Решения за 2010 год

Решение № И1-Л-179 от 13.12.2010 г. на ДКЕВР за продължаване срока на лицензии за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия за "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на Ботевград и за одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. на "Балкангаз 2000" АД. - 239.65KB

Решение на ДКЕВР № Ц-042 от 27.12.2010 г. за разпределение на тягова електрическа енергия през разпределителните мрежи на железопътния транспорт на държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура". - 114.68KB

ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори. - 40.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-47 от 27.12.2010 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Скът" ЕООД, гр. Сливен, считано от датата на издаването на разрешение за ползване на енергийния обект по реда на ЗУТ. - 155.89KB

Решение на ДКЕВР № Ц-046 от 27.12.2010 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване цена на топлинна енергия на "Топлофикация Шумен" ЕАД, считано от 01.01.2011 г. - 133.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц-045 от 27.12.2010 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.01.2011 г. - 199.4KB

Решение на ДКЕВР № C-12 от 27.12.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за периода от 01.01.2009г. – 30.06.2009г. - 240.03KB

Решение на ДКЕВР № C-11 от 27.12.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за периода от 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. - 121.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на "Добруджа газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Генерал Тошево. - 244.84KB

Решение на ДКЕВР № БП - 09 от 27.12.2010 г. за одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. на "Камено-газ" ЕООД - 205.77KB

Решение на ДКЕВР № Ц-043 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-то тримесечие на 2011 г. на "Булгаргаз" ЕАД. - 480.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц–041 от 08.11.2010 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара на "ГЕРРАД" АД, гр. Русе. - 133.87KB

Решение на ДКЕВР № Р-128 от 20.12.2010 г. за разрешаване на "Хаос Инвест" ЕАД за започване осъществяването на лицензионната дейност "производство на електрическа енергия" - 151.75KB

Решение на ДКЕВР № Р-127 от 20.12.2010 г. за разрешаване на "Енерго-Про България" ЕАД за учредяване на особен залог върху вземания по застрахователни полици на основание застрахователен договор № 7720449879 от 20.01.2010г. - 140.04KB

Решение на ДКЕВР № Р-124 от 18.10.2010 г. относно разрешение на "Е.ОН България Мрежи" АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование МТП "Център". - 106.97KB

Решение на ДКЕВР № Ц-040 от 08.11.2010 г. за цени на "ДОВЕРИЕ ЕНЕРГЕТИКА" АД, "ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД, ТЕЦ "ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД. - 224KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-195 от 08.11.2010 г. за прекратяване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "Енерджи Трейдинг" ЕАД – в ликвидация. - 107.88KB

Решение на ДКЕВР № Р - 125 от 08.11.2010 г. за разрешаване на "Ветроком" ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност. - 145.99KB

Решение на ДКЕВР № С- 10 от 15.11.2010 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка - 99.84KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-322 от 20.09.2010 г. заизменение на лицензия № Л-322-01/22.02.2010г. задейността "производство наелектрическа енергия" предиизграждане на енергийния обект на "ЕЙ И ЕС СОЛАРБЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО" ЕООД. - 148.5KB

Решение на ДКЕВР № Л-340 от 27.09.2010 г. за издаване налицензия за дейността "производство на електрическаенергия" от възобновяеми енергийни източници предиизграждане на енергийния обект на "Уинд Енерджи Каварна"ООД. - 171.38KB

Решение на ДКЕВР № Ц-037 от 27.09.2010 г. заутвърждаване на "ТЕЦ Варна" ЕАД цена за разполагаемост,считано от 06.10.2010 г. - 169.51KB

Решение на ДКЕВР № Ц- 038 от 27.09.2010 г.относно определяне на преференциална цена наелектрическа енергия, произведена чрез директноизползване на биомаса получена от почистване на гори,горско подрязване и подкастряне, по-специално дървесенскрап и други субпродукти, получени в резултат надейността по управление и експлоатация на горския фонд,за електрически централи над 5 MW. - 187.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-039 от 29.09.2010 г. заутвърждаване на цени на природния газ при продажба отобществения доставчик на потребители, присъединени къмгазопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2010 г. на"Булгаргаз" ЕАД. - 496.81KB

Решение на ДКЕВР №  Л- 336 от  23.08.2010 г. за издаванена лицензия за дейността “производство на електрическаенергия”  на “Риал Стейтс” ЕООД. - 173.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц-036 от 14.09.2010 г. заутвърждаване на цени на природния газ при продажба отобществения доставчик на потребители, присъединени къмгазопреносната мрежа за ІІI-то тримесечие на 2008 г. на“Булгаргаз” ЕАД. - 249KB

Решение на ДКЕВР № Р - 120 от 14.09.2010 г. за издаванена разрешение за учредяване на залог върху търговскотопредприятие на дружеството "ЕОЛИКАБългария" ЕАД. - 118.81KB

Решение на ДКЕВР №  Л- 337 от  30.08.2010 г. за издаванена лицензия за дейността "производствона електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект на "В. Пауър"ООД. - 176.15KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 035 от 30.08.2010 г. заутвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергияна "Лукойл Енергия и ГазБългария" ЕООД, "Юлико Евротрейд"ЕООД, "В&ВГД Оранжерии Петрич"ООД, "Топлофикация Казанлък"АД, "Алт Ко" АД в сила от 01.09.2010 г. - 294.64KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-098 от 30.08.2010 г. запрекратяване на издадените на "Кремиковци"АД, гр. София лицензии за производство на електрическа итоплинна енергия и на лицензия за пренос на топлиннаенергия поради обявяването му в несъстоятелност. - 105.96KB

Решение на ДКЕВР № Р - 119 от 26.08.2010 г. за одобряване на "Методика за определяне нацените при дисбаланс на газопреносния оператор". - 108.17KB

Решение на ДКЕВР № Р - 118 от 16.08.2010 г. заодобряване на ограничено публикуване на информация заважни точки от преносната система на дружеството"Булгартрансгаз" ЕАД,за които се предоставя информация публично, съгласночлен 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) 1775/2005 - 160.27KB

Решение на ДКЕВР № Р - 117 от 18.08.2010 г. за временноосвобождаване на преносното предприятие"Булгартрансгаз" ЕАД от задължението му за предоставяне на достъп по чл.172,ал. 1 от Закона за енергетиката. - 126.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 034 от 23.08.2010 г. заутвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от "В и К"ООД, гр. Перник. - 244.25KB

Решение на ДКЕВР № С – 09  от 18.08.2010 г. за прегледна заявления за издаване на сертификат за произход наелектрическа енергия съгласно наредбата за издаване насертификати за произход на електрическа енергия,произведена от възобновяеми енергийни източници. - 250.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц-033 от 09.08.2010 г. заутвърждаване на цени на "Черноморска ТехнологичнаКомпания" АД за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване къмгазоразпределителната мрежа за територията на общинаХисаря. - 307.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 09.08.2010 г. заутвърждаване на цени на "Черноморска ТехнологичнаКомпания" АД за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване къмгазоразпределителната мрежа за територията на общинаСопот. - 306.51KB

Решение на ДКЕВР № Ц-031 от 09.08.2010 г. заутвърждаване на цени на "Неврокоп-Газ" АД за пренос наприроден газ през газоразпределителната мрежа, цени заснабдяване с природен газ и цени за присъединяване къмгазоразпределителната мрежа за територията на общинаГоце Делчев. - 307.84KB

Решение на ДКЕВР № О-028 от 12.07.2010 г. за издаване налицензия за дейността "производствона електрическа и топлинна енергия",изменено в заявление за издаване на лицензия задейността "производство наелектрическа и топлинна енергия"с условие за изграждане на енергийния обект, на "ТЕЦЕКО"ЕООД. - 171.5KB

Решение на ДКЕВР №  Л - 332 от  12.07.2010 г. заиздаване на лицензии за извършване на дейностите "разпределение на природен газ"и "снабдяване с природен газот краен снабдител" натериторията на община Хисаря и община Сопот на "Черноморска технологичнакомпания" АД.      - 351KB

Решение на ДКЕВР № БП - 08 от 12.07.2010 г. заодобряване на бизнес план за газификация  на териториятана община Гоце Делчев за периода 2010 – 2014 г.включително на "Неврокоп-Газ"АД.   - 267.92KB

Решение на ДКЕВР  № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. запродължаване срока на лицензия за производство наелектрическа и топлинна енергия, за продължаване срокана лицензия за пренос на топлинна енергия и заизменение/допълнение на лицензия за пренос на топлиннаенергия, на "Брикел"ЕАД, гр. Гълъбово. - 189.75KB

Мотиви към решение на ДКЕВР № Ц –030 от 28.06.2010 г. - 383.35KB

Решение на ДКЕВР № Ц-030 от 28.06.2010г. за утвърждаване цени на електрическа енергия в сектор"Електроенергетика" от 01.07.2010 г. - 165.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-029 от 28.06.2010 г. заутвърждаване и определяне на цени на топлинна енергияи/или електрическа енергия от комбинирано производствона дружествата в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2010г. - 685.6KB

Решение на ДКЕВР № ТЕ-019 от 25.06.2010 г. за определянена разполагаемостта за производство на електрическаенергия, в съответствие с която всеки производител езадължен да сключва сделки с крайните снабдители и/илиобществения доставчик за периода 01.07.2010 г. –01.07.2011 г. - 204.44KB

Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.06.2010г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажбаот обществения доставчик на потребители, присъединеникъм газопреносната мрежа за ІIІ-то тримесечие на 2010 г. - 213.99KB

Решение на ДКЕВР № Л-329 от 21.06.2010г. за издаване на лицензия за дейността "търговия селектрическа енергия" на "Енел Трейд" ЕАД. - 118.6KB

Решение на ДКЕВР № 330 от 21.06.2010 г. за издаване налицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"на "Енергоинвестмънт" АД. - 141.14KB

Решение на ДКЕВР № С-08 от 14.06.2010г. за издаване на сертификати за произход наелектрическа енергия, произведена при комбиниранопроизводство на електрическа и топлинна енергия от "Девен" АД и "Топлофикация Русе" АД. - 224.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 14.06.2010 г. заутвърждаване на цени на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр.Разград. - 190.22KB

Решение на ДКЕВР № Ц-026 от 14.06.2010 г. заутвърждаване на цени на "В и К" ЕООД, гр. Петрич. - 192.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц-025 от 14.06.2010 г. заутвърждаване на цени на "Водоснабдяване и канализация-П"ЕООД – гр. Панагюрище. - 183.19KB

Решение на ДКЕВР № 328 от 31.05.2010 г.  заиздаване на лицензия за дейността "търговияс електрическа енергия" на , "Интер Ню Енерджи"ЕООД - 148.01KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-196 от 31.05.2010 г.  запродължаване срока на издадената  лицензия за дейността "търговия с електрическаенергия" на  "Пи Си Си Енергия" ЕООД.   - 148.43KB

Решение на ДКЕВР № С-07 от 20.05.2010 г. за издаване насертификат на "Топлофикация Перник" ЕАД за произхода настоката електрическа енергия, произведена прикомбинирано производство на електрическа и топлиннаенергия. - 136.09KB

Решение на ДКЕВР № БП-07 от 20.05.2010 г. заутвърждаване на петгодишен бизнес план за периода2009-2013 г. на "ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово. - 142.44KB

Решение на ДКЕВР  №  Л-327 от  17.05.2010 г. за издаванена лицензия за дейността "разпределениена тягова електрическа енергия по разпределителни мрежина железопътния транспорт" от "Национална компанияЖелезопътна инфраструктура". - 243.17KB

Решение на ДКЕВР  №  Ц-022 от 17.05.2010 г. заопределяне преференциална цена на електрическа енергия иутвърждаване цени на топлинна енергия на "Декотекс"АД. - 172.24KB

Решение на ДКЕВР  №  Пр-Л-111 от17.05.2010 г. за прекратяване на лицензия № Л-111-02/06.06.2001г. за производство на топлинна енергия от "Херос" ЕООД. - 144.85KB

Решение на ДКЕВР  №  БП-06 от 17.05.2010 г. заодобряване на бизнес план за газификация на териториятана община Балчик от "КонсорциумВарна Про Енерджи" АД. - 162.43KB

Решение на ДКЕВР  №  И1-Л-291 от  13.05.2010 г. заизменение и допълнение на лицензия  за дейността "производство на електрическаенергия" преди изграждане наенергийния обект на "ЕликаБългария" ООД. - 196.84KB

Решение на ДКЕВР  №  И1-Л-290 от  13.05.2010 г. заизменение и допълнение на лицензия  дейността "производство на електрическаенергия" преди изграждане наенергийния обект на "НЕКО"АД. - 154.94KB

Решение на ДКЕВР  №  БП- 05 от 13.05.2010 г. заутвърждаване на петгодишен бизнес план за периода2009-2013 г. "Водоснабдяване иканализация - П" ЕООД, гр.Панагюрище. - 196.96KB

Решение на ДКЕВР № Л- 326 от 26.04.2010 г. за издаванена лицензия за дейността "търговия с електрическаенергия" на "Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид",Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия. - 139.61KB

Решение на ДКЕВР № Л- 325 от 26.04.2010 г. за издаванена лицензия за дейността "търговия с електрическаенергия" на "Е.ОН Енерджи Трейдинг" СЕ, ФедералнаРепублика Германия. - 127.93KB

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 26.04.2010 г. заутвърждаване на цени за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване къмгазоразпределителната мрежа за територията на общинаСамоков на "Комекес" АД. - 167.67KB

Решение на ДКЕВР № С-06 от 26.04.2010 г. за издаване насертификати за произход на електрическа енергия,произведена при комбинирано производство на електрическаи топлинна енергия на "Топлофикация-Сливен" ЕАД,"Топлофикация Плевен" ЕАД и "В&ВГД Оранжерии Петрич"ООД. - 206.2KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-03 от 26.04.2009 г. за одобряванена проект за изменение и допълнение в Общите условия надоговорите за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗЕлектро България" АД и за одобряване на изменение вОбщите условия на договорите за използване наелектроразпределителните мрежи на "ЧЕЗ РазпределениеБългария" АД. - 145.25KB

Решение на ДКЕВР № Ц-015 от 31.03.2010 г. заутвърждаване на цени за услугата пречистване наотпадъчните води на потребителите на "Бяла" ЕООД, гр.Севлиево. - 157.62KB

Решение на ДКЕВР № Ц-016 от31.03.2010 г. за коригирани пределни цени, по коитокрайните снабдители да продават природен газ. - 145.56KB

Решение на ДКЕВР № Ц-017 от 31.03.2010 г. за изменениена пределните цени на топлинната енергия и определянепреференциални цени на електрическата енергия,произведена по комбиниран начин. - 148.84KB

Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 31.03. 2010 г. за определянена преференциална цена за продажба на електрическаенергия от възобновяеми енергийни източници иводноелектрически централи с инсталирана мощност до 10МВт. - 129.69KB

Решение на ДКЕВР № С-05 от12.04.2010 г.  за  издаване на  сертификати напроизводителите на електрическа енергияза произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. - 322.64KB

Решение на ДКЕВР № С-04 от 29.03.2010 г. за издаване насертификати за произход на електрическа енергия,произведена при комбинирано производство на електрическаи топлинна енергия на "Захар" ЕАД, "Димитър Маджаров-2"ЕООД, "Унибел" АД, ЧЗП "Румяна Величкова", "ТоплофикацияБургас" ЕАД и "Далкия-Варна" ЕАД. - 181.65KB

Решение на ДКЕВР № БП-04 от 29.03.2010 г. за одобряванена бизнес план за газификация на територията на общинаВарна - кметствата Владислав Варненчик, Младост иАспарухово за периода до 2013 г. включително на "Примагаз"АД, гр. Варна. - 149.22KB

Решение на ДКЕВР № Р-114 от 29.03.2010 г. за издаване наразрешение за учредяване на залог върху търговскотопредприятие на "ЕОЛИКА България" ЕАД. - 131.64KB

Решение на ДКЕВР № Ц-014 от29.03.2010 г. за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАДна природния газ при продажба от обществения доставчикна потребители, присъединени към газопреносната мрежа заІI-ро тримесечие на 2010 г. - 181.71KB

Решение на ДКЕВР № БП-03 от 22.03.2010 г. за одобряванена бизнес план за газификация на територията на общинаСамоков за периода до 2013 г. на "Комекес"АД, гр. Самоков. - 150.27KB

Решение № Р-113 от 15.03.2010 г. за разрешаванезапочване осъществяването на лицензионната дейност"производство на електрическа енергия" на "Ей и Ес ГеоЕнерджи" ООД. - 138.71KB

Решение на ДКЕВР № Л-323 от 15.03.2010 г. за издаване налицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"на "Далкия България" ЕАД. - 165.86KB

Решение на ДКЕВР № С-03 от 15.03.2010 г. за издаване насертификати за произход на електрическа енергия,произведена при комбинирано производство на електрическаи топлинна енергия, на "Брикел" ЕАД, "Видахим" АД,"Топлофикация София" ЕАД за "ТЕЦ София изток" и "ТЕЦСофия", "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, "ТоплофикацияШумен" ЕАД, "ТЕЦ Свилоза" АД и "Топлофикация Габрово"ЕАД. - 278.74KB

Решение на ДКЕВР № С-02 от 25.02.2010 г. за издаване насертификати за произход на електрическа енергия,произведена при комбинирано производство на електрическаи топлинна енергия. - 202.86KB

Решение на ДКЕВР № БП-02 от 15.02.2010 г. за одобряване набизнес план за газификация на територията на общинаСливен на "Промишлено газоснабдяване" ООД. - 191.04KB

Решение на ДКЕВР № С-01 от 15.02.2010 г. за издаване насертификат за произход на електрическа енергияпроизведена от възобновяеми енергийни източници на"Победа" ООД. - 120.68KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-300 от 15.02.2010 г. заизменение на лицензия за извършване на дейността"търговия с електрическа енергия" на "Арктос Енерджи"ЕООД. - 102.66KB

Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 15.02.2010 г. за утвърждаванена еднокомпонентна цена на топлинна енергия стоплоносител гореща вода на "Бул Еко Енергия" ООД, гр.София. - 115.21KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-262 от 08.02.2010 г. заизменение на лицензия за производство на електрическа итоплинна енергия на "КОСТЕНЕЦ–ХХИ" АД, гр.Костенец. - 96.72KB

Решение на ДКЕВР № Ц-04 от01.02.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газпри продажба на потребители, присъединени къмгазопреносната мрежа на "Булгаргаз" ЕАД за първотримесечие на 2008 г. - 138.48KB

Решение на ДКЕВР № Ц-03 от01.02.2010 г. за изменение на утвърдената цена на ТЕЦМарица Изток 2" ЕАД, по която дружеството продаваелектрическа енергия на обществения доставчик, считаноот 01.01.2010 г., както и за даване на разрешение заудължаване срока на действие на сключеното между "ТЕЦМарица Изток 2" ЕАД и "Национална електрическа компания"ЕАД споразумение за изкупуване на електрическа енергия. - 118.76KB

Решение на ДКЕВР № Ц-01 от18.01.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос наприроден газ през газоразпределителната мрежа, цени заснабдяване с природен газ и цени за присъединяване затериторията на общините Кюстендил, Мездра, Петрич,Монтана, Банско и Разлог на "Овергаз Запад" АД. - 166.99KB