Решения за 2022 г.

Решение № Л-591 от 13.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Калцит“ АД

Решение № Л-590 от 13.01.2022 г.  на КЕВР за издаване на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-2 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Калцит“ АД за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-1 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-2 от 01.01.2022 г. на КЕВР за изменение на определените с решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.01.2022 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.