Разпределение и снабдяване от краен снабдител

Газоразпределителните дружества осъществяват дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като доставят природен газ до клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи на лицензираните територии.

В края на 2022 г. на територията на Р България са лицензирани 24 дружества, които извършват дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Те обслужват 5 газоразпределителни региона (Дунав, Запад, Тракия, Мизия, Добруджа) и 80 общини извън тези региони. Необходимата инфраструктура за разпределение на природен газ в страната е в процес на изграждане и присъединените битови клиенти към газоразпределителните мрежи са малко.

По данни на газоразпределителните дружества, общият брой на клиентите им към 31.12.2022 г. е 152 383, от тях – 8 253 небитови клиенти (5,4%) и 144 130 битови клиенти (94,6%). Газоразпределителните дружества упражняват дейностите си на 35 лицензионни територии, които обхващат 173 общини.