Решения за 2021 г.

Решение № Л-551 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД лицензия № Л-551-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-550 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Глобъл Коммерс-1“ ООД лицензия № Л-550-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-549 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико“ ЕООД лицензия № Л-549-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-26 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-25 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Глобъл Коммерс-1“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-24 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергико“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-23 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Булгаргаз“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-22 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-21 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Овергаз Инк.“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № С-11 от 20.09.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Решение № БП-20 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-19 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Акспо България“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-548 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Булгаргаз“ ЕАД лицензия № Л-548-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-547 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ лицензия № Л-547-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-546 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Овергаз Инк.“ АД лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-545 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. лицензия № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-544 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Акспо България“ ЕАД лицензия № Л-544-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-348 от 16.09.2021 г. на КЕВР за разрешаване на започване осъществяването на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект чрез първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“

Решение № ДПРМ–1 от 09.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021–2030 г.

Решение № Ц–35 от 09.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Свиленград-Газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград за периода от 2021 г. до 2025 г.

Решение № Ц-34 от 01.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № И-1 от 26.08.2021 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на разходите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.20.2 „Разширение на подземно газохранилище Чирен (BG)“

Решение № Л-543 от 19.08.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № БП-18 от 19.08.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. 2025 г. на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № С-10 от 19.08.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.07.2021 г. до 31.07.2021 г.

Решение № Пр-Л-481 от 12.08.2021 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-481-15 от 16.12.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ВИС Електрик" ЕООД

Решение № И3-Л-382 от 12.08.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ЕНЕРГЕО" ЕООД

Решение № Л-542 от 12.08.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Грей Стоун България" ЕООД

Решение № БП - 17 от 12.08.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград, за периода 2021 – 2025 г.

Решение на КЕВР № ПП-4 от 12.08.2021 г. относно заявление-предложение с вх. № Е-13-266-1 от 10.02.2021 г. на „Еко Енерджи Мениджмънт“ ООД за утвърждаване на базисните стойности на ценообразуващите елементи в математическия модел за изчисление на преференциалната цена на електрическата енергия, произвеждана от възобновяем източник – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство.

Решение № БП - 14 от 05.08.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗИВ“ ЕООД за територията на община Балчик за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Л – 541 от 05.08.2021 г. на КЕВР за разрешение за разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, прекратяване на лицензии на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и издаване на лицензии на „ЗИВ“ ЕООД

Решение № Ц – 33 от 05.08.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „ЗИВ” ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Балчик за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 32 от 01.08.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-13 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Енергико Трейдинг България" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2023 г.

Решение № БП-12 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-540 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико Трейдинг България“ ООД лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Л-539 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Ц-31 от 28.07.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Алт Ко“ ООД, за периода от 20.04.2016 г. до 30.06.2016 г. на преференциална цена на електрическата енергия в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 4660 от 11.07.2017 г. на Административен съд - София град, по адм. дело № 5461 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 13515 от 06.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11017 от 2017 г.

Решение № Ц-30 от 28.07.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 6090 от 20.05.2021 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 7098 от 2020 г., с което се оставя в сила Решение № 2103 от 21.04.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 61 състав, по адм. дело № 8646 от 2019 г.

Решение № С-9 от 16.07.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Енергиен Център Зебра“ ЕООД през периодите от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.05. до 31.05.2021 г.

Решение № С-8 от 16.07.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

Решение № Ц-29 от 08.07.2021 г. на КЕВР за поправка на допуснати очевидни фактически грешки в Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на КЕВР

Решение № Ц-28 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"

Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2021 г.

Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на КЕВР относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.07.2021 г.

Решение № Ц-24 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-23 от 29.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация Русе“ АД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 11, с Решение № 4560 от 11.08.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 62 състав, по адм. дело № 8644 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 4351 от 05.04.2021 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 10 479 от 2020 г.

Решение № Ц-22 от 29.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, за периода от 07.04.2017 г. до 30.06.2017 г.

Решение № БП-11 от 25.06.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Л-538 от 25.06.2021 г. на КЕВР за издаване на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД, лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Ц-21 от 25.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация – Перник“ АД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 12, с Решение № 2645 от 26.05.2020 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 16 състав, по адм. дело № 8647 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 5092 от 21.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7097 от 2020 г.

Решение № Ц-20 от 25.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 13, с Решение № 1749 от 11.03.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 55 състав, по адм. дело № 8650 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 5114 от 21.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4750 от 2020 г.

Решение № Ц-19 от 25.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Брикел“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 24, с Решение № 4660 от 19.08.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 60 състав, по адм. дело № 8649 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 4264 от 01.04.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10 876 от 2020 г.

Решение № И3-Л-113 от 24.06.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД

Решение № БП-10 от 24.06.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № Ц-18 от 18.06.2021 г. на КЕВР относно oпределяне на преференциалнa ценa за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г. и установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-30 от 29.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - за вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, след отмяната му с Решение № 7498 от 11.12.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 13914 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 12663 от 14.10.2020 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 3610 от 2019 г.

Решение № СП-9 от 18.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 6 - за микро водноелектрически централи с помпи– 112,48 лв./MWh

Решение № СП-8 от 18.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 4 - за високонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000 kW – 171,18 лв./MWh

Решение № С-7 от 17.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Решение № СП-7 от 04.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 447,43 лв./MWh

Решение № СП-6 от 04.06.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.18 - за фотоволтаични електрически централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 191,13 лв./MWh

Решение № БП-8 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-7 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно одобряване на бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Л-536 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД

Решение № Л-535 от 04.06.2021 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „ДАК Енерджи“ ООД

Решение № М–1 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

Решение № Ц-17 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-16 от 28.05.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Брикел“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 456 от 21.01.2019 г. на Административен съд - София град (АССГ), Трето отделение, 63 състав, по адм. дело № 7735 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 870 от 22.01.2021 г. на Върховния административен съд (ВАС) по адм. дело № 2011 от 2019 г.

Решение № Ц-15 от 28.05.2021 г. на КЕВР относно утвърждаване на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. на преференциална цена на електрическата енергия и еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № № 4464 от 28.06.2019 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 66 състав по адм. дело № 7729 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 13267 от 26.10.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 8942 от 2019 г.

Решение № Л-534 от 28.05.2021 г. на КЕВР за издаване на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-6 от 28.05.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ТИБИЕЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.

Решение № Р-ВО-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от "Ай Си Джи Би" АД

Решение № С-6 от 20.05.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Решение № Ц - 14 от 01.05.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-5 от 20.04.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Решение № И2-Л-367 от 30.03.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № БП-5 от 30.03.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № С-4 от 30.03.2021 г. на КЕВР относно: поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на издадения брой електронни сертификати на „Оранжерии Гимел“ АД за производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, през периода на производство от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № БП-4 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-3 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Л-533 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № Л-532 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газов Хъб Балкан” ЕАД, лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение на КЕВР № Ц-12 от 26.03.2021 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 MW

Решение № СП-5 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 – за електрически централи с фотоволтаични модули до 5 kWр.– 760,48 лв./MWh

Решение № СП-4 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.– 447,43 лв./MWh

Решение № СП-3 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.14 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.– 284,18 лв./MWh

Решение № СП-2 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т.I. 11 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.– 369,08 лв./MWh

Решение № СП-1 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 13- на електрически централи с фотоволтаични модули до 30 kWp.– 576,50 лв./MWh

Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № Ц - 11 от 01.03.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение на КЕВР № Ц-10 от 24.02.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Решение № БП-2 от 24.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2020-2023 г.

Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД

Решение № И3-Л-370 от 18.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Ритъм-4 ТБ“ ООД

Решение № Л-530 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджиса Юръп“ КФТ

Решение № Пр-Л-219 от 18.02.2021 г. за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енергийна финансова група“ АД

Решение № Л-531 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ел Екс Корпорейшън“ АД

Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД

Решение № С-2 от 18.02.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Решение № БП-1 от 04.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за периода 2020-2024 г.

Решение № Ц - 9 от 01.02.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 8 от 27.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Правец, за регулаторен период от 2021 до 2025 г.

Решение № С-1 от 19.01.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № Ц-7 от 14.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация - Разград“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 8, с Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825/2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 14595 от 2018 г.

Решение № Ц – 6 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 4 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз“ ООД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц – 2 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.