Решения за 2021 г.

Решение № БП - 65 от 30.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2024 г.

Решение № Л-589 от 30.12.2021 г. на КЕВР за издаване на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. лицензия № Л-589-15 от 30.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Пр-Л-353 от 30.12.2021 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект, издадена на „Ружица Уинд“ ЕООД

Решение № Ц-44 от 30.12.2021 г. на КЕВР за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Решение № Л-588 от 30.12.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЕОН България 1“ ЕООД

Решение № БП - 64 от 30.12.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕОН България 1“ ЕООД за периода 2021 г. – 2025 г.

Решение № БП - 63 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 62 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 61 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 60 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Л-587 от 22.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД лицензия № Л-587-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-586 от 22.12.2021 г.  на КЕВР за издаване на „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД лицензия № Л-586-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-585 от 22.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД лицензия № Л-585-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-584 от 22.12.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД лицензия № Л-584-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № С-15 от 17.12.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Решение № БП -59 от 09.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЕНТ ОЙЛ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП -58 от 09.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Грей Стоун България” ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Л-583 от 09.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „БЕНТ ОЙЛ“ АД лицензия № Л-583-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-582 от 09.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „Грей Стоун България” ЕООД лицензия № Л-582-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Р-365 от 09.12.2021 г. на КЕВР за разрешаване на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на дейност по лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез втора част с инсталирана мощност 12,41448 МWp и трета част с инсталирана мощност 12,9168 МWp от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“

Решение № Ц-43 от 06.12.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на Топлофикация Бургас“ ЕАД, за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 3523 от 02.07.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 70 състав по адм. дело № 8648 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 9082 от 06.08.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 9198 от 2020 г.

Решение № Ц-42 от 06.12.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на Топлофикация София“ ЕАД, за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 2547 от 15.05.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 63 състав по адм. дело № 8651/2019 г., оставено в сила с Решение № 9005 от 03.08.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11569 от 2020 г.

Решение № Р-363 от 02.12.2021 г. на КЕВР за даване на разрешение на „Тракия МТ“ ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия  за производство на електрическа енергия чрез изградения енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 МWp“

Решение № Ц - 41 от 01.12.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 40 от 30.11.2021 г. на КЕВР, с което отказва да измени цената, по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена с Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. в частта по т. I.1., в размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Решение № Л-581 от 25.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „Блу енержи“ АД лицензия № Л-581-15 от 25.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-57 от 25.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Блу енержи“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-39 от 24.11.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на Топлофикация Петрич“ ЕАД, за периоди: от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г., от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. и от 01.05.2020 г. до 30.06.2020 г., на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 5363 от 27.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7726 от 2020 г., с което се отменя Решение № 1778 от 11.03.2020 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 8645 от 2019 г., както и се отменя Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. II.

Решение № С-14 от 24.11.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Топлофикация Петрич“ ЕАД, през 15 едномесечни периода на сертифициране във времето от 1.11.2019 г. до 31.01.2021 г.

Решение № Ц-38 от 18.11.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Ситигаз България" ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово за периода от 2022 г. до 2026 г.

Решение № С-13 от 18.11.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Решение № ДПРМ-2 от 18.11.2021 г. на КЕВР за одобряване на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Решение № БП-53 от 11.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЧЕЗ, а.с. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-52 от 11.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-578 от 11.11.2021 г. на КЕВР за издаване на ЧЕЗ, а.с. лицензия № Л-578-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-577 от 11.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД лицензия № Л-577-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № И5-Л-130 от 11.11.2021 г. за изменение на лицензия № Л-130-03 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Монди Стамболийски“ ЕАД

Решение № БП-49 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-48 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-576 от 04.11.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Ай Си Джи Би“ АД лицензия № Л-576-06 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“

Решение № Л-573 от 04.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД лицензия № Л-573-15 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-572 от 04.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ лицензия № Л-572-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-51 от 04.11.2021 г. за одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 г. – 2025 г.

Решение № БП-50 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за периода 2021 г. – 2025 г.

Решение № Л-575 от 04.11.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-575-15 от 04.11.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ОМВ Петром“ СА

Решение № Л-574 от 04.11.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-574-15 от 04.11.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ

Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП - 47 от 20.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД, за територията на община Габрово, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № И5-Л-041 от 20.10.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждането в експлоатация на когенератор № 5 (изпълнение на проект „Подмяна на двигател и генератор на когенератор № 5 след изтичане на 60 000 работни часа“)

Решение № С-12 от 20.10.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

Решение № БП-46 от 13.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-45 от 13.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение Л-571 от 13.10.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. лицензия № Л-571-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-570 от 13.10.2021 г. на КЕВР за издаване на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. лицензия № Л-570-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Ц-36 от 01.10.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец октомври на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Л-569 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Микс газ Груп“ ООД лицензия № Л-569-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-568 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Мост Енерджи Газ“ ООД лицензия № Л-568-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-567 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-44 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Микс газ Груп“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-43 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мост Енерджи Газ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-42 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № ВТ-1 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, приложение към настоящото решение

Решение № БП-41 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-40 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-39 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-38 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-37 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-566 от 29.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД лицензия № Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-565 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Колмар България“ ЕООД лицензия № Л-565-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-564 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Колмар НЛ“ ЕООД лицензия № Л-564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-563 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД лицензия № Л-563-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-562 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД лицензия № Л-562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № СП-10 от 28.09.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т.I. 10 – за фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 400,70 лв./MWh

Решение № Л-561 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Топлофикация София“ ЕАД лицензия № Л-561-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Неохим“ АД лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-559 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ОМВ България“ ООД лицензия № Л-559-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-558 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ОМВ Петром“ СА лицензия № Л-558-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-557 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД лицензия № Л-557-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-36 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-35 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Неохим“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-34 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-33 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-32 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-31 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-30 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Свилоза“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-29 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-28 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2024 г.

Решение № БП-27 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-556 от 24.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ лицензия № Л-556-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-555 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Свилоза“ АД лицензия № Л-555-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-554 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ВИЕЕ България“ ЕООД лицензия № Л-554-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-553 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Арес Трейдинг“ ЕООД лицензия № Л-553-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-552 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ лицензия № Л-552-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-551 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД лицензия № Л-551-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-550 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Глобъл Коммерс-1“ ООД лицензия № Л-550-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-549 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико“ ЕООД лицензия № Л-549-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-26 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-25 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Глобъл Коммерс-1“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-24 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергико“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-23 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Булгаргаз“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-22 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-21 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Овергаз Инк.“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № С-11 от 20.09.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Решение № БП-20 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-19 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Акспо България“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-548 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Булгаргаз“ ЕАД лицензия № Л-548-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-547 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ лицензия № Л-547-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-546 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Овергаз Инк.“ АД лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-545 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. лицензия № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-544 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Акспо България“ ЕАД лицензия № Л-544-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-348 от 16.09.2021 г. на КЕВР за разрешаване на започване осъществяването на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект чрез първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“

Решение № ДПРМ–1 от 09.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021–2030 г.

Решение № Ц–35 от 09.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Свиленград-Газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград за периода от 2021 г. до 2025 г.

Решение № Ц-34 от 01.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № И-1 от 26.08.2021 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на разходите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.20.2 „Разширение на подземно газохранилище Чирен (BG)“

Решение № Л-543 от 19.08.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № БП-18 от 19.08.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. 2025 г. на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № С-10 от 19.08.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.07.2021 г. до 31.07.2021 г.

Решение № Пр-Л-481 от 12.08.2021 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-481-15 от 16.12.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ВИС Електрик" ЕООД

Решение № И3-Л-382 от 12.08.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ЕНЕРГЕО" ЕООД

Решение № Л-542 от 12.08.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Грей Стоун България" ЕООД

Решение № БП - 17 от 12.08.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград, за периода 2021 – 2025 г.

Решение на КЕВР № ПП-4 от 12.08.2021 г. относно заявление-предложение с вх. № Е-13-266-1 от 10.02.2021 г. на „Еко Енерджи Мениджмънт“ ООД за утвърждаване на базисните стойности на ценообразуващите елементи в математическия модел за изчисление на преференциалната цена на електрическата енергия, произвеждана от възобновяем източник – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство.

Решение № БП - 14 от 05.08.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗИВ“ ЕООД за територията на община Балчик за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Л – 541 от 05.08.2021 г. на КЕВР за разрешение за разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, прекратяване на лицензии на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и издаване на лицензии на „ЗИВ“ ЕООД

Решение № Ц – 33 от 05.08.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „ЗИВ” ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Балчик за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 32 от 01.08.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-13 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Енергико Трейдинг България" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2023 г.

Решение № БП-12 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-540 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико Трейдинг България“ ООД лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Л-539 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Ц-31 от 28.07.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Алт Ко“ ООД, за периода от 20.04.2016 г. до 30.06.2016 г. на преференциална цена на електрическата енергия в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 4660 от 11.07.2017 г. на Административен съд - София град, по адм. дело № 5461 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 13515 от 06.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11017 от 2017 г.

Решение № Ц-30 от 28.07.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 6090 от 20.05.2021 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 7098 от 2020 г., с което се оставя в сила Решение № 2103 от 21.04.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 61 състав, по адм. дело № 8646 от 2019 г.

Решение № С-9 от 16.07.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Енергиен Център Зебра“ ЕООД през периодите от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.05. до 31.05.2021 г.

Решение № С-8 от 16.07.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

Решение № Ц-29 от 08.07.2021 г. на КЕВР за поправка на допуснати очевидни фактически грешки в Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на КЕВР

Решение № Ц-28 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"

Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2021 г.

Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на КЕВР относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.07.2021 г.

Решение № Ц-24 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-23 от 29.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация Русе“ АД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 11, с Решение № 4560 от 11.08.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 62 състав, по адм. дело № 8644 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 4351 от 05.04.2021 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 10 479 от 2020 г.

Решение № Ц-22 от 29.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, за периода от 07.04.2017 г. до 30.06.2017 г.

Решение № БП-11 от 25.06.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-538 от 25.06.2021 г. на КЕВР за издаване на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД, лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Ц-21 от 25.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация – Перник“ АД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 12, с Решение № 2645 от 26.05.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 16 състав, по адм. дело № 8647 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 5092 от 21.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7097 от 2020 г.

Решение № Ц-20 от 25.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 13, с Решение № 1749 от 11.03.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 55 състав, по адм. дело № 8650 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 5114 от 21.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4750 от 2020 г.

Решение № Ц-19 от 25.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Брикел“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 24, с Решение № 4660 от 19.08.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 60 състав, по адм. дело № 8649 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 4264 от 01.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10 876 от 2020 г.

Решение № И3-Л-113 от 24.06.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД

Решение № БП-10 от 24.06.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № Ц-18 от 18.06.2021 г. на КЕВР относно oпределяне на преференциалнa ценa за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г. и установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-30 от 29.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - за вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, след отмяната му с Решение № 7498 от 11.12.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 13914 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 12663 от 14.10.2020 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 3610 от 2019 г.

Решение № СП-9 от 18.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 6 - за микро водноелектрически централи с помпи– 112,48 лв./MWh

Решение № СП-8 от 18.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 4 - за високонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000 kW – 171,18 лв./MWh

Решение № С-7 от 17.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Решение № ОУ-2 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (с ново наименование „Електроразпределителни мрежи запад“ ЕАД)

Решение № СП-7 от 04.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 447,43 лв./MWh

Решение № СП-6 от 04.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.18 - за фотоволтаични електрически централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 191,13 лв./MWh

Решение № БП-8 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-7 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Л-536 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД

Решение № Л-535 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „ДАК Енерджи“ ООД

Решение № М–1 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

Решение № Ц-17 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-16 от 28.05.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Брикел“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 456 от 21.01.2019 г. на Административен съд - София град (АССГ), Трето отделение, 63 състав, по адм. дело № 7735 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 870 от 22.01.2021 г. на Върховния административен съд (ВАС) по адм. дело № 2011 от 2019 г.

Решение № Ц-15 от 28.05.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № № 4464 от 28.06.2019 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 66 състав по адм. дело № 7729 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 13267 от 26.10.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 8942 от 2019 г.

Решение № Л-534 от 28.05.2021 г. на КЕВР за издаване на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-6 от 28.05.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ТИБИЕЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.

Решение № Р-ВО-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от "Ай Си Джи Би" АД

Решение № С-6 от 20.05.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Решение № Ц - 14 от 01.05.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-5 от 20.04.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Решение № И2-Л-367 от 30.03.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № БП-5 от 30.03.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № С-4 от 30.03.2021 г. на КЕВР относно: поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на издадения брой електронни сертификати на „Оранжерии Гимел“ АД за производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, през периода на производство от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № БП-4 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-3 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Л-533 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № Л-532 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газов Хъб Балкан” ЕАД, лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение на КЕВР № Ц-12 от 26.03.2021 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 MW

Решение № СП-5 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 – за електрически централи с фотоволтаични модули до 5 kWр.– 760,48 лв./MWh

Решение № СП-4 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.– 447,43 лв./MWh

Решение № СП-3 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.14 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.– 284,18 лв./MWh

Решение № СП-2 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т.I. 11 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.– 369,08 лв./MWh

Решение № СП-1 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 13- на електрически централи с фотоволтаични модули до 30 kWp.– 576,50 лв./MWh

Решение № ОУ-1 от 19.03.2021 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“

Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № Ц - 11 от 01.03.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение на КЕВР № Ц-10 от 24.02.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Решение № БП-2 от 24.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2020-2023 г.

Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД

Решение № И3-Л-370 от 18.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Ритъм-4 ТБ“ ООД

Решение № Л-530 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджиса Юръп“ КФТ

Решение № Пр-Л-219 от 18.02.2021 г. за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енергийна финансова група“ АД

Решение № Л-531 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ел Екс Корпорейшън“ АД

Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД

Решение № С-2 от 18.02.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Решение № БП-1 от 04.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за периода 2020-2024 г.

Решение № Ц - 9 от 01.02.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 8 от 27.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Правец, за регулаторен период от 2021 до 2025 г.

Решение № И3-Л-312 от 20.01.2021 г. за изменение на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

Решение № С-1 от 19.01.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № Ц-7 от 14.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация - Разград“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 8, с Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825/2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 14595 от 2018 г.

Решение № Ц – 6 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 4 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз“ ООД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц – 2 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.