Решения за 2009 год

ДКЕВР определи коефициенти заобслужване на дейността по сектори. - 43.79KB

Решение на ДКЕВР № Ц-64 от 30.12.2009г. за изменение на пределните цени на топлинната енергияи определя преференциални цени на електрическатаенергия, произведена по комбиниран начин. - 163.05KB

Решение на ДКЕВР № Ц-63 от 30.12.2009г. за утвърждаване на цени на природния газ на "Булгаргаз"ЕАД - 457.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-62 от 23.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Софийска вода" АД, гр.София. - 246.15KB

Решение на ДКЕВР № Ц-61 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Плевен. - 213.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-60 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр.Благоевград. - 206.9KB

Решение на ДКЕВР № Ц-59 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" АД, гр. Ловеч. - 230.68KB

Решение на ДКЕВР № Ц-58 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Монтана. - 247.69KB

Решение на ДКЕВР № Ц-57 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Враца. - 234.69KB

Решение на ДКЕВР № Ц-56 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Видин. - 206.5KB

Решение на ДКЕВР № Ц-55 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Кърджали. - 199.08KB

Решение на ДКЕВР № Ц-54 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К Паничище" ЕООД, гр.Сепарева баня. - 168.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц-53 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К -  Дупница" ЕООД, гр.Дупница. - 204.01KB

Решение на ДКЕВР № Ц-52 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К Йовковци" ООД, гр.Велико Търново. - 210.6KB

Решение на ДКЕВР № Ц-51 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Сливен. - 231.43KB

Решение на ДКЕВР № Ц-50 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Пещера. - 194.6KB

Решение на ДКЕВР № Ц-49 от 17.12.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" ООД, гр.Търговище. - 200.41KB

Решение на ДКЕВР № C-02 от 14.12.2009г. за издаване на сертификати за произход наелектрическа енергия, произведена от възобновяемиенергийни източници и по комбиниран начин. - 316.23KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-265 от26.10.2009 г. за изменение лицензията на "ЕН КО ГЕН" АД,гр. Русе за производство на електрическа и топлиннаенергия. - 140.65KB

Решение на ДКЕВР № Ц-48 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "В и К" гр. Шумен. - 250.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц-47 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на от "Водоснабдяване иканализация" ЕООД, гр. Хасково. - 229.81KB

Решение на ДКЕВР № Ц-46 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на"В и К" ЕАД, гр. Бургас. - 266.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-45 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Водоснабдяване иканализация" ЕООД, гр. Стара Загора.   - 282.25KB

Решение на ДКЕВР № Ц-44 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Водоснабдяване иканализация" ООД, гр. Силистра. - 220.53KB

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Водоснабдяване - Дунав"ЕООД, гр. Разград. - 241.22KB

Решение на ДКЕВР № Ц-42 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Mеден кладенец" ЕООД, гр.Кубрат. - 225.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц-41 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр.Кнежа. - 213.64KB

Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Водоснабдяване иканализация" ООД, гр. Исперих. - 178.16KB

Решение на ДКЕВР № Ц-39 от 30.11.2009г. за изменение цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Водоснабдяване иканализация" ООД, гр. Русе. - 219.93KB

Решение на ДКЕВР № Ц-38 от23.11.2009 г. за определяне преференциална цена наелектрическа енергия и утвърждаване цена на топлиннаенергия на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД. - 121.8KB

Решение на ДКЕВР № Ц-37 от 16.11.2009г. за утвърждаване на цени на "Каварна газ" ООД заутвърждаване на цени за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване за територията наобщина Каварна и община Шабла. - 176.76KB

Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 26.10.2009г. за утвърждаване на цени на "Газинженеринг" ООД запренос на природен газ през газоразпределителната мрежа,цени за снабдяване с природен газ и цени заприсъединяване на потребители към газоразпределителнатамрежа за територията на община Долни Дъбник. - 184.39KB

Решение на ДКЕВР № Р-110 от19.10.2009 г. За  даване на разрешение на "ТоплофикацияКазанлък" АД за учредяване на особен залог върхуимущество, с което се осъществява лицензионна дейност. - 144.65KB

Решение на ДКЕВР № Ц-35 от19.10.2009 г. за утвърждаване на цени на електрическа итоплинна енергия на "ТоплофикацияРазград" ЕАД. - 163.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 12.10.2009г. за определяне преференциална цена на електрическаенергия от комбинирано производство, подадено от"Доверие Енергетика" АД, гр. Враца. - 143.02KB

  Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 30.09.2009 г. за утвърждаванена пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие,считано от 01.10.2009 г. - 196.9KB

Решение на ДКЕВР № Ц-32 от 28.09.2009 г. за изменение нацената на "ТЕЦ Варна" ЕАД за разполагаема мощност. - 132.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-31 от 07.09.2009 г. за определянена преференциални цени на електрическа енергия,произведена чрез индиректно използване на енергия отбитови водо-канални отпадъци. - 176.05KB

Решение на ДКЕВР № Ц-30 от 07.09.2009 г. за определянена преференциални цени на електрическа енергия,произведена чрез индиректно използване на енергия отбитови отпадъци. - 198.22KB

Решение на ДКЕВР № И4-Л-163 от 31.08.2009 г. запреобразуване, чрез вливане в „Овергаз Запад” АД. - 186KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-006 от 31.08.2009 г. за одобрениена “Общи условия за предоставяне на В и К услуги напотребителите” на „В и К Чамкория - 2006” ЕООД”, гр.Самоков. - 111.44KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-005 от 31.08.2009 г. за одобрениена "Общи условия запредоставяне на В и К услуги на потребителите"на "Кюстендилска вода"ЕООД, гр. Кюстендил. - 109.16KB

Решение на ДКЕВР № C-01 от 31.08.2009 г. за издаване насертификати за произход на електрическа енергия,произведена от възобновяеми енергийни източници и покомбиниран начин. - 281.76KB

Решение на ДКЕВР № Р-105 от 03.08.2009 г. за даване наразрешение на "Овергаз Юг" АД за учредяване на особензалог върху имущество, с което се осъществявалицензионна дейност. - 252.39KB

Решение на ДКЕВР № Р-104 от 20.07.2009 г. за даване наразрешение на "Овергаз Изток" АД, за учредяване наособен залог върху новоизградена газоразпределителнамрежа. - 156.43KB

Решение на ДКЕВР № Р-103 от 20.07.2009 г. за издаване наразрешение за учредяване на особен залог на съществуващимашини, съоръжения и оборудване на "ТоплофикацияРазград" ЕАД. - 171.19KB

Решение на ДКЕВР № Ц-29 от 28.08.2009 г. за изменение нацените на електрическата и топлинната енергия на"ЛукойлЕнергия и Газ България" ЕООД,"Топлофикация Казанлък"АД, "Юлико Евротрейд" ЕООД,"В&ВГД Оранжерии Петрич" ООДи "Алт Ко" АД. - 181.62KB

Решение на ДКЕВР № Ц-28 от 17.08.2009г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газпрез газоразпределителнате мрежа и цени за снабдяване сприроден газ за територията на Регион Тракия. - 206.88KB

Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 03.08.2009 г. за утвърждаванена цени за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ иприсъединяване на потребители към газоразпределителнатамрежа за територията на Регион Запад. - 319KB

Решение на ДКЕВР № Ц-26 от 29.06.2009 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Чамкория-2006"ЕООД, гр. Самоков. - 209.24KB

Решение на ДКЕВР № Ц-25 от 29.06.2009 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр. Добрич. - 227.25KB

Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 25.06.2009 г. за утвърждаванена пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за III-тотримесечие, считано от 01.07.2009 г. - 234.43KB

Мотиви към решение на ДКЕВР № Ц-23от 25.06.2009 г., приети епротоколно решение № 85 от 02.07.2009 г., т. 1. - 266.81KB

Решение на ДКЕВР № Ц-23 от25.06.2009 г. заутвърждаване цените наелектрическата енергия, считано от 01.07.2009 г. - 165.66KB

Решение на ДКЕВР № Ц-22 от 25.06.2009 г. за утвърждаванепределни цени на топлинната енергия и определянепреференциални цени на електрическата енергия,произведена по комбиниран начин, считано от 01.07.2009г. - 526.26KB

Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 15.06.2009 г. за утвърждаване на цени за В и К услугите на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД гр. Пловдив. - 228.37KB

Решение на ДКЕВР № ТЕ-017 от 15.06.2009 г. за определянена разполагаемостта за производство на електрическаенергия, в съответствие с която всеки производител езадължен да сключва сделки с крайните снабдители и/илиобществения доставчик за периода 01.07.2009 г. –01.07.2010 г. - 205.5KB

Решение на ДКЕВР № П-3 от 08.06.2009 г. за изменение наПравилата за търговия с електрическа енергия, приети сРешение № П-1 от 14.05.2009 г., обн. ДВ. бр. 42 от05.06.2009г. - 229.3KB

Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 15.06.2009 г. за утвърждаванецени на "Овергаз Запад" АД  за пренос на природен газпрез газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване на потребители къмгазоразпределителната мрежа, приложими на територията наобщина Кюстендил. - 254.95KB

Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 08.06.2009 г. за утвърждаванецени на "Монтанагаз" АД  за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване на потребители къмгазоразпределителната мрежа, приложими на територията наобщина Монтана. - 255.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 08.06.2009 г. за утвърждаванецени на "Кожухгаз" АД  за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване на потребители къмгазоразпределителната мрежа, приложими на територията наобщина Петрич. - 254.46KB

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 08.06.2009 г. за утвърждаванецени на "Газоснабдяване Враца" ЕАД  за пренос наприроден газ през газоразпределителната мрежа, цени заснабдяване с природен газ и цени за присъединяване напотребители към газоразпределителната мрежа затериторията на община Мездра. - 253.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от28.05.2009 г. за утвърждаванецени на "Овергаз Юг"АД  за пренос на природен газ през газоразпределителнатамрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени заприсъединяване на потребители към газоразпределителнатамрежа, приложими на територията на общините Асеновград,Първомай, Пазарджик и Пещера. - 257.17KB

Решение на ДКЕВР № И4-Л-164 от 28.05.2009 г. заизменение на лицензия за дейността "разпределениена природен газ" на "Газоснабдяване Асеновград"АД. - 151.92KB

Решение на ДКЕВР № П-2 от 01.06.2009 г. за определяне накоефицент kp по чл. 83, ал. 4 от приетите с Решение №П-1/14.05.2009 г. на ДКЕВР Правила за търговия селектрическа енергия. - 149.31KB

Решение на ДКЕВР № И2-Р-074 от14.05.2009 г. за изменение и допълнение на Решение №Р-074/11.02.2008 г за освобождаване на българскатаотсечка от проекта за газопровод "Набуко"от правилата за регулиран достъп на трети страни. - 226.89KB

Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.05.2009 г. за изменение наПравилата за търговия с електрическа енергия. - 201.44KB

Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 12.05.2009 г. за определянена преференциална цена на електрическата енергия,произведена чрез нисконапорни осови ВЕЦ. - 213.89KB

Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 12.05.2009 г. за определянена преференциална цена на електрическата енергия,произведена чрез  нисконапорни руслови ВЕЦ. - 267.87KB

Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 30.04.2009 г. за утвърждаванецени на "Газоснабдяване НовиПазар" АД за пренос наприроден газ през газоразпределителната мрежа, цени заснабдяване с природен газ и цени за присъединяване напотребители към газоразпределителната мрежа затериториите на община Нови Пазар. - 256.01KB

Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.04.2009 г. за утвърждаванецени на "Варнагаз"АД за пренос на природен газ през газоразпределителнатамрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени заприсъединяване на потребители към газоразпределителнатамрежа за териториите на община Варна, с изключение накметствата "ВладиславВарненчик","Младост" и "Аспарухово". - 256.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц-11 от 30.04.2009 г. за утвърждаванецени на "Черноморскатехнологична компания" АД запренос на природен газ през газоразпределителната мрежа,цени за снабдяване с природен газ и цени заприсъединяване на потребители към газоразпределителнатамрежа за териториите на община Търговище. - 221.56KB

Решение на ДКЕВР № Ц-10 от 27.04.2009 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград. - 206.21KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-234 от 27.04.2009 г. за издаванена лицензии за дейността "снабдяванес природен газ от краен снабдител"на "Газо-енергийно дружество -Елин Пелин" ЕООД затериториите на община Елин Пелин. - 120.48KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-154  от 27.04.2009 г. за издаванена лицензии за дейността "снабдяванес природен газ от краен снабдител"на "Каварна газ"ООД за територията на община Каварна. - 121.97KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-153 от 27.04.2009 г. за издаванена лицензии за дейността "снабдяванес природен газ от краен снабдител"на "Примагаз"АД, за територията на община Варна – за кметствата "Владислав Варненчик", "Младост"и "Аспарухово". - 120.97KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-148 от 27.04.2009 г. за издаванена лицензии за дейността "снабдяванес природен газ от краен снабдител"на "Монтанагаз"АД за територията на община Монтана. - 121.63KB

Решение Решение на ДКЕВР № И1-Л-143 от 27.04.2009 г. заиздаване на лицензии за дейността "снабдяванес природен газ от краен снабдител"на "Камено-газ"ЕООД за  територията на община Камено. - 120.24KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-132 от 27.04.2009 г.за издаване на лицензии за дейността"снабдяване с природен газ от краен снабдител"на "Черноморска технологичнакомпания" АД, за  обособенатеритория "Добруджа"и териториите на общините Добрич и Тервел. - 123.46KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-131 от 27.04.2009 г. за издаванена лицензии за дейността "снабдяванес природен газ от краен снабдител"на "Черноморска технологичнакомпания" АД, за  териториятана регион "Мизия". - 122.91KB

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 01.04.2009 г. за утвърждаванецени на "Софиягаз"ЕАД  за пренос на природен газ презгазоразпределителната мрежа, цени за снабдяване сприроден газ и цени за присъединяване на потребители къмгазоразпределителната мрежа за териториите на Столичнаобщина, СОР Банкя и община Божурище. - 231.04KB

Решение на ДКЕВР № Ц-08 от 01.04.2009 г. за утвърждаванецени на "Черноморскатехнологична компания" АД запренос на природен газ от през газоразпределителнатамрежа и цени за снабдяване с природен газ за обособенатеритория Мизия. - 230.31KB

Решение на ДКЕВР № Ц-07 от 30.03.2009 г. за определянецена на топлинна енергия и преференциална цена наелектрическа енергия от комбинирано производство на "ЕНЕРГОКОНСУЛТ"АД, гр. София. - 185.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 30.03.2009 г. за утвърждаванепределни цени на топлинната енергия и определянепреференциални цени на електрическата енергия,произведена по комбиниран начин, считано от 01.04.2009г. - 204.59KB

Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 30.03.2009 г. за утвърждаванена пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за II-то тримесечие,считано от 01.04.2009 г. - 206.75KB

Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 30.03.2009 г. за утвърждаванепреференциални цени за продажба на електрическа енергияот възобновяеми енергийни източници и водноелектрическицентрали с инсталирана мощност до 10 МW, считано от01.04.2009 г. - 170.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц-03 от 16.03.2009 г. за утвърждаванепреференциални цени на електрическата енергия,произведена чрез индиректно използване на биомаса отрастителни или животински субстанции, считано от01.04.2009 г. - 229.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц-02 от 23.02.2009 г. за  определянена преференциална цена на електрическа енергия откомбинирано производство на "МБАЛ-Търговище"АД, гр. Търговище. - 112.19KB

Решение на ДКЕВР № Л-299 от 16.03.2009 г. за издаване налицензия на "Щаткрафт Маркетс ГмбХ" Дюселдорф, Германия за дейността търговия с електрическа енергия. - 211.73KB

Решение на ДКЕВР № Л-298 от 16.03.2009 г. за издаване налицензия на "Енерджи Холд" ООД за дейността търговия селектрическа енергия. - 197.41KB

Решение на ДКЕВР № Л-296 от 04.03.2009 г. за издаванена лицензия на "ГривкоБългария" ООД  за дейносттатърговия с електрическа енергия. - 196.63KB

Решение на ДКЕВР № Л-297 от 04.03.2009 г. за издаванена лицензия на "ТЕЦ Хасково"ЕАД за издаване на лицензия за производство наелектрическа енергия преди изграждане на енергийнияобект. - 232.68KB

Решение на ДКЕВР № БП-001  от 04.03.2009 г. заодобряване на бизнес план за периода 2008 г. - 2017 г. на "Черноморска технологичнакомпания" АД  за териториятана на регион Мизия. - 195.68KB

Решение на ДКЕВР № БП-002  от 04.03.2009 г. заодобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Софиягаз"ЕАД за териториите на Столична община, СОР Банкя иобщина Божурище. - 194.63KB

Решение на ДКЕВР № БП-003  от 04.03.2009 г. заодобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Монтанагаз"АД за обособената територия на община Монтана. - 195.09KB

Решение на ДКЕВР № БП-004  от 04.03.2009 г. заодобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Кожухгаз"АД за обособената територия на община Петрич. - 195.93KB

Решение на ДКЕВР № Л-292 от 02.02.2009 г. за издаванена лицензия на “НИМЕКС - 2004” ООД за производство наелектрическа енергия преди изграждане на енергийнияобект. - 207.59KB

Решение на ДКЕВР № Л-291 от 02.02.2009 г. за издаванена лицензия на „Елика България” ООД за производство наелектрическа енергия преди изграждане на енергийнияобект. - 152.96KB

Решение на ДКЕВР № Л-290 от 02.02.2009 г. за издаванена лицензия на “НЕКО” АД за производство на електрическаенергия преди изграждане на енергийния обект. - 155.14KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1 от 12.01.2009 г. за обявяванена конкурс за извършване на дейността ”разпределение наприроден газ” на територията на община Троян. - 130.05KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-001 от 19.01.2009 г. заодобряване на „Общи условия за продажба на топлиннаенергия за битови и стопански нужди” от „АЕЦ Козлодуй”ЕАД. - 111.91KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-261-03 от 19.01.2009 г. заизменение лицензията на “Полимери” АД за производство наелектрическа и топлинна енергия. - 145.47KB

Решение на ДКЕВР № Ц-01 от 12.01.2009 г. за утвърждаванепреференциални цени на електрическата енергия,произведена по комбиниран начин от "УНИБЕЛ"АД, гр. Пловдив, считано от 01.02.2009 г. - 172.68KB

Решение на ДКЕВР № И1-Р-074 от 12.01.2009 г. за изменениена решение № Р-074 от 11.02.2008 г. за изключение отприлагането на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.9, чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 и чл. 172 от ЗЕ поотношение на българската отсечка на газопровода "Набуко". - 173.89KB