Цени

I. Цена за съхранение на природен газ – 2.49 лв./1000 м3/месец

Забележка: В цената не са включени акциз и данък върху добавената стойност

II. Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД

III. Цена на природен газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към преносната мрежа – 343,22 лв./1000 нм3 (32,26 лв./MWh)

Забележка: В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност

IV. Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик от 01.11.2017 г.
 
Забележка: В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност
Забележка: На „Газинженеринг“ ООД, „Каварна газ" ООД и „Костинбродгаз" ООД са утвърдени нови цени, считано от 01.11.2017 г.

VПределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ
 
VI. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи