Закони

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

В сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26.02.2021 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

В сила от 03.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., посл. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В сила от 15.05.2015 г., обн. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 20.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г.