Решения за 2005 год

Мотиви към решение № Ц-028/28.12.2005 г. за утвърждаванецени на електрическа и топлинна енергия на "Камибо" ЕООД,приети с решение по т.2 от протокол № 2/09.01.2006 г. отзакрито заседание на ДКЕВР. - 205.02KB

Решение на ДКЕВР №Ц-028 от 28.12.2005 г. за утвърждаване на цени заелектрическа и топлинна енергия на "Камибо" ЕООД, в силаот 01. 01. 2006 г. - 141.05KB

Решение на ДКЕВР №Ц-027 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на нови цени наприродния газ за първото тримесечие на 2006 г. - 233.81KB

Решение на ДКЕВР № Ц-026от 22.12.2005 г. за утвърждаване на нови цени натоплинна и електрическа енергия от "Топлофикация Правец"ЕАД и "ТЕГЕ-21" ООД, и на топлинна енергия от "Микроенергия"ООД и "Енергоконсулт" АД. - 316.11KB

Решение на ДКЕВР № Ц-024от 19.12.2005 г. запромяна на цените на топлинна енергия на "ТоплофикацияКазанлък" ЕАД, в сила от01.01.2006 г. - 204.31KB

Решение на ДКЕВР №ТЕ-008 от 02.12.2005 г. за определяне на разполагаемостта и техническите параметриза производството на електрическа енергия през първата половина на2006 г. - 296.36KB

Протоколно решение №146/07.11.2005 г., т.1,с което ДКЕВР прие Мотиви към решение № Ц-020/25.10.2005 г. заутвърждаване на цени в сектор "Топлоенергетика" - 1.26MB

Решение на ДКЕВР № Ц-020 от 25.10.2005 г. за утвърждаванена ценив сектор "Топлоенергетика", считано от 01.11.2005 г. - 268.84KB

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от29.09.2005 г. за утвърждаванецени на природния газ, считано от 01.10.2005 г. - 202.89KB

Протоколно решение № 138/18.10.2005 г.,с което ДКЕВР приемотиви, неразделна част от решение № Ц-018/27.09.2005 г.за утвърждаване на цени на електрическата енергия - 554.84KB

Решение на ДКЕВР № Ц-018 от27.09.2005 г. за утвърждаванецени на електрическата енергия, считано от 01.10.2005 г. - 112.83KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-26 от20.09.2005 г. за определяне натитуляр на лицензия за разпределение на природен газ натериторията на регион "Тракия" - 549.91KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-25 от 14.09.2005 г. за определяне на титуляр налицензия за извършване на дейността "разпределение наприроден газ" на територията на регион "Дунав" - 236.73KB

Решение на ДКЕВР №ТПрГ-24 от 22.08.2005 г. за провеждане на конкурс заиздаване на лицензия за дейността "разпределение наприроден газ" на територията на община Костинброд - 123.56KB

Протоколно решение №94/22.08.05 г. за определяне на средногодишните размерина технологичните разходи при пренос и разпределение наелектрическа енергия за 2005 г. - 108.15KB

Решение на ДКЕВР №БП-011 от 04.07.2005 г. за одобряване на бизнесплан наТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД - 144.64KB

Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 4.07.2005 г. за утвърждаванецени за присъединяване къмедно отклонение на потребители към газоразпределителнатамрежа на "Севлиевогаз–2000"АД - 188.7KB

Решение на ДКЕВР №Л-191 от 4.07.2005 г. за издаване на лицензия задейността "търговия с електрическа енергия" на "ЧЕЗТрейд България" ЕАД - 161.13KB

Решение на ДКЕВР №Л-190 от 4.07.2005 г. за издаване на лицензия запроизводство на електрическа енергия на "ЕЙ И ЕС – 3СМарица изток 1" ЕООД - 175.99KB

Решение на ДКЕВР №ЗОП-1 от 30.06.2005 г. заоткриване на процедура за възлагане на малка общественапоръчка чрез открит конкурс за доставка чрез покупка надва броя леки автомобила за нуждите на ДКЕВР - 58.39KB

Решение на ДКЕВР №Ц-011 от 30.06.2005 г. запределни цени на природния газ - 196.09KB

Решение на ДКЕВР №ТЕ-007 от 20.06.2005 г. заопределяне на разполагаемостта и техническите параметриза производството на електрическа енергияпрез втората половина на2005 г. - 238.21KB

Решение на ДКЕВР №Ц-009 от 13.06.2005 г. за цените на активнатаелектрическа енергия, използвана за битови нужди отнаселението за периода 01.07.2003 г. до 30.06.2004 г. - 203.17KB

Решение на ДКЕВР №Пр-Л-089 от 03.06.2005 г. за прекратяване на лицензия запроизводство на топлинна енергия № Л-089-02/21.02.2001г. и лицензия за пренос на топлинна енергия №Л-090-05/21.02.2001 г. на "Топлофикация Самоков" ЕАД - 135.63KB

Решение на ДКЕВР №Л-189 от 03.06.2005 г. заиздаване на лицензии за разпределение и общественоснабдяване с природен газ на "Газоснабдяване Бургас" ЕАД - 231.17KB

Решение на ДКЕВР №ТПрГ-21 от 02.06.2005 г. заоткриване на процедура за провеждане на конкурс заиздаване на лицензия за извършване на дейността"Разпределение на природен газ" на обособена територия"Запад" - 150.6KB

Решение на ДКЕВР №ПрЛ-175 от 30.05.2005 г. запрекратяване на  лицензиите на "ГазоснабдяванеХасково" АД за дейностите "разпределение на природенгаз" и "обществено снабдяване с природен газ" затериторията на община Хасково - 168.8KB

Решение на ДКЕР №И2-Л-025-02от 04.04.2005 г. за изменение на лицензия за"Топлофикация Враца" ЕАД - 226.74KB

Решение на ДКЕР № БП-004от 04.04.2005 г. за приемане на бизнес план на "АЕЦКозлодуй" ЕАД - 185.98KB

Решение на ДКЕР № СП-002от 04.04.2005 г. - 182.74KB

Решение на ДКЕР № СП-001от 04.04.2005 г. - 177.26KB

Решение на ДКЕР № Ц-006от 30.03.2005 г. за утвърждаване цените на "Булгаргаз"ЕАД, считано от 01.04.2005 г. - 190.57KB

Решение на ДКЕР № Л-185от 14.03.2005 г. за издаване на "Кнежа газ" ООД налицензия за дейността "Разпределение на природен газ" натериторията на община "Кнежа" - 150.15KB

Решение на ДКЕР № Л-186от 21.03.2005 г. за издаване на "ЕФТ България" АД налицензия за извършване на дейността "търговия селектрическа енергия" - 158.09KB

Решение на ДКЕР № БП-001от 07.03.2005 г. за одобряване на бизнес план за периода2004-2008 г., приложение № 3 от лицензии №Л-184-08/17.12.2004 г. за дейността "разпределение наприроден газ" и № Л-184-12/17.12.2004 г. за дейността"обществено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД - 130.86KB

Решение на ДКЕР ТПрГ-20от 18.02.2005 г. за определяне на победителя в конкурсаза газификация на регион "Тракия" - 401.76KB

Решение на ДКЕР № Ц-001от 10.02.2005 г. заутвърждаване на цени на природен газ, считано от01.03.2005 г. - 218.34KB

Решение на ДКЕР № ТЕ-006от 24.01.2005 г. заизменение на решението за разполагаемостта итехническите параметри за производство на електрическаенергия - 124.77KB