Решения за 2015 год

Решение № И-1 от 24.04.2015 г. относно определяне на трансграничното разпределение на инвестиционните разходи за проект от общ интерес 3.7.4 „Вътрешна връзка между „Марица изток 1“ и „Бургас“ съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура. - 276.37KB

Решение на КЕВР № Ц-51 от 30.12.2015 г. на КЕВР за изменение на цените, утвърдени на „Брикел” ЕАД с Решение № Ц - 25 от 30.06.2015 г., считано от 01.01.2016 г. - 214.06KB

Решение на КЕВР № Ц-50 от 30.12.2015 г. относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. - 291.59KB

Решение на КЕВР № Ц-49 от 30.12.2015 г. относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. - 287.08KB

Решение на КЕВР № Ц-48/30.12.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за І-во тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 501.94KB

Решение на КЕВР № БП-75 от 16.12.2015 г. за връщане на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Добрич за 2016 г. - 1.27MB

Решение на КЕВР № БП-74 от 16.12.2015 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Търговище за 2016 г. - 1.2MB

Решение на КЕВР № БП-73 от 16.12.2015 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД (в ликвидация), гр. Пазарджик за 2016 г. - 1.09MB

Решение на КЕВР № БП-72 от 16.12.2015 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ЕАД, гр. Бургас за 2016 г. - 1.19MB

Решение на КЕВР № БП-71 от 16.12.2015 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Русе за 2016 г. - 1.2MB

Решение на КЕВР № БП-70 от 16.12.2015 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Плевен за 2016 г. - 1.14MB

Решение на КЕВР № БП-69 от 16.12.2015 г. за одобряване на допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и Канализация-Варна" ООД, гр. Варна за 2016 г. - 1.28MB

Решение на КЕВР № БП-76 от 22.12.2015 г. за връщане на бизнес плана на "Софийска вода" АД за удължения регулаторен период до края на 2016 г. - 1.47MB

Решение на КЕВР № Ц-47 от 22.12.2015 г. за цени за услугата пречистване на отпадъчни води, предоставяна от "ВиК" ООД, гр. Кърджали - 665.34KB

Решение № С-9 от 17.12.2015 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от "Топлофикация – Перник" АД и "Топлофикация – Плевен" ЕАД през периода от 01.01.2015 г. до 24.07.2015 г. - 406.84KB

Решение на КЕВР № Л-457 от 15.12.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ЕНЕКОД" АД - 374.18KB

Решение на КЕВР № Л-456 от 15.12.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Елпро България" ООД - 434.71KB

Решение на КЕВР № Л-455 от 15.12.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Фина Енерджи Трейдинг" БВ - 360.07KB

Решение на КЕВР № Л-454 от 15.12.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Кей Ар Джи" ЕООД - 340.37KB

Решение на КЕВР № Л-453 от 15.12.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Златна Панега Цимент" АД - 347.75KB

Решение на КЕВР № Пр-Л-375 от 15.12.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г., издадена на "Енерджи Транс БГ" ЕООД за дейността "търговия с електрическа енергия" - 233.39KB

Решение на КЕВР № И1-Л-452 от 15.12.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "КААлекс - енерджи" ООД - 360.96KB

Решение на КЕВР № И1-Л-344 от 15.12.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "ЕСП Златни пясъци" ООД - 370.33KB

Решение на КЕВР № И1-Л-323 от 15.12.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Веолия Енерджи България" ЕАД - 305.17KB

Решение на КЕВР № И1-Л-246 от 15.12.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 321KB

Решение Ц-46 от 17.12.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на електрическата енергия от комбинирано производство на "Оранжерии Петров дол" ООД - 463.37KB

Решение Ц-45 от 17.12.2015 г. на КЕВР за изменение на действащите цени на електрическата енергия на "Оранжерии Гимел" АД (ТЕЦ "Оранжерия 500 дка") - 323.65KB

Решение № У-3/10.12.2015г. заедно с прилежащите му приложения относно проект на Проект на Известие за участие във Фаза Изразяване на интерес в съответствие с Актуализирани указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка (IGB INTERCONNECTOR) - 746.48KB

Решение № С-8 от 04.12.2015 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 1.45MB

Решение № Ц–44 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Бургас, Айтос, Царево, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Ямбол, Тунджа, Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар и Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" - 714.49KB

Решение № Ц–43 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на на цени "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог - 677.54KB

Решение № Ц–42 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера - 706.11KB

Решение № Ц–41 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Камено-газ" ЕООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено - 492.77KB

Решение № Ц–40 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Севлиевогаз-2000" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево - 518.52KB

Решение № Ц–39 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Балкангаз 2000" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград - 506.21KB

Решения на Комисията за енергийно и водно регулиране за сертифициране и за определяне на "Булгартрансгаз" ЕАД като независим преносен оператор на газопреносната система на Р България в съответствие с изискванията на Глава осем "а" от Закона за енергетиката, Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) №1775/2005 - 1.11MB

Решения на Комисията за енергийно и водно регулиране за сертифициране и за определяне на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД като независим преносен оператор на електропреносната система на Р България в съответствие с изискванията на Глава осем "а" от Закона за енергетиката, Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Регламент (ЕО) №714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) №1228/2003 - 1.33MB

Решение № Ц – 38 от 09.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Добруджа газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево. - 321.56KB

Решение № Ц – 37 от 09.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Комекес” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков - 337.84KB

Решение № № Ц - 36 от 09.11.2015 г. На КЕВР, за определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса - 341.7KB

Решение на КЕВР № Л-452 от 27.10.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "КААлекс - енерджи" ООД - 402.59KB

Решение № БП-67 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Камено-газ" ЕООД за територията на община Камено за периода 2015-2019 г. - 577.35KB

Решение № БП-66 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Севлиевогаз-2000" АД за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г. - 588.18KB

Решение № БП-65 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Балкангаз 2000" АД за територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г. - 606.24KB

Решение на КЕВР № Ц–35 от 01.11.2015 г. за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. - 335.07KB

Решение на КЕВР № Л-451 от 13.10.2015 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” на „ЛЕ Трейдинг” АС. - 180.09KB

Решение на КЕВР № Л-450 от 13.10.2015 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Енерговиа” ЕООД - 231.9KB

Решение на КЕВР № Л-449 от 13.10.2015 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО. - 231.66KB

Решение на КЕВР № И2-Л-370 от 13.10.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ритъм-4-ТБ“ ООД - 260.11KB

Решение на КЕВР № И1-Л-420 от 13.10.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” на „Проакт“ ООД. - 229.23KB

Решение на КЕВР № И4-Л-032 oт 28.08.2015 г. за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация София" ЕАД - 507.05KB

Решение № БП-62 от 12.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2015-2024 г. - 514.95KB

Решение № БП-61 от 06.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Добруджа газ" АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г. - 525.8KB

Решение № БП-60 от 06.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Комекес" АД за територията на община Самоков за периода 2014-2018 г. - 435.2KB

Решение № Ц – 32 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Каварна Газ” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване със компресиран природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла. - 349.18KB

Решение № Ц – 31 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря. - 340.73KB

Решение № Ц – 30 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот. - 341.03KB

Решение № Ц – 29 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Газинженеринг” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник. - 343.17KB

Решение № ВМ-1 от 29.09.2015 г. относно, одобрение на доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Европейската комисия от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и Доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за прилагане на временни мерки по регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи. - 453.89KB

Решение на КЕВР № Ц-34 от 30.09.2015 г., относно цените на електрическата и топлинната енергия в сектор "Топлоенергетика" във връзка с цените на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие на 2015 г. - 359.76KB

Решение на КЕВР № Ц- 33/30.09.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІV-то тримесечие на 2015 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 229.76KB

Решение на КЕВР № БП-58 от 18.09.2015 г. относно бизнес план на "Топлофикация Сливен" ЕАД за периода 2015-2019 г. - 397.15KB

Решение на КЕВР № БП-59 от 18.09.2015 г. относно бизнес план на "Топлофикация – Бургас" ЕАД за периода 2015-2019 г. - 518.89KB

Решение № ТПрГ–1 от 31.08.2015 г. на КЕВР за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян, след проведен конкурс - 1.54MB

Решение на КЕВР № И-1-Л-055 oт 21.07.2015 г. относно "Топлофикация Перник" АД, за продължаване срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността "пренос на топлинна енергия", продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и за одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г. - 530.99KB

Решение на КЕВР № Р-223 от 22.06.2015 г. за одобряване на Девето споразумение за изменение на Споразумение за закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. между "Национална електрическа компания" ЕАД и "Ей и Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД - 254.31KB

Решение на КЕВР № Р-228 от 27.08.2015 г. за одобряване на Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на електроенергия, сключено на 13 юни 2001 г. между "Национална електрическа компания" ЕАД и "Контур Глобал Марица Изток 3" АД - 477.47KB

Решение на КЕВР № БП-35/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-28-7/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Монтана за периода 2009 г. – 2013 г. - 2.74MB

Решение на КЕВР № БП-34/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-14-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр.Бургас за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.52MB

Решение на КЕВР № БП-33/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-21-4/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД - гр. Видин за периода 2009 г. – 2013г. - 1.46MB

Решение на КЕВР № БП-32/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-34-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015г. към одобрен бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД – гр. Ловеч за периода 2009 г. – 2013 г. - 2.13MB

Решение № БП–31 от 19.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "В и К" ООД – гр. Габрово за периода 2009–2013 г. - 1.35MB

Решение на КЕВР № БП-30/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-05-5/05.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „В и К Меден кладенец” ЕООД - гр.Кубрат за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.18MB

Решение на КЕВР № БП-29/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-40-4/04.03.2014 г. и вх.№ В-17-40-4/22.04.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Исперих за периода 2009 г. – 2013 г. - 917.16KB

Решение на КЕВР № БП-28/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-25-4/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр. Разград за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.57MB

Решение на КЕВР № БП-27/19.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-16-4/04.03.2014 г., коригирано и допълнено със заявления вх. № В-17-16-4/31.03.2014 г., вх.№ В-17-16-7/28.05.2014 г., вх.№ В 17-16-8/26.06.2014 г. и вх.№ В-17-16-4/12.03.2015 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.72MB

Решение № БП-57/06.08.2015 г. на КЕВР за одобряване на внесен със заявление с вх. № В-17-44-13/31.07.2014 г. преработен бизнес план за удължения регулаторен период 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за периода 2009-2013 г. - 1.18MB

Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР относно прилагане на чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници за определяне на „нетно специфично производство на електрическа енергия „ за всички цени от ВЕИ - 302.96KB

Решение № Ц - 27 от 31.07.2015 г. на КЕВР относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика” - 966.81KB

Решение № TE-025 от 31.07.2015 г. на КЕВР относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители - 225.04KB

Решение на КЕВР № Л-447 от 23.07.2015 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Неас Енерджи” АС - 219.05KB

Решение на КЕВР № Л-446 от 23.07.2015 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ - 298.16KB

Решение на КЕВР № И4-Л-199 от 23.07.2015 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД. - 214.32KB

Решение на КЕВР № И4-Л-194 от 23.07.2015 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енерджи Маркет” АД - 289.51KB

Решение № И1 –Л – 394 от 29.07.2015 г. на КЕВР за изменение на лицензиите на „ТЕЦЕКО” ЕООД за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене. - 422.54KB

Решение № БП – 56 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Сопот за периода 2015 – 2019 г. - 403.22KB

Решение № БП – 55 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 – 2019 г. - 403.45KB

Решение № БП – 54 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна Газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 – 2018 г. - 456.22KB

Решение № БП – 53 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг” ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 – 2018 г. - 441.42KB

Решение на КЕВР № БП-52 от 09.07.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-56-3/17.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. – 2015г. към бизнес плана за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД – гр.Радомир за периода 2011 г. – 2013 г. - b

Решение на КЕВР № ПП-5 от 09.07.2015 г. за прекратяване на административното производство, образувано по заявление вх. № В-17-53-5/19.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД - град Стрелча. - 259.73KB

Решение на ДКЕВР № БП-2 от 21.01.2015 г. за одобряване на петгодишен бизнес план на "Топлофикация София" ЕАД, за периода 2015 г. - 2019 г. - 456.41KB

Решение на КЕВР № И2-Л-068 от 05.06.2015 г., относно продължаване срока на лицензията на „ТЕЦ Марица 3“ АД и одобряване на петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. - 379.71KB

Мотиви към Решение Ц-25 от 30.06.2015 г. на КЕВР, приети с решение по т. 2 от Протокол № 142 от 09.07.2015 г. - 2.65MB

Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г., считано от 01.07.2015 г., за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" - 347.62KB

Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализирането на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 653.5KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц-23 от 29.06.2015 г., за удължаване регулаторния/ценовия период на дружествата в сектор „Електроенергетика“ до 31.07.2015 г. - 214.57KB

Решение № Ц-22 от 29.06.2015 г., относно цените на електрическата и топлинната енергия на следните дружества: „Топлофикация Петрич” ЕАД, „Оранжерии Петров дол” ООД, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, „Костенец ХХИ” АД и „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – проф. д-р Стоян Киркович” АД - 270.98KB

Решение № Ц–21 от 29.06.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Рила газ" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад" - 522.27KB

Решение на КЕВР № Ц- 20/26.06.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІІІ-то тримесечие на 2015 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 250.86KB

Решение №51/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД - гр. Панагюрище за периода 2009 г. – 2013 г. - 952.83KB

Решение №50/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.26MB

Решение №49/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, град Стрелча за периода 2011 г. – 2013 г. - 1.16MB

Решение №48/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „В и К - Стенето” ЕООД - гр. Троян за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.26MB

Решение №47/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.31MB

Решение №46/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността „Водоснабдяване” ЕООД - гр. Брезник за периода 2009 г. – 2013 г. - 759.28KB

Решение №45/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността „УВЕКС“ ЕООД - гр.Сандански за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.31MB

Решение №44/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „В и К - Батак” ЕООД - гр. Батак за периода 2009 г. – 2013 г. - 996.9KB

Решение №43/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово за периода 2009 г. – 2013 г. - 993.15KB

Решение №42/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД - гр.Дупница за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.1MB

Решение №41/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „В и К Паничище” ЕООД - гр. Сапарева баня за периода 2009 г. – 2013 г. - 792.58KB

Решение №40/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД като В и К оператор. - 786.96KB

Решение №39/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД – гр. Пещера за периода 2009 г. – 2013 г. - 1008.51KB

Решение №38/17.06.2015г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „В и К“ ЕООД - гр.Петрич за периода 2009 г. – 2013 г. - 1.17MB

Решение № С–3 от 15.06.2015 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа/и (инсталация/и) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 831.23KB

Решение на КЕВР № Пр-Л-403 от 16.06.2015 г. за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" "РД ЧЗ Енерджи" с.р.о. ("RD CZ Energy" s.r.o.) - 216.86KB

Решение на КЕВР № Л-445 от 16.06.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "ОМВ Трейдинг" ГмбХ - 336.55KB

Решение на КЕВР № И2-Л-368 от 16.06.2015 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Ес И И Пауър Трейдинг" ООД - 454.36KB

Решение на КЕВР № Л-444 от 16.06.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Пи Пи Си България" АД - 333.41KB

Решение № Ц-19 от 15.06.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Примагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна - 504.11KB

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 25.05.2015 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от "Аспарухов вал” ЕООД - гр. Кнежа - 520.57KB

Решение № БП-37 от 05.06.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Рила газ" ЕАД за обособена територия "Запад" за периода 2014–2018 г. - 639.64KB

Решение на КЕВР № Ц-18/29.05.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД - гр. Ботевград - 492.42KB

Р Е Ш Е Н И Е № Л-443 от 25.05.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. - 214.53KB

Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД - 315.72KB

Решение №БП–36 от 20.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Примагаз" АД за територията на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово в състава на община Варна, за периода 2014–2018 г. - 602.29KB

Решение № Ц–16 от 18.05.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Ситигаз България" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Тракия" и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово - 518.91KB

Решение на КЕВР № БП-26 от 18.05.2015 г. за одобряване на петгодишен бизнес план на "Топлофикация-ВТ" АД, за периода 2015–2019 г. - 401.88KB

Решение на КЕВР № БП-25 от 18.05.2015 г. за одобряване на петгодишен бизнес план на "Топлофикация-Враца" ЕАД, за периода 2015–2019 г. - 455.91KB

Решение на КЕВР № БП-24 от 18.05.2015 г. за одобряване на петгодишен бизнес план на "Топлофикация-Габрово" ЕАД, за периода 2015–2019 г. - 421.85KB

Решение на КЕВР № И1-Л-398 от 27.04.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” на „Фреа Акспо” ООД - 313.89KB

Решение на КЕВР № БП-23/11.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-36-4/27.02.2014 г. допълнение за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Търговище за периода 2009-2013 г. - 1.7MB

Решение на КЕВР № БП-22/11.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-24-3/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик за периода 2009-2013 г. - 1.3MB

Решение на КЕВР № БП-21/11.05.2015 г. за одобряване на внесеното със заявление вх. № В-17-19-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Ямбол за периода 2009-2013 г. - 1.27MB

Решение на КЕВР № БП-20/07.05.2015 г. за одобряване на внесения от „В и К - Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград със заявление вх. № В-17-04-12/10.10.2014 г. и допълнен със заявления вх. № В-17-04-2/19.01.2015 г. и вх. № В-17-04-2/21.01.2015 г. преработен бизнес план за периода 2014-2015 г. - 1.62MB

Решение на КЕВР № И1-Л-418 от 11.05.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД - 230.95KB

Решение на КЕВР № И6 –Л -209 от 20.04.2015 г. за изменението на лицензии на "Ситигаз България" ЕАД - 497.44KB

Решение на КЕВР № БП-19/20.04.2015 г. за одобряване на внесения с вх. № В-17-57-5/12.08.2014 г. преработен бизнес план на "Аспарухов вал" ЕООД - гр. Кнежа за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. - 940.16KB

Решение на КЕВР № Л-442 от 30.03.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от 20 години на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД - 440.52KB

Решение на КЕВР № Ц-15 от 30.03.2015 г. за утвърждаване на цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГО-ПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – проф., д-р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр. Стара Загора - 505.04KB

Решение на КЕВР № Ц-14 от 30.03.2015 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинна енергия и на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство за второто тримесечие на 2015 г. - 412.31KB

Решение на КЕВР № Ц-12 от 30.03.2015 г. за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - 338.17KB

Решение на КЕВР У-1 от 30.03.2015 г. на КЕВР за даване на указания по прилагането на чл. 162 от Закона за енергетиката. - 184.69KB

Решение на КЕВР № Ц-11/30.03.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от "ВКТВ" ЕООД – гр. Ракитово - 389.59KB

Решение на КЕВР № Л - 438 от 30.03.2015 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, чрез вливане в дружеството „Софиягаз” ЕАД на дружествата: „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад” АД и „Овергаз Север” ЕАД. - 541.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц-13/30.03.2015 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за ІІ–ро тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 232.71KB

Решение на КЕВР № БП-18/21.03.2015 г. за одобряване на внесения с вх. № В-17-13-4/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на „В и К”ООД – гр.Димитровград за периода 2009 г. – 2015 г. - 1.06MB

Решение на КЕВР № БП-17/21.03.2015 г. за одобряване на внесения с вх. № В-17-23-5/28.02.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Плевен за периода 2014 г. – 2015 г. - 1.16MB

Решение № Ц–9 от 16.03.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Газтрейд Сливен" за пренос на природен газ пред газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен - 534.19KB

Решение № С-2 от 13.03.2015 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 531.89KB

Решение на КЕВР № ПП-3 от 16.03.2015 г. за прекратяване на административно производство, образувано по заявление вх. № В-17-43-5/25.03.2014 г. на "В и К - Кресна" ЕООД, гр. Кресна за утвърждаване/изменение на действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от В и К оператора - 185.54KB

Решение на КЕВР № БП-14 от 16.03.2015 г. за одобряване на бизнес план на "В и К - Кресна" ЕООД – гр. Кресна - 1.11MB

Решение на КЕВР № БП-13 от 16.03.2015 г. за одобряване на бизнес план на "В и К" ЕООД, гр. Смолян - 1.69MB

Решение на КЕВР № БП-12 от 16.03.2015 г. за одобряване на бизнес план на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора - 1.78MB

Решение на КЕВР № БП-11 от 16.03.2015 г. за одобряване на бизнес план на "В и К" ООД, гр. Враца - 1.93MB

Решение на ДКЕВР № БП-10/04.03.2015 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване, канализация и термални води" ЕООД - гр.Ракитово, област Пазарджик за периода 2013–2015 г. - 810.28KB

Решение на ДКЕВР № Л-436 от 04.03.2015 г. за издаване на лицензия за дейността, "търговия с електрическа енергия" и "координатор на стандартна балансираща група" на "Грийн Уърлд Груп" ООД - 459.83KB

Решение на ДКЕВР № Л-437 от 04.03.2015 г. за издаване на лицензия за дейността, "търговия с електрическа енергия" на "Репауър Трейдинг Чешка република" СРО - 369.53KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-334 от 04.03.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", чрез включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група" на "ТОШЕЛ-92" ЕООД - 410.83KB

Решение на ДКЕВР № БП-9 от 23.02.2015 г. за одобряване на внесения със заявление вх. № В-17-29-3/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „„Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе за периода до 31.12.2015 г. - 996.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-7 от 23.02.2015 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив - 503.28KB

Решение на ДКЕВР № Ц-6 от 23.02.2015 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Перник - 458.99KB

Решение № Пр-Л-245 от 23.02.2015 г. за прекратяване на Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г., издадена на "Пауър Лоджистикс" ЕАД за дейността "търговия с електрическа енергия" - 101.22KB

Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. за определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от съществуващи водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт., считано от 01.04.2011 г. - 403.08KB

Решение на ДКЕВР № ПП-2 от 16.02.2015 г. за прекратяване на административното производство за изменение на действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Кърджали - 187.93KB

Решение на ДКЕВР № БП–8/16.02.2015 г. за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. - 364.36KB

Решение на ДКЕВР № БП-7 от 16.02.2015 г. за одобряване на внесения със заявление вх. № В-17-30-3/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД – гр. Варна за периода 2009 г. – 2015 г. - 1.51MB

Решение на ДКЕВР № БП-6 от 16.02.2015 г. за одобряване на внесения със заявление вх. № В-17-38-4/04.03.2014 г., допълнен и коригиран със заявление вх. № В-17-38-4/08.08.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Кърджали за периода 2014 г. – 2015 г. - 1.27MB

Решение на ДКЕВР № Л-434/16.02.2015 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Шел Енерджи Юръп Лимитид”. - 248.85KB

Решение на ДКЕВР № Л-433/16.02.2015 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Хидроенерджи Груп" ООД - 334.45KB

Решение на ДКЕВР № Л-432/16.02.2015 г. за извършване на сделка на разпореждане и за прекратяване на лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Сливен - 629.42KB

Решение на ДКЕВР № ПП-1 от 09.02.2015 г. за прекратяване на административното производство за изменение на действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград. - 193.09KB

Решение на ДКЕВР № БП–5/09.02.2015 г. за одобряване на петгодишен бизнес план на "Неохим" АД, за периода 2015 г. – 2019 г., за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" - 297.44KB

Решение на ДКЕВР № БП-4 от 09.02.2015 г. за одобряване на актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. - 1.18MB

Решение на ДКЕВР № Ц-4/30.01.2015 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово - 430.69KB

Решение на ДКЕВР № Ц-3/30.01.2015 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. София - 564.35KB

Решение на ДКЕВР № Ц-2/30.01.2015 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД - гр. Велинград - 419.6KB

Решение на ДКЕВР № Ц-1/28.01.2015 г. относно процедурата по определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници - биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци - 416.92KB

Решение на ДКЕВР № БП-3/28.01.2015 г. за одобряване на преработен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ООД – гр. Перник за периода 2009 г. – 2015 г. - 1.09MB

Решение на ДКЕВР № БП-1/09.01.2015 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Пловдив за периода 2009–2015 г. - 1.08MB

Решение на ДКЕВР № С-1/09.01.2015 г. за издаване на сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Юлико-Евротрейд" ЕООД - 217.66KB