Решения за 2012 год

Решение № Л-397 от 15.10.2012 г. по заявление на "Дъбово Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект - 620.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц-50 от 31.10.2012 г. относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол. - 291.59KB

Решение на ДКЕВР № Ц-44 от 22.10.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Бяла" ЕООД, гр. Севлиево - 493.68KB

Решение на ДКЕВР № Р-164 от 23.04.2012 г. относно разрешаване на „Еолика България” ЕАД, ЕИК 131282303 започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-248-01/05.11.2007 г. - 246.16KB

С протоколно решение № 214/10.12.2012 г. ДКЕВР определи коефициенти на обслужване за дейността на енергийните предприятия по сектори, които се прилагат от 01.01.2013 г. - 63.85KB

Решение на ДКЕВР № Р-164 от 23.04.2012 г. за разрешаване на „Еолика България” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” по лицензия № Л-248-01/05.11.2007 г. - 246.12KB

Решение на ДКЕВР № Ц-66 от 20.12.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2013 г. пределна цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за I–то тримесечие на 2013 г. - 648.09KB

Решение на ДКЕВР № Ц-67 от 20.12.2012 г.за определяне на цена електрическа енергия от комбинирано производство на „Скът” ООД, гр.Сливен - 212.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 68 от 21.12.2012 г. за утвърждаване изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин,считано от 01.01.2013 г. - 216.87KB

Решение на ДКЕВР № Ц-65 от 20.12.2012 г. за определяне на цени на електрическа енергия от комбинирано производство на "Оранжерии Гимел" АД, гр. София. - 494.5KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 59 от 26.11.2012 г.за утвърждаване/ изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа - 168.4KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 63 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. на „ТЕЦЕКО” ЕООД цени, приложими на териториите на община Свищов при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. - 243.72KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 62 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. на „КарловоГаз“ООД цени, приложими на териториите на община Карлово при продължителност на регулаторния период от 2012 г. до 2016 г. - 269.39KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 61 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. пределна цена на топлинната енергия на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД. - 232.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 60 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. пределна цена на топлинната енергия на „Топлофикация Разград” ЕАД. - 250.37KB

Решение № Ц-55 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих. - 169.94KB

Решение № Ц-54 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник. - 257.76KB

Решение № Ц-53 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра. - 214.32KB

Решение № Ц-52 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали. - 210.19KB

Решение №Ц-51 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София област. - 227.17KB

Решение № Ц-50 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол. - 213.25KB

Решение № Ц-49 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. - 199.6KB

Решение № Ц-48 от 31.10.2012 г. относно цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД, гр. Габрово при прилагане на метода „горна граница на цени”. - 329.07KB

Решение № Ц-47 от 31.10.2012 г. относно цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и определяне на цена електрическа енергия от комбинирано производство на „Доверие Енергетика” АД, гр. Враца. - 140.74KB

Решение № Ц-46 от 31.10.2012 г. относно цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и определяне на цена електрическа енергия от комбинирано производство на „Юлико Евротрейд” ЕООД, гр. Пловдив. - 153.29KB

Решение № Ц-45 от 31.10.2012 г. относно цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на „Бул Еко Енергия” ООД, гр. София. - 182.03KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-250 от 01.10.2012 г. за изменение Лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г., за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Съплай” ЕООД с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 306.22KB

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 03.10.2012 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на Решение на ДКЕВР № Ц-34/ 26.09.2012 г. - 206.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 26.09.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IV–то тримесечие на 2012 г. на “Булгаргаз” ЕАД - 493.99KB

Решение на ДКЕВР № Л - 394 от 26.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов на „ТЕЦЕКО” ЕООД - 247.48KB

Решение на ДКЕВР № Р-177 от 24.09.2012 г. за даване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” на “ Екоенерджи солар” ЕООД - 137.6KB

Решение на ДКЕВР № Р-176 от 24.09.2012 г. за даване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” на “Екосолар” ЕООД - 137.79KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 42 от 26.09.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца - 196.78KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 41 от 26.09.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково - 201.42KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 40 от 26.09.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин - 188.47KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 39 от 26.09.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана - 221.35KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 38 от 26.09.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов - 193.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 37 от 26.09.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч - 252KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 36 от 26.09.2012 г. за утвърждаване на цени на „Овергаз Север” ЕАД за „разпределение на природен газ” през газоразпределителната мрежа, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на регион „Дунав” и Общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Разград, Исперих, Попово, Ловеч, Левски и Павликени за периода 2012 г. – 2016 г. - 304.8KB

Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 14.09.2012 г. относно определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени. Решението е поставено на интернет страницата на 14.09.2012 г. - 154.53KB

Решение на ДКЕВР № Ц –35 от 26.09. 2012 г. за утвърждаване на цени на „Софиягаз” ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична Община, СОР Банкя и Община Божурище за периода 2012 г. – 2016 г. - 273.97KB

Решение на ДКЕВР № Л-392 от 10.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Елпетра Енерджи” ЕАД - 146.42KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-264 от 10.09.2012 г. за изменение на лицензия за дейността “ търговия с електрическа енергия” на „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД - 299.23KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-318 от 10.09.2012 г. за изменение на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД - 101.76KB

Решение на ДКЕВР № Л-391 от 03.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на “Eкосолар” ЕООД - 165.85KB

Решение на ДКЕВР № Л-390 от 03.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на “Eкоенерджи Солар” ЕООД - 166.74KB

Решение на ДКЕВР № Л-389 от 03.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Проенерджи Трейд” ООД - 126.17KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-382 от 03.09.2012 г. за изменение на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Енергео” ЕООД - 275.26KB

Протоколно решение на ДКЕВР № 134 от 27. 08. 2012 година относно определяне на процентните загуби въз основа на „Методика за определяне на допустимите технологични разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ” за тези дейности. - 194.38KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 32 от 29.08.2012 г. с което , считано от 01.09.2012 г. утвърждава на „Софиягаз” ЕАД пределна цена на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство - ЛОЦ „Овча Купел”, за втория ценови период от регулаторния период. Решението е поставено на интернет страницата на 30.08.2012 г. - 157.3KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 31 от 29.08.2012 г. с което коригира определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и изменя преференциалните цени на електрическата енергия на ЧЗП „Румяна Величкова”, „Скът” ЕООД и „Когрийн” ООД и цената на топлинна енергия с гореща вода на „Когрийн” ООД. Решението е поставено на интернет страницата на 30.08.2012 г. - 128.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 30 от 29.08.2012 г. с което, считано от 01.09.2012 г. утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”. Решението е поставено на интернет страницата на 30.08.2012 г. - 357.18KB

Решение на ДКЕВР № Ц-29 от 29.08.2012 г. с което определя, считано от 01.09.2012 г. цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични електрически централи, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Решението е поставено на интернет страницата на 30.08.2012 г. - 274.79KB

Решение на ДКЕВР № Ц-28 от 29. 08.2012 г. с което определя, считано от 01.09.2012 г. преференциална цена за продажба на електрическа енергия произведена от фотоволтаични електрически централи. Решението е поставено на интернет страницата на 30.08.2012 г. - 256.42KB

Решение на ДКЕВР № Л – 383 от 26.04.2012 г. за издаване на „ЗБЕ Партнерс” ЕАД , ЕИК 201940814, лицензия № Л-383-01/26.04.2012 г. за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”. - 359.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 27 от 31.07.2012 г. за утвърждаване/ изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. - 252.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 26 от 31.07.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. - 222.7KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 25 от 31.07.2012 г. за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич. - 276.77KB

Решение на ДКЕВР № ПП - 06 от 31.07.2012 г.за прекратяване административното производство, образувано по заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Берковица” ЕООД, гр. Берковица. - 204.14KB

Решение на ДКЕВР № Р-173 от 23.07.2012 г. относно даване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” на “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД. - 257KB

Решение на ДКЕВР № С – 06 от 23.07.2012 г. относно издаване сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяем енергиен източник. - 165.42KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 24 от 23.07.2012 г. относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД, гр. София - 190.9KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-242 от 23.07.2012 г. относно прекратяване на лицензия № Л-242-15/14.08.2007г., за дейността “търговия с електрическа енергия”, издадена на „ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 103.85KB

Решение на ДКЕВР № Л - 388 от 23.07.2012 г. за издаване на “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД лицензия № Л-388-01/ 23.07.2012 г. за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”. - 248.31KB

Решение на ДКЕВР № ВЕ-1 от 23.07.2012 г. за определяне на конкретни изискванията към професионалната квалификация на външните експерти, които да бъдат включени в списъка от външни експерти, които могат да участват в извършването на одити по реда ІХ от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. - 109.02KB

Решение на ДКЕВР № ПП - 04 от 23.07.2012 г. относно прекратяване административното производство по заявление на „Еолика България“ ЕАД. - 93.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 23.07.2012 г. относно поправяне допусната очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-019 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР. - 140.8KB

Р Е Ш Е Н И Е на ДКЕВР № Л-387 от 16.07.2012 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД. - 120.37KB

Р Е Ш Е Н И Е на ДКЕВР № Л-386 от 16.07.2012 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на от „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД. - 130.62KB

Р Е Ш Е Н И Е на ДКЕВР № ОУ-07 от 16.07.2012 г. за одобряване на „Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда – етажна собственост”. - 100.25KB

Р Е Ш Е Н И Е на ДКЕВР № ОУ- 06 от 16.07.2012 г. за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”. - 99.72KB

Р Е Ш Е Н И Е на ДКЕВР № ОУ- 05 от 16.07.2012 г. за одобряване на „Общи условия за продажба на топлина енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”. - 99.91KB

Решение № И1-Л-280 от 09.07.2012 г. на ДКЕВР за изменение на Лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г.  издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” на „АВВ Електрифициране” ЕООД

Решение на ДКЕВР № И2-Л-194 от 09.07.2012 г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-93/28.12.2011 г., подадено от "Енерджи Маркет" АД за изменение на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 283.27KB

МОТИВИ към решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР - 489.95KB

МОТИВИ към решение № Ц – 16 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР - 1.38MB

Решение на ДКЕВР № Ц –22 от 29.06.2012 г. за утвърждаване изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.07.2012 г. Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 153.54KB

Решение на ДКЕВР № Ц -20 от 29.06.2012 г. относно утвърждаване на цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство за „Когрийн” ООД, гр. Първомай. Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 314.84KB

Решение на ДКЕВР № EM-01 от 29.06.2012 г. относно одобряване на предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение от 01.07.2012 г. до 01.07.2013 г. - 144.66KB

Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 29.06.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2012 г. цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на "Софийска вода" АД. Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 398.29KB

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 28.06.2012 г. относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 772.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 28.06.2012 г. относно определяне от 01.07.2012 г. преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW. Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 615.54KB

Решение на ДКЕВР № TE-021 от 28.06.2012 г. относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2012 г.-01.07.2013 г. - 214.35KB

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 28.06.2012 г. относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2012 г. Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 176.52KB

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.06.2012 г. относно утвърждаване на цени в сектор "Топлоенергетика". Решението е публикувано в интернет страницата на ДКЕВР на 29.06.2012г. - 172.42KB

Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 28.06.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2012 г. - 722.83KB

Решение на ДКЕВР № Л - 385 от 25.06.2012 г. за издаване на „Когрийн” ООД, лицензия № Л-385-03/25.06.2012 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 15 год. и одобряване на бизнес план за периода 2012-2016 г. - 186.01KB

Решение на ДКЕВР № И3-Л-320 от 25.06.2012 г. за изменяне Лицензия № Л -320-01/18.01.2010 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия”, издадена на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД, като променя седалището и адреса на управление на дружеството. - 101.63KB

Решение на ДКЕВР № И3-Л-315 от 25.06.2012 г. за изменяне Лицензия № Л-315-01/14.12.2009 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия”, издадена на „Рес Технолъджи” АД,като променя седалището и адреса на управление на дружеството. - 100.55KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-219 от 25.06.2012 г. за изменяне Лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енергийна финансова група” АД, като променя седалището и адреса на управление на дружеството и допълва издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. - 255.14KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-220 от 25.06.2012 г. за изменяне Лицензия № Л-220-15/22.12.2006 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „ОЕТ - Обединени енергийни търговци” ООД, като променя седалището и адреса на управление на дружеството. - 97.77KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-147 от 25.06.2012 г. за изменяне Лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“, издадена на „Национална електрическа компания” ЕАД, като допълва издадената същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група“. - 127.72KB

