Образци

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ С УСЛОВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ, КОИТО ВОДЯТ ИЛИ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО НАРУШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА СНАБДЯВАНЕТО ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИАНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ НА СТОЙНОСТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ АКТИВИТЕ НА ЛИЦЕНЗИАНТА СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАЛОГ ИЛИ ИПОТЕКА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО, С КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