Решения за 2007 год

Решение на ДКЕВР № ОУ-015 от 04.06.2007 г. за изменение и допъление на "Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Русе" - 101.38KB

Решение на ДКЕВР № Ц-098 от 20.12.2007 г. заутвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД,считано от 01.01.2008 г. - 207.17KB

Решение на ДКЕВР № TE-014 от 13.12.2007 г. за определянена разполагаемостта за производство на електрическаенергия, в съответствие с която, считано от 01.01.2008г. производителите са длъжни да сключват сделки порегулирани цени с обществения доставчик през първатаполовина на 2008 г. - 185.41KB

Решение на ДКЕВР № Ц-093 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Кърджали. - 157.96KB

Решение на ДКЕВР № Ц-092 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. Ямбол. - 159.34KB

Решение на ДКЕВР № Ц-091 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Русе. - 159.75KB

Решение на ДКЕВР № Ц-090 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕАД – гр. Свищов. - 159.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц-089 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Силистра. - 158.98KB

Решение на ДКЕВР № Ц-088 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. Пловдив. - 161.95KB

Решение на ДКЕВР № Ц-087 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. София. - 162.41KB

Решение на ДКЕВР № Ц-086 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"Водоснабдяване Дунав" ООД – гр. Разград. - 166.74KB

Решение на ДКЕВР № Ц-085 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. Плевен. - 163.6KB

Решение на ДКЕВР № Ц-084 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Враца. - 164.1KB

Решение на ДКЕВР № Ц-083 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. Добрич. - 162.37KB

Решение на ДКЕВР № Ц-082 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги наВиК "Меден кладенец" ООД – гр. Кубрат. - 159.44KB

Решение на ДКЕВР № Ц-081 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Шумен. - 162.32KB

Решение на ДКЕВР № Ц-080 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Монтана. - 164.29KB

Решение на ДКЕВР № Ц-079 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. Хасково. - 163.68KB

Решение на ДКЕВР № Ц-078 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Варна. - 164.42KB

Решение на ДКЕВР № Ц-077 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Сливен. - 165.34KB

Решение на ДКЕВР № Ц-076 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕАД – гр. Бургас. - 162.12KB

Решение на ДКЕВР № Ц-075 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Търговище. - 162.73KB

Решение на ДКЕВР № Ц-074 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ЕООД – гр. Видин. - 162.36KB

Решение на ДКЕВР № Ц-073 от 28.11.2007 г. за изменениецените на водоснабдителните и канализационните услуги на"ВиК" ООД – гр. Исперих. - 158.43KB

Решение на ДКЕВР № ТР-002 от 01.11. 2007г. за определяне на средногодишни размери натехнологичните разходи при пренос и разпределение наелектрическа енергия за 2007 г. - 151.85KB

Решение на ДКЕВР № Ц-071 от 01.10.2007 г. заутвърждаване на пределни цени на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическатаенергия, произведена по комбиниран начин, на "Зебра" АД. - 194.18KB

Решение на ДКЕВР № Ц-070 от 01.10.2007 г. заутвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД,считано от 01.10.2007 г. - 247.07KB

Решение на ДКЕВР № Ц-069 от 01.10.2007 г. заутвърждаване на пределни цена на топлинната енергия иопределяне на преференциална цена на електрическатаенергия, произведена по комбиниран начин на "ТЕГЕ 21"ООД. - 204.82KB

Решение на ДКЕВР № Ц-068 от 31.07.2007г. за цени наводоснабдителни и канализационни услуги на"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора. - 226.01KB

Решение на ДКЕВР № Ц–067 от 13.07.2007 г.за цени на топлинна и електрическата енергия,произведена по комбиниран начин. - 662.64KB

Решение на ДКЕВР № ТЕ-013 от 28.06.2007 г. за определянена разполагаемостта за производство на електрическаенергия, считано от 01.07.2007 г. - 174.78KB

Решение на ДКЕВР № Ц-066 от 28.06.2007 г. за цените наелектрическата енергия , считано от 01.07.2007 г. - 151.63KB

Решение на ДКЕВР № Ц-065 от 25.06.2007 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз"ЕАД, считано от 01.07.2007 г. - 201.97KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-023 от18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия надоговорите за пренос на електрическа енергия презразпределителната мрежа на "Електроразпределение–Софияобласт" АД. - 165.79KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-022 от18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия надоговорите за пренос на електрическа енергия презразпределителната мрежа на "Електроразпределение–Плевен"АД. - 165.75KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-021 от18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия надоговорите за пренос на електрическа енергия презразпределителната мрежа на"Електроразпределение–Столично" АД. - 165.74KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-020 от18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия за продажбана електрическа енергия на"ЧЕЗ Електро България" АД. - 160.11KB

Решение на ДКЕВР № Ц-064 от04.06.2007 г. за цени на електрическата енергияпроизведена при изгарянето на биомаса

Решение на ДКЕВР № Ц-063 от 29.05.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на "Стамболово"ЕООД – с. Стамболово. - 253.27KB

Решение на ДКЕВР № Л-229 от 17.05.2007 г. за издаване на лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" на "ЧЕЗ Електро България" АД - 752.07KB

Решение на ДКЕВР № Ц-055 от23.04.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Ви К – Стримон"ЕООД – с. Микрево. - 219.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц-054 от23.04.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "УВЕКС"ЕООД – гр. Сандански. - 244.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц-053 от23.04.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на "Софийскавода" АД –гр. София. - 468.93KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-3 от23.04.2007 г. за класиране на кандидатите в конкурса за определяне на титуляр налицензия за извършване на дейността "разпределение наприроден газ" натериторията на община "Банско". - 997.1KB

Решение на ДКЕВР № П-6/18.06.2007г. за приемане на Правила за управление на електроразпределителните мрежи. - 92.65KB

Решение на ДКЕВР № П-5/18.06.2007 г. за приемане наПравила за управление наелектроенергийната система. - 94.18KB

Решение на ДКЕВР № П-4/08.06.2007г. за приемане на Правила заусловия и ред за достъп до електропреносната иелектроразпределителните мрежи. - 109.53KB

Решение на ДКЕВР № П-3/14.05.2007г. за приемане наПравилата за търговия сприроден газ. - 88.3KB

Решение на ДКЕВР № П-2/14.05.2007 г. за приемане наПравилата за предоставяне на достъп да газопреноснатаи/или газоразпределителните мрежи. - 90.95KB

Решение на ДКЕВР № П-1 от 10.04.2007 г. за изменение идопълнение на Правила за измерване на количествотоелектрическа енергия.  - 160.7KB

Решение на ДКЕВР № Ц-052от 30.03.2007 г. за изменение на пределнатаеднокомпонентна цена на топлинна енергия на "ТЕЦСвилоза" АД считано от 01.04.2007 г. - 175.16KB

Решениена ДКЕВР № TE-012 от 30.03.2007 г.за изменение на решение № ТЕ-011 от 29.11.2006 г.относно определяне на разполагаемостта, в съответствие скоято всеки производител може да сключва сделки, презпървата половина на 2007 г. - 160.31KB

Извлечение от протоколнорешение № 44 от 14.02.2007 г. със задължителни указанияза ЧЕЗ Електро - 140.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-051 от 29.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Перник - 331.44KB

Решение на ДКЕВР № Ц-050 от 29.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище - 373.08KB

Решение на ДКЕВР № Ц-049 от 29.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация ” ООД - гр. Габрово - 320.79KB

Решение на ДКЕВР № Ц-048 от 29.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “ ЛукойлНефтохим Бургас ” АД - гр. Бургас - 297.46KB

Решение на ДКЕВР № Ц-047 от 29.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД - гр.Благоевград - 349.26KB

Решение на ДКЕВР № Ц-045от 26.03.2007 г. за цените на природния газ, считано от01.04.2007 г - 198.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “ВКТВ ”ЕООД - гр. Велинград - 300.61KB

Решение на ДКЕВР № Ц-043 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Кюстендил - 340.37KB

Решение на ДКЕВР № Ц-042 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Бяла”ЕООД - гр. Севлиево - 327.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц-041 от22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на ЕТ “Ердуван Чакър”, с.Раковски - 284.75KB

Решение на ДКЕВР № Ц-040 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД - гр. Батак - 301.38KB

Решение на ДКЕВР № Ц-038 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “ВКТВ ”ООД - гр. Ракитово - 294.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц-037 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “В и КПаничище” ООД - гр. Сепарева баня - 238.54KB

Решение на ДКЕВР № Ц-036 от 22.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково - 326.78KB

Решение на ДКЕВР № Ц-035 от 14.03.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас - 328.87KB

Решение на ДКЕВР № Ц-034 от 28.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Търговище - 332.75KB

Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 28.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Инфрастрой” ЕООД - гр. Брацигово - 2.79MB

Решение на ДКЕВР № Ц-031от 28.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ООД - гр. Монтана - 402.16KB

Решение на ДКЕВР № Ц-030от 28.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги наПречиствателна станция за отпадъчни води – с. Лозенец - 309.71KB

Решение на ДКЕВР № Ц-029от 28.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ЕООД - гр. Ямбол - 329.57KB

Решение на ДКЕВР № Ц-028от 28.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ООД - гр. Сливен - 343.07KB

Решение на ДКЕВР № Ц-027от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ЕООД - гр. Добрич - 335.87KB

Решение на ДКЕВР № Ц-026от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “В и К - Йовковци” ООД -гр. Велико Търново - 337.83KB

Решение на ДКЕВР № Ц-025от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ООД - гр. Кърджали - 330.76KB

Решение на ДКЕВР № Ц-024от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “В и К - Бебреш” ЕООД - гр.Ботевград - 342.45KB

Решение на ДКЕВР № Ц-023от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Димитровград - 326.23KB

Решение на ДКЕВР № Ц-022от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ООД - гр. Враца - 338.87KB

Решение на ДКЕВР № Ц-021от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат Решение на ДКЕВР № Ц-020от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - гр. Разград - 323.43KB

Решение на ДКЕВР № Ц-019от 26.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Пещера - 321.04KB

Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 12.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - 338.5KB

Решение на ДКЕВР № Ц-017 от 12.02.2007 г за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Шумен. - 329.99KB

Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 12.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София - 332.58KB

Решение на ДКЕВР № Ц-015 от 12.02.2007 г за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Свищов - 322.05KB

Решение на ДКЕВР № Ц-014 от 12.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян. - 322.71KB

Решение на ДКЕВР № Ц-013 от 12.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци” ООД. - 302.04KB

Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 12.02.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на““Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия”. - 278.04KB

Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 12.02.2007 г за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на““Аспарухов вал” ЕООД - гр. Кнежа. - 307.2KB

Решение на ДКЕВР № Ц-010от 31.01.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих - 316.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц-009от 31.01.2007 г. за цените наводоснабдителните и канализационните услуги на“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе - 322.46KB

Решение на ДКЕВР № Ц-008 от31.01.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ООД, гр. Варна - 328.58KB

Решение на ДКЕВР № Ц-007от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергияс ДДС на  "Слънчев бряг" АД - 251.11KB

Решение на ДКЕВР № Ц-006от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергияс ДДС на  "E.ON Българиямрежи" АД и "E.ON Българияпродажби" АД - 258.04KB

Решение на ДКЕВР № Ц-005от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергияс ДДС на  "ЕВН България Електроснабдяване" АД и"ЕВН България Електроразпределение" АД - 256.86KB

Решение на ДКЕВР № Ц-004от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергияс ДДС на НЕК ЕАД - 250.1KB

Решение на ДКЕВР № Ц-003от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергияс ДДС на ЕРП "Златни пясъци" АД - 251.22KB

Решение на ДКЕВР № Ц-002от 04.01.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ЕООД, гр.Видин - 349.49KB

Решение на ДКЕВР № Ц-001от 04.01.2007 г. за цените на водоснабдителните иканализационните услуги на “Водоснабдяване иканализация” ООД, гр. Силистра - 332.57KB