh.

Решение № СП-6 от 28.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 10 - на електрически централи с фотоволтаични модули до 30 kWp, монтирани на покриви и фасади – 605,23 лв./MWh.

Решение № СП-5 от 20.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 4 - за среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана мощност над 200 kW до 10 000 kW – 159,14 лв./MWh.

Решение № СП-4 от 20.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 3 - за среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000 kW  – 178,68 лв./MWh.

Решение № СП-3 от 20.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 2 - за нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000 kW – 213,09 лв./MWh.

Решение № СП-2 от 15.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 8 - за вятърни електрически централи, работещи над 2 250 часа.

Решение № СП-1 от 15.10.2020 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 7 - за вятърни електрически централи работещи до 2 250 часа.

Решение № С-12 от 15.10.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Решение № И1-Л-442 от 07.10.2020 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Решение № ДПРМ-2 от 07.10.2020 г. на КЕВР относно одобряване на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Решение № БП – 16 от 02.10.2020 г.на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № НГП-1 от 02.10.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за регулаторен период с продължителност от 5 години – от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2025 г.

Решение № Ц - 37 от 01.10.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване цена на водоснабдителна услуга считано от 01.10.2020 г., и одобряване на цена на водоснабдителна услуга за 2021 г.

Решение № И8-Л-032 от 25.09.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия,  на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия на „Топлофикация София“ ЕАД

Решение № БП-15 от 25.09.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2020-2024 г.

Решение № С-11 от 18.09.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Решение № Ц - 36 от 16.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № К – 1 от 10.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на множители, сезонни коефициенти и отстъпки за периода 1 октомври 2020 г. – 30 септември 2021 г.

Решение № ПП-2 от 01.09.2020 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по подадени от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № С-10 от 18.08.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.

Решение № БП – 14 от 13.08.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц-35 от 13.08.2020 г. на КЕВР относно определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа, считано от 01.07.2012 г. след отмяната на Решение № Ц-29 от 16.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 1 с Решение № 5209 от 09.08.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 13565 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 2539 от 18.02.2020 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 13280 от 2018 г.

Решение № Ц–34 от 13.08.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение.

Решение на КЕВР № Л-524 от 05.08.2020 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на „Нис Петрол“ ЕООД

Решение на КЕВР № Пр-Л-412 от 05.08.2020 г. за прекратяване на лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. на „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД за дейността „търговия с електрическа енергия“

Решение № Ц - 33 от 01.08.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване цени на ВиК услуги считано от 01.08.2020 г., и одобряване на цени на ВиК услуги за 2021 г.

Решение № ДПРМ-1 от 30.07.2020 г. за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020-2029 г.

Решение № Ц – 32 от 30.07.2020 г. за утвърждаване на „Добруджа газ” АД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на „Брикел“ ЕАД

Решение № С-9 от 16.07.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Решение № Ц-31 от 10.07.2020 г. на КЕВР относно поправки на очевидни фактически грешки в Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г. на КЕВР.

Решение № БП-13 от 02.07.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Марица 3“ АД за периода 2020-2024 г.

Решение № БП-12 от 02.07.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за периода 2021-2025 г.

Решение № БП-11 от 02.07.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за периода 2020-2024 г.

Решение № И4-Л-068 от 02.07.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД.

Решение № И2 -Л-086 от 02.07.2020 г. за изменение и продължаване срока на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД

Решение № И1-Л-091 от 02.07.2020 г. за продължаване срока на лицензия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Решение № Ц-30 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2020 г.

Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г. на КЕВР относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1MW и над 1MW, считано от 01.07.2020 г.

Решение № Ц - 26 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юли на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 10 от 30.06.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Л-523 от 24.06.2020 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“  на „Компания за енергетика и развитие“ ООД

Решение № Л-522 от 24.06.2020 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“   на „Номад енерджи къмпани“ ЕООД

Решение № Пр-Л-493 от 24.06.2020 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Булвикс“ АД.

Решение № Ц-25 от 24.06.2020 г. на КЕВР за поправки на очевидни фактически грешки и допълване на Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

Решение № БП-9 от 18.06.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Перник“ АД за периода 2020 г. – 2024 г.

Решение № И2-Л-084 от 18.06.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-085-05/21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД

Решение № БП-8 от 18.06.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Решение № С-8 от 18.06.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2020 г. до 31.05.2020 г.

Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за периода 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г.

Решение № Ц – 23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № И-1 от 26.05.2020 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.8.3 „Междусистемна газова връзка България-Сърбия (IBS)“

Решение № Ц – 22 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 21 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 20 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-7 от 20.05.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

Решение № Ц – 19 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 18 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 17 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 16 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 15 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-14 от 01.05.2020 г. на КЕВР за  изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премиите за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.05.2020 г.

Решение № Ц – 13 от 01.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-Ц-2 от 23.04.2020 г. за одобряване на бизнес план за развитието на дейността на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване на цени на ВиК услуги считано от 01.05.2020 г., и одобряване на цени на ВиК услуги за 2021 г.

Решение № С-6 от 16.04.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

Решение № Ц-12 от 01.04.2020 г. на КЕВР за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

Решение № Ц-11 от 01.04.2020 г. на КЕВР за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премиите за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Решение № Ц – 10 от 01.04.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Р-ВО-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР.

Решение № С-5 от 20.03.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.

Решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г. на КЕВР за изменение на издадените на „Костинбродгаз” ООД лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”

Решение № С-4 от 11.03.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - „Юлико-Евротрейд“ ЕООД и „Енергиен Център Зебра“ ЕООД, през периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

Решение № С-3 от 11.03.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификат за произход на стоката "електрическа енергия", произведена по комбиниран начин на електрическа и топлинна енергия от  „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, през периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

Решение № И1-Л-040 от 05.03.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за пренос на топлинна енергия, издадени на „Веолия Енерджи Варна“

Решение № БП-7 от 05.03.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

Решение № И1-Л-349 от 06.02.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД

Решение № Л-518 от 06.02.2020 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Елнова“ ЕАД.

Решение № И7-Л-025 от 05.03.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия, издадени на „Топлофикация – Враца“ ЕАД

Решение № И3-Л-022 от 05.03.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за дейността производство на топлинна енергия и на лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия, издадени на „Топлофикация-ВТ“ АД

Решение № БП-6 от 05.03.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. на „Топлофикация – ВТ“ АД

Решение № БП-5 от 05.03.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. на „Топлофикация – Враца“ ЕАД

Решение № К - 1 от 27.02.2020 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения.

Решение БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за регулаторен период 2017-2021 г., утвърждаване на цени на ВиК услуги считано от 01.03.2020 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за 2021 г.

Решение № БП-4 от 20.02.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Решение № И3-Л-058 от 20.02.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г.  за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД

Решение № С-2 от 20.02.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

Решение № Ц – 9 от 13.02.2020 г. на КЕВР за отказ за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Решение № Ц – 8 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 7 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № ПП-1 от 13.02.2020 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. от „Примагаз” АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.

Решение № ВТ-1 от 13.02.2020 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение.
Списък с важни точки от ГПС на "Булгартрансгаз" ЕАД

Решение № И4-Л-010 от 06.02.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Решение № Ц-6 от 06.02.2020 г. на КЕВР относно актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, произвеждащи електрическа енергия от биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниранo производство, считано от 01.07.2017 г., след отмяна на Решение № Ц – 17 от 01.07.2017 г. в частта по раздел VII, т. 2 с Решение № 5990 от 19.10.2018 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 8300 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 10274 от 03.07.2019 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 3407 от 2019 г.

Решение № БП-3 от 06.02.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Решение № И1-Л-024 от 06.02.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Решение № Ц – 5 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Овергаз Мрежи“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“, за периода от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 4 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № НО-1 от 23.01.2020 г. на КЕВР за назначаване на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.

Решение № С-1 от 17.01.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

Решение № БП - 2 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Решение № БП - 1 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 2 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Кнежа газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия