Решения за 2011 год

Решение на ДКЕВР № Ц - 31 от 19.09.2011 г.за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД - 342.19KB

Решение на ДКЕВР №И1-Л-268/05.12.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” на “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД - 182.82KB

Решение на ДКЕВР № И6-Л-047/28.11.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия №Л-047-03/06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на “Девен” АД, гр. Девня - 231.61KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-201/21.11.2011 г. за изменение на лицензия № Л-201-15/27.02.2006 г. на „Енемона Ютилитис” АД за дейността “търговия с електрическа енергия” - 102.74KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-297/31.10.2011 г. за изменение на лицензия на „ТЕЦ Хасково”АД за дейността „производство на електрическа енергия” - 204.18KB

Решение на ДКЕВР № И1-Р-001/19.09.2011 г. за изменение на лицензия на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД за „производство на електрическа енергия” - 102.7KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-320/12.12.2011 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД - 109.39KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-141/19.12.2011 г. за изменение на лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г., издадена на „ЕВН България Електроснабдяване” АД за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” - 144.09KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-140/19.12.2011 г. за изменение на лицензия № Л-140-07/13.08.2004 г., издадена на „ЕВН България Електроразпределение” АД за дейността „разпределение на електрическа енергия” - 143.99KB

Решение на ДКЕВР № Л-372/12.12.2011 г. за издаване ла лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на “Енерджи Партс” ООД - 120.49KB

Решение на ДКЕВР № Л-371/21.11.2011 г. за издаване ла лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ - 153.62KB

Решение на ДКЕВР №И1-Л-268 от 05.12.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” на “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД - 182.82KB

Решение на ДКЕВР №И3-Л-032/10.10.2011 г. за изменение на лицензия № Л-032-03/15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София” ЕАД - 232.57KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-271/12.09.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на “В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич - 160.66KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-033 / 12.12.2011 г. за изменение на лицензия №Л-033-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на „Топлофикация София” ЕАД - 171.46KB

Решение на ДКЕВР № И4-Л-209/01.08.2011 г. за изменение и допълнение на издадените лицензии на „Ситигаз България” АД за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” чрез присъединяване на общините Павел баня и Гурково към тази територия - 321.27KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-012/21.03.2011 г. за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия на “EВН България Топлофикация” ЕАД - 130.95KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-308/07.02.2011 г. за изменение на лицензия № Л-308-15/28.09.2009г., за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” на „Ре Трейдинг СЕЕ” ООД - 105.44KB

Решение на ДКЕВР №Р-150/28.12.2011 г. за издаване ла лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” на „Нимекс-2004” ООД - 183.25KB

Решение на ДКЕВР № Л-362/19.09.2011 г. за издаване ла лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на “Енерга Пауър Трейдинг” АД - 158.57KB

Решение на ДКЕВР № Л-361/21.07.2011 г. за издаване ла лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на “Фючър Енерджи” ЕООД - 148.94KB

Решение на ДКЕВР № И3-Л-041 от 05.12.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-041-02/06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия", подадено от "Далкия Варна" ЕАД, гр. Варна - 237.27KB

Решение на ДКЕВР № Л – 367 от 07.11.2011 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на „Уинд Форс БГ” ЕООД - 220.15KB

Решение на ДКЕВР № Л – 366 от 31.10.2011 г.за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на “Хаос Инвест -1” ЕАД - 229.87KB

Решение на ДКЕВР № Р-144 от 19.09.2011 г. за издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане на „Ветроком”ЕООД. - 303.56KB

Решение на ДКЕВР № Л – 357 от 25.05.2011 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на “Горичане Енерджи” ЕООД. - 233.5KB

Решение на ДКЕВР № Л – 351 от 07.02.2011 г.за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на “Ен Ти Енерджи” ЕООД. - 232.64KB

Р Е Ш Е Н И Е № Р-151 от 28.12.2011 г. за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” от „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД . - 144.15KB

Р Е Ш Е Н И Е № Р -150 от 28.12.2011 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез отделяне и преминаване на част от имуществото в приемащото дружество „Нимекс-2004 М” ООД. - 183.25KB

Р Е Ш Е Н И Е № Р - 149 от 28.12.2011 г. за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”от “Ветроком” ЕООД .\ - 140.88KB

Р Е Ш Е Н И Е № Р - 148 от 28.12.2011 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на “Топлофикация-Плевен” ЕАД, гр. Плевен. - 159.37KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц - 49 от 28.12.2011 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и кaнализация – С” ЕООД, гр. Стрелча. - 177.15KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 48 от 28.12.2011 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Костинброд. - 240.79KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц - 47 от 28.12.2011 г.за определяне цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара на „Геррад” АД, гр. Русе - 186.97KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 46 от 28.12.2011 г. За определяне преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Скът” ЕООД, гр. Сливен. - 191.61KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 45 от 28.12.2011 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода на „Топлофикация Шумен” ЕАД. - 210.25KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 44 от 28.12.2011 г. за определяне преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. - 141.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 28.12.2011 г. по подадено заявление от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2012 г. - 513.4KB

Решение на ДКЕВР № Л – 364 от 03.10.2011 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Енергопроект Ютилитис” ООД. - 148.38KB

Решение № И1-Л – 358 от 29.08.2011 г. на ДКЕВР за изменение и допълнение на издадените лицензии на „Ситигаз България” АД за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра чрез присъединяване на общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница към тази територия. - 286.49KB

Решение № Л-370 от 21.11.2011 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”, на „Ритъм-4-ТБ” ООД - 155.12KB

Решение № И1-Л-348 от 12.12.2011 г. за изменение на лицензия № Л-348-15/17.01.2011 г. за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, издадена на „Груп Транс Енерджи” ООД - 105.58KB

Р Е Ш Е Н И Е № С – 11 от 17.11.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници на ЕТ "Сокол - Пепита Кръстева",гр. Пловдив и на "Ветроком" ЕООД, гр. София. - 124.82KB

Р Е Ш Е Н И Е № С – 12 от 17.11.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници на 10 производители на електрическа енергия от ВЕИ. - 148.52KB

Р Е Ш Е Н И Е № С – 13 от 17.11.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници на "Уиндпауърбг" АД, гр. Сливен. - 152.95KB

Решение № Ц-38/24.11.2011 г. за утвърждаване цена за разполагаемост (без ДДС) на „ТЕЦ Варна” ЕАД, считано от 01.12.2011 г. до 30.06.2012 г. включително. - 221.95KB

Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 30.11.2011 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител пара и определяне на преференциална цена електрическа енергия от комбинирано производство на „ТЕЦ Г. Оряховица” ЕАД - 201.32KB

Решение на ДКЕВР № Ц-39 от от 30.11.2011 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Разград” ЕАД - 181.72KB

Решение на ДКЕВР № Л-369 от 14.11.2011 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Чепеларе на „Си Ен Джи Марица” ООД. - 256.94KB

Решение на ДКЕВР № Л-368 от 14.11.2011 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на “Васт Електрисити” ООД - 148.42KB

Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 г., считано от 01.12.2011 г. за определяне цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. - 748.1KB

Решение № Ц – 26 от 21.07.2011 г.за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свиленград. - 266.82KB

Решение на ДКЕВР № Ц-35 от 27.10.2011 г., считано от 01.11.2011 г. за определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци. - 163.42KB

Решение на ДКЕВР № С-10 от 03.10.2011 г.за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия съгласно Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. - 635.32KB

Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 27.09.2011 г. за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за втория ценови период от регулаторния период на „Овердрайв” АД, считано от 01.10.2011 г. - 156.48KB

Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 27.09.2011 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.10.2011 г. - 216.82KB

Решение № Ц-32 от 27.09.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.10.2011 г. цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2011 г. - 522.66KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-130 от 12.09.2011 г. за изменение на лицензия №Л-130-03/13.11.2003 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, на “Монди Стамболийски” ЕАД. - 162.18KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-5 от 29.08.2011 г. за обявяване конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Габрово. Решението е публикувано в ДВ, бр. 71 от 13. 09. 2011 г. и поставено на интернет страницата на 14.09.2011 г. Емилия Савева - Главен секретар на ДКЕВР. - 161.27KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ- 4 от 29.08.2011 г. за обявяване конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Троян. Решението е публикувано в ДВ, бр. 71 от 13. 09. 2011 г. и поставено на интернет страницата на 14.09.2011 г. Емилия Савева - Главен секретар на ДКЕВР. - 153.94KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 30 от 29.08.2011 г. за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от ЛОЦ „Овча Купел” за първия ценови период от регулаторния период на „Софиягаз” ЕАД, считано от 01.09.2011 г. - 225.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц–29 от 29.08.2011 г. за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, „Юлико Евротрейд” ЕООД, “В§ВГД Оранжерии Петрич” ООД, “Алт Ко” АД и „Топлофикация Казанлък” АД” за втори ценови период от регулаторния период, считано от 01.09.2011 г. - 278.94KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 25 от 11.07.2011 г.за утвърждаване, считано от 01.08.2011 г. на „Ситигаз България” АД цени, приложими на територията на община Силистра при продължителност на регулаторния период от 2011г. до 2015 г. включително. - 244.5KB

