Разрешения

Решение № Р-411 от 30.09.2022 г. на КЕВР за разрешаване на „Ай Си Джи Би“ АД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-576-06 от 04.11.2021 г. за дейността „пренос на природен газ“.

Решение № Р – 273 от 05.06.2018 г. на КЕВР за разрешаване на ,,Райков сервиз“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по издадените лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян

Решение № Р–266 от 23.10.2017 г. на КЕВР за издаване на разрешение на "Аресгаз" ЕАД за присъединяване на клиент, който се намира на територията на друг лицензиант за разпределение на природен газ

Решение на ДКЕВР № Р-074 от 11.02.2008 г. за изключение от прилагането на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9, чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 и чл. 172 от ЗЕ по отношение на българската отсечка на газопровода „Набуко”.

Решение на ДКЕВР № Р-104 от 20.07.2009 г. за даване на разрешение на "Овергаз Изток" АД, за учредяване на особен залог върху новоизградена газоразпределителна мрежа.

Решение на ДКЕВР № Р-105 от 03.08.2009 г. за даване на разрешение на "Овергаз Юг" АД за учредяване на особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.

Решение на ДКЕВР № Р - 119 от 26.08.2010 г. за одобряване на "Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния оператор".

Решение на ДКЕВР № Р - 118 от 16.08.2010 г. за одобряване на ограничено публикуване на информация за важни точки от преносната система на дружеството "Булгартрансгаз" ЕАД, за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) 1775/2005

Решение на ДКЕВР № Р - 117 от 18.08.2010 г. за временно освобождаване на преносното предприятие "Булгартрансгаз" ЕАД от задължението му за предоставяне на достъп по чл.172, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Решение на ДКЕВР № Р-137 от 06.06.2011 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливането на "Сигаз" ЕАД в "Ситигаз България" АД, прекратяване издадените на "Сигаз" ЕАД лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на община Силистра и № Л-247-12/12.09.2007 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Силистра, издаване на "Ситигаз България" АД, ЕИК- 131285259, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Връбница, ул. "Адам Мицкевич" №4 лицензия № Л-358-08 /06.06.2011 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на община Силистра и лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Силистра.

Решение на КЕВР № Р-244 от 14.06.2016 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на "Овергаз Мрежи" АД

Решение на КЕВР № Р-243 от 14.06.2016 г. за издаване на разрешение на "Овергаз Мрежи" АД за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие