Цени

I. Цени на предоставяните услуги за достъп и съхранение на природен газ, в сила от 15.04.2021 г.

Забележка: В цената не са включени акциз и данък върху добавената стойност

II. Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за газова година 01.10.2023 – 30.09.2024 г.

III. Цена на природен газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия – 87,50 лв./MWh

Забележка: В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност
 
IV. Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на обществения доставчик
 
Забележка: В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност

V. Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ

VI. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи

 
VII. Тарифна информация на „Ай Си Джи Би“ АД