Решения за 2022 г.

Решение № Л-604 от 14.04.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Актаел“ ЕООД

Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД  като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г., и утвърждаване, считано от 01.01.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г., и утвърждаване, считано от 01.01.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г.

Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2023 г. на ВиК услуги, предоставяни от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе;  „ВиК“ ООД, гр. Габрово; „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян;  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен;  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора; „ВиК“ АД, гр. Ловеч;  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище; „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД; „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД;  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир;  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник; „ВиК – Златни пясъци“ ООД; „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД;   „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян;  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково;  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград;  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „АЦК“ ООД; „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

Решение № БП - 77 от 30.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Тецеко” ЕАД за територията на община Свищов и община Белене, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц - 31 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 30 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 29 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 28 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение на КЕВР № Ц-27 от 30.12.2022 г. за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Решение № О-Л-116 от 23.12.2022 г. на КЕВР за отказ за продължаване срока на лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Видахим“ АД

Решение № С-13 от 20.12.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

Решение № БП-76 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-75 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-74 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-651 от 15.12.2022 г. на КЕВР за издаване на „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД лицензия № Л-651-15 от 15.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-73 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Карнобат Енерджи“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-72 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ПВ Пауър“ ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-650 от 15.12.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Карнобат“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 29,05 МWр на „Карнобат Енерджи“ ЕООД.

Решение № Л-649 от 15.12.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-649-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Голф“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 40,00 МWр на „ПВ Пауър“ ЕООД

Решение № БП-71 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-70 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-69 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-68 от 08.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Чиренгаз“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-648 от 08.12.2022 г. на КЕВР за издаване на „Чиренгаз“ ЕООД лицензия № Л-648-15 от 08.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № ДПРМ - 2 от 02.12.2022 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2022 – 2031 г.

Решение № БП -67 от 02.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-26 от 01.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на “Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.12.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „АЦК” ООД за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.12.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Пловдив за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.12.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Благоевград за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.12.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-66 от 24.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-65 от 24.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Про Нет Енерго“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Л-647 от 24.11.2022 г. на КЕВР за издаване на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. лицензия № Л-647-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-646 от 24.11.2022 г. на КЕВР за издаване на „Про Нет Енерго“ ООД лицензия № Л-646-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-64 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Арч Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023-2027

Решение № БП-63 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Премиер Енерджи С.Р.Л за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022-2026

Решение № Л-645 от 17.11.2022 г. на КЕВР за издаване на „Арч Трейд“ ЕООД лицензия № Л-645-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-644 от 17.11.2022 г. на КЕВР за издаване на Премиер Енерджи С.Р.Л лицензия № Л-644-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № К-2 от 17.11.2022 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на енергийните регулатори за одобрение на изменението на Споразумението за пренос на газ за неосвободени ползватели - Анекс „C“ към Мрежовия кодекс на газопровода IGB и приложения на български и на английски език

Решение № С-12 от 18.11.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

Решение № БП-62 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Белозем Солар Парк 3“ ЕООД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-61 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ямболен“ АД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-60 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Л-643 от 17.11.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-643-01 от 17.11.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Верила“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 123,271 МWр и променливотокова (АС ) мощност 100,0 МW“ на „Белозем Солар Парк 3“ ЕООД

Решение № Л-642 от 17.11.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-642-01 от 17.11.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Ямболен“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 9,998 МWр и променливотокова (АС ) мощност 9,625 МW“ на „Ямболен“ АД

Решение № И1-Л-124 от 17.11.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД

Решение № ДПРМ-1 oт 17.11.2022 г. на КЕВР за одобрение на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2022-2031 г. на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Решение № БП-59 от 10.11.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023-2027 г.