Решение на ДКЕВР № - О1-Л-265 от 11.07.2011 г. за откриване процедура за отнемане на издадената на “ЕН КО ГЕН” АД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. - 140.91KB

Решение на ДКЕВР № Л-359 от 11.07.2011 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) - 129.99KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 24 от 29.06.2011 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Димитър Маджаров-2” ЕООД, считано от 01.07.2011 г. - 179.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 23 от 29.06.2011 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство за първи ценови период на ЧЗП Румяна Иванова Величкова, гр. София, считано от 01.07.2011 г. - 171.67KB

Мотиви към решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР за определяне на цени в сектор „Електроенергетика”. - 402.45KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 22 от 29.06.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2011 г. на цени в сектор „Електроенергетика”. - 163.68KB

Мотиви към решение № Ц – 21 от 29.06.2011 г. на ДКЕВР за утвърждаване пределни цени на топлинна енергия. - 600.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 21 от 29.06.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2011 г. пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за втория ценови период от регулаторния период. - 215.97KB

Решение № Ц – 20 от 29.06.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2011 г. цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2011 г. - 483.65KB

Решение на ДКЕВР № TE-020 от 29.06.2011 г. за определяне, считано от 01.07.2011 г., разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която производителите са длъжни да сключват сделки по регулирани цени с обществения доставчик, както и неговото участие за покриване на потреблението на крайните снабдители до 30.06.2012 г. - 202.56KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-131 от 06.06.2011 г. за изменение срока на издадената на „Черноморска технологична компания”АД лицензия №Л-131-08/10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Мизия”, като присъединява към тази територия община Бяла Слатина и за изменение срока на издадената на „Черноморска технологична компания”АД лицензия №Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Мизия”, като присъединява към тази територия община Бяла Слатина. - 403.39KB

Решение на ДКЕВР № ПП – 02 от 06.06.2011 г. за прекратяване административно производство за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия” с включена територия на община Бяла Слатина. - 105.02KB

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г. за определяне, считано от 01.07.2011 г. преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, без ДДС. Решението е публикувано на интернет страницата на ДКЕВР на 21.06.2011 г. - 356.88KB

Решение на ДКЕВР № БП – 08 от 09.05.2011 г. за одобряване на „Топлофикация - Русе” АД петгодишен бизнес план за периода 2010-2014 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-030-05/15.11.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия и Приложение № 8 към лицензия № Л-029-03/15.11.2000 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия. - 207.63KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 016 от 09.05.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2011 г. цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугата пречистване на отпадъчните води на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД гр. Радомир. - 161.97KB

Решение на ДКЕВР № БП - 07 от 09.05.2011 г. за одобряване на бизнес план на „Видахим” АД, гр. Видин за ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2010-2014 година, който става неразделна част – Приложение № 8 от издадената лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на електрическа и топлинна енергия. - 222.23KB

Решение на ДКЕВР № Л - 356 от 09.05.2011 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Джи Ви Ай” ЕООД. - 148.1KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. за продължаване срока на лицензия № Л- 094-01/21.02.2001г. за дейността „производство на електрическа енергия” на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД. - 208.29KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-302 от 21.03.2011 г. за прекратяване на лицензия № Л-302-15/18.05.2009г. за дейността “търговия с електрическа енергия”, издадена на „ИВАС 2008” ООД. - 98.2KB

Решение на ДКЕВР № С - 03 от 14.03.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация-Бургас” ЕАД, „Топлофикация-Враца” ЕАД, „Топлофикация- Разград”ЕАД, „Топлофикация-ВТ” АД, „Топлофикация Казанлък” АД, „Алт Ко” АД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Зебра”АД, „Унибел” АД, „Димитър Маджаров-2” ЕООД и „МБАЛ-Търговище” АД. - 262.67KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 06 от 21.02.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.03.2011г. на „Севлиевогаз – 2000”АД цени, приложими на територията на община Севлиево при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г. включително. - 240.54KB

Решение на ДКЕВР № Л – 353 от 21.02.2011 г. за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на “Ружица Уинд” ООД “. - 185.49KB

Решение на ДКЕВР № Л-352 от 09.02.2011 г. за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект на "Еко Енерджи Уиндпауър" ООД. - 211.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц–03 от 31.01.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.02.2011 г. на "Камено-газ" ЕООД цени, приложими на територията на община Камено при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г., включително. - 246.72KB

Решение на ДКЕВР № Л–350 от 31.01.2011 г. за прекратяване лицензия № Л-226-01/23.04.2007 г. за дейността "производство на електрическа енергия", издадена на "Хидроенергострой" ООД, и издаване на "ВЕЦ Яхиново" ЕООД лицензия № Л-350-01 от 31.01.2011 г. за извършване на дейността "производство на електрическа енергия" чрез водноелектрическа централа ВЕЦ "Яхиново" с обща инсталирана мощност 6, 9 MW, за срок от 20 (двадесет) години. - 141.48KB

Решение на ДКЕВР № О-029 от 13.06.2011 г. за отказ на "Мейп Дивелъпмънт" ЕООД издаването на лицензия за извършване на дейността "производство на електрическа енергия", преди изграждане на енергиен обект от възобновяем енергиен източник – горска биомаса. - 184.7KB

Решение на ДКЕВР № Р-137 от 06.06.2011 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливането на "Сигаз" ЕАД в "Ситигаз България" АД, прекратяване издадените на "Сигаз" ЕАД лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на община Силистра и № Л-247-12/12.09.2007 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Силистра, издаване на "Ситигаз България" АД, ЕИК- 131285259, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Връбница, ул. "Адам Мицкевич" №4 лицензия № Л-358-08 /06.06.2011 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на община Силистра и лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Силистра. - 296.93KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-005 от 06.06.2011 г.относно прекратяване на лицензия за производство на топлинна енергия № Л-005-02/17.10.2000 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-004-05/17.10.2000 г., издадени на "Топлофикация Правец" ЕАД. - 93.5KB

Решене на ДКЕВР № Пр-Л-028 от 06.06. 2011 г. относно прекратяване на лицензия за производство на топлинна енергия № Л-028-02/15.11.2000 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-027-05/15.11.2000 г., издадени на "Топлофикация Ямбол" ЕАД. - 94.1KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-140 от 06.06.2011 г.за изменение на лицензия № Л-140-07/13.08.2004 г., за осъществяване на дейността "разпределение на електрическа енергия" на "ЕВН България Електроразпределение" АД. - 102.59KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-135 от 06.06.2011 г. за изменение издадената на "ЧЕЗ Разпределение България" АД лицензия №Л-135-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността "разпределение на електрическа енергия". - 110.71KB

Решение на ДКЕВР № БП–10 от 25.05.2011 г. за одобряване на "Топлофикация Сливен" ЕАД бизнес план за периода 2010-2014 година, който става неразделна част - Приложение № 8 от издадената лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и Приложение № 6 от лицензия № Л-085-05/21.02.2001 г. за пренос на топлинна енергия. - 139.61KB

Решение на ДКЕВР № БП–09 от 25.05.2011 г. за одобряване на "Топлофикация София" ЕАД бизнес план за периода 2010-2014 година, който става неразделна част - Приложение № 8 от лицензия № Л-032-03/15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, Приложение № 6 от лицензия № Л-031-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия и Приложение № 6 от лицензия № Л-033-05/ 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия. - 207.93KB

Решение на ДКЕВР № Ц-017 от 25.05.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2011 г. цени без ДДС за В и К услугите на "В и К - Свищов" ЕАД. - 205.36KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-138 от 25.05.2011 г. за изменение издадената на "Е.ОН България Мрежи" АД лицензия №Л-138-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността "разпределение на електрическа енергия". - 100.84KB

Решение на ДКЕВР № БП-11 от 25.05.2011 г. за одобряване на "Кнежа газ" ООД бизнес план за периода от 2010г. до 2014 г. включително, приложение към лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Кнежа. - 222.23KB

Решение на ДКЕВР № С-09 от 25.05.2011 г. за издаване сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяем енергиен източник. - 127.85KB

Решение на ДКЕВР № С-08 от 25.05.2011 г. за издаване сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяем енергиен източник. - 132.6KB

Решение № С-07 от 02.05.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на "Девен" АД, "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД, "Топлофикация Сливен" ЕАД, "Биовет" АД, "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД, "ТЕЦ Свилоза" АД. - 280.01KB

Решение на ДКЕВР № ПП-01 от 13.04.2011 г. за изменение и допълнение на лицензии за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за община Силистра на „Сигаз” ЕАД - 98.45KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 014 от 20.04.2011 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр.Димитровград - 193.92KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-320 от 20.04.2011 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергиен обект на „АСМ-БГ Инвестиции” - 129.1KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-315 от 20.04.2011 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергиен обект на „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД - 106.89KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. за изменение на лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” на „ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД - 138.76KB

Решение на ДКЕВР № Л-355от 20.04.2011 г. за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години на “Мост Енерджи” АД - 146.32KB

Решение на ДКЕВР № Л-354 от 20.04.2011 г. за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години на “Ел Екс Корпорейшън” АД - 147.12KB

Решение на ДКЕВР № Ц–013 от 11.04.2011 г. за определяне за "МБАЛ-Търговище" АД, гр. Търговище регулаторен период от две години, при прилагане на метод на регулиране "горна граница на цени" и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за първия ценови период, считано от 01.05.2011 г. - 200.87KB

Решение на ДКЕВР № С-06 от 11.04.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Далкия-Варна" ЕАД, "ЕНЕРГОКОНСУЛТ" АД, "ДЕКОТЕКС" АД, "ОВЕРДРАЙВ" АД, "Юлико Евротрейд" ЕООД и "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД. - 240.95KB

Решение на ДКЕВР № ПП-01 от 13.04.2011 г. за прекратяване административното производство, образувано по заявление от „Сигаз” ЕАД за изменение и допълнение на лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-247-12/12.09.2007 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра, чрез присъединяване на общини Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница към тази территория. - 98.45KB

Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 31.03.2011 г. за утвърждаване цени на "В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян. - 176.21KB

Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 31.03.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.04.2011 г. цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора. - 272.6KB

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 30.03.2011 г. по заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-во тримесечие на 2011 г. - 452.23KB

Решение на ДКЕВР № С-05 от 28.03.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация-Плевен" ЕАД, "Топлофикация-Шумен" ЕАД, "Топлофикация Русе" ЕАД и "Топлофикация-Перник" ЕАД. - 247.36KB

Решение на ДКЕВР № БП-05 от 11.04.2011 г. за одобряване на "ПСОВ - ЛЕКО КО" ЕООД, със седалище гр. Радомир и адрес на управление: Индустриално селище административна сграда на "Радомир леяро – ковашки комплекс" АД, бизнес план за периода 2011-2013 г. - 252.06KB

Решение на ДКЕВР № БП-04 от 11.04.2011 г. за одобряване на "Девен" АД бизнес план за периода 2010-2014 година. - 128.47KB

Решение на ДКЕВР № С-04 от 28.03.2011 г. за издаване сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. - 164.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц-010 от 30.03.2011 г. относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, в сила от 01.04.2011 г. - 290.01KB

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 30. 03. 2011 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-во тримесечие на 2011 г., по подадено заявление от “Булгаргаз” ЕАД. - 452.92KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-068 от 21.02.2011 г. за продължаване срока на лицензия № Л-068-03/14.02.2001г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" на "ТЕЦ Марица 3" АД. - 204.09KB

Решение на ДКЕВР № С-03 от 14.03.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация-Бургас" ЕАД, "Топлофикация-Враца" ЕАД, "Топлофикация-Разград" ЕАД, "Топлофикация-ВТ" АД, "Топлофикация Казанлък" АД, "Алт Ко" АД, ЧЗП "Румяна Величкова", "Зебра" АД, "Унибел" АД, "Димитър Маджаров-2" ЕООД и "МБАЛ-Търговище" АД. - 256.37KB

Решение на ДКЕВР № С-02 от 07.02.2011 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация София" ЕАД, "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, "Топлофикация Габрово" ЕАД, "Видахим" АД и "Брикел" ЕАД. - 202.87KB

Решение на ДКЕВР № С-01 от 07.03.2011 г. за издаване сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за периодите: 01.01.2010г.-31.12.2010г. и 01.07.2010г.-31.12.2010., на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД за периода 01.01.201 г.-30.06.2010г. и актуализиране създадения регистър на издадените сертификати за произход. - 529.71KB

Решение № Л-349 от 17.01.2011 г. на ДКЕВР за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД, седалище: село Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил. - 149.42KB

Решение № на ДКЕВР № Ц -05 от 31.01.2011 г. за изменение на цени за В и К услуги, подадено заявление от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив - 253.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 04 от 31.01.2011 г. на ДКЕВР за изменение на цени за В и К услуги, подадено от "Софийска вода" АД, гр. София - 266.95KB

Решение № Л-348 от 17.01.2011 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Груп Транс Енерджи" ЕООД. - 145.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-02 от 24.01.2011 г. за "Топлофикация Разград" ЕАД. - 124.36KB

Решение № Ц-01 от 10.01.2011 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Ботевград, по заявление на "Балкангаз 2000" АД. - 168.08KB

Решение на ДКЕВР № БП-02 от 24.01.2011 г. за одобряване на петгодишен бизнес план за периода 2010-2014 г. на "EВН България Топлофикация" ЕАД. - 147.35KB

Решение на ДКЕВР № БП-01 от 24.01.2011 г. относно бизнес план за периода 2010-2014 г. на "Топлофикация Габрово" ЕАД. - 120.56KB