Решения за 2021 г.

Решение № И3-Л-113 от 24.06.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД

Решение № БП-10 от 24.06.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № Ц-18 от 18.06.2021 г. на КЕВР относно oпределяне на преференциалнa ценa за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г. и установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-30 от 29.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - за вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, след отмяната му с Решение № 7498 от 11.12.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 13914 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 12663 от 14.10.2020 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 3610 от 2019 г.

Решение № СП-9 от 18.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 6 - за микро водноелектрически централи с помпи– 112,48 лв./MWh

Решение № СП-8 от 18.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 4 - за високонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000 kW – 171,18 лв./MWh

Решение № С-7 от 17.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Решение № СП-7 от 04.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 447,43 лв./MWh

Решение № СП-6 от 04.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.18 - за фотоволтаични електрически централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 191,13 лв./MWh

Решение № БП-8 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-7 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Л-536 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД

Решение № Л-535 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „ДАК Енерджи“ ООД

Решение № М–1 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

Решение № Ц-17 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-16 от 28.05.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Брикел“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 456 от 21.01.2019 г. на Административен съд - София град (АССГ), Трето отделение, 63 състав, по адм. дело № 7735 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 870 от 22.01.2021 г. на Върховния административен съд (ВАС) по адм. дело № 2011 от 2019 г.

Решение № Ц-15 от 28.05.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № № 4464 от 28.06.2019 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 66 състав по адм. дело № 7729 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 13267 от 26.10.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 8942 от 2019 г.

Решение № Л-534 от 28.05.2021 г. на КЕВР за издаване на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-6 от 28.05.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ТИБИЕЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.

Решение № Р-ВО-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от "Ай Си Джи Би" АД

Решение № С-6 от 20.05.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Решение № Ц - 14 от 01.05.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-5 от 20.04.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Решение № И2-Л-367 от 30.03.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № БП-5 от 30.03.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № С-4 от 30.03.2021 г. на КЕВР относно: поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на издадения брой електронни сертификати на „Оранжерии Гимел“ АД за производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, през периода на производство от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № БП-4 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-3 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Л-533 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № Л-532 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газов Хъб Балкан” ЕАД, лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение на КЕВР № Ц-12 от 26.03.2021 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 MW

Решение № СП-5 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 – за електрически централи с фотоволтаични модули до 5 kWр.– 760,48 лв./MWh

Решение № СП-4 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.– 447,43 лв./MWh

Решение № СП-3 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.14 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.– 284,18 лв./MWh

Решение № СП-2 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т.I. 11 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.– 369,08 лв./MWh

Решение № СП-1 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 13- на електрически централи с фотоволтаични модули до 30 kWp.– 576,50 лв./MWh

Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № Ц - 11 от 01.03.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение на КЕВР № Ц-10 от 24.02.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Решение № БП-2 от 24.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2020-2023 г.

Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД

Решение № И3-Л-370 от 18.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Ритъм-4 ТБ“ ООД

Решение № Л-530 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджиса Юръп“ КФТ

Решение № Пр-Л-219 от 18.02.2021 г. за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енергийна финансова група“ АД

Решение № Л-531 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ел Екс Корпорейшън“ АД

Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД

Решение № С-2 от 18.02.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Решение № БП-1 от 04.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за периода 2020-2024 г.

Решение № Ц - 9 от 01.02.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 8 от 27.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Правец, за регулаторен период от 2021 до 2025 г.

Решение № С-1 от 19.01.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № Ц-7 от 14.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация - Разград“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 8, с Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825/2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 14595 от 2018 г.

Решение № Ц – 6 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 4 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз“ ООД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц – 2 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.