Закони

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

В сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 52 от 9.06.2020 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г., посл. изм. и доп., бр. 57 от 26.06.2020 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

В сила от 03.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., посл. изм. ДВ. бр. 65 от 21.07.2020 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В сила от 15.05.2015 г., обн. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г., посл. изм. ДВ. бр. 21 от 13.03.2020 г

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 20.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г.