Пазар

В момента  у нас функционират едновременно регулиран и свободен пазар, като България зависи изцяло от един източник на доставка. Местният добив е незначителен и липсват реверсивни връзки към съседните страни. Тези фактори обуславят несигурността на доставките, както и недостатъчната конкуренция на газовия пазар.

„Овергаз Мрежи“ АД обслужва най-много клиенти – 57 816, което е 66% от всички потребители на природен газ в страната, следвано от „Аресгаз“ АД (правоприемник на „Рила газ“АД и „ЧТК“ АД) с 11 615 бр. потребители, които представляват 13% от всички клиенти на природен газ, „Севлиевогаз – 2000“ АД с 4 609 бр. потребители или 5,3% от общия брой, „Балкангаз 2000” АД с 4 065 бр., които са 4,7%. Общият брой на потребителите на газоразпределителните дружества през 2016 г. е нараснал от 81 620 за 2015 г. на 87 274, което е близо 7% увеличение за една година. Броят на битовите клиенти се е увеличил със 7%, а броят на стопанските – с 5%.

Решение Л-571 от 13.10.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. лицензия № Л-571-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-570 от 13.10.2021 г. на КЕВР за издаване на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. лицензия № Л-570-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-569 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Микс газ Груп“ ООД лицензия № Л-569-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-568 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Мост Енерджи Газ“ ООД лицензия № Л-568-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-567 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ВТ-1 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, приложение към настоящото решение

Решение № Л-566 от 29.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД лицензия № Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-565 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Колмар България“ ЕООД лицензия № Л-565-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-564 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Колмар НЛ“ ЕООД лицензия № Л-564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-563 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД лицензия № Л-563-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-562 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД лицензия № Л-562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-561 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Топлофикация София“ ЕАД лицензия № Л-561-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Неохим“ АД лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-559 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ОМВ България“ ООД лицензия № Л-559-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-558 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ОМВ Петром“ СА лицензия № Л-558-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-557 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД лицензия № Л-557-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-556 от 24.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ лицензия № Л-556-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-555 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Свилоза“ АД лицензия № Л-555-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-554 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ВИЕЕ България“ ЕООД лицензия № Л-554-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-553 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Арес Трейдинг“ ЕООД лицензия № Л-553-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-552 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ лицензия № Л-552-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-551 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД лицензия № Л-551-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-550 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Глобъл Коммерс-1“ ООД лицензия № Л-550-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-549 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико“ ЕООД лицензия № Л-549-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-548 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Булгаргаз“ ЕАД лицензия № Л-548-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-547 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ лицензия № Л-547-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-546 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Овергаз Инк.“ АД лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-545 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. лицензия № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-544 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Акспо България“ ЕАД лицензия № Л-544-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ДПРМ–1 от 09.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021–2030 г.

Решение № И-1 от 26.08.2021 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на разходите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.20.2 „Разширение на подземно газохранилище Чирен (BG)“

Решение № Л-540 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико Трейдинг България“ ООД лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Л-539 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Л-538 от 25.06.2021 г. на КЕВР за издаване на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД, лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № М–1 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

Решение № Л-534 от 28.05.2021 г. на КЕВР за издаване на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-ВО-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от "Ай Си Джи Би" АД

Решение № Л-533 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № Л-532 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газов Хъб Балкан” ЕАД, лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № К – 1 от 10.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на множители, сезонни коефициенти и отстъпки за периода 1 октомври 2020 г. – 30 септември 2021 г.

Решение № ДПРМ-1 от 30.07.2020 г. за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020-2029 г.

Решение № И-1 от 26.05.2020 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.8.3 „Междусистемна газова връзка България-Сърбия (IBS)“

Решение № Р-ВО-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР.

Решение № К - 1 от 27.02.2020 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения.

Решение № ВТ-1 от 13.02.2020 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение. 
Списък с важни точки от ГПС на "Булгартрансгаз" ЕАД

Решение с наименование: Решение № ДПРМ-1 от 09.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 - 2028 г.

Решение № Д-1 от 21.12.2018 г. на КЕВР за одобрение на документация за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

Решение № И-4 от 09.10.2018 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.8.2. „Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система“ - Фаза 2

Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР за освобождаване на междусистемна връзка Гърция – България (IGB Interconnector) от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост

Решение № ДПРМ-1 от 25.07.2018 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2018-2027

Решение № ВМ-1 от 17.05.2018 г. за одобряване на представения от българския оператор на преносна система „Булгартрансгаз“ ЕАД Втори годишен доклад за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и Втори годишен доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014.

Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.

Решение № РТПГ- 1 от 01.12.2017 г. на КЕВР за определяне на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна система, да провежда консултациите по член 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, както и да публикува преди началото на тарифния период информацията по чл. 30 при условията и по реда на същия регламент.

Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД