Решения за 2014 год

Решение за прекратяване на Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" издадена на "Гривко България" ООД - 105.89KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-094/19.12.2014 г. относно продължаване срока на лицензия № Л-094-01/21.02.2001 г. на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД - 495.43KB

Решение на ДКЕВР № Ц-26/19.12.2014 г. относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - 204.96KB

Решение на ДКЕВР № Ц-25/19.12.2014 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за І–во тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 238.89KB

Решение на ДКЕВР № Ц-24/19.12.2014 г. относно цени в сектор „Газоснабдяване“ - 157.83KB

РЕШЕНИЕ на ДКЕВР № БП – 26 от 19.12.2014 г. за разглеждане на преработения бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово като В и К оператор за периода 2014 г. – 2015 г. - 549.9KB

Решение на ДКЕВР № БП-25/15.12.2014 г. за одобряване на допълнен и коригиран бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. София за периода 2014 г. - 2015 г. - 924.9KB

Решение на ДКЕВР № БП-24/15.12.2014 г. за одобряване на актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" ЕООД - гр. Велинград до 31.12.2015 г. - 882.09KB

Решение на ДКЕВР № БП-23/15.12.2014 г. за одобряване на актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра за периода 2014 г. – 2015 г. - 1.16MB

Решение на ДКЕВР № БП-22/15.12.2014 г. за одобряване на актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД - гр. Шумен за периода 2009 г. – 2015 г. - 1.12MB

Решение на ДКЕВР № С-5 от 09.12.2014 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин през 2013 г., от централите ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София изток" на "Топлофикация София" ЕАД. - 332.39KB

Решение на ДКЕВР № Ц-23/08.12.2014 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни на потребителите от "Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци" ООД - гр. Варна - 530.87KB

Решение на ДКЕВР № БП-21/08.12.2014 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Добрич за периода 2009 г. – 2015 г. - 1.08MB

Решение на ДКЕВР № БП-20/08.12.2014 г. за одобряване на актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД - гр. В. Търново за периода до 31.12.2015 г. - 1.86MB

Решение на ДКЕВР № БП-19/01.12.2014 г. за одобряване на преработен бизнес план за развитие на регулираната дейност на "Напоителни системи" ЕАД за периода 2012-2016 г. - 1.67MB

Решение на ДКЕВР № Л-431 / 28.11.2014 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Трансенерго Ком” СА. - 260.64KB

Решение на ДКЕВР № ПАМ-4 от 08.12.2014 г. за даване на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД задължително указание да прилага служебна цена по чл. 7, ал. 3 от Методиката за определяне на цени на балансираща енергия. - 119.42KB

Решение на ДКЕВР № ЕЕ-2 от 17.11.2014 г. във връзка с т. 1 от Решение № ЕЕ-1 от 27.05.2014 г. - 99.87KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-274 от 17.11.2014 г. относно заявление от "Фербунд" АГ за прекратяване на лицензия № Л-274-15/08.09.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 106.62KB

Решение на ДКЕВР № БП-18/06.11.2014 г. за одобряване на преработения бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД - гр. Сливен за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. - 1.02MB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-264 от 06.11.2014 г. относно заявление от "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 202.78KB

Решение на ДКЕВР № И3-Л-199 от 06.11.2014 г. относно заявление от "Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 246.95KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-326 от 06.11.2014 г. относно заявление от "Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид" за прекратяване на лицензия № Л-326-15 от 26.04.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 101.92KB

Решение на ДКЕВР № Л-430 от 06.11.2014 г. относно заявление от "Синергон Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 214.61KB

Решение на ДКЕВР № Л-429 от 06.11.2014 г. относно заявление от "Енергия Натуралис Инт." ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 194.72KB

Решение на ДКЕВР № Л-428 от 03.11.2014 г. по заявления на "НЮ-КО ЗАГОРА" ЕООД и "КИД 2228" ООД. - 251.23KB

Решение на ДКЕВР № Л-427 от 29.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 28.04.2014 г., подадено от "Фотони Трейд" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група". - 190.1KB

Решение на ДКЕВР № Л-426 от 29.10.2014 г. относно заявление от "ТМ Технолоджи" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 176.92KB

Решение на ДКЕВР № Л-425 от 29.10.2014 г. за издаване на лицензия на "Петрол Словенско енергийно дружество" АД, Любляна за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група". - 238.28KB

Решение на ДКЕВР № Л-424 от 29.10.2014 г. за издаване на лицензия на "ВАПТЕХ Пауър" ЕООД за дейността "търговия с електрическа енергия". - 184.64KB

Решение на ДКЕВР № Л-423 от 01.07.2014 г., относно издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД - 314.35KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-388 от 29.10.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена на "Компания за енергетика и развитие" ООД за дейността "производство на електрическа енергия". - 210.06KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-3 от 20.10.2014 относно обявяване повторно на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян. - 195.36KB

Решение на ДКЕВР № БП-17/13.10.2014 г. за одобряване на актуализиран и допълнен бизнес план за развитие на дейността на "В и К - Златни пясъци" ООД, гр. Варна за периода 2009–2015 г. - 2.05MB

Решение № БП-16/ 06.10.2014 г. относно одобряване на бизнес план на „ГЕРРАД“ АД, гр. Русе за периода 2014 -2018 г. - 320.06KB

Р Е Ш Е Н И Е № Ц - 19 от 08.10.2014 г. относно заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов - 404.5KB

Р Е Ш Е Н И Е № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 04.06.2014 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД за изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп, чрез присъединяване териториите на общини Златица и Стрелча - 503.16KB

Решение № И3-Л-191 от 06.10.2014 г. относно заявление подадено от "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, за продължаване срока на лицензия №Л-191-15 от 04.07.2005 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 236.37KB

Решение № И2-Л-191 от 06.10.2014 г. относно заявление подадено от "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД за изменение на лицензия №Л-191-15 от 04.07.2005 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 211.57KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-361 от 06.10.2014 г. относно заявление подадено от "Фючър Енерджи" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 213.19KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-313 от 06.10.2014 г. относно заявление подадено от "ГАБРИЦА УИНД" ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-313-01/30.11.2009 г. за дейността "производство на електрическа енергия" - 116.47KB

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 06.10.2014 г. относно заявление подадено от "Оранжерии-Петров дол" OOД, с. Петров дол, община Провадия, за определяне на цени на електрическа енергия от комбинирано производство - 265.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 06.10.2014 г. относно заявление подадено от "Костенец ХХИ" АД, гр. Костенец, за определяне на цени на електрическа енергия от комбинирано производство - 205.81KB

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 01.10.2014 г. за изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. - 462.92KB

Решение № Ц-15 от 26.09.2014 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 245.37KB

Решение на ДКЕВР № БП-15 от 15.09.2014 г. относно бизнес план за развитие на дейността на "В и К - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград за периода 2009–2015 г. - 1.58MB

Решение на ДКЕВР № Р-213 от 23.07.2014 г. относно заявления, подадени от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, за издаване на разрешение за учредяване на залог и ипотека и на разрешение за встъпване в дълг - 311.13KB

Решение на ДКЕВР № ГЛ-196 от 11.08.2014 г. относно допусната очевидна фактическа грешка в Решение на ДКЕВР № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. - 140.11KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-08 от 11.08.2014 г. относно заявление с вх. № E-13-62-147/04.09.2013 г., подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД” - 449.79KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-07 от 11.08.2014 г. относно заявление с вх. № E-13-62-92/10.06.2013 г., подадено от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за одобряване на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - 478.24KB

Р Е Ш Е Н И Е на ДКЕВР № И1-Л-230 от 18.08.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група. - 242.66KB

Решение на ДКЕВР № БП-14/11.08.2014 г. за одобряване на бизнес план на ВиК Свищов. - 988.59KB

Решение на ДКЕВР № ОУ–09 от 11.08.2014 г. относно Общи условия на договорите за предоставяне на В и К услуги на потребителите - 378.32KB

Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор - 279.38KB

Решение № ПАМ-2 от 01.08.2014 г. относно задължителни указания за прилагане на Методиката за определяне на цени на балансираща енергия - 115.43KB

Решение на ДКЕВР № БП-13 от 28.07.2014 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "В и К – Стримон" ООД, с. Микрево за периода 2014 г. – 2015 г. - 948.22KB

Решение на ДКЕВР № БП-12 от 23.07.2014 г. относно внесен за одобряване с вх. № В-17-60-5/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на "Стамболово" ЕООД, с. Стамболово за периода 2014 г. – 2015 г. - 1014.73KB

Решение на ДКЕВР № С-4 от 28.07.2014 г. за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин за 2013 г. - 496.77KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. за прекратяване на лицензия №Л-196-15/12.12.2005 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ПИ СИ СИ" ЕООД - 218.65KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-05 от 21.07.2014 г. за одобряване на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-Про Мрежи" АД. - 210.74KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-06 от 21.07.2014 г. за одобряване на общи условия за продажба на електрическа енергия на "Енерго-Про Продажби" АД. - 185.46KB

Решение на ДКЕВР № С-2 от 21.07.2014 г. относно издаване на сертификат за произход на "Топлофикация-Русе" ЕАД за електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през 2010 г. - 346.47KB

Решение на ДКЕВР № С-3 от 21.07.2014 г. относно издаване на сертификат за произход на "Топлофикация-Русе" ЕАД за електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през 2011 г. - 252.03KB

Решение № БП–11 от 07.07.2014 г. на ДКЕВР относно разгледан бизнес план за развитие на дейността на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа за периода 2009 – 2015 г. - 1.37MB

Решение № БП–10 от 07.07.2014 г. на ДКЕВР относно разгледан бизнес план за развитие на дейността на "В и К" ООД – гр. Кърджали за периода 2014 г. – 2015 г. - 1.55MB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1 от 03.07.2014 г. за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян. - 94.34KB

Решение № БП–9 от 03.07.2014 г. на ДКЕВР относно разгледан бизнес план за развитие на дейността на "Напоителни системи" ЕАД за периода 2012 г. – 2016 г. - 1.85MB

Решение № БП–8 от 03.07.2014 г. на ДКЕВР относно разгледан преработен бизнес план за развитие на дейността на "Софийска вода" АД за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. - 1.49MB

Решение на ДКЕВР № И3–Л–194 от 01.07.2014 г. относно подадено заявление от "ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ" АД, за изменение/допълнение на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", изменена и допълнена за дейността "координатор на стандартна балансираща група" №И2-Л-194 /09.07.2012 г. като "координатор на комбинирана балансираща група" - 183.12KB

Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 01.07.2014 г. - 969.55KB

Решение № Ц - 13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР относно определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 01.07.2014 г. - 241.5KB

Решение № ЕМ-03 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР относно одобряване на предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. - 320.92KB

Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР относно определяне на цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, считано от 01.07.2014 г. - 512.55KB

МОТИВИ към решение № Ц – 13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, приети с решение по т. 2 от протокол № 99 от 09.07.2014 г. - 553.11KB

МОТИВИ към решение № Ц –11 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР, приети с решение по т. 1 от протокол № 99 от 09.07.2014 г. - 2.52MB

Решение № Ц-11 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, считано от 01.07.2014 г. - 154.98KB

Решение № Р-212 от 27.06.2014 г. на ДКЕВР относно Проект на Известие за Фаза на офериране в съответствие с Указанията за управление и разпределение на капацитет за междусистемен газопровод IGB според параграф 6 на чл. 36 от Директива 2009/73/EO на Европейския Парламенти на Съвета, Фаза II: Покана към участниците във фаза Заявления за интерес да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в или свързване с междусистемен газопровод IGB. - 155.74KB

