Цени и бизнес планове

 

Решение № БП-49 от 27.11.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Примагаз“ АД, за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за периода 2024 – 2025 г.

Решение № Ц-23 от 01.11.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № ПП-18 от 13.10.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план на АОТ Енерджи Недерландс Б.В. за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2028 г.

Решение № Ц-22 от 01.10.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-21 от 13.09.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство по заявления от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ, за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2024 г.

Решение № Ц – 20 от 01.09.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-19 от 01.08.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец август на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-18 от 26.07.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „ЕМИ“ ООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-16 от 01.07.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-38 от 29.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц – 11 от 01.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-10 от 29.05.2023 г. на КЕВР, относно Решение № 7440 от 26.07.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11206 от 2021 г., с което е оставено в сила Решение № 5338 от 08.09.2021 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 2135 от 2020 г. за отмяна на Решение № Ц-5 от 30.01.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. I

Решение № ПП-5 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план на „Енерга Брасълс“ НВ за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Пр-Л-601 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА на лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-686 от 19.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерга Брасълс“ НВ лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Ц – 8 от 01.05.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 7 от 01.04.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-32 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-31 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план ВИЕЕ Унгария Кфт. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-30 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Елпедисън С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-29 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Е.ОН Енерги Румъния С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-25 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „И ту Джи“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-24 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Спектро Енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-6 от 01.03.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-23 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Едисън“ С.П.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-15 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-14 от 09.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Метамодул Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-5 от 01.02.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец февруари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц - 4 от 31.01.2023г. на КЕВР  за утвърждаване на цени на "Тецеко" ЕАД за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № БП - 11 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Д. Трейдинг“ д.о.о. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП -10 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сигма Инвест“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-8 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енемона Екогаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-7 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕРУ Юръп ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-6 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Трейдер“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП - 77 от 30.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Тецеко” ЕАД за територията на община Свищов и община Белене, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц - 31 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 30 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 29 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 28 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № БП-76 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-75 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-74 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-71 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-70 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-69 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-68 от 08.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Чиренгаз“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-67 от 02.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-26 от 01.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-66 от 24.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-65 от 24.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Про Нет Енерго“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-64 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Арч Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023-2027

Решение № БП-63 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Премиер Енерджи С.Р.Л за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022-2026

Решение № БП -58 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -57 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сток енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -56 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода

Решение № БП – 55 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № БП – 54 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Енерговиа“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № Ц – 25 от 01.11.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 24 от 01.10.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври  на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-47 от 30.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Ай Си Джи Би“ АД за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-46 от 27.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергама“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-41 от 15.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022–2026

Решение № БП-40 от 15.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022–2026

Решение № БП-39 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № БП-38 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № Ц – 23 от 01.09.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 22 от 12.08.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП - 34 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 33 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 32 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-21 от 12.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-31 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Митилинеос" С.А. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022-2026 г.

Решение № БП-30 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Телегаз" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022–2026

Решение № БП - 24 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.


Решение № БП - 23 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Актаел“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -22 от 08.06.2022г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -21 от 08.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-16 от 10.06.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юни на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-14 от 13.05.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-13 от 01.04.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-15 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-14 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-9 от 07.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец март на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-13 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-12 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-7 от 01.02.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-10 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Екос 17“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-1 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП - 65 от 30.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2024 г.

Решение № БП - 63 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 62 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 61 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 60 от 22.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -59 от 09.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЕНТ ОЙЛ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП -58 от 09.12.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Грей Стоун България” ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц - 41 от 01.12.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 40 от 30.11.2021 г. на КЕВР, с което отказва да измени цената, по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена с Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. в частта по т. I.1., в размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Решение № БП-57 от 25.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Блу енержи“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-38 от 18.11.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Ситигаз България" ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово за периода от 2022 г. до 2026 г.

Решение № БП-53 от 11.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЧЕЗ, а.с. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-52 от 11.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-49 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-48 от 04.11.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП - 47 от 20.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД, за територията на община Габрово, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-46 от 13.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-45 от 13.10.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-36 от 01.10.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец октомври на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-44 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Микс газ Груп“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-43 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мост Енерджи Газ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-42 от 30.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-41 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-40 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-39 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-38 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-37 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-36 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-35 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Неохим“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-34 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-33 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-32 от 28.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-31 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-30 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Свилоза“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-29 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-28 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2024 г.