Решение на ДКЕВР № БП - 08 от 25.06.2012 г. за одобряване на „Топлофикация Перник” АД, гр. Перник бизнес план за периода 2010 - 2014 година. - 185.42KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-221 от 25.06.2012 г. за изменяне Лицензия №Л-221-17/28.12.2006 г. за дейността „управление на електроенергийната система”, издадена на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група“. - 149.36KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 12 от 26.04.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД - 283.49KB

Решение на ДКЕВР № ЗОП-1/18.06.2012 г. за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на услугата предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране”. - 88.75KB

Решение на ДКЕВР № Р-170 от 18.06.2012г.за разрешаване на „Уинд Форс БГ” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” №22, започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г. и Одобряване актуализиран бизнес-план и финансов модел за периода 2011-2032г. - 166.02KB

Решение на ДКЕВР № БП - 07 от 18.06. 2012 г. Одобрява бизнес план за развитие на дейността за периода 2010 - 2014 г. на „Верила Сървис” АД. - 342.36KB

Решение на ДКЕВР № Р – 167 от 04.06.2012 г. за разрешаване на „Уинд Форс БГ” ЕООД, ЕИК 200268865, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” №22, започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия”. - 170.28KB

Решение на ДКЕВР № О2-Л-254 от 26.04.2012 г. относно отнемане на "Транс Газ Енд Трейд" АД, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Стралджа, град Стралджа 8680, индустриална зона, с ЕИК 128617357 Лицензия №Л-254-08/14.01.2008 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" и Лицензия №Л-254-12/14.01.2008 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", издадени за територията на Община Стралджа. - 161.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 29.05.2012 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе, считано от 01.06.2012 г. - 242.11KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-288 от 14.05.2012 г. за прекратяване на лицензия № Л-288-15/15.12.2008 г . за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Нимекс – 2004” ООД. - 97.9KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-200 от 14.05.2012 г.за прекратяване на лицензия № Л-200-15/27.02.2006 г. за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД. - 140.15KB

Решение на ДКЕВР № С-05 от 14.05.2012 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия. - 1.62MB

Решение на ДКЕВР № Р - 165 от 14.05.2012 г. по заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД. - 151.36KB

Решение на ДКЕВР № БП - 05 от 07.05.2012 г. за одобряване бизнес план на „Топлофикация Враца” ЕАД за периода 2010 - 2014 година. - 120.28KB

Решение на ДКЕВР № И3-Л-025 от 07.05.2012 г. за изменяне лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-025-02/15.11.2000 г. на „Топлофикация Враца” ЕАД. - 124.96KB

Решение на ДКЕВР № ПП - 03 от 07.05.2012 г. за прекратяване административното производство, по заявление на “Калин Еко Строй” ООД, ЕИК 175168276, за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. - 98.07KB

Решение на ДКЕВР № С-04 от 07.05.2012 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Декотекс” АД. - 130.84KB

Решение на ДКЕВР № Л-381 от 19.03.2012 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД. - 144.99KB

Решение на ДКЕВР № БП-04 от 09.04.2012 г. за одобряване актуализирания бизнес план за периода 2009-2013 г. на "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД - 330.11KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 11 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, в сила от 01.04.2012 г. - 234.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 10 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, в сила от 01.04.2012 г. - 266.58KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 09 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, в сила от 01.04.2012 г. - 237.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 08 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, в сила от 01.04.2012 г. - 218.59KB

Решение на ДКЕВР № БП - 03 от 28.03.2012 г. за одобряване актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив - 204.05KB

1. Решение на ДКЕВР № О1-Л-254 от 16.01.2012 г. за откриване процедура за отнемане на издадените на „Транс газ енд трейд” АД лицензия №Л-254-08/14.01.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-254-12/14.01.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Стралджа. - 125.21KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 07 от 23.03.2012 г. за утвърждаване изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.04.2012 г. - 198.46KB

Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 23.03.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IІ–ро тримесечие на 2012 г. по заявление, подадено от “Булгаргаз” ЕАД. - 772.13KB

Решение на ДКЕВР № С-03 от 09.04.2012 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 215.5KB

Решение на ДКЕВР № С-02 от 19.03.2012 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. - 288.92KB

Решение на ДКЕВР № С-01 от 05.03.2012 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, подадени от "Топлофикация Бургас" ЕАД, "Далкия Варна“ ЕАД, "Топлофикация Враца" ЕАД, "Топлофикация Разград" ЕАД, "Топлофикация ВТ" АД, "Топлофикация Казанлък" AД, "Юлико Евротрейд" ЕООД, "Енергоконсулт" АД, "Софиягаз" ЕАД, "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД, "Алт Ко" АД, "Зебра" АД, "Унибел" АД, "Димитър Маджаров-2" ЕООД, "Скът" ЕООД, ЧЗП "Румяна Величкова", "МБАЛ-Търговище" АД и "ОВЕРДРАЙВ" АД. - 364.39KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-350 от 19.03.2012 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” на „ВЕЦ Яхиново” ООД. - 109.12KB

Решение № БП - 02 от 29.02.2012 г. на ДКЕВР за одобряване актуализирания бизнес план за периода 2009 - 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище - 326.77KB

Решение № Ц -04 от 29.02.2012 г.на ДКЕВР за утвърждаване, считано от 01.03.2012 г. цени без ДДС за В и К услугите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. - 229.22KB

Решение № Ц – 05 от 29.02.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване, считано от 01.03.2012 г. цени без ДДС за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа. - 197.79KB

Решение № ТПрГ – 3 от 01.03.2012 г. на ДКЕВР за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Троян, след проведен конкурс. - 899.09KB

Решение № И2-Л-315 от 27.02.2012 г. на ДКЕВР за изменение издадена на „РЕС Технолъджи” АД лицензия № Л-315-01/14.12.2009 г., за дейността „производство на електрическа енергия”. - 127.5KB

Решение № Л-380 от 27.02.2012 г.за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „ЕДФ Трейдинг” Лимитед, Лондон, Обединено Кралство. - 125.16KB

Решение № Л-379 от 27.02.2012 г. на ДКЕВР за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „ГЕН –И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О, Република Словения, гр. Кръшко. - 343.6KB

Решение № Р-158 от 27.02.2012 г. на ДКЕВР за разрешаване на „РЕС Технолъджи” АД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-315-01/14.12.2009 г. - 148.81KB

Решение № Р-157 от 27.02.2012 г. на ДКЕВР за изменяне лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия” с условие за изграждане на енергийния обект, издадена на „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД, ЕИК 200824389, като променя правната форма на лицензианта. - 103.22KB

1. Решение на ДКЕВР № О1-Л-254 от 16.01.2012 г. за откриване процедура за отнемане на издадените на „Транс газ енд трейд” АД лицензия №Л-254-08/14.01.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-254-12/14.01.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Стралджа. - 125.21KB

Решение № Р- 156 от 20.02.2012 г. на ДКЕВР за разрешаване на “Топлофикация Враца” ЕАД да сключи с „Коиба” ЕООД договор за особен залог на търговското предприятие. - 176.26KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 11 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, в сила от 01.04.2012 г. - 234.57KB

Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на „Видахим” АД. - 181.03KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 10 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, в сила от 01.04.2012 г. - 266.58KB

Решение № Пр-Л-121 от 20.02.2012 г. на ДКЕВР за прекратяване лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г. за дейността „производство на топлинна енергия” и лицензия № Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността „пренос на топлинна енергия”, издадени на „Топлофикация-Лозница” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Разград, община Лозница, гр. Лозница 7290, ул. „Йордан Йовков” № 3, с ЕИК 116044266 - 111.92KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 09 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, в сила от 01.04.2012 г. - 237.55KB

Решение № Ц - 03 от 20.02.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин - 206.87KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 08 от 28.03.2012 г. за утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, в сила от 01.04.2012 г. - 218.59KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ- 2 от 06.02.2012 г. за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Елин Пелин. Решението е поставено на интернет страницата на 06.02.2012 г. от Емилия Савева-Главен секретар на ДКЕВР - 149.9KB

Решение на ДКЕВР № БП - 03 от 28.03.2012 г. за одобряване актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив - 204.05KB

Решение на ДКЕВР № БП - 01 от 30.01.2012 г. за актуализиран петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково - 205.41KB

Решение на ДКЕВР № Ц-02 от 30.01.2012 г., считано от 01.02.2012 г., за утвърждаване на цени без ДДС на ВиК услугите предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково - 228.05KB

Решение на ДКЕВР №ТПрГ - 1 от 26. 01.2012 г. относно провеждане на конкурс за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Габрово - 750.58KB

ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори. - 40.01KB