Решение № Л-641 от 10.11.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ

Решение № БП -58 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -57 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сток енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -56 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода

Решение № Л-640 от 08.11.2022 г.  на КЕВР за издаване на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х.  лицензия № Л-640-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-639 от 08.11.2022 г.  на КЕВР за издаване на „Сток енерджи“ ЕООД лицензия № Л-639-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-638 от 08.11.2022 г.  на КЕВР за издаване на „Коген Загоре“ ЕООД лицензия № Л-638-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № М-2 от 02.11.2022 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на енергийните регулатори за одобрение на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB и приложения на български и на английски език

Решение № БП – 55 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № БП – 54 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Енерговиа“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № Л-636 от 31.10.2022 г.на КЕВР за издаване „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД лицензия № Л-636-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-635 от 31.10.2022 г.на КЕВР за издаване на „Енерговиа“ ЕООД лицензия № Л-635-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Ц – 25 от 01.11.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Л-637 от 31.10.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Биовет“ АД

Решение № БП-53 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Биовет“ АД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Хасково за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.11.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № С-11 от 20.10.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 21 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Решение № Л-634 от 12.10.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект на „ЕОН България“ ЕООД

Решение № Р-414 от 12.10.2022 г. на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 2 с постояннотокова пикова мощност – 6,60 MWp и променливотокова мощност – 5,70 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW

Решение № БП-52 от 12.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕОН България“ ЕООД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-51 от 12.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „СИГ Енерджи“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-50 от 12.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-49 от 12.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-48 от 12.10.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № Л-633 от 12.10.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „СИГ Енерджи“ ООД

Решение № Л-632 от 12.10.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД

Решение № Л-631 от 12.10.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД

Решение № Л-630 от 12.10.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД

Решение № Ц – 24 от 01.10.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври  на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-47 от 30.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Ай Си Джи Би“ АД за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № ВТ-1 от 30.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, приложение към настоящото решение

Решение № К-1 от 30.09.2022 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения.

Решение № Р-411 от 30.09.2022 г. на КЕВР за разрешаване на „Ай Си Джи Би“ АД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-576-06 от 04.11.2021 г. за дейността „пренос на природен газ“.

Решение № Р-ВО-3 от 30.09.2022 г. на КЕВР за изменение на Окончателно съвместно решение от 08.08.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД

Решение № БП-46 от 27.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергама“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Л-629 от 27.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „Енергама“ АД лицензия № Л-629-15 от 27.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.10.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.10.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.10.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-45 от 21.09.2022 г. на КЕВР одобряване на бизнес план на „Топливо газ“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-44 от 21.09.2022 г. за  одобряване на бизнес план на „НЕКА Електрик“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-43 от 21.09.2022 г. на КЕВР одобряване на бизнес план на „Енергама“ АД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-42 от 21.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Протергиа Енерджи“ С.А. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № № Л-628 от 21.09.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Топливо газ“ ЕООД.

Решение № Л-627 от 21.09.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „НЕКА Електрик“ ЕООД

Решение № Л-626 от 21.09.2022 г. на КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енергама“ АД.

Решение № Л-625 от 21.09.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Протергиа Енерджи“ С.А.

Решение № С-10 от 19.09.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2022 г. до 31.08.2022 г.

Решение № БП-41 от 15.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022–2026

Решение № БП-40 от 15.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022–2026

Решение № Л-624 от 15.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД лицензия № Л-624-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-623 от 15.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „Болкан Ютилитис“ АД лицензия № Л-623-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ОУ-12 от 08.09.2022 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД

Решение № БП-39 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № БП-38 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № Л-622 от 08.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-621 от 08.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „М-ГАЗ“ ЕООД лицензия № Л-621-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № И3-Р-001 от 08.09.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД

Решение № БП-37 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № Ц – 23 от 01.09.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.09.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.09.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.09.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.09.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № Л-620 от 25.08.2022 г. на КЕВР относно издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Сенс Трейд" СРЛ

Решение № И3-Л-084 от 25.08.2022 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“  ЕАД, по отношение на енергийния обект, във връзка с промяна на енергопреобразуващата технология и естеството на първичните енергийни източници

 Решение № С-9 от 18.08.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г.

Решение № Р-406 от 18.08.2022 г. на КЕВР за разрешаване на "Галакси РЕ" ООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез „Фотоволтаична електрическа централа с постояннотокова мощност 66,047 МWp и променливотокова мощност – 55,0 MW

Решение № Р-405 от 18.08.2022 г. на КЕВР за разрешаване на "Инвесто Партнърс" АД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 1 с постояннотокова пикова мощност – 3,30 MWp и променливотокова мощност – 2,85 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW

Решение № И9-Л-032 от 16.08.2022 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация София“ ЕАД по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“

Решение № И3-Л-082 от 16.08.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД

Решение № БП-35 от 16.08.2022 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2022 г. – 2024 г.

