Решения за 2017 год

Решение № Ц-42 от 29.12.2017 г. за утвърждаване на "ТЕЦЕКО" ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

Решение № Ц-41 от 29.12.2017 г. за утвърждаване на "Газо-енергийно дружество – Елин Пелин" ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г.

Решение № Ц-40 от 29.12.2017 г. на КЕВР относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Решение № Ц-39 от 29.12.2017 г. на КЕВР относно изменение на преференциалната цена на електрическата енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД

Решение № Ц-38 от 28.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД за І тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–37 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Кнежа-газ" ООД за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.

Решение № Ц–36 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Добруджа" и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц–35 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Решение № С-16 от 21.12.2017 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г.

Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на ВиК услуги, считано от 01.01.2018 г., предоставяни от: „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

Решение № Ц–33 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Правецгаз 1" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Правец

Решение № Ц–32 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Комекес" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Самоков

Решение № Ц–31 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Балкангаз 2000" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Ботевград

Решение на КЕВР № Пр-Л-378 от 31.10.2017 г. за прекратяване на лицензия № Л-378-15 от 30.01.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Ситигруп Глоубъл Маркетс“ Лимитед.

Решение на КЕВР № Пр-Л-283 от 31.10.2017 г. за прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Едисън Трейдинг“ СпА.

Решение на КЕВР № Л-495 от 31.10.2017 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Аресенерджи“ ЕООД.

Решение № И1–Л–448 от 07.12.2017 г. на КЕВР за изменение на лицензии на Райков сервиз“ ООД и одобряване на актуализиран бизнес план за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

Решение № Пр-Л-455 от 07.12.2017 г. за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ.

Решение № Л-496 от 07.12.2017 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“.

Решение № И1-Л-436 от 07.12.2017 г. на КЕВР за за изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Грийн Уърлд Груп“ ООД.

Решение № И1-Л-293 от 07.12.2017 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЛОНИКО“ ЕООД.

Решение № БП–12 от 01.12.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за територията на община Свищов и община Белене за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–11 от 01.12.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2020 г.

Решение № РТПГ- 1 от 01.12.2017 г. на КЕВР за определяне на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна система, да провежда консултациите по член 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, както и да публикува преди началото на тарифния период информацията по чл. 30 при условията и по реда на същия регламент.

Решение № БП–10 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Кнежа-газ" ООД за периода от 2017 г. до 2019 г. за територията на община Кнежа

Решение № БП–9 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–8 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Добруджа" и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц-30 от 29.11.2017 г. на КЕВР относно определяне на преференциалнa ценa за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г., след влязло в сила Решение № 4798 от 28.04.2015 г. на ВАС, Петчленен състав - I колегия по адм. дело № 2624 от 2015 г.

Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.12.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.12.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.12.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение № Ц-29 от 16.11.2017 г. на КЕВР относно определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа и от вятърни електрически централи, работещи над 2 250 часа, считано от 01.07.2012 г., след влязло в сила Решение № 16672 от 12.12.2013 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 473 от 2013 г.

Решение № С-15 от 10.11.2017 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г.

Решение № Ц-28 от 10.11.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация Сливен" ЕАД, след отмяна на т. 6 от Решение на ДКЕВР № Ц-11 от 30.06.2014 г. с Решение № 8555 от 04.07.2017 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10481 от 2016 г., с което се отменя Решение № 2772 от 22.04.2016 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 3417 от 2015 г.

Решение № Р–266 от 23.10.2017 г. на КЕВР за издаване на разрешение на "Аресгаз" ЕАД за присъединяване на клиент, който се намира на територията на друг лицензиант за разпределение на природен газ

Решение № Ц-27 от 31.10.2017 г. за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД, считано от  01.11.2017 г.

Решение № Ц-26 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Газинженеринг" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник

Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Каварна газ" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла

Решение № Ц-24 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Костинбродгаз" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд

Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР за връщане на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за периода 2017-2021 г.

Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР за връщане на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД за периода 2017-2021 г.

Решение на КЕВР № Л-494 от 05.10.2017 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Булвикс" АД

Решение на КЕВР № Л-493 от 05.10.2017 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД

Решение № С-14 от 05.10.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г.

Решение № Ц – 23 от 29.09.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г.

Решение № Ц - 22 от 29.09.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цени за ІV тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № ДПРМ-2 от 25.09.2017 г. на КЕВР за одобряване на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026 г. на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР за връщане на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г.

Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021  г., за утвърждаване считано от 01.10.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021  г., за утвърждаване считано от 01.10.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение № И1-Л-086 от 05.09.2017 г. на КЕВР за изменение и допълнение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за производство на електрическа енергия

Решение № И2-Л-008 от 05.09.2017 г. на КЕВР за изменение и допълнение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. на „Топлофикация Габрово“ ЕАД за производство на електрическа и топлинна енергия

Решение № Ц–21 от 30.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на "КарловоГаз" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Карлово за периода от 2017 до 2021 г. включително

Решение № С-13 от 30.08.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г.

Решение № Ц –16 от 17.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на  „Овергаз Мрежи” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода от 2017 до 2019 г. включително.

Решение № И1-Л-023 от 17.08.2017 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация Бургас“ ЕАД за производство на електрическа и топлинна енергия

Решение на КЕВР № О2-Л-141-11 от 04.08.2017 г. относно прекратяване на откритата с Решение № О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. процедура за отнемане на издадената на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“.

Решение № ПП – 14 от 09.08.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на В И К“ ЕООД, гр. Петрич за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № САП – 14 от 09.08.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.09.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.09.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

Решение № НГП-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г.

Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.

Решение № БП-7 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г.

Решение № БП-5 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Булгаргаз" ЕАД за периода 2017 г. – 2021 г., включително, за територията на Република България

Решение №БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за развитие на дейността по предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и доставяне вода на друг ВиК оператор, за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

Решение №БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Напоителни системи“ ЕАД за развитие на дейността по доставяне вода на друг ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021  г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2017 г., и за одобряване цени услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2018 - 2021 г

Решение № ПП-13 от 27.07.2017 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство по заявление на "Булгаргаз" ЕАД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог

Решение № БП-6 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "КарловоГаз" ООД за периода от 2017 г. до 2021 г. включително, за територията на община Карлово

Решение № С-12 от 27.07.2017 г. г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г.

Решение №БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение №БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018-2021 г.

Решение № ПП-12 от 26.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № САП-13 от 26.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № САП-12 от 26.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "В и К - Кресна" ЕООД за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № САП-11 от 26.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК – Стенето" ЕООД, гр. Троян за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № САП-10 от 11.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация Берковица" ЕООД за регулаторен период 2017-2021 г.

Решение № С-11 от 06.07.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. - 1.22MB

Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г. - 909.86KB

Решение № ПП-11 от 27.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация – С" ЕООД, гр. Стрелча за регулаторен период 2017-2021 г. - 470.14KB

Решение № ПП-10 от 27.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище за регулаторен период 2017-2021 г. - 477.64KB

Решение № ПП-9 от 27.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "В и К Меден кладенец" ЕООД, гр. Кубрат за регулаторен период 2017-2021 г. - 472.12KB

Решение № САП-9 от 27.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация – в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2017-2021 г. - 515.4KB

Решение № САП-8 от 27.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих за регулаторен период 2017-2021 г. - 522.21KB

Решение № САП-7 от 27.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград за регулаторен период 2017-2021 г. - 511.77KB

Решение № Ц-10 от 01.06.2017 г. , относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия на "Видахим" АД, след отмяна на т. 26 от Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. с Решение № 3907 от 08.06.2016 г. по адм. дело № 7874 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 17 състав, оставено в сила с Решение № 2357 от 24.02.2017 г. по адм. дело № 9336/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България - 515.34KB

Решение на КЕВР № Ц-19 от 01.07.2017 г. относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ - 951.57KB

Решение на КЕВР № ТЕ-027 от 01.07.2017 г. относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители - 337.2KB

Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, считано от 01.07.2017 г. - 2.22MB

Решение № Ц-17 от 01.07.2017 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализиране на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 438.09KB

Решение № Ц - 16/01.07.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІII тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 721.01KB