Решение № БП-27 от 24.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-26 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-25 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Глобъл Коммерс-1“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-24 от 20.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергико“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-23 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Булгаргаз“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-22 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-21 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Овергаз Инк.“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-20 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № БП-19 от 16.09.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Акспо България“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц–35 от 09.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Свиленград-Газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград за периода от 2021 г. до 2025 г.

Решение № Ц-34 от 01.09.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП - 17 от 12.08.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП - 14 от 05.08.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЗИВ“ ЕООД за територията на община Балчик за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 32 от 01.08.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-13 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Енергико Трейдинг България" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2023 г.

Решение № БП-12 от 29.07.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-24 от 01.07.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-11 от 25.06.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" за периода 2021–2025 г.

Решение № Ц-17 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-6 от 28.05.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ТИБИЕЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц-14 от 01.05.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-4 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-3 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 11 от 01.03.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 9 от 01.02.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 8 от 27.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Правец, за регулаторен период от 2021 до 2025 г.

Решение № Ц – 6 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 4 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз“ ООД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц – 2 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП - 25 от 23.12.2020 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Правецгаз 1“ АД, за територията на община Правец, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП - 24 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, за периода 2021 – 2022 г.

Решение № БП - 23 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД, за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2021 – 2022 г.

Решение № БП - 22 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД, за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2021 – 2022 г.

Решение № БП - 21 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД, за територията на общините Костинброд и Сливница, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП - 20 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД, за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 41 от 01.12.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 38 от 01.11.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 16 от 02.10.2020 г.на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № НГП-1 от 02.10.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за регулаторен период с продължителност от 5 години – от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2025 г.

Решение № Ц - 37 от 01.10.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 36 от 16.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № ПП-2 от 01.09.2020 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по подадени от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 14 от 13.08.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц–34 от 13.08.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение.

Решение № Ц – 32 от 30.07.2020 г. за утвърждаване на „Добруджа газ” АД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 26 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юли на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 10 от 30.06.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц – 23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 22 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 21 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 20 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 19 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 18 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 17 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 16 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 15 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 13 от 01.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 10 от 01.04.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г. на КЕВР за изменение на издадените на „Костинбродгаз” ООД лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”

Решение № Ц – 9 от 13.02.2020 г. на КЕВР за отказ за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Решение № Ц – 8 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 7 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Овергаз Мрежи“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“, за периода от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 4 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № БП - 2 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Решение № БП - 1 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 2 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Кнежа газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП - 12 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес планове на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионните територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Решение № БП - 11 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Севлиевогаз-2000“ АД за територията на община Севлиево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц-34 от 18.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Камено-газ” ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц-33 от 18.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Балкангаз 2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № БП - 10 от 13.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

Решение № БП - 9 от 14.11.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц – 31 от 30.09.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІV тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП - 8 от 25.07.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 16 от 28.06.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІII тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП–7 от 21.06.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц–15 от 21.06.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газинженеринг” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № БП - 6 от 23.05.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2019 – 2023 г.

Решение № Ц – 13 от 01.04.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Примагаз” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-10 от 28.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІI тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц-9 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Комекес” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-8 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-7 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и на териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период от 2019 г. до 2023 г.

Решение № Ц-6 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Каварна газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № БП – 5  от 08.03.2019 г. на КЕВР за одобряване на „Примагаз“ АД на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

Решение № БП-4 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен” ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019–2023 г.

Решение № БП-3 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019–2023 г.

Решение № БП-2 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019–2023 г.

Решение № БП-1 от 06.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019–2023 г.

Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц-14 от 28.09.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за ІV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц – 13 от 14.09.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-30.09.2019 г.

Решение № Ц-12 от 05.07.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Райков сервиз“ ООД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

Решение № Ц-8 от 29.06.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за ІII тримесечие на 2018 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП – 1 от 05.06.2018 г. на КЕВР за одобряване актуализиран бизнес план на ,,Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цени за ІI тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Примагаз“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“

Решение № Ц–2 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Неврокоп-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев

Решение № Ц–1 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Свиленград-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград

Решение № Ц-42 от 29.12.2017 г. за утвърждаване на "ТЕЦЕКО" ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

Решение № Ц-41 от 29.12.2017 г. за утвърждаване на "Газо-енергийно дружество – Елин Пелин" ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г.

Решение № Ц-38 от 28.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД за І тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–37 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Кнежа-газ" ООД за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.

Решение № Ц–36 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Добруджа" и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц–35 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц–33 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Правецгаз 1" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Правец

Решение № Ц–32 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Комекес" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Самоков

Решение № Ц–31 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Балкангаз 2000" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Ботевград

Решение № И1–Л–448 от 07.12.2017 г. на КЕВР за изменение на лицензии на Райков сервиз“ ООД и одобряване на актуализиран бизнес план за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

Решение № БП–12 от 01.12.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за територията на община Свищов и община Белене за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–11 от 01.12.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–10 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Кнежа-газ" ООД за периода от 2017 г. до 2019 г. за територията на община Кнежа

Решение № БП–9 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–8 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Добруджа" и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц-26 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Газинженеринг" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник

Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Каварна газ" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла

Решение № Ц-24 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Костинбродгаз" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд

Решение № Ц – 23 от 29.09.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г.

Решение № Ц - 22 от 29.09.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цени за ІV тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц–21 от 30.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на "КарловоГаз" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Карлово за периода от 2017 до 2021 г. включително

Решение № Ц –16 от 17.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на  „Овергаз Мрежи” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода от 2017 до 2019 г. включително.

Решение № Ц–3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране.

Решение № БП – 3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на актуализирани бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище; „Изток“; „Запад“; „Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г.

Решение № Ц - 5/31.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІI тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц - 16/01.07.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІII тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № БП-6 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "КарловоГаз" ООД за периода от 2017 г. до 2021 г. включително, за територията на община Карлово

Решение № БП-5 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Булгаргаз" ЕАД за периода 2017 г. – 2021 г., включително, за територията на Република България

Решение № БП-7 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г.

Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.

Решение № НГП-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г.

Решение № БП – 7 от 07.01.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

Решение № И2–Л–358 от 20.01.2016 г. на КЕВР за изменение на лицензиите на "Ситигаз България" ЕАД за дейността "разпределение на природен газ" и за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, чрез присъединяване на територията на община Ситово

Решение № Ц–2 от 29.01.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Ситигаз България" ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово

Решение № Ц–3 от 29.01.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Неврокоп-газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев

Решение на КЕВР № Л - 462 от 18.03.2016 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружеството "Рила газ" ЕАД в дружеството "Черноморска технологична компания" АД

Решение на КЕВР № Ц - 4/31.03.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІI-ро тримесечие на 2016 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № БП-49 от 07.06.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Свиленград-Газ" АД за територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г.

Решение на КЕВР № Ц - 16/28.06.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІII тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц – 20 от 30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на „Булгартрансгаз” ЕАД на цени за услуги „прекъсваем пренос в права посока“ и „реверсивен пренос на търговска база“ за съществуващите точки на свързване на газопреносната мрежа за транзитен пренос с газопреносни мрежи на съседни оператори.

Решение № Ц –28 от 28.07.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Свиленград-Газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Свиленград.

Решение № БП-54 от 18.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2016-2025 г.

Решение № Ц-34 от 18.08.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Аресгаз" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад"

Решение № БП – 55 от 29.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд за периода 2016-2020 г.

Решение № БП – 56 от 01.09.2016 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.

Решение № БП – 57 от 01.09.2016 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище.

Решение на КЕВР № Ц - 35/30.09.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за ІV тримесечие на 2016 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц –36 от 30.09.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Костинброд.

Решение № БП-58 от 03.11.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Правецгаз 1" АД за територията на община Правец за периода 2016-2020 г.