Решение № Ц – 22 от 12.08.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас  за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.08.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца  за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.08.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП - 34 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 33 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 32 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Л-619 от 20.07.2022 г. на КЕВР за издаване на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ лицензия № Л-619-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-618 от 20.07.2022 г. на КЕВР за издаване на „Фактор Енерджи България“ ООД лицензия № Л-618-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-617 от 20.07.2022 г. на КЕВР за издаване на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. лицензия № Л-617-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.08.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.08.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № С-8 от 20.07.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2022 г. до 30.06.2022 г.

Решение № Р-401 от 12.07.2022 г. на КЕВР за даване на разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД за започване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ чрез изградената втора част от етап II, с инсталирана максимална променливо токова мощност 16,8 MW на енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Априлци“ с обща инсталирана мощност 150,00 MW

Решение № Ц-21 от 12.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-31 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Митилинеос" С.А. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022-2026 г.

Решение № БП-30 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Телегаз" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022–2026

Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № СН-1 от 01.07.2022 г. и от Регулаторния орган за енергетика на Р Гърция с Решение 593 от 30 юни 2022 г.

Решение № Ц-20 от 01.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

Решение № Ц-19 от 01.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2022 г.

Решение № Ц-18 от 01.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2022 г.

Решение № Ц-17 от 01.07.2022 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.07.2022 г.

Решение № Л-616 от 30.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Митилинеос“ С.А. лицензия № Л-616-15 от 30.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-615 от 30.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „„Телегаз“ ООД лицензия № Л-615-15 от 30.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ОУ-11 от 29.06.2022 г. на КЕВР относно одобряване на общи условия на доставчик от последна инстанция на „Национална електрическа компания“ ЕАД

Решение № Л-614 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Юнит ЕНР“ ООД

Решение № Л-613 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о.

Решение № Л-612 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Солар СВ“ ООД

Решение № Л-611 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Фактор Енерджи България“ ООД

Решение № БП-29 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Юнит ЕНР“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.  

Решение № БП-28 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-27 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес плана на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г.

Решение № БП-26 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Солар СВ“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-25 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение И2-Л-335 от 28.06.2022 г. на КЕВР за изменение/допълнение на лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД

Решение № Л-610 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Азомуреш“ С.А. лицензия № Л-610-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-609 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Актаел“ ЕООД лицензия № Л-609-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № БП - 24 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 23 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Актаел“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.07.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.07.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „В и К“АД, гр. Ловеч за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.07.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № М – 1 от 21.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2022 – 30.09.2023 г.

Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. на КЕВР за поправка на очевидни фактически грешки в Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.07.2022 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.07.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.07.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № С-7 от 20.06.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

Решение № Р-398 от 14.06.2022 г. на КЕВР за даване на разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД за започване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ чрез изградената първа част от етап II, с инсталирана максимална променливо токова мощност 9,4 MW на енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Априлци“ с обща инсталирана мощност 150,00 MW

Решение № Р-397 от 14.06.2022 г. на КЕВР за даване на разрешение на „Калцит“ АД за започване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ чрез изградения етап I, с инсталирана електрическа мощност 5,25 MW на енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Калцит“ с обща инсталирана мощност 7,2 MW

Решение № Л-608 от 08.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.  лицензия № Л-608-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-607 от 08.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Първо плинарско друщво“ ООД лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № БП -22 от 08.06.2022г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -21 от 08.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-16 от 10.06.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юни на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-15 от 02.06.2022 г. на КЕВР за определяне към 30.06.2022 г. на размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за енергетиката на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Решение № БП-20 от 02.06.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022-2026 г.

Решение № Л-606 от 02.06.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД

Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Габрово за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване считано от 01.06.2022 г. на цени на ВиК услуги за 2022 г., и за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Решение № С-6 от 19.05.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Решение № Ц-14 от 13.05.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-5 от 20.04.2022 г. относно: издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена чрез комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от 34 бр. централи, през периода от 1.03.2022 г. до 31.03.2022 г.

Решение № БП-19 от 20.04.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Галакси Ре“ ЕООД за периода 2022-2026 г.

Решение № Л-605 от 20.04.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-605-01 за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Галакси Ре“ ЕООД

Решение № БП-17 от 14.04.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инвесто Партнърс“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № Л-603 от 14.04.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Инвесто Партнърс“ АД

Решение № БП-16 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план „Енергико“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № Л-602 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Енергико“ ЕООД

Решение № Ц - 13 от 01.04.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-15 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-14 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Л-601 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-600 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Съплай“ ЕООД лицензия № Л-600-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Пр-Л-374 от 24.03.2022 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД

Решение № С-4 от 17.03.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2022 г. до 28.02.2022 г.

Решение № Ц-12 от 16.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация – Плевен“ АД, след отмяна на т. 3 от Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 2146 от 22.04.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 34 състав по адм. дело № 8654 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 12168 от 29.11.2021 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7488 от 2020 г.

Решение № Ц-11 от 16.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, на „Топлофикация - Разград“ АД, след отмяна на т. 8 от Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 3272 от 26.06.2020 г. на Административен съд - София град, Трето отделение, 34 състав по адм. дело № 8656 от 2019 г., оставено в сила с Решение № 12233 от 30.11.2021 г. на Върховния административен съд – Трето отделение по адм. дело № 11281 от 2020 г.

Решение № Ц-10 от 10.03.2022 г. на КЕВР за определяне към 30.06.2022 г. на размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за енергетиката на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Решение № Ц-9 от 07.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец март на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Р-385 от 24.02.2022 г. на КЕВР за даване на разрешение за започване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ чрез втора част от етап I на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“ на „Риал Стейтс“ ЕООД

Решение № С-3 от 18.02.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2022 г. до 31.01.2022 г.

Решение № БП-13 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-12 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Л-599 от 08.02.2022 г. на КЕВР за издаване на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД. лицензия № Л-599-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-598 от 08.02.2022 г. на КЕВР за издаване на Данске Комодитис А/С лицензия № Л-598-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-384 от 08.02.2022 г. на КЕВР относно издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия на „Пауър Сист“ ЕООД

Решение на КЕВР № Ц-8 от 01.02.2022 г. относно актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, произвеждащи електрическа енергия от биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл, считано от 01.07.2019 г., след отмяна на Решение № Ц–17 от 01.07.2019 г. в частта по раздел IX, т. 2 с Решение № 5208 от 08.10.2020 г. на АССг по адм. дело № 8476 от 2019 г., отменено с Решение № 8898 от 29.07.2021 г. на ВАС по адм. дело № 86 от 2021 г.

Решение № Ц-7 от 01.02.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-6 от 31.01.2022 г. за утвърждава на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени с Решение № 13465 от 29.10.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 3565 от 2020 г.

Решение № Ц-5 от 31.01.2022 г. за утвърждава на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с Решение № 8023 от 23.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10017 от 2019 г.

Решение № И1-Л-400 от 27.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о.

Решение № И2-Л-386 от 27.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД

Решение № Л-596 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Група Дружества Газ Римини“ СПА

Решение № Л-595 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Микс Газ Груп“ ООД

Решение № Л-594 от от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АОТ Енерджи Белгия“ СА

Решение № БП-10 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Екос 17“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Л-597 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на „Екос 17“ ООД лицензия № Л-597-15 от 27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-593 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Армако“ АД

Решение № БП-5 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Армако“ АД за периода 2022-2026 г.

Решение № С-2 от 20.01.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

Решение № С-1 от 20.01.2022 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Нова Пауър“ ЕООД през периода от 1.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Решение № И1-Л-379 от 13.01.2022 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о.

Решение № Л-592 от 13.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Сонел 888“ ЕООД

Решение № Л-591 от 13.01.2022 г. на КЕВР за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Калцит“ АД

Решение № Л-590 от 13.01.2022 г.  на КЕВР за издаване на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № БП-2 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Калцит“ АД за периода 2022 г. – 2026 г.

Решение № БП-1 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-2 от 01.01.2022 г. на КЕВР за изменение на определените с решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.01.2022 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия