Решения за 2003 год

Решение на ДКЕР № Ц-21/18.12.2003г. за утвърждаване на цени на природния газ - 332.42KB

Решение на ДКЕР № Ц-20/15.12.2003г. за промяна на еднокомпонентната и двукомпонентнатацена на топлинната енергия - 172.37KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-6/03.12.2003г. за прекратяване търга за определяне на инвеститор заизграждане на нова газоразпределителна мрежа натериторията на регион "Тракия" - 156.79KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-5/06.11.2003г. за удължаване срока и промени в тръжната документацияза газоразпределителна мрежа на територията на регион"Мизия" - 156.9KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-4/21.10.2003г. за удължаване срока и промени в тръжната документацияза газоразпределителна мрежа на територията на регион"Тракия" - 156.64KB

Решение на ДКЕР № Ц-016/24.09.2003г. за утвърждаване пределни цени на природния газ - 304.86KB

Решение на ДКЕР № Ц-017/24.09.2003г. за изменение на утвърдената с решениеЦ-013/30.06.2003 г. цена за разполагаема мощност на ТЕЦ"Марица 3" - 179.52KB

Решение на ДКЕР № Ц-018/24.09.2003г. за утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлиннатаенергия с топлоносител гореща вода на дружеството “ТЕГЕ 21” ООД - 155.8KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-3/05.09.2003г. за обявяване на търг за газоразпределение на регионДобруджа - 112.01KB

Решение на ДКЕР №Ц-015/17.07.2003г. за цена на електрическата енергия, произведена отвятърни електроцентрали с мощност до 10 МВт - 148.46KB

Решение на ДКЕР №Ц-013/30.06.2003 г. за цениза пренос и продажба на електрическа енергия - 186.42KB

Решение на ДКЕР №Ц-012/25.06.2003 г. за цени натоплинна енергия и цени за изкупуване на електрическаенергия от централи с комбинирано производство - 187.32KB

Решение на ДКЕР №Ц-011/25.06.2003 г. за цени заприсъединяване на потребители към газоразпределителнитемрежи - 154.12KB

Решение на ДКЕР №Ц-010/25.06.2003 г. за цени наприродния газ - 207.33KB

Решение на ДКЕР №Ц-009/25.06.2003 г. за цените на активната електрическаенергия, използвана за битови нужди от населението - 175.62KB

Решение на ДКЕР № ПП-012/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Мини Марица изток" АД - 145.93KB

Решение на ДКЕР № ПП-011/19.06.2003г. за отказ за придобиване статут на привилегированпотребител на "Оловно-цинков комплекс" АД - 145.29KB

Решение на ДКЕР № ПП-010/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Девня Цимент" АД - 143.38KB

Решение на ДКЕР № ПП-009/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Агрополихим" АД - 142.47KB

Решение на ДКЕР № ПП-008/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Асарел-медет" АД - 142.38KB

Решение на ДКЕР № ПП-007/19.06.2003г. за отказ за придобиване статут на привилегированпотребител на "Кремиковци" АД - 146KB

Решение на ДКЕР № ПП-006/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Елаците мед" АД - 142.25KB

Решение на ДКЕР № ПП-005/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"КЦМ" АД - 143.17KB

Решение на ДКЕР № ПП-004/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребителна "Юмикор мед" АД - 143.02KB

Решение на ДКЕР № ПП-003/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Неохим" АД - 143.35KB

Решение на ДКЕР № ПП-002/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Свилоза" АД - 150.94KB

Решение на ДКЕР № ПП-001/19.06.2003г. за придобиване статут на привилегирован потребител на"Стомана индъстри" АД - 143.19KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-1/03.06.2003г. за обявяване на търг за газоразпределение на регионТракия - 188.63KB

Решение на ДКЕР № ТПрГ-2/03.06.2003г. за обявяване на търг за газоразпределение на регионМизия - 199.78KB

Решение на ДКЕР№ Ц-008/20.05.2003г. за определяне на цена на електрическата енергия,произведена от ВЕЦ - 151.32KB

Решение на ДКЕР№ Ц-007/27.03.2003 г. заутвърждаване пределни цени на природния газ Решение на ДКЕР от14.02.2003 г. за отказ за издаване на лицензия задейността "Разпределение на природен газ" на "Варнагаз"АД - 192.55KB