Решения за 2016 год

Решение № ПАМ-3 от 20.10.2016 г. на КЕВР за налагане на принудителни административни мерки на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. - 359.61KB

Решение № Ц –43 от 30.12.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Габрово . - 444.02KB

Решение № Ц – 42 от 30.12.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Булгаргаз” ЕАД за І тримесечие на 2017 г., по които обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 567.2KB

Решение № Ц - 41 от 30.12.2016 г. относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - 254.54KB

Решение № САП – 1 от 19.12.2016 г. на КЕВР за спиране на административното производство, образувано по заявление, подадено от „Оранжерии - Петров дол” ООД, за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство - 265.44KB

Решение № С-15 от 01.12.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г. - 1.5MB

Решение № БП-59 от 30.11.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Ситигаз България" ЕАД за територията на община Габрово за периода 2017-2021 г. - 790.87KB

Решение № Ц-40 от 30.11.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Правецгаз 1" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Правец - 727.21KB

Решение № Р-254 от 22.11.2016 г. за даване на разрешение на „Марица Изток 2“ ЕАД за извършване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. - 358.29KB

Решение № БП-58 от 03.11.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Правецгаз 1" АД за територията на община Правец за периода 2016-2020 г. - 751.53KB

Решение № С-14 от 28.10.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2015 г. до 30.09.2015 г. - 1.47MB

Решение №Ц-39/28.10.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.11.2016 г. на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Верила Сървис” АД - 343.54KB

Решение №Ц-38/28.10.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.11.2016 г. на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик - 402.78KB

Решение № У-5 от 28.10.2016 г. на КЕВР за удължаване на срока за подаване на обвързващи оферти за капацитет във Фаза II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в резервирането на капацитет в междусистемен газопровод IGB. - 270.27KB

Решение № Ц-37 от 12.10.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Топлофикация Петрич" ЕАД - 454.92KB

Решение на КЕВР № Л-480 от 20.10.2016 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД. - 308.53KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-459 от 20.10.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД. - 238.92KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-345 от 20.10.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“. - 241.85KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-305 от 20.10.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-305-15 от 31.18.2009 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” на „ТИНМАР-ИНД“ СА. - 240.9KB

Решение № И2-Л-205 от 12.10.2016 г. на КЕВР, с което се отказва продължаването на срока на лицензията за производство на електрическа енергия на "Калиакра Уинд Пауър" АД - 492KB

Решение на КЕВР № И2-Л-230 от 15.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Национална електрическа компания" ЕАД - 538.02KB

Решение на КЕВР № И1-Л-236 от 15.09.2016 г.. за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "АКСПО БЪЛГАРИЯ" ЕАД - 555.22KB

Решение на КЕВР № Л-479 от 15.09.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "ТИНМАР СЪПЛАЙ" ЕООД - 549.3KB

Решение на КЕВР № И1-Л-342 от 15.09.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ИНТЕРПРОМ" ЕООД - 592.29KB

Решение на КЕВР № Л-478 от 01.09.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "КУМЕР" ЕООД - 477.45KB

Решение на КЕВР № Л-477 от 01.09.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка" СРО - 464.15KB

Решение на КЕВР № И2-Л-229 от 01.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - 462.95KB

Решение № С-13 от 30.09.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2015 г. до 31.08.2015 г. - 1.4MB

Решение № Ц –36 от 30.09.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Костинброд. - 474.3KB

Решение на КЕВР № Ц - 35/30.09.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за ІV тримесечие на 2016 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 582.67KB

Решение № ПП – 2 от 01.09.2016 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление от „Аресгаз” АД, за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа”. - 257.28KB

Решение № ПП – 1 от 01.09.2016 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по заявление от „Аресгаз” АД, за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия”. - 257.29KB

Решение № БП – 57 от 01.09.2016 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище. - 488.21KB

Решение № БП – 56 от 01.09.2016 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина. - 483.65KB

Решение № С-12 от 01.09.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "УМБАЛ – Проф., д-р Ст. Киркович" АД, през периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г. - 463.92KB

Решение № С-11 от 01.09.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г. - 1.38MB

Решение № БП – 55 от 29.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд за периода 2016-2020 г. - 531KB

Решение на КЕВР № Л-476 от 18.08.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група", на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД - 601.86KB

Решение № Ц-34 от 18.08.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Аресгаз" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад" - 726.65KB

Решение № БП-54 от 18.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2016-2025 г. - 750.25KB

Решение № С-10 от 11.08.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2015 г. до 30.06.2015 г. - 850.46KB

Решение № У - 4 от 11.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на проект на Известие за участие във Фаза II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в резервирането на капацитет в междусистемен газопровод IGB, ведно с приложенията към него. - 280.08KB

Решение № Ц –28 от 28.07.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Свиленград-Газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Свиленград. - 442.35KB

Решение № С-9 от 28.07.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2015 г. до 31.05.2015 г. - 1.56MB

Решение № Ц-33/29.07.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.08.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от “Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца - 551.89KB

Решение № Ц-32/29.07.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.08.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич - 564.55KB

Решение № Ц-31/29.07.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.08.2016 г. на цени на услугата пречистване на отпадъчните води, предоставяна от "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград - 492.38KB

Решение № Ц-30/29.07.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.08.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград - 529.89KB

Решение № Ц-29/29.07.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.08.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД - 546.97KB

Решение № Ц-27 от 28.07.2016 г. на КЕВР относно утвърждаване на цени на предоставяната от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД  услуга „проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти на производители на електрическа енергия към електропреносната мрежа“

Решение № БП-53/22.06.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД, с. Равни поле, община Елин Пелин за 2015 - 2016 г. - 643.88KB

Решение № БП-52/22.06.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД, гр. Белово за 2016 г. - 647.48KB

Решение № БП-51/22.06.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г. - 445.88KB

Решение № БП-50/22.06.2016 г. за одобряване на преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич за 2016 г. - 810.79KB

Решение № У-3 от 21.07.2016 г. на КЕВР за одобряване на Указания за управление и разпределение на капацитет в междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/, Фаза II: Покана към участниците във фаза "Заявления за интерес" за представяне на обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB - 1.08MB

Решение № ОУ-2/13.07.2016 г. на КЕВР за одобряване на Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от "Софийска вода" АД и Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от "Софийска вода" АД - 848.25KB

Решение на КЕВР № Ц - 26 от 21.07.2016 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация Русе” ЕАД след отмяна на т. 4 от Решение № Ц - 024 от 29.07.2013 г. с Решение № 5692 от 14.09.2015 г. по адм. дело № 5802 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град (АССГ), 45 състав - 263.41KB

Решение на КЕВР № Р-245 от 27.06.2016 г. за издаване на разрешение на "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие - 448.83KB

Решение № ПАМ-2 от 14.07.2016 г. на КЕВР за налагане на принудителни административни мерки на "Енерго-Про Продажби" АД - 528.22KB

Решение № С-8 от 13.07.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2015 г. до 30.04.2015 г. - 1.46MB

Решение № ОУ–1 от 27.06.2016 г. на КЕВР за одобряване на изменение на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" ЕАД на клиенти в град София" и на "Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от "Топлофикация София" ЕАД" - 1.71MB

Решение № С-7 от 27.06.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2015 г. до 31.03.2015 г. - 1.58MB

Решение на КЕВР № Ц-25/30.06.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци" ООД, гр. Варна - 514.69KB

Решение на КЕВР № Ц-24/30.06.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води, предоставяна от "ВиК - П" ЕООД, гр. Панагюрище - 462.67KB

Решение на КЕВР № Ц-23/30.06.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - 559.01KB

Решение на КЕВР № Ц-22/30.06.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" ЕООД, гр. Велинград - 544.15KB

Решение на КЕВР № Ц-21/30.06.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на цени за доставяне на вода от водоснабдителните системи на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София - 536.55KB

Решение на КЕВР № ТЕ-026 от 30.06.2016 г. относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители - 470.32KB

Решение на КЕВР № Ц-19 от 30.06.2016 г. относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 1.05MB

Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" - 2.49MB

Решение № Ц-17 от 30.06.2016 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 646.44KB

Решение № Ц – 20 от 30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на „Булгартрансгаз” ЕАД на цени за услуги „прекъсваем пренос в права посока“ и „реверсивен пренос на търговска база“ за съществуващите точки на свързване на газопреносната мрежа за транзитен пренос с газопреносни мрежи на съседни оператори. - 267.77KB

Решение № О-034 от 27.06.2016 г. за отказ за издаване на лицензия за пренос на топлинна енергия на „Топлофикация Петрич” ЕАД - 356.52KB

Решение на КЕВР № Ц - 16/28.06.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІII тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 567.58KB

Решение на КЕВР № Р-244 от 14.06.2016 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на "Овергаз Мрежи" АД - 494.84KB

Решение на КЕВР № Р-243 от 14.06.2016 г. за издаване на разрешение на "Овергаз Мрежи" АД за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие - 429.94KB

Решение на КЕВР № Л-475 от 21.06.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД - 451.44KB

Решение на КЕВР № Л-474 от 21.06.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД - 295.78KB

