Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


04.07.2024

Покана за обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на решение
за утвърждаване на цени на „Карловогаз“ ООД за регулаторен период 2024 – 2026 г.

На 11.07.2024 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР, на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката на проект на решение за утвърждаване цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово, на „Карловогаз“ ООД за регулаторен период 2024 – 2026 г.

На страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет – www.dker.bg, е публикуван проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово, на „Карловогаз“ ООД за регулаторен период 2024 – 2026 г., приет на закрито заседание с решение на Комисията по Протокол № 196 от 04.07.2024 г., т. 2.

На основание чл. 50 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и чл. 14 от Закона за енергетиката, Комисията ще проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица за разглеждане на горепосочения проект на решение на 11.07.2024 г. от 10:05 ч. в залата на IV етаж в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, гр. София. Упълномощените лица, които ще представляват заинтересованите страни в общественото обсъждане, следва да представят пълномощно или друг документ, от който се установява, че лицето има представителна власт да участва в общественото обсъждане.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 196 от 04.07.2024 г., т. 2, се осигурява възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype.

За виртуално участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  - Да регистрирате профил в Skype;
  - Да добавите (след като регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  - Да изпратите съобщение в програмата Skype от името на заинтересованото лице в срок до 16:00 часа на 10.07.2024 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане лично или чрез упълномощен представител, както и да посочите телефон за връзка с Вас. В случай че се участва в общественото обсъждане чрез упълномощен представител, в съобщението следва да прикачите пълномощно или друг документ, от който се установява, че лицето има представителна власт да участва в общественото обсъждане.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет или мобилен телефон с включена камера). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение 11.07.2024 г. от 10:05 ч. По време на общественото обсъждане служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в общественото обсъждане само ако спазите точно изискванията за включване. Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на общественото обсъждане, което се излъчва онлайн, и изготвянето на протокола от него.

Информираме Ви, че ако искате да наблюдавате цялото обществено обсъждане, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ – https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Докладът и проектът на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово, на „Карловогаз“ ООД за регулаторен период 2024 – 2026 г. са публикувани на интернет страницата на КЕВР.