Решение № Ц-40 от 30.11.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Правецгаз 1" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Правец

Решение № БП-59 от 30.11.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Ситигаз България" ЕАД за територията на община Габрово за периода 2017-2021 г.

Решение № Ц – 42 от 30.12.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Булгаргаз” ЕАД за І тримесечие на 2017 г., по които обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц –43 от 30.12.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Габрово .

Решение № Ц–9 от 16.03.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Газтрейд Сливен" за пренос на природен газ пред газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен

Решение на ДКЕВР № Л-432/16.02.2015 г. за извършване на сделка на разпореждане и за прекратяване на лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Сливен

Решение на КЕВР № Л - 438 от 30.03.2015 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, чрез вливане в дружеството „Софиягаз” ЕАД на дружествата: „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад” АД и „Овергаз Север” ЕАД

Решение на ДКЕВР № Ц-13/30.03.2015 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за ІІ–ро тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение на КЕВР № И6 –Л -209 от 20.04.2015 г. за изменението на лицензии на "Ситигаз България" ЕАД

Решение № Ц–16 от 18.05.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Ситигаз България" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Тракия" и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово

Решение №БП–36 от 20.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Примагаз" АД за територията на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово в състава на община Варна, за периода 2014–2018 г.

Решение № БП-37 от 05.06.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Рила газ" ЕАД за обособена територия "Запад" за периода 2014–2018 г.

Решение № Ц-19 от 15.06.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Примагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна

Решение на КЕВР № Ц- 20/26.06.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІІІ-то тримесечие на 2015 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–21 от 29.06.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Рила газ" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад"

Решение № БП – 53 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг” ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 – 2018 г.

Решение № БП – 54 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна Газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 – 2018 г.

Решение № БП – 55 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 – 2019 г.

Решение № БП – 56 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Сопот за периода 2015 – 2019 г.

Решение № И1 –Л – 394 от 29.07.2015 г. на КЕВР за изменение на лицензиите на „ТЕЦЕКО” ЕООД за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене

Решение на КЕВР № Ц- 33/30.09.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІV-то тримесечие на 2015 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц – 29 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Газинженеринг” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник.

Решение № Ц – 30 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот.

Решение № Ц – 31 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря.

Решение № Ц – 32 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Каварна Газ” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване със компресиран природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла.

Решение № БП-60 от 06.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Комекес" АД за територията на община Самоков за периода 2014-2018 г.

Решение № БП-61 от 06.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Добруджа газ" АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г.

Решение № БП-62 от 12.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2015-2024 г.

Решение № БП-65 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Балкангаз 2000" АД за територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.

Решение № БП-66 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Севлиевогаз-2000" АД за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г.

Решение № БП-67 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Камено-газ" ЕООД за територията на община Камено за периода 2015-2019 г.

Решение № Ц – 37 от 09.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Комекес” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков

Решение № Ц – 38 от 09.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Добруджа газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево.

Решение № Ц–39 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Балкангаз 2000" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград

Решение № Ц–40 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Севлиевогаз-2000" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево

Решение № Ц–41 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Камено-газ" ЕООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено

Решение № Ц–42 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера

Решение № Ц–43 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на на цени "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог

Решение № Ц–44 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Бургас, Айтос, Царево, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Ямбол, Тунджа, Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар и Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово"

Решение на КЕВР № Ц-48/30.12.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за І-во тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц-7 от 25.03.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за ІI-ро тримесечие на 2014 г.

Решение № Ц–8 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване, считано от 01.04.2014 г. на цени за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители

МОТИВИ към Решение № Ц-8 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР

Решение № Ц-10 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за IІI-то тримесечие на 2014 г.

Решение № Ц-15 от 26.09.2014 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Р Е Ш Е Н И Е № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 04.06.2014 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД за изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп, чрез присъединяване териториите на общини Златица и Стрелча

Решение на ДКЕВР № Ц-24/19.12.2014 г. относно цени в сектор „Газоснабдяване“

Решение на ДКЕВР № Ц-25/19.12.2014 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за І–во тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.03.2013 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІI–ро тримесечие на 2013 г.

