Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


25.06.2024

С въвеждането на механизъм „Търгове в рамките на деня“ се създават условия за по-добри цени на търговските участници в сегмента „В рамките на деня“

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/, изготвен по внесени предложения от оператора на организирания борсов пазар – БНЕБ ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации.  За участие в общественото обсъждане Комисията отправи покани към всички заинтересовани страни, от които участваха Константин Константинов, изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ/ и представител на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електрическа енергия /АПСТЕЕ/.

Основната цел на проекта е да се регламентира нов механизъм „Търгове в рамките на деня“, като част от пазарен сегмент „В рамките на деня“. Чрез механизма се постига разпределяне на преносната способност и управление на претоварването, включително чрез единно свързване на пазарите в рамките на деня и прилагане на единна методика за ценообразуване за преносната способност в рамките на деня. Единната методика за ценообразуване за преносната способност е залегнала в Решение № 1/2019 на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСРЕ).

С въвеждането на нов механизъм за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще се обособят два механизма на търговия – „Непрекъсната търговия“ и „Търгове в рамките на деня“. По този начин се създава възможност, от една страна, търговските участници да се включат максимално пълноценно на пазарен сегмент „В рамките на деня“, а от друга – да се постигнат по-добри цени на търгуваните количества електрическа енергия.  Облекчава се процедурата по регистрация на борсовия пазар  чрез изричната регламентация на възможността за използване на електронен подпис.

На общественото обсъждане изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов заяви, че проектът за промени в ПРОБПЕЕ създава нормативна възможност за стартиране на общата инициатива между всички енергийни оператори в Европа по прилагане на новия механизъм „Търгове в рамките на деня“ като по този начин енергийни борси в ЕС да започнат да го прилагат едновременно. Позиция в подкрепа на проекта за нормативен акт изрази и представителят на АПСТЕЕ.

България, в т.ч. и БНЕБ има своите ангажименти пред европейските институции за въвеждане на втория сегмент на обединението „В Рамките на деня“ и поради това Комисията максимално бързо проведе процедурата по приемане на промените в ПРОБПЕЕ, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. От своя страна ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ Пламен Младеновски изтъкна, че изменените Правила регламентират дейността на БНЕБ  на търговете „В рамките на деня“.

В съответствие с нормативната уредба всички заинтересовани страни могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по проекта. По всички направени в хода на обсъждането предложения Комисията ще даде мотивиран отговор в окончателното си решение.

Решението за приемане на промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия Комисията ще вземе на закрито заседание на 17.07.2024 г., след което  нормативният акт ще бъде изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора. Видеозапис от него е достъпен ТУК.