Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНИТЕ В СЕКТОР „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2024 г.


13.06.2024

През следващия едногодишен период средното намаление за страната е 8,44 %

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на решение  за утвърждаване на цени от 01.07.2024 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружествата от сектор „Топлоенергетика“. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът за решение беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  От всички поканени държавни институции, браншови организации и организации на потребителите в обсъждането участваха единствено изпълнтелният директор на „Топлофикация-Разград“ ЕАД и гражданинът Ясен Цветанов.

След извършения регулаторен преглед на дружествата, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, в проекта на решение за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период 1.07.2024 г.-30.06.2025 г

За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна цена  на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 127,19 лв./MWh, за „Топлофикация - Плевен“ ЕАД – 90,02 лв./MWh,за „Топлофикация - Бургас” ЕАД – 81,79 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 131,86 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 100,25 лв./MWh, „Топлофикация - ВТ“ АД - 128,61 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 131,08 лв./MWh., Топлофикация - Русе“ АД – 93,22 лв. /MWh , Топлофикация - Перник“ АД – 107,59 лв./MWh, Топлофикация - Сливен“ АД – 93,34 лв. /MWh.

През следващата година  средното намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна е 8,44%.  

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД.  Със 7,81% се предлага да намалее цената за клиентите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. В Плевен предвиденото поевтиняване ще е с 7.14%, а най-голямо е намалението за „Топлофикация-Бургас“ АД -  с 14.09 на сто. Във Варна спадът на цената е  с 3.74%, във Враца –  с 11.35%, във Велико Търново – 2.44%. В Разград намалението е 9.94 %, в Русе – 11.70 %, в Перник – 7.20%, в Сливен – 10.41 %.

В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, за целите на ценообразуването КЕВР определя пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество. Извършена е обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи, формиращи цената на топлинната енергия – разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са изготвени от регулатора след обстойно проучване на цените и тенденциите на  международни пазари на природен газ, въз основа на сключените сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените сделки на международните платформи за въглеродни емисии.  На тази база Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2024 - 30.06.2025 г. в размер на 63,56 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/.  В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът е определил прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 70,00 €/t СО2.

При формирането на цените на топлинната енергия за новия регулаторен период Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на необходимите приходи и ценообразуващите елементи на дружествата. Корекциите отчитат ценовите изменения на природния газ и на квотите въглеродни емисии през периода 1.07.2023 – 30.06.2024 г.   

На общественото обсъждане представителят на „Топлофикация-Разград“ ЕАД посочи, че направените от дружеството възражения на откритото заседание не са отразени в проекта на решение и  ще бъдат внесени писмено в законоустановения 14-дневен срок.

В отговор на възраженията на гражданина Ясен Цветанов, че "Топлофикация София" има около 199 млн. лева надвзети приходи в сравнение с предвидените от КЕВР, ръководителят на работната група на регулатора Пламен Младеновски посочи, че тези средства са приспаднати от премията за електрическа енергия, която дружеството ще получава от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за следващия регулаторен период. „Ако това не беше направено премията нямаше да е в сегашния размер от 100,99 лв/МВч, а щеше да е с 265 лева по-висока“, подчерта той.  

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното ценово решение на 30.06.2024 г.  

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на институциите, общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от него е достъпен ТУК.