Пазар

2023 год.

Решение № Л-718 от 26.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-718-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „ГЕТ Енерджи Трейдинг“ СРЛ

Решение № Л-717 от 26.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-717-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Нафтогаз Словакия“ с.р.о.

Решение № Л-716 от 20.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-716-15 от 20.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „ЕЛИТ-94“ ЕООД

Решение № Л-715 от 13.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-715-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на АОТ Енерджи Недерландс Б.В.

Решение № Л-714 от 13.10.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-714-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на МВМ СиИЕнерджи Зарткьорюен Мюкьодьо Таршашаг

Решение № СН-НС-1 от 28.09.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Р Гърция относно уведомление за смяната на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД поради напускане

Решение № Л-710 от 13.09.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-710-15 от 13.09.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД

Решение № ДПРМ-1 от 13.09.2023 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

Решение № Л-709 от 05.09.2023 г.на КЕВР за издаване на „ТЕЦЕКО ГАЗ“ АД лицензия № Л-709-15 от 05.09.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-707 от 30.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-707-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „ЕР ДЖИ ГАЗ“ ЕООД

Решение № Л-706 от 30.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-706-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Промитеас Газ“ С.М.С.А

Решение № Л-705 от 30.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-705-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на Нова Пауър & Газ С.Р.Л.

Решение № ТК-2 от 24.08.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Р Гърция относно търговете за капацитет за краткосрочни капацитетни продукти, които ще се провеждат от „Ай Си Джи Би“ АД в съответствие с тръжния календар на Европейската мрежа за преносните оператори на газ

Решение № Л-703 от 18.08.2023 г. на КЕВР за издаване на лицензия № Л-703-15 от 18.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на „Си Ен Джи Системс“ ЕООД

Решение № Пр-Л-555 от 18.08.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „Свилоза“ АД на лицензия № Л-555-15 от 18.08.2023 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № О-035 от 16.08.2023 г. на КЕВР за отказ за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” на Трафигура Нат Газ Лимитид

Решение № Л-700 от 10.08.2023 г. на КЕВР за издаване на Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В. лицензия № Л-700-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-699 от 26.07.2023 г. на КЕВР за издаване на „Синергон Енерджи“ ООД лицензия № Л-699-15 от 26.07.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-690 от 29.06.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енергия Газ“ ЕАД лицензия № Л-690-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-689 от 29.06.2023 г. на КЕВР за издаване на „КПГ Инвест“ ООД лицензия № Л-689-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ТК-1 от 19.06.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Р Гърция относно годишните търгове за капацитет, които ще се провеждат от "Ай Си Джи Би" АД в съответствие с тръжния календар на Европейската мрежа за преносните оператори на газ

Решение № М-1 от 19.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгартрансгаз" ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2023 – 30.09.2024 г.

Решение № Пр-Л-601 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА на лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-686 от 19.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерга Брасълс“ НВ лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-685 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на Тинмар Енерджи С.А. лицензия № Л-685-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-684 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Тинмар Съплай“ ЕООД лицензия № Л-684-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-683 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „КЦМ“ АД лицензия № Л-683-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-682 от 11.05.2023 г. на КЕВР за издаване на СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ лицензия № Л-682-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-679 от 30.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД лицензия № Л-679-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-678 от 30.03.2023 г. на КЕВР за издаване на ВИЕЕ Унгария Кфт. лицензия № Л-678-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-677 от 16.03.2023 г. на КЕВР за издаване на Елпедисън С.А. лицензия № Л-677-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-676 от 16.03.2023 г. на КЕВР за издаване на Е.ОН Енерги Румъния С.А. лицензия № Л-676-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л – 672 от 10.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „И ту Джи“ ООД лицензия № Л-672-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л – 671 от 10.03.2023 г. на КЕВР за издаване на „Спектро Енерджи“ ЕООД лицензия № Л-671-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-670 от 23.02.2023 г. на КЕВР за издаване на „Едисън“ С.П.А. лицензия № Л-670-15 от 23.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ВТ-1 от 17.02.2023 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на важни точки за газопровода IGB

Решение № Л – 664 от 16.02.2023 г. на КЕВР за издаване „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД лицензия № Л-664-15 от 16.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-663 от 09.02.2023 г. на КЕВР за издаване на „Метамодул Трейд“ ЕООД лицензия № Л-663-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-660 от 31.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Д. Трейдинг“ д.о.о. лицензия № Л-660-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-659 от 31.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Сигма Инвест“ ЕООД лицензия № Л-659-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-658 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енемона Екогаз“ ООД лицензия № Л-658-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-657 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на ЕРУ Юръп ГмбХ лицензия № Л-657-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-656 от 13.01.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Трейдер“ ЕООД лицензия № Л-656-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

2022 год.