Решение на КЕВР № Л-473 от 21.06.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД - 367.38KB

Решение на КЕВР № И3-Л-202 от 21.06.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ" АД - 348.02KB

Решение на КЕВР № И6-Л-032 от 21.06.2016 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. от "Топлофикация София" ЕАД - 344.82KB

Решение на КЕВР № Л-472 от 14.06.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Тинмар Енерджи" СА - 362.68KB

Решение № БП-49 от 07.06.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Свиленград-Газ" АД за територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г. - 746.3KB

Решение № С-6 от 31.05.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 2 бр. централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - "Овердрайв" АД и "Инертстрой – Калето" АД, през периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г. - 552.42KB

Решение № Ц-15/31.05.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник - b

Решение № Ц-14/31.05.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Русе - 499.79KB

Решение № Ц-13/31.05.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД, гр. Свищов - 630.16KB

Решение № Ц-12/31.05.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив - 581KB

Решение № Ц-11/31.05.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас - 524.08KB

Решение № Ц-10/31.05.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.06.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян - 535.31KB

Решение № С-5 от 19.05.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. - 1.67MB

Решение № Пр-Л-336 от 11.05.2016 г.на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-336-01 от 23.08.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на „Риал Стейтс” ЕООД. - 244.49KB

Решение № Ц-9/28.04.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.05.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД, гр. Пещера - 519.94KB

Решение № Ц-8/28.04.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.05.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Софийска вода" АД - 643.81KB

Решение № Ц-7/28.04.2016 г. за утвърждаване, считано от 01.05.2016 г. на цени за ВиК услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен - 813.55KB

Решение на КЕВР № Л-468 от 27.04.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД - 363.19KB

Решение на КЕВР № Л-467 от 27.04.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група", на "ПауърОн" ЕООД - 453.94KB

Решение на КЕВР № Л-466 от 27.04.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", на "ПАУЪР СИСТ" ЕООД - 292.05KB

Решение на КЕВР № Л-465 от 27.04.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група", на "БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД - 437.96KB

Решение № Пр-Л-357 от 27.04.2016 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността "производство на електрическа енергия" на "Горичане Енерджи" ЕООД - 341.28KB

Решение № Ц-6 от 20.04.2016 г. относно заявление с вх. № Е-14-58-12 от "Алт Ко" АД - 273.03KB

Решение № С-4 от 20.04.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г. - 1.76MB

Решение № БП-47 от 20.04.2016 г. относно одобряване на актуализиран бизнес план на "Видахим" АД за периода 2015–2019 г. - 561.01KB

Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2017–2021 г. - 824.35KB

Решение № БП-46/05.04.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдявне" ЕООД, гр. Брезник за 2016 г. - 732.25KB

Решение № БП-45/05.04.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "ВиК – С" ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г. - 1.07MB

Решение № БП-44/01.04.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа за 2016 г. - 721.73KB

Решение № БП-43/01.04.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК ” ЕООД, гр. Петрич за 2016 г. - 675.66KB

Решение на КЕВР № У-2 от 01.04.2016 г. за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет - 251.49KB

Решение № Ц-5 от 31.03.2016 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство. - 363.06KB

Решение на КЕВР № Ц - 4/31.03.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІI-ро тримесечие на 2016 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 459.77KB

Решение на КЕВР № Л - 462 от 18.03.2016 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружеството "Рила газ" ЕАД в дружеството "Черноморска технологична компания" АД - 780.21KB

Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" на "ТЕЦ Свищов" АД - 437.12KB

Решение на КЕВР № Л-461 от 09.03.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "ЕСКО СЪРВИСИС" ООД - 234.1KB

Решение на КЕВР № Л-460 от 09.03.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП" ООД - 235.79KB

Решение № БП-42/11.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас като ВиК оператор за 2016 г. - 487.16KB

Решение № БП-41/11.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВКТВ ” ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. - 603.02KB

Решение № БП-40/11.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Кресна” ЕООД, гр. Кресна за 2016 г. - 582.42KB

Решение № БП-39/08.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци” ООД, гр. Варна за 2016 г. - 663.73KB

Решение № БП-38/08.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Берковица” ЕООД, гр. Берковица за 2016 г. - 637.52KB

Решение № БП-37/08.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов за 2016 г. - 751.63KB

Решение № БП-36/08.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за 2016 г. - 550.21KB

Решение № БП-35/08.03.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г. - 605.31KB

Решение № С-3 от 08.03.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от "Юлико–Евротрейд" ЕООД през периода 26.10.2015 г. – 31.12.2015 г. - 356.38KB

Решение № У-1 от 26.02.2016г. за удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет. - 302.16KB

Решение № БП-28/12.02.2016 г. за одобряване на преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода” АД за 2016 г. - 878.92KB

Решение № БП-27/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за 2016 г. - 571.92KB

Решение № БП-26/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Меден Кладенец” ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г. - 654.61KB

Решение № БП-25/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г. - 690.73KB

Решение № БП-24/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г. - 621.45KB

Решение № БП-23/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД за 2016 г. - 669.61KB

Решение № БП-22/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г. - 553.15KB

Решение № БП-21/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански за 2016 г. - 707.35KB

Решение № БП-20/12.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 2016 г. - 905.41KB

Решение на КЕВР № И2-Л-282 от 16.02.2016 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-282-01 от 10.11.2008 г. издадена на "ДИСИБ" ООД за дейността "производство на електрическа енергия" - 381.96KB

Решение на КЕВР № И1-Л-206 от 10.02.2016 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ТЕЦ Марица 3" АД - 344.76KB

Решение на КЕВР № Л-459 от 10.02.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД" - 353.89KB

Решение на КЕВР № Л-458 от 10.02.2016 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ВАТ И ВОЛТ България" ЕООД - 298.13KB

Решение № С-2 от 04.02.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г. - 1.47MB

Решение на КЕВР № ПАМ-1 от 03.02.2016 г. за налагане на принудителна административна мярка на "Топлофикация Габрово" ЕАД - 343.05KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-437 от 03.02.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-437-15 от 04.03.2015 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Репауър Трейдинг Чешка Република" СРО - 239.34KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-407 от 03.02.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Форнетин" АД - 238.82KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-212 от 03.02.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Щаткрафт Саут Йист Юръп" ЕООД - 236.61KB

Решение № БП-19/04.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г. - 888.15KB

Решение № БП-18/04.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих за 2016 г. - 596.13KB

Решение № БП-17/04.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София за 2016 г. - 733.19KB

Решение № БП-16/04.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово за 2016 г. - 650.69KB

Решение № БП-15/04.02.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Димитровград за 2016 г. - 684.48KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-437 от 03.02.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-437-15 от 04.03.2015 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО. - 155.83KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-407 от 03.02.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Форнетин“ АД. - 155.35KB

Решение на КЕВР № ПР-Л-212 от 03.02.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Щаткрафт Саут Йист Юръп“ ЕООД. - 153.73KB

Решение № Р-233 от 02.02.2016 г. за разрешение за преобразуване на "ЕВН-Каварна" ЕООД чрез вливане в него на дружеството "Натуркрафт" ЕООД и одобряване на актуализиран бизнес план за периода 2016 г. – 2017 г. - 437.74KB

Решение № НО-1 от 27.01.2016 г. за назначаване на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия - 398.33KB

Решение № Ц–3 от 29.01.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Неврокоп-газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев - 524.6KB

Решение № Ц–2 от 29.01.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Ситигаз България" ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово - 593.37KB

Решение № И2–Л–358 от 20.01.2016 г. на КЕВР за изменение на лицензиите на "Ситигаз България" ЕАД за дейността "разпределение на природен газ" и за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, чрез присъединяване на територията на община Ситово - 638.87KB

Решение № БП-14/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2016 г. - 733.99KB

Решение № БП-13/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г. - 707.67KB

Решение № БП-12/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян за 2016 г. - 681.54KB

Решение № БП-11/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Силистра за 2016 г. - 650.95KB

Решение № БП-10/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Перник за 2016 г. - 725.72KB

Решение № БП-9/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2016 г. - 638.74KB

Решение № БП-8/21.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за 2016 г. - 713.38KB

Решение на КЕВР № Ц-1 от 20.01.2016 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на "Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово след отмяна от Върховния административен съд на т. 12 от Решение № Ц-024 от 29.07.2013 г. и влязло в сила Решение № 8085 от 02.07.2015 г. по адм. дело № 3665 от 2015 г. по описа на Върховния административен съд - 266.95KB

Решение № БП – 7 от 07.01.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г. - 504.81KB

Решение № БП-6/06.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за 2016 г. - 633.68KB

Решение № БП-5/06.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г. - 711.47KB

Решение № БП-4/06.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Шумен” ООД, гр. Шумен за 2016 г. - 603.9KB

Решение № БП-3/06.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци” ООД, гр. В.Търново за 2016 г. - 827.26KB

Решение № БП-2/06.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч за 2016 г. - 954.64KB

Решение № БП-1/06.01.2016 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г. - 773.23KB

Решение № С-1 от 06.01.2016 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. - 1.44MB