Обществена доставка

Обществена доставка е доставката на природен газ с определено качество, регулирана цена или цена, определена по одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране методика и договорни други условия, която не може да бъде отказвана по причини, непосочени в Закона за енергетиката. Обществената доставка на природен газ на територията на Република България се осъществява от „Булгаргаз” ЕАД – обществен доставчик на природен газ, осигуряващ доставката му при регулирани от КЕВР цени. Делът на „Булгаргаз” ЕАД в продажбата на природен газ за 2016 г. е 98%.„Булгаргаз” ЕАД е обществен доставчик на природен газ в България, осигуряващ доставката на природен газ при регулирани от КЕВР цени. На дружеството е издадена лицензия за обществена доставка на природен газ за територията на Република България № Л-214-14 от 29.11.2006 г., за срок от 35 години“.