Решение на ДКЕВР № И5-Л-209 от 03.06.2013 г. за изменение лицензии №Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия Тракия, издадени на „Ситигаз България” ЕАД, с ЕИК 131285259, като присъединява територията на община Твърдица към обособена територия Тракия

Решение на ДКЕВР № И1-Л-214 от 03.06.2013 г. за изменение лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за дейността „транзитен пренос на природен газ” издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД, с ЕИК 175203478 на лицензия за дейността „пренос на природен газ”

Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 28.06.2013 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2013 г. Поправено с Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 29.07.2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 08.07.2013 г. за отказ за изменение на утвърдените цени на „Овергаз Юг” АД с Решение № Ц-16/28.05.2009 г. на ДКЕВР.

Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 29.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ДКЕВР № Ц-21/28.06.2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-29/12.08.2013 г. относно утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Черноморска технологична компания” АД за обособена територия Добруджа с включени територии на общините Търговище и Омуртаг за периода 2013 – 2017 г.

Решение на ДКЕВР № Л-415 от 23.09.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп на „Си Ен Джи Марица” ООД

Решение на ДКЕВР № Ц – 35 от 27.09.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.10.2013 г., цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 18.12.2013 г. относно утвърждаване, считано от 01.01.2014 г. на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2014 год.

Решение на ДКЕВР № Ц – 28 от 12.08.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2014 г. на „Ситигаз България” ЕАД цени, приложими за обособена територия „Тракия” и община Твърдица при продължителност на регулаторния период от 2014 г. до 2018 г. включително.

Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 23.03.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IІ–ро тримесечие на 2012 г. по заявление, подадено от “Булгаргаз” ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 28.06.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.

Решение на ДКЕВР № Ц –35 от 26.09. 2012 г. за утвърждаване на цени на „Софиягаз” ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична Община, СОР Банкя и Община Божурище за периода 2012 г. – 2016 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 36 от 26.09.2012 г. за утвърждаване на цени на „Овергаз Север” ЕАД за „разпределение на природен газ” през газоразпределителната мрежа, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на регион „Дунав” и Общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Разград, Исперих, Попово, Ловеч, Левски и Павликени за периода 2012 г. – 2016 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 26.09.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IV–то тримесечие на 2012 г. на “Булгаргаз” ЕАД

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 03.10.2012 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на Решение на ДКЕВР № Ц-34/ 26.09.2012 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 62 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. на „КарловоГаз“ООД цени, приложими на териториите на община Карлово при продължителност на регулаторния период от 2012 г. до 2016 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 63 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. на „ТЕЦЕКО” ЕООД цени, приложими на териториите на община Свищов при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-66 от 20.12.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2013 г. пределна цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за I–то тримесечие на 2013 г.

Решение № Ц-01 от 10.01.2011 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Ботевград, по заявление на "Балкангаз 2000" АД.

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 30. 03. 2011 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-во тримесечие на 2011 г., по подадено заявление от “Булгаргаз” ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 30.03.2011 г. по заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-во тримесечие на 2011 г.

Решение на ДКЕВР № БП-11 от 25.05.2011 г. за одобряване на "Кнежа газ" ООД бизнес план за периода от 2010г. до 2014 г. включително, приложение към лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Кнежа.

Решение на ДКЕВР № Ц–03 от 31.01.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.02.2011 г. на "Камено-газ" ЕООД цени, приложими на територията на община Камено при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г., включително.

Решение на ДКЕВР № Ц – 06 от 21.02.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.03.2011г. на „Севлиевогаз – 2000”АД цени, приложими на територията на община Севлиево при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г. включително.

Решение № Ц – 20 от 29.06.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2011 г. цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2011 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 25 от 11.07.2011 г.за утвърждаване, считано от 01.08.2011 г. на „Ситигаз България” АД цени, приложими на територията на община Силистра при продължителност на регулаторния период от 2011г. до 2015 г. включително.

Решение № Ц-32 от 27.09.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.10.2011 г. цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2011 г.

Решение № Ц – 26 от 21.07.2011 г.за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свиленград.

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 28.12.2011 г. по подадено заявление от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 48 от 28.12.2011 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Костинброд.

Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на "Добруджа газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Генерал Тошево

Решение на ДКЕВР № БП - 09 от 27.12.2010 г. за одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. на "Камено-газ" ЕООД

Решение на ДКЕВР № Ц-043 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-то тримесечие на 2011 г. на "Булгаргаз" ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-039 от 29.09.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2010 г. на "Булгаргаз" ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-036 от 14.09.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІI-то тримесечие на 2008 г. на “Булгаргаз” ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-033 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Черноморска Технологична Компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Хисаря.

Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Черноморска Технологична Компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Сопот.

Решение на ДКЕВР № Ц-031 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Неврокоп-Газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев.

Решение на ДКЕВР № БП - 08 от 12.07.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Гоце Делчев за периода 2010 – 2014 г. включително на "Неврокоп-Газ" АД.

Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІIІ-то тримесечие на 2010 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 26.04.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков на "Комекес" АД.

Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 31.03.2010 г. за коригирани пределни цени, по които крайните снабдители да продават природен газ.

Решение на ДКЕВР № Ц-014 от 29.03.2010 г. за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІI-ро тримесечие на 2010 г.

Решение на ДКЕВР № БП-03 от 22.03.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Самоков за периода до 2013 г. на "Комекес" АД, гр. Самоков.

Решение на ДКЕВР № БП-02 от 15.02.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Сливен на "Промишлено газоснабдяване" ООД.

Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 01.02.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба на потребители, присъединени към газопреносната мрежа на "Булгаргаз" ЕАД за първо тримесечие на 2008 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-01 от 18.01.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на общините Кюстендил, Мездра, Петрич, Монтана, Банско и Разлог на "Овергаз Запад" АД.

Решение на ДКЕВР № БП-004 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Кожухгаз" АД за обособената територия на община Петрич.

Решение на ДКЕВР № БП-003 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Монтанагаз" АД за обособената територия на община Монтана.

Решение на ДКЕВР № БП-002 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Софиягаз" ЕАД за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище.

Решение на ДКЕВР № БП-001 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2008 г. - 2017 г. на "Черноморска технологична компания" АД за територията на на регион Мизия.

Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 30.03.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за II-то тримесечие, считано от 01.04.2009 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-08 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ от през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ за обособена територия Мизия.

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Софиягаз" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище.

Решение на ДКЕВР № Ц-11 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Търговище.

Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Варнагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово".

Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Нови Пазар" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Нови Пазар.

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.05.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Юг" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера.

Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 25.06.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за III-то тримесечие, считано от 01.07.2009 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Враца" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Мездра.

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Кожухгаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Петрич.

Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Монтанагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Монтана.

Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 15.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Запад" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Кюстендил.

Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 03.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Регион Запад.

Решение на ДКЕВР № Ц-28 от 17.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителнате мрежа и цени за снабдяване с природен газ за територията на Регион Тракия.

Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 26.10.2009 г. за утвърждаване на цени на "Газинженеринг" ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник.

Решение на ДКЕВР № Ц-37 от 16.11.2009 г. за утвърждаване на цени на "Каварна газ" ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на община Каварна и община Шабла.

Решение на ДКЕВР № Ц-63 от 30.12.2009 г. за утвърждаване на цени на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД

Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 30.09.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие, считано от 01.10.2009 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на нови цени на природния газ за първото тримесечие на 2006 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 29.09.2005 г. за утвърждаване цени на природния газ, считано от 01.10.2005 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 4.07.2005 г. за утвърждаване цени за присъединяване към едно отклонение на потребители към газоразпределителната мрежа на "Севлиевогаз–2000" АД

Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 30.06.2005 г. за пределни цени на природния газ

Решение на ДКЕР № Ц-006 от 30.03.2005 г. за утвърждаване цените на "Булгаргаз" ЕАД, считано от 01.04.2005 г.

Решение на ДКЕР № БП-001 от 07.03.2005 г. за одобряване на бизнес план за периода 2004-2008 г., приложение № 3 от лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и № Л-184-12/17.12.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД

Решение на ДКЕР № Ц-001 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на цени на природен газ, считано от 01.03.2005 г.