Решение № Л-651 от 15.12.2022 г. на КЕВР за издаване на „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД лицензия № Л-651-15 от 15.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-648 от 08.12.2022 г. на КЕВР за издаване на „Чиренгаз“ ЕООД лицензия № Л-648-15 от 08.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № ДПРМ - 2 от 02.12.2022 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2022 – 2031 г.

Решение № Л-647 от 24.11.2022 г. на КЕВР за издаване на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. лицензия № Л-647-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-646 от 24.11.2022 г. на КЕВР за издаване на „Про Нет Енерго“ ООД лицензия № Л-646-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-645 от 17.11.2022 г. на КЕВР за издаване на „Арч Трейд“ ЕООД лицензия № Л-645-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-644 от 17.11.2022 г. на КЕВР за издаване на Премиер Енерджи С.Р.Л лицензия № Л-644-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № К-2 от 17.11.2022 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на енергийните регулатори за одобрение на изменението на Споразумението за пренос на газ за неосвободени ползватели - Анекс „C“ към Мрежовия кодекс на газопровода IGB и приложения на български и на английски език

Решение № Л-640 от 08.11.2022 г.  на КЕВР за издаване на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х.  лицензия № Л-640-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-639 от 08.11.2022 г.  на КЕВР за издаване на „Сток енерджи“ ЕООД лицензия № Л-639-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-638 от 08.11.2022 г.  на КЕВР за издаване на „Коген Загоре“ ЕООД лицензия № Л-638-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № М-2 от 02.11.2022 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на енергийните регулатори за одобрение на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB и приложения на български и на английски език

Решение № Л-636 от 31.10.2022 г.на КЕВР за издаване „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД лицензия № Л-636-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-635 от 31.10.2022 г.на КЕВР за издаване на „Енерговиа“ ЕООД лицензия № Л-635-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № ВТ-1 от 30.09.2022 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, приложение към настоящото решение

Решение № К-1 от 30.09.2022 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения.

Решение № Р-ВО-3 от 30.09.2022 г. на КЕВР за изменение на Окончателно съвместно решение от 08.08.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД

Решение № Л-629 от 27.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „Енергама“ АД лицензия № Л-629-15 от 27.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-624 от 15.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД лицензия № Л-624-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-623 от 15.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „Болкан Ютилитис“ АД лицензия № Л-623-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-622 от 08.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-621 от 08.09.2022 г. на КЕВР за издаване на „М-ГАЗ“ ЕООД лицензия № Л-621-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-619 от 20.07.2022 г. на КЕВР за издаване на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ лицензия № Л-619-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-618 от 20.07.2022 г. на КЕВР за издаване на „Фактор Енерджи България“ ООД лицензия № Л-618-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-617 от 20.07.2022 г. на КЕВР за издаване на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. лицензия № Л-617-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № СН-1 от 01.07.2022 г. и от Регулаторния орган за енергетика на Р Гърция с Решение 593 от 30 юни 2022 г.

Решение № Л-616 от 30.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Митилинеос“ С.А. лицензия № Л-616-15 от 30.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-615 от 30.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „„Телегаз“ ООД лицензия № Л-615-15 от 30.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-610 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Азомуреш“ С.А. лицензия № Л-610-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-609 от 28.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Актаел“ ЕООД лицензия № Л-609-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № М – 1 от 21.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2022 – 30.09.2023 г.

Решение № Л-608 от 08.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.  лицензия № Л-608-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-607 от 08.06.2022 г. на КЕВР за издаване на „Първо плинарско друщво“ ООД лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-601 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-600 от 24.03.2022 г. на КЕВР за издаване на „Енерджи Съплай“ ЕООД лицензия № Л-600-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-599 от 08.02.2022 г. на КЕВР за издаване на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД. лицензия № Л-599-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-598 от 08.02.2022 г. на КЕВР за издаване на Данске Комодитис А/С лицензия № Л-598-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-597 от 27.01.2022 г. на КЕВР за издаване на „Екос 17“ ООД лицензия № Л-597-15 от 27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-590 от 13.01.2022 г.  на КЕВР за издаване на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

2021 год.

Решение № Л-589 от 30.12.2021 г. на КЕВР за издаване на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. лицензия № Л-589-15 от 30.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-587 от 22.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД лицензия № Л-587-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-586 от 22.12.2021 г.  на КЕВР за издаване на „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД лицензия № Л-586-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-585 от 22.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД лицензия № Л-585-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-584 от 22.12.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД лицензия № Л-584-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-583 от 09.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „БЕНТ ОЙЛ“ АД лицензия № Л-583-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-582 от 09.12.2021 г. на КЕВР за издаване на „Грей Стоун България” ЕООД лицензия № Л-582-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.

Решение № Л-581 от 25.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „Блу енержи“ АД лицензия № Л-581-15 от 25.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-578 от 11.11.2021 г. на КЕВР за издаване на ЧЕЗ, а.с. лицензия № Л-578-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-577 от 11.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД лицензия № Л-577-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-576 от 04.11.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Ай Си Джи Би“ АД лицензия № Л-576-06 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“

Решение № Л-573 от 04.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД лицензия № Л-573-15 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-572 от 04.11.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ лицензия № Л-572-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение Л-571 от 13.10.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. лицензия № Л-571-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-570 от 13.10.2021 г. на КЕВР за издаване на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. лицензия № Л-570-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-569 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Микс газ Груп“ ООД лицензия № Л-569-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-568 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Мост Енерджи Газ“ ООД лицензия № Л-568-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-567 от 30.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ВТ-1 от 29.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, приложение към настоящото решение

Решение № Л-566 от 29.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД лицензия № Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-565 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Колмар България“ ЕООД лицензия № Л-565-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-564 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Колмар НЛ“ ЕООД лицензия № Л-564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-563 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД лицензия № Л-563-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-562 от 29.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД лицензия № Л-562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-561 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Топлофикация София“ ЕАД лицензия № Л-561-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Неохим“ АД лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-559 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ОМВ България“ ООД лицензия № Л-559-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-558 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ОМВ Петром“ СА лицензия № Л-558-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-557 от 28.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД лицензия № Л-557-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-556 от 24.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ лицензия № Л-556-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-555 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Свилоза“ АД лицензия № Л-555-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-554 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ВИЕЕ България“ ЕООД лицензия № Л-554-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-553 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Арес Трейдинг“ ЕООД лицензия № Л-553-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-552 от 24.09.2021 г. на КЕВР за издаване на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ лицензия № Л-552-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-551 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД лицензия № Л-551-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-550 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Глобъл Коммерс-1“ ООД лицензия № Л-550-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-549 от 20.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико“ ЕООД лицензия № Л-549-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-548 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Булгаргаз“ ЕАД лицензия № Л-548-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-547 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ лицензия № Л-547-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-546 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Овергаз Инк.“ АД лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-545 от 16.09.2021 г. на КЕВР за издаване на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. лицензия № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-544 от 16.09.2021 г.  на КЕВР за издаване на „Акспо България“ ЕАД лицензия № Л-544-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № ДПРМ–1 от 09.09.2021 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021–2030 г.

Решение № И-1 от 26.08.2021 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на разходите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.20.2 „Разширение на подземно газохранилище Чирен (BG)“

Решение № Л-540 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „Енергико Трейдинг България“ ООД лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Л-539 от 29.07.2021 г. на КЕВР за издаване на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № Л-538 от 25.06.2021 г. на КЕВР за издаване на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД, лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Решение № М–1 от 01.06.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

Решение № Л-534 от 28.05.2021 г. на КЕВР за издаване на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Р-ВО-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от "Ай Си Джи Би" АД

Решение № Л-533 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № Л-532 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газов Хъб Балкан” ЕАД, лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

2020 год.

Решение № К – 1 от 10.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на множители, сезонни коефициенти и отстъпки за периода 1 октомври 2020 г. – 30 септември 2021 г.

Решение № ДПРМ-1 от 30.07.2020 г. за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020-2029 г.

Решение № И-1 от 26.05.2020 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.8.3 „Междусистемна газова връзка България-Сърбия (IBS)“

Решение № Р-ВО-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР.

Решение № К - 1 от 27.02.2020 г. на КЕВР за приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения.

Решение № ВТ-1 от 13.02.2020 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение. 
Списък с важни точки от ГПС на "Булгартрансгаз" ЕАД

2019 год.

Решение с наименование: Решение № ДПРМ-1 от 09.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 - 2028 г.

2018 год.

Решение № Д-1 от 21.12.2018 г. на КЕВР за одобрение на документация за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

Решение № И-4 от 09.10.2018 г. на КЕВР за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Проект от общ интерес 6.8.2. „Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система“ - Фаза 2

Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР за освобождаване на междусистемна връзка Гърция – България (IGB Interconnector) от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост

Решение № ДПРМ-1 от 25.07.2018 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2018-2027

Решение № ВМ-1 от 17.05.2018 г. за одобряване на представения от българския оператор на преносна система „Булгартрансгаз“ ЕАД Втори годишен доклад за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и Втори годишен доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014.

Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

2017 год.

Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.

Решение № РТПГ- 1 от 01.12.2017 г. на КЕВР за определяне на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна система, да провежда консултациите по член 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, както и да публикува преди началото на тарифния период информацията по чл. 30 при условията и по реда на същия регламент.

2015 год.

Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД