Пренос и съхранение

Дейностите „пренос на природен газ“ и „съхранение на природен газ“ се осъществяват от „Булгартрансгаз” ЕАД – комбиниран газов оператор. Преносът на природен газ се извършва по национална газопреносна мрежа и по газопреносна мрежа за транзитен пренос. „Булгартрансгаз“ ЕАД е титуляр на лицензии № Л-214-06 от 29.11.2006 г. и № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“, както и на и лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. за дейността „съхранение на природен газ“. „Булгартрансгаз“ ЕАД е оператор на: национална газопреносна мрежа (НГПМ) за пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и небитови клиенти на природен газ; газопреносна мрежа за транзитен пренос (ГМТП) на природен газ за пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония и подземно газохранилище „Чирен“ (ПГХ „Чирен“) за съхранение на природен газ с основно предназначение за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и гарантиране сигурност на доставките на природен газ.

- Решение № НГП – 1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2019 г.