Указания

Електроенергетика

Минимални изисквания на Комисията за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на петия регулаторен период и Справки по чл. 43, ал. 9 от НРЦЕЕ

Указания за образуване на цената за обществена доставка при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост", приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 199.15KB

Справки за образуване цената за обществена доставка на електрическа енергия, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 62.42KB

Указания за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост", приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 206.84KB

Справки за образуване цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 88KB

Справки към Указания за образуване цената за достъп до електропреносната мрежа, съгласно Указания на ДКЕВР, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 67.5KB

Указания на ДКЕВР за образуване на цената за разпределение на тягова електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на железопътния транспорт при регулиране чрез метода "горна граница на приходи", приети с протоколно решение от 27.12.2010 г. - 156.53KB

Указания за образуване на цените за присъединяване на потребители към електрораразпределителната мрежа, приети от ДКЕВР с протоколно Решение № 45 от 23.03.2012 г. - 125.65KB

Справки присъединяване 2012 г. - 80.5KB

Топлоенергетика

Ценови модел-лицензиант

Ценови модел-без лицензия

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 6

Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала", приети с Решение по протокол № 116 от 26.06.2018 г., по т. 1 на КЕВР

Баланс и отчет за приходи и разходи за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 133.5KB

Правила за прилагането на единния сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 233.8KB

Инструкции за прилагането на баланса и отчета за приходи и разходи за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 159.58KB

Единен сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приет с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 148.5KB

Приложение към Указания за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – цени за присъединяване - 42.5KB

Природен газ

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД НА РЕГУЛИРАНЕ "НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА", обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2015 г. - 212.4KB

Указания за управление и разпределение на капацитет за МЕЖДУСИСТЕМЕН ГАЗОПРОВОД IGB според параграф 6 на чл.36 от Директива 2009/73/EO - 664.49KB

Цифров модел за определяне на цените за достъп и съхранение на природен газ - 162.5KB

Годишна отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 54KB

Образци на справки към годишната отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 277KB

Указания за попълване на годишната отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 381.2KB

Годишна отчетна информация, предоставяна на КEВР от Обществения доставчик на природен газ - 39KB

Годишна отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 39.42KB

Образци на справки към годишната отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 304.5KB

Указания за попълване на годишната отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 230.44KB

В и К услуги

Структура на отчетния доклад на ВиК операторите за 2016 г.- 307.12KB

Справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2016 г. - 665.5KB

Общи данни за променливи за 2016 г. - 80.92KB

Справки по Единна система за счетоводна отчетност за 2016 г. - 1.49MB

Указания за предоставяне на информация, доказваща внедряване на изискванията на Единната система за счетоводна отчетност (ЕССО) - 289.42KB

Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17 / 31.01.2011 г. - 282.94KB

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ (ЕССО) ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗДЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА В и К ОПЕРАТОРИТЕ - 427.35KB

Указания за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т. 2 - 213.66KB

Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети на 31.01.2011 г. от ДКЕВР. - 248.5KB

Удължаване на регулаторен период до 31.12.2016 г.

Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. - 361.72KB

Модел към указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. - 1.01MB

Регулаторен период 2017–2021 г.

Отчетен доклад 2021

Насоки за изготвяне на  доклад за фактически констатации и Примерен доклад за фактически констатации от страна на одитор (Регистриран одитор) във връзка с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ, и Принципно становище на КЕВР прието с решение по Протокол № 276 от 15.12.2017 г., т.2.

Електронен модел и цени на Бизнес план 2017-2021 - версия 10.06.2016 г. - 710.14KB

Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. - 557.44KB

Решение №ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021 г. - 821.53KB

Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017-2021 - 93KB

Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. - 501.72KB

Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2017–2021 г. - 824.35KB

Правила за водене на ЕСРО, приети с решение на Комисията по т.5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., изменени с решение по т. 1 от Протокол №252 от 29.11.2017 г.

Регулаторен период 2022-2026 г.

Отчетни данни 2022-2026 г.

1.1. Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите, приети с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 304 от 30.12.2021 г.

1.2. Единен сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели, приет с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 304 от 30.12.2021 г.

1.3. Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите, приети с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 304 от 30.12.2021 г.

2. Единен електронен модел, включващ отчетните справки на годишния отчетен доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО, приет с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 304 от 30.12.2021 г. и допълнен с решение по т. 3 от Протокол № 33 от 26.01.2023 г.

3. Инструкции за попълване на годишните отчетни справки на ВиК операторите, приети с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 304 от 30.12.2021 г. и допълнени с решение по т. 3 от Протокол № 33 от 26.01.2023 г.

4. Задължителна структура на текстовата част на годишния отчетен доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО, приета с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 304 от 30.12.2021 г.

4.1. Приложение № 4 към Задължителна структура на текстовата част, прието с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 33 от 26.01.2023 г.

Бизнес планове 2022-2026 г.

Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол №82/27.04.2021 г.

Електронен модел и цени на Бизнес план 2022-2026 г., приет с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол №82/27.04.2021 г., поправен с решение по т. 2 от Протокол №102/01.06.2021 г.

Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2022-2026 г., приета с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол №82/27.04.2021 г.

Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022 - 2026 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол №82/27.04.2021 г.

Жалби

Условия за разглеждане на жалби в Комисия за енергийно и водно регулиране - 83.47KB