Решение № Ц-15 от 27.06.2017 г. на КЕВР относно отказ за изменение на действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Сливен” ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. - 272.3KB

Решение № Ц-14 от 27.06.2017 г. на КЕВР относно отказ за изменение на действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Перник“ АД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. - 255.52KB

Решение № Ц-13 от 27.06.2017 г. на КЕВР относно отказ за изменение на действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Брикел“ ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. - 260.26KB

Решение № Ц-12 от 27.06.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Солвей Соди“ АД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” - 441KB

Решение № ПП - 11 от 27.06.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча за регулаторен период 2017-2021 г. - 285.54KB

Решение № ПП - 10 от 27.06.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за регулаторен период 2017-2021 г. - 290.52KB

Решение № ПП - 9 от 27.06.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат за регулаторен период 2017-2021 г. - 287.71KB

Решение № САП – 9 от 27.06.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2017-2021 г. - 320.52KB

Решение № САП – 8 от 27.06.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих за регулаторен период 2017-2021 г. - 326.87KB

Решение № САП – 7 от 27.06.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за регулаторен период 2017-2021 г. - 318.13KB

Решение № С-10 от 20.06.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. - 1.33MB

Решение на КЕВР № Ц - 11 от 14.06.2017 г. относно определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство, след отмяна на т. 2 от Решение № Ц – 1 от 28.01.2015 г. с Решение № 1320 от 29.02.2016 г. по адм. дело № 4882 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 22 състав, оставено в сила с Решение № 1549 от 07.02.2017 г. по адм. дело № 5102/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България - 289.26KB

Решение №БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 991.32KB

Решение №БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.02MB

Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за периода 2017-2021 г. - 791.9KB

Решение № БП-4 от 02.06.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Солвей Соди" АД за периода 2017–2021 г. - 1022.59KB

Решение № Р-262 от 02.06.2017 г. на КЕВР за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "Девен" АД и издаване на лицензия на "Солвей Соди" АД за същата дейност - 537.23KB

Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г. - 1.72MB

Решение № И1-Л-356 от 30.05.2017 г. на КЕВР за изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Джи Ви Ай“ ООД. - 401.47KB

Решение № Р-261 от 23.05.2017 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и издаване на разрешение за учредяване на залог, по заявления подадени от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД. - 398.09KB

Решение № Р-260 от 23.05.2017 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и издаване на разрешение за учредяване на залог, по заявления подадени от „РЕС Технолъджи“ АД. - 397.46KB

Решение № ПП-8 от 23.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация-Дупница" EООД, гр. Дупница за регулаторен период 2017-2021 г. - 472.26KB

Решение № ПП-7 от 23.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Бяла" ЕООД, гр. Севлиево за регулаторен период 2017-2021 г. - 469.75KB

Решение № ПП-6 от 23.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград за регулаторен период 2017-2021 г. - 470.01KB

Решение № САП-6 от 23.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил за регулаторен период 2017-2021 г. - 509.33KB

Решение № САП-5 от 23.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, гр. Габрово за регулаторен период 2017-2021 г. - 510.22KB

Решение № САП-4 от 23.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. София за регулаторен период 2017-2021 г. - 507.63KB

Решение № Ц-9 от 17.05.2017 г. на КЕВР за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, произведена от „Оранжерии –Петров дол“ ООД, считано от 01.06.2017 г. - 317.55KB

Решение № С-9 от 09.05.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. - 1.77MB

Решение № ПП-5 от 09.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа за регулаторен период 2017-2021 г. - 480.23KB

Решение № ПП-4 от 09.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Стамболово" EООД, с. Стамболово за регулаторен период 2017-2021 г. - 483.47KB

Решение № ПП-3 от 09.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, гр. Димитровград за регулаторен период 2017-2021 г. - 484.61KB

Решение № ПП-2 от 09.05.2017 г. на КЕВР относно прекратяване на административно производство по издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху акции от капитала на "АСМ-БГ Инвестиции" АД - 425.39KB

Решение № САП-3 от 09.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Плевен за регулаторен период 2017-2021 г. - 512.91KB

Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Стара Загора за регулаторен период 2017-2021 г. - 520.24KB

Решение № САП-1 от 09.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Хасково за регулаторен период 2017-2021 г. - 518.44KB

Решение на КЕВР № ПП-1 от 04.05.2017 г. по заявление с вх. № Е-15-24-9 от 28.02.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания“ АД (сега „Аресгаз“ АД) - 345.07KB

Решение на КЕВР № Л-488 от 12.04.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД. - 313.5KB

Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.05.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.09MB

Решение № Ц-8 от 28.04.2017 г. на КЕВР, за изменение на действащата цена на електрическата енергия, произведена от „Топлофикация Русе“ ЕАД във връзка с изменение на цената на въглищата, считано от 01.05.2017 г. - 319.56KB

Решение №БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.05.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 851.43KB

Решение № С-8 от 12.04.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. - 1.17MB

Решение № С-7 от 12.04.2017 г. на КЕВР относно издаване на допълнителен сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Топлофикация Русе“ ЕАД, през периода от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г. - 346.75KB

Решение на КЕВР № Л-488 от 12.04.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД - 313.5KB

Решение на КЕВР № Ц-7 от 07.04.2017 г. за изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. - 364.43KB

Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство. - 417.92KB

Решение № Ц - 5/31.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІI тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 553.55KB

Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на“Софийска вода“ АД като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.04.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.1MB

Решение № С-6 от 23.03.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. - 1.77MB

Решение на КЕВР № Л-487 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ - 361.78KB

Решение на КЕВР № Л-486 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД - 357.89KB

Решение на КЕВР № Л-485 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Сайт Енерджи“ ООД - 363.14KB

Решение на КЕВР № И1-Л-474 от 16.03.2017 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД - 548.98KB

Решение на КЕВР № Л-484 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ЕЛ БОНУС" ЕООД - 517.29KB

Решение № БП – 3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на актуализирани бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище; „Изток“; „Запад“; „Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г. - 523.75KB

Решение № Ц - 4 от 16.03.2017 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД след отмяна на т. 4 от Решение № Ц - 11 от 30.06.2014 г. с Решение № 1166 от 24.02.2016 г. по адм. дело № 3908 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 33 състав, оставено в сила с Решение № 14068 от 20.12.2016 г. по адм. дело № 4555/2016 г. по описа на Върховния административен на Република България - 290.19KB

Решение № Ц–3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране. - 351.58KB

Решение № С-5 от 01.03.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. - 1.75MB

Решение № ОУ-1 от 23.02.2017 г. на КЕВР за одобряване на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от "Топлофикация Петрич" ЕАД" и на "Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди" - 520.04KB

Решение № С-4 от 16.02.2017 г. на КЕВР относно издаване на допълнителен сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия "Топлофикация Русе" ЕАД, през периода от 1.01.2010 г. до 31.12.2010 г. - 690.75KB

Решение № С-3 от 15.02.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. - 1.7MB

Решение № Ц-1 от 15.02.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия на „Коген Загоре“ ЕООД. - 399.94KB

Решение № С-2 от 03.02.2017 г. относно отмяна на Решение № С-2 от 04.02.2016 г. на КЕВР, в частта му по т.18, отнасяща се за "Топлофикация – Габрово" ЕАД и обезсилване на сертификат № ЗСК-12-03-15 за периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г., с дадени задължителни указания за "Топлофикация – Габрово" ЕАД - 586.92KB

Решение № С-1 от 31.01.2017 г. на КЕВР относно издаване на допълнителен сертификат с № ЗСК-20-02-12 за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от "Топлофикация – Русе" ЕАД за периода от 1.01.2012 г. до 31.12.2012 г. - 772.95KB

Решение № БП-2 от 18.01.2017 г., относно одобряване на бизнес план на "Коген Загоре" ЕООД за периода 2017-2021 г. - 636.27KB

Решение № БП-1 от 18.01.2017 г., относно одобряване на бизнес план на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. - 1.58MB

Решение № Л-483 от 18.01.2017 г., относно издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" на "Коген Загоре" ЕООД - 860.38KB

Решение № И4-Л-012 от 18.01.2017 г., относно изменение и продължаване на срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия" на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив - 617.95KB