Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2024 г.


11.06.2024

За битовите потребители се предвижда средно увеличение на електроенергията с 1,39 %

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, проведе открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2024 - 30.06.2025 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е 1,39 %, се посочва в доклада на работната група. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение на крайната цена с 2,74 %, а за клиентите на ЕВН – с 1,46 %. За битовите потребители на територията на „Енерго Про“ цената намалява с 0,90 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение, цените на електроенергията за битовите потребители остават едни от най-ниските в цяла Европа. С определянето на цените с хоризонт от една година Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия  да е била само 1,39 %. Тя винаги е била по-висока – през 2023 г. тази цена беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%.  

Очертаващата се средна промяна на цената на електроенергията с 1,39% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период. Тази промяна  е около два пъти по-ниска и от определената граница от 3% инфлация, каквито са изискванията към България като страна-кандидат за членство в Еврозоната. По такъв начин със своето предстоящо ценово решение КЕВР подкрепя тези усилия на нашата страна.

В откритото заседание участваха представители на НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй ,ЕСО ЕАД, на електроразпределителните и електроснабдителните дружества, както и „Фонд сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. Според НЕК предложеното ценово решение на Комисията е балансирано и отразява интересите на всички участници, но предвид ограничените водни запаси се предлага Комисията да преразгледа цената и предвидените количества електроенергия от ВЕЦ.  От Електрохолд и ЕВН се обявиха за въвеждане на цена за достъп и за битовите потребители, която да бъде на база на присъединена мощност, а не на потребени количества електроенергия. По този начин според тях ще бъдат осигурени средства за подддръжка и развитие на мрежите. Според ръководителя на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/ Диан Червенкондев  изминалият ценови период е създал сериозни проблеми в приходната му част и дори само поради спадналите цени на квотите въглеродни емисии през 2023 г. е формиран дефицит в размер на близо 500 млн. лв. Подчертано беше, че негативна роля за финансовата стабилност на ФСЕС е имало и изземването на формираните буфери, които са насочвани за други цели – за бюджетни нужди, както и за компенсиране на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията през предишни периоди. Според Диан Червенкондев прогнозата на КЕВР за приходите на ФСЕС е изпълнима в контекста на Решението на Министерския съвет от 30.05.2024 г. за финансово стабилизиране на институцията. “За нас предстоящото ценово решение на КЕВР има основополагаща роля и цялата ни дейност е основана на направените разчети на регулатора“, подчерта той.

В отговор на някои от поставените въпроси ръководителят на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, посочи, че въвеждането на цена за достъп и за битовите потребители на база на инсталираната мощност следва да бъде обсъдено с всички дружества. Според него прилагането на тази мярка трябва да стане по еднакъв начин от страна на дружествата и да не води до натоварване на битовите клиенти.  Относно определените от регулатора технологични разходи той посочи, че те се намаляват, тъй като дружествата са отчели по-ниски стойности за предходни периоди.

В срок до 15.00 ч. днес заинтересованите страни могат да внесат писмени становища във връзка с доклада. Регулаторът предстои да приеме проект на решение, след което да бъде насрочено обществено обсъждане.    

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от него е достъпен ТУК.