Решение № Ц-10 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за IІI-то тримесечие на 2014 г. - 144.65KB

Решение № БП–7 от 27.06.2014 г. на ДКЕВР относно внесен с вх. № В-17-18-5/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград за периода 2014 г. – 2015 г. - 2.11MB

Решение № БП – 6 от 23.06.2014 г. на ДКЕВР относно разгледан акутализиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Перник за периода 2014 г. – 2015 г. - 1.21MB

Решение № БП – 5 от 11.06.2014 г. на ДКЕВР относно внесен за разглеждане бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София за периода 2014 – 2015 г. с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. - 1.58MB

Решение № БП–4 от 04.06.2014 г. на ДКЕВР относно внесен с вх. № В-17-17-5/28.02.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 г. – 2015г. Решението е публикувано на интернет страницата на ДКЕВР на 06.06.2014 г. - 1.06MB

Решение № TE-023 от 29.05.2014 г. на ДКЕВР относно определяне разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители - 371.52KB

Решение № ЕЕ-1 от 27.05.2014 г. на ДКЕВР относно законовите задължения за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия при условията на чл. 93а от Закона за енергетиката - 165.78KB

Решение № Р-209 от 23.05.2014 г. на ДКЕВР относно одобряване на Указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/ съгласно параграф 6 на член 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, ФАЗА II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB. - 157.33KB

Решение № ОУ-03/23.05.2014 г. на ДКЕВР относно заявление с вх. № E-13-45-94/05.08.2013 г., подадено от "Енерго-Про Мрежи" АД за одобряване на "Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-Про Мрежи" АД" - 417.67KB

Решение № ОУ-04/23.05.2014 г. на ДКЕВР относно заявление с вх. № E-13-46-49/23.09.2013 г., подадено от "Енерго-Про Продажби" АД за одобряване на "Общи условия за продажба на електрическа енергия на "Енерго-Про Продажби" АД" - 343.06KB

Решение № С – 1 от 16.05.2014 г. на ДКЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 280.24KB

Решение № БП–3 от 16.05.2014 г. на ДКЕВР относно внесен от "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД бизнес-план за периода 2009 г.-2015 г. - 899.96KB

Решение № БП-2 от 08.04.2014 г. на ДКЕВР относно внесен за разглеждане от "Софийска вода" АД - гр. София бизнес план за развитие на дейността на В и К оператора за периода 2009 г. – 2015 г. - 983.58KB

Решение № Ц–9 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР за определяне считано от 01.04.2014 г. на цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 335.03KB

МОТИВИ към решение № Ц-9 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР - 316.02KB

Решение № Ц–8 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване, считано от 01.04.2014 г. на цени за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители - 385.35KB

МОТИВИ към Решение № Ц-8 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР - 762.8KB

Решение № Л-422 от 31.03.2014 г. на ДКЕВР за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ на „Българска независима енергийна борса” ЕАД. - 268.44KB

Решение № О-033 от 31.03.2014 г. на ДКЕВР за отказ за издаване на лицензия за извършване на дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ на „Българска енергийна борса” АД с ЕИК 202599547. - 309.49KB

РЕШЕНИЕ № Л-421 от 27.03.2014 г. на ДКЕВР за издаване на лицензия № Л-421-15 от 27.03.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" на Витол Газ енд Пауър Б.В. за срок от 10 (десет) години. - 158.86KB

Решение № И4-Л-130 от 27.03.2014 г. на ДКЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-130-03/13.11.2003 г. на “Монди Стамболийски” ЕАД. - 187.19KB

Решение № Ц-7 от 25.03.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за ІI-ро тримесечие на 2014 г. - 231.08KB

Решение № О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" - 219.18KB

Решение № О1-Л-139-11 от 19.03.2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "Енерго – Про Продажби" АД лицензия № Л-139-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" - 104.2KB

Решение № О1-Л-135-11 от 19.03.2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "ЧЕЗ Електро България" АД лицензия № Л-135-11 от 29.11.2006 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" - 224.27KB

Решение № Пр-Л- 317 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР за прекратяване на лицензия № Л-317-15/23.12.2009 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”, издадена на „Руднап Груп България” ЕООД - 100.56KB

Решение № - И1-Л-364 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР за изменение/допълнение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. издадена на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД за дейността „търговия с електрическа енергия”, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група” - 193.31KB

Решение № И4-Л-025 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на "Топлофикация Враца" ЕАД - 151.94KB

Решение № КМ – 1 от 13.03.2014 г. за определяне на компенсаторни мерки по чл. 32, ал. 4 от Закона за енергетиката - 157.95KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 6 от 13.03.2014 г. за утвърждаване на цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи - 251.58KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-02 от 03.02.2014 г.относно одобряване „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София”, част от Приложение № 13 към лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г., издадена на “Топлофикация София” ЕАД, за дейността пренос на топлинна енергия. - 564.6KB

ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София - 522.13KB

Решение на ДКЕВР № ГЛ-420 от 27.01.2014 г. за издаване на „ПРОАКТ“ ООД с ЕИК 201869769 Лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия и упражняване на дейност координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години. - 187.32KB

Решение на ДКЕВР № Ц-4 от 29.01.2014 г. за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в т. VII.12 от Решение № Ц-43/30.12.2013 г. на ДКЕВР, която не се отразява на крайните цени. - 276.27KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-408 от 29.01.2014 г.за изменение на Лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на „Национална електрическа компания” ЕАД, ЕИК 0006493, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”. - 192.61KB

Решение на ДКЕВР № ПАМ – 1 от 24.01.2014 г. относно разглеждане на административна преписка, касаеща проблеми при стартирането на балансиращия пазар. - 228.91KB

Становище на ДКЕВР относно поставени от енергийните предприятия въпроси за готовността за участие в пазара на балансираща енергия - 199.75KB

Решение на ДКЕВР № Р - 207 от 06.01.2014 г. с което разрешава да се извърши сделка на разпореждане – продажба по реда на Закона за особените залози на имуществото, с което се осъществява дейността по издадените на „Бул Еко Енергия” ООД лицензии № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, в неговата цялост и в срок до 31.12.2013 г., като приобретател по сделката е „Тевно” ЕООД. Прекратява, считано от датата на сделката на разпореждане по т. І, Лицензия № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и Лицензия № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, издадени на „Бул Еко Енергия” ООД. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55/08.10.2013 г., подадено от „Тевно” ЕООД за издаване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия, поради оттегляне на заявлението. - 254.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 3 от 13.01.2014 г. с което се указва на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД - гр. Велинград по реда на чл.14, ал.2 от ЗРВКУ, че следва да преработи и представи за одобрение нови цени за предоставяните В и К услуги. - 242.09KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 2 от 13.01.2014 г.с което се указва на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София по реда на чл.14, ал.2 от ЗРВКУ, че следва да преработи и представи за одобрение нови цени за предоставяните В и К услуги. - 251.75KB

Решение на ДКЕВР № Л- 420 от 06.01.2014 г. за издаване на „ПРОАКТ” ООД с ЕИК 201869769 лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години. - 253.13KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-147 от 06.01.2014 г. за изменение Лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за извършване на дейността „обществена доставка на електрическа енергия”, издадена на „Национална електрическа компания” ЕАД, ЕИК 000649348, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специални балансиращи групи”. - 209.76KB

Мотиви към решение № Ц-43/30.12.2013 г. на ДКЕВР, приети с решение по т.1 от протокол № 3/08.01.2014 г. - 881.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц-1 от 06.01.2014 г. за определяне на „Оранжерии Гимел II” EООД цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство, считано от 06.01.2014 г. - 365.67KB