Тарифи

Справка за определяне на годишна лицензионна такса на дружествата за 2021 г.

Справка за определяне на годишната лицензионна такса на дружествата за 2020 г.

Справка за определяне на годишната лицензионна такса на дружествата за 2019 г.

Справка за определяне на годишната лицензионна такса на дружествата за 2018 г.

Справка за определяне на годишната лицензионна такса на дружествата за 2017 г. - 35KB

Справка за определяне на годишните лицензионни такси на дружествата за 2016 г. - 35KB

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2007 г.), Приета с ПМС № 266 от 04.10.2004 г., обн. ДВ. бр.89 от 12 октомври 2004г., изм. ДВ. бр.90 от 31 октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.70 от 24 август 2018 г.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г., попр. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006 г. - 93.53KB