Административни услуги

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ЗАТВОРЕНА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА
№ 3370 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ЗАТВОРЕНА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА
№ 3371 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
№ 3188 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ
№ 3192 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ С УСЛОВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ
№ 219 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЙНИ СНАБДИТЕЛИ
№ 217 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 1019 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 842 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БОРСОВ ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 3191 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 651 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 1458 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 1054 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
№ 433 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 597 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
№ 1753 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
№ 660 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 607 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 434 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 1276 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 650 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 3190 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЯГОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
№ 1744 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
№ 3189 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗИЯ
№ 652 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В И К УСЛУГИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
№ 1050 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО МРЕЖИТЕ ЗА ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 3197 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 654 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕНОС ПО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
№ 653 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 3198 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
№ 1747 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ
№ 218 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
№ 844 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИАНТ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, СЛИВАНЕ, ОТДЕЛЯНЕ ИЛИ РАЗДЕЛЯНЕ
№ 845 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, КОЙТО СЕ НАМИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
№ 1746 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КОЙТО СЕ НАМИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
№ 843 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ С ИМУЩЕСТВОТО, С КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИАНТ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КАКТО И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ В СЛУЧАИТЕ НА ЗАЛОГ ИЛИ ИПОТЕКА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО, С КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ
№ 1020 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ, КОИТО ВОДЯТ ИЛИ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО НАРУШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА СНАБДЯВАНЕТО ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ, ЗАЕМИ СЪС СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ ЕДНА ГОДИНА, ДОГОВОРИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ СЪС СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДРУГИ СДЕЛКИ НА СТОЙНОСТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ АКТИВИТЕ НА ЛИЦЕНЗИАНТА СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
№ 1745 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИТУЛЯР НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В СЛУЧАИТЕ НА КОНСТАТИРАНА И ОБЯВЕНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВА МОЩНОСТ
№ 2329 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ
№ 1510 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН
№ 1711 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2)
№ 2134 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 3)
№ 